Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Serwis rankomat.pl jest platformą stworzoną przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z należącą do niej multiagencją Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Dlatego korzystanie ze wszystkich usług dostępnych przez serwis oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., które znajdziesz poniżej:


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., zwana dalej „Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.”, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwanego dalej „Serwisem”) oraz za pośrednictwem Call Center prowadzonego przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwanego dalej „Call Center”) w zakresie zawierania umów ubezpieczenia i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych, zwanych dalej łącznie „Usługami”, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony http://www.rankomat.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”) oraz innych stosownych aktów prawnych.


§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. – Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 01-192 Warszawie, ul. Leszno 14, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000549898, NIP 113-28-87-302, Regon 361130993. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Adres email: www.knf.gov.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.

3. Serwis – wykorzystywana przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna ma stronach internetowych http://www.rankomat.pl podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. pod numerem (22) 270 00 00.

5. Konsultant Call Center – pracownik Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.

6. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.

7. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

8. Usługi – czynności agencyjne, o których mowa w pkt 5 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.

9. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeniach, na rzecz których Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie.

10. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

11. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

12. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej.

13. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu; treść umowy ubezpieczenia reguluje polisa oraz OWU.

14. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

15. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.


§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.rankomat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem Call Center jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazanych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.

5. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej w z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń.


§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

2. W działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

4. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

6. Koszty połączenia z Serwisem lub Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.


§ 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center, który wypełnia odpowiednie strony transakcyjne i na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przekazuje mu link do stron transakcyjnych.

2. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.

3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu przez Strony transakcyjne wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup teraz” znajdującego się na stronie transakcyjnej Serwisu oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych na stronach transakcyjnych systemów płatności. W przypadku usług Call Center na wniosek Użytkownika powyższe oświadczenia są składane przez Konsultanta Call Center działającego w imieniu Użytkownika.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej.

6. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia.

7. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.


§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług i ochrona danych osobowych

Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych
Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

  i.   drogą elektroniczną na adres reklamacje@rankomat.pl;
 ii.   ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 270 00 50 w godzinach 10.00 – 17.00 w dni robocze (połączenia
      płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii.   drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Agenta: Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.
, ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa lub osobiście w siedzibie Agenta.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

 i.  oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku
     osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres
     korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
ii.  szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

5. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego za
pośrednictwem Agenta. Agent niezwłocznie przekaże reklamację do właściwego Towarzystwa
Ubezpieczeniowego.

6. Użytkownik może również złożyć reklamację samodzielnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Instrukcje oraz formularze dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych w danym Towarzystwie dostępne są pod adresem rankomat.pl/pomoc/reklamacje.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych lub Uposażonego/nych. Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.


§ 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.

2. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.pdf

logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego