Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

W poniższym poradniku zebraliśmy wszystkie istotne kwestie dotyczące ubezpieczeń OC. Znajdziesz tu informacje na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC, sprzedawaniu lub kupowaniu samochodu, czy odnawianiu polisy na kolejny rok.

W dalszej części artykułu:

 1. Dlaczego wszyscy musimy mieć OC?
 2. Kiedy, gdzie i jak możesz kupić ubezpieczenie OC?
 3. Czas trwania umowy ubezpieczenia OC
 4. Sprzedajesz kupujesz samochód – OC razem z samochodem
 5. Za granicą
 6. Odnowienie ubezpieczenia na kolejny rok
 7. Kontrola ważności OC
 8. Kara za brak OC
 9. Górna granica kwoty odszkodowania
 10. Wypowiedzenie umowy
 11. Rozwiązanie umowy OC

Dlaczego wszyscy musimy mieć OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem, które chroni osoby poszkodowane przez Ciebie w wypadku komunikacyjnym.

Jeżeli jadąc, wsiadając, wysiadając lub załadowując samochód spowodujesz uszkodzenie czyjejś własności, utratę zdrowia lub śmierć, to Twój ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym przez Ciebie w wypadku.

Z drugiej strony, wyobraź sobie, jak bardzo uciążliwa byłaby sytuacja, w której ubezpieczenie OC nie byłoby obowiązkowe i na własną rękę trzeba było dochodzić odszkodowania od sprawcy wypadku bądź kolizji drogowej.

Podstawowe warunki ubezpieczenia OC są identyczne u każdego ubezpieczyciela na mocy ustawy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów podlegających rejestracji, a obowiązek zawarcia umowy wynika z Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach (Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) i podlega kontroli, dlatego jako kierowca zawsze powinieneś mieć przy sobie polisę lub inny dokument potwierdzający jej zakup.


Kiedy, gdzie i jak możesz kupić ubezpieczenie OC?

Kiedy? Ostatecznym terminem zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest dzień rejestracji pojazdu.

Gdzie? Ubezpieczenie OC możesz zawrzeć w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, oczywiście pod warunkiem, że prowadzi on ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Jak? Obecnie masz kilka możliwości zawarcia ubezpieczenia OC – możesz umówić się na spotkanie z agentem, zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej, bądź dokonać zakupu przez Internet – wybór należy do Ciebie.

Ponieważ OC jest identyczne u wszystkich ubezpieczycieli, przy jego wyborze kieruj się głównie ceną.

Przed zawarciem ubezpieczenia zostaniesz poproszona/y o wypełnienie wniosku o ubezpieczenie (głównie chodzi o podanie informacji dotyczących głównego użytkownika, czyli kierowcy, pojazdu mechanicznego oraz historii ubezpieczenia właściciela).

Poza wnioskiem o ubezpieczenie zakład poprosi Cię o dowód rejestracyjny – chodzi tutaj o potwierdzenie technicznej sprawności pojazdu.


Czas trwania umowy ubezpieczenia OC

Na jaki okres możesz zawrzeć polisę OC?

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć na 12 miesięcy. Okres ten przedłuża się automatycznie.

Możesz też zawierać OC na krótsze okresy jeżeli Twój pojazd jest zarejestrowany czasowo bądź za granicą.

Minimalny okres, na jaki możesz zawrzeć umowy krótkoterminowe to 30 dni. Tego typu umowy nie ulegają automatycznemu przedłużeniu.


Sprzedajesz kupujesz samochód – OC razem z samochodem

Co z OC jeśli sprzedajesz samochód?

Razem z samochodem sprzedajesz swoje ubezpieczenie OC.

Pamiętaj, że masz 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela, że sprzedałeś pojazd i dosłanie umowy kupna-sprzedaży. Obowiązek ten nakłada na Ciebie Ustawa. Jeżeli nie powiadomisz w tym terminie zakładu ubezpieczeń – możesz być windykowany za II ratę składki bądź za polisę wznowioną.

Osoba, która kupiła od Ciebie samochód, ma prawo zadecydować czy będzie korzystała z Twojej polisy OC do końca jej ważności, czy też wypowie dotychczasową umowę i zawrze nową.

Pamiętaj!

Jeśli zakład ubezpieczeń nie otrzyma wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela będzie to oznaczało, że do końca trwania Twojej polisy OC nabywca będzie z niej korzystał, a Ty nie otrzymasz zwrotu składki.

A co jeśli chcesz kupić samochód?

Wtedy zastosowanie będą miały takie same regulacje, jak w przypadku sprzedaży.

Jeśli będziesz kupował/a używany samochód ,a polisa OC tego auta została zawarta przed zmianą ustawy, czyli przed 11.02.2012 roku – wtedy jako nowy właściciel masz 30 dni na podjęcie decyzji, czy chcesz korzystać z polisy OC dotychczasowego właściciela, czy też rozwiążesz umowę OC z dotychczasowym ubezpieczycielem.

Jeżeli natomiast polisa OC zakupionego auta zawarta jest po 11.02.2012 roku – wtedy jako właściciel możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania. Jeżeli nie wypowiesz polisy, można na niej jeździć do końca okresu wskazanego na polisie. Z końcowym dniem wskazanym na polisie umowa ulega rozwiązaniu.


Za granicą

Czy OC chroni Cię również poza granicami kraju?

Nie musisz kupować dodatkowego ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym czyli tzw. Zielonej Karty wyjeżdżając do krajów:

 • UE,
 • Szwajcarii,
 • Norwegii,
 • Islandii,
 • Chorwacji,
 • Liechtensteinu,
 • Serbii.

W krajach Unii Europejskiej wystarczą same tablice rejestracyjne. Przepisy unijne stanowią, że w wyżej wymienionych krajach samo posiadanie tablic rejestracyjnych powoduje, jak mawiają specjaliści, tzw. domniemane pokrycie ubezpieczeniowe.


Odnowienie ubezpieczenia na kolejny rok

Jak możesz odnowić ubezpieczenie OC?

Jeżeli nie zdecydujesz się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, zostanie ona odnowiona automatycznie,

Są jednak takie sytuacje (ściśle definiowane przez Ustawę), w których zawarcie następnej umowy nie nastąpi, między innymi gdy:

 • nie opłaciłaś/eś w całości określonej w umowie składki za mijający okres 12 miesięcy,
 • ogłoszono upadłość lub zarządzono likwidację zakładu ubezpieczeń,
 • nabyłeś pojazd z polisą wystawioną po 11.02.2012 r. i ją kontynuowałeś.

Uwaga:

Według nowej Ustawy Ubezpieczeniowej TU mają obowiązek nie później niż 14 dni przed końcem umowy OC poinformować Cię o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia. Towarzystwo powinno podać następujące informacje:

 • jaka jest wysokość składki na kolejny rok;
 • pouczenie, że wysokość wyliczonej składki może ulec zmianie, jeśli po wysłaniu informacji przez TU wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na jej wysokość oraz wskazanie tych okoliczności – chodzi tu o ewentualną szkodę, która mogłaby zaistnieć po wysłaniu oferty odnowieniowej do Ciebie;
 • pouczenie o wypowiedzeniu, terminie i sposobie jego złożenia oraz o skutkach takiego wypowiedzenia lub braku wypowiedzenia umowy.

Towarzystwo o warunkach odnowienia może poinformować nas mailowo, smsem bądź listownie- w zależności od tego jaki sposób komunikacji został ustalony pomiędzy Tobą a TU.

Dobra wiadomość:

Nowa ustawa przyniosła również zmiany odnośnie podwójnych umów OC, tzn. przypadków kiedy to Klient zapomniał o wypowiedzeniu polisy OC i ubezpieczył auto w innym Towarzystwie. W rezultacie „ stare” TU objęło ochroną auto, bo umowa się odnowiła automatycznie i mogło żądać zapłaty składki za cały rok ubezpieczeniowy.

Wnioski:

Jeżeli w tym samym czasie posiadasz dwie polisy OC, w tym. jedną automatycznie przedłużoną, to będziesz mógł ją wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania. Gapowicze, którzy zapomnieli o wypowiedzeniu będą musieli zapłacić TU tylko za okres ochrony do momentu wypowiedzenia automatyzmu.


Kontrola ważności OC

Kto może sprawdzić, czy masz ważną polisę OC?

Do sprawdzania ważności Twojej polisy pod kątem opłacenia składki uprawnione są takie instytucje jak:

 • Policja,
 • organy celne,
 • Straż Graniczna,
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeśli podczas kontroli okazałoby się, że nie masz przy sobie dokumentu potwierdzającego opłacenie OC, groziłby Ci mandat i odholowanie pojazdu na koszt właściciela auta na policyjny parking depozytowy.


Kara za brak OC

Za brak OC możesz dostać karę.

Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (3.200 PLN),
 • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (4.800 PLN),
 • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę (533,33 PLN).

Kary dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są także zależne od okresu pozostawania bez ubezpieczenia:

 • do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej,
 • do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej,
 • powyżej 14 dni: 100% opłaty określonej powyżej.

Konsekwencje mogą być jednak znacznie większe. Jeśli spowodujesz wypadek, a Twoje OC nie będzie ważne, to będziesz musiał/a z własnej kieszeni oddać odszkodowanie wypłacone osobom poszkodowanym w wypadku.

Więcej o karach za brak ważnego ubezpieczenia OC znajdziesz w tym miejscu.


Górna granica kwoty odszkodowania

Jaka jest górna granica do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia OC?

 • W przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód na mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wypowiedzenie umowy

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Aby wypowiedzieć umowę musisz to zrobić nie później niż jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w zakładzie ubezpieczeń (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą listem poleconym.

W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą

 • dla umów zawartych przed 11.02.2012 roku nie decyduje data stempla pocztowego, ale data otrzymania listu przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
 • dla umów zawartych po 11.02.2012 roku decyduje data stempla pocztowego, a nie data otrzymania listu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wypowiedzenie musi być wysłane Pocztą Polską, żaden inny operator pocztowy nie jest honorowany.

Formularz wypowiedzenia umowy OC możesz pobrać w tym miejscu:

Więcej o wypowiedzeniu OC znajdziesz w tym miejscu.

Pamiętaj!

Brak wypowiedzenia umowy w jednym zakładzie i zawarcie umowy w innym spowoduje, iż dotychczasowa umowa przedłuży się automatycznie przy równoczesnym obowiązywaniu nowej.

Zakład, w którym nie wypowiedziano umowy, może skutecznie domagać się składki za ubezpieczenie wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w jej zapłacie – czyli praktycznie będziesz musiał/a zapłacić za dwie identyczne polisy w dwóch różnych firmach.

Jeżeli automatycznemu przedłużeniu ulegnie polisa OC zawarta po 11.02.2012 roku będziesz mógł wypowiedzieć automatyzm, pod warunkiem przedstawienia dowodu na to iż zawarłeś polisę w innym TU.

Towarzystwo, które przedłużyło polisę automatycznie na Twój samochód dokona rekalkulacji składki do dnia złożonego przez Ciebie wypowiedzenia.


Rozwiązanie umowy OC

W jakich sytuacjach możesz rozwiązać umowę OC?

Umowę ubezpieczenia OC możesz rozwiązać w kilku określonych szczegółowo w Ustawie sytuacjach m.in. gdy:

 • upłynął czas, na który została zawarta,
 • wyrejestrujesz swój samochód,
 • udokumentujesz trwałą utratę swojego samochodu,
 • Wypowiesz umowę OC będąc nowym nabywcą auta.
logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego