Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Serwis rankomat.pl jest platformą stworzoną przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z należącą do niej multiagencją Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Dlatego korzystanie ze wszystkich usług dostępnych przez serwis oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., które znajdziesz poniżej:

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.rankomat.pl, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.

3. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.rankomat.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

5. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. rankomat.pl – Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 14, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000588980, NIP: 527-27-51-881.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.

3. Serwis –zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych http://www.rankomat.pl podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z należącą do niej multiagencją Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i/lub jego partnerów, w szczególności multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

4. Usługi – usługi świadczone przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 i § 5 Regulaminu.

5. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego zakładu ubezpieczeń, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika
i skierowana do Użytkownika przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

6. Towarzystwo Ubezpieczeniowe – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów prawa, którego oferta ubezpieczeniowa prezentowana jest w Serwisie.

7. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

8. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

9. Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych Usług przez Użytkowników, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

10. Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub oferowanych usługach przez rankomat.pl i/lub partnerów.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.rankomat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. do przekazania danych użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie, w szczególności przez agencje ubezpieczeniowe i/lub towarzystwa ubezpieczeniowe. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazane w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem pkt poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

5. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępny pod adresem /pomoc/regulamin-swiadczenia-rankomatpl-SA-Spj

6. Jeżeli Użytkownik zawarł za pośrednictwem agencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

7. Umowa o świadczenie Usług newslettera ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Użytkownika w Serwisie oświadczenia o rezygnacji ze świadczonych mu usług, przesłaną w formie pisemnej lub e-mailowej z konta użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

§ 4. Usługi

1. Główną funkcją Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do propozycji ofertowych różnego rodzaju produktów i usług, w tym ubezpieczeń majątkowych i osobowych, szczególnie ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, jak i mienia.

2. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

3. Użytkownik w celu skorzystania z funkcji Serwisu wskazanej w ust. 1 powyżej wypełnia aplikację na stronie www.rankomat.pl, zawierającą dane niezbędne do przygotowania kalkulacji ceny produktu/usługi oferowanej w Serwisie. Aby uzyskać dostęp do kalkulacji ofert, każdy użytkownik Serwisu musi się zarejestrować.

4. W celu przygotowania Oferty, dane wprowadzone przez użytkownika, z wyłączeniem danych personalnych (umożliwiających identyfikację Użytkownika) są za jego zgodą przekazywane są przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. do multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z Regulaminem Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępnego pod adresem /pomoc/regulamin-swiadczenia-rankomatpl-SA-Spj oraz według zasad określonych we właściwych ogólnych warunkach ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń, mających zastosowanie do tej umowy i wskazanych w Ofercie.

§ 5. Newsletter

1. Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej może otrzymywać newsletter przygotowany przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

2. Usługa subskrypcji newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.

3. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez rejestrację w Serwisie, poprzez wypełnienie stosownego formularza. Na wskazany w formularzu adres e-mail Użytkownika, wysyłane jest potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych Użytkownika.

4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Usługi newlettera, informując Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług

Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8. Odpowiedzialność Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

1. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

2. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.

4. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9. Prawa własności intelektualnej

1. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub innego podmiotu uprawnionego.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

  i.  drogą elektroniczną na adres reklamacje@rankomat.pl;
 ii.  ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 270 00 50 w godzinach 10.00 – 17.00 w dni robocze (połączenia
     płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii.  drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.,
     ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa lub osobiście w siedzibie Spółki.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

 i.  oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny,
    a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę,     adres korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną     reklamacją),
ii.  szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 roku.

2. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub doręczenie wraz z newsletterem.

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.pdf

logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego