Choć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kupujemy w standardzie wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, to nie do końca wiemy, w jakich przypadkach możemy z niego korzystać. Jak najrozsądniej wybrać NNW?

Ubezpieczenie NNW to gwarancja wypłaty pieniędzy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji po wypadku. Definicja nieszczęśliwego wypadku nie powinna odbiegać od schematu ogólnie przyjętego – jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Warto zaznaczyć, że jednocześnie muszą być spełnione trzy elementy składowe, takie jak: nagłość zdarzenia, pojawienie się przyczyny zewnętrznej oraz niezależność od woli poszkodowanego.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Dobrym przykładem nieszczęśliwego wypadku jest poślizgnięcie się, które spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki. Jeśli jednak ubezpieczony przyczyni się do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, nie będziemy mogli mówić o niezależności od własnej woli, a co za tym idzie nie będzie podstaw do wypłaty odszkodowania.

W jakich przypadkach możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Choć w większości przypadków kierowcy w pakiecie kupują NNW razem z OC, to nie do końca orientują się, kiedy mogą skorzystać z roszczenia z tego tytułu. Ubezpieczenie z zasady dotyczy zarówno kierowców, jak i pasażerów pojazdu, choć trzeba pamiętać, aby za każdym razem sprawdzić zapisy polisy. Niekiedy zdarza się, że możemy wybrać, czy chcemy ubezpieczyć jedynie kierowcę lub tylko pasażerów, np. w przypadku AXA.

Ubezpieczenie NNW dotyczy wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy, podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania pojazdu, zatrzymywania lub postoju pojazdu oraz naprawy na miejscu zdarzenia. Zwróćmy uwagę, że odszkodowanie dotyczy zarówno stricte wypadków samochodowych, jak i sytuacji, kiedy pojazd jest unieruchomiony.

Co ciekawe, niektóre towarzystwa rozszerzają klasyczny zakres ubezpieczenia NNW o dodatkowe pozycje. Np. PZU uwzględnia wypadki, do których doszło w trakcie otwierania lub zamykania drzwi, bramy garażu lub posesji oraz podczas tankowania na stacji paliw.

Jak dobrać sumę ubezpieczenia NNW?

Aby zrozumieć, jak ważna jest suma ubezpieczenia NNW, powinniśmy zdać sobie sprawę, w jaki sposób ubezpieczyciele podchodzą do wypłat z tego tytułu. Suma ubezpieczenia jest limitem, do którego towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za powstałą szkodę. Maksymalna kwota wypłacana jest z zasady w przypadku śmierci ubezpieczonego (osobom uprawnionym), choć niektóre towarzystwa, jak np. Allianz, stosują ograniczenia w tym zakresie (50% sumy ubezpieczenia). Inne z kolei pozwalają na podwojenia wypłaty z tego tytułu, np. Gothaer.

W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu, czyli w momencie, gdy np. poszkodowany złamie rękę – świadczenie zostanie wypłacone proporcjonalnie do stopnia inwalidztwa. Pamiętajmy, że o trwałym uszczerbku możemy mówić dopiero, gdy jest to trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, w praktyce suma ubezpieczenia zostanie pomnożona przez procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wynik określi wysokość przysługującego nam świadczenia (np. gdy suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a orzeczono 10% trwałego uszczerbku, otrzymamy 1000 zł świadczenia). W przypadku ubezpieczeń NNW rację bytu mają tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, którymi przy orzekaniu kierują się komisje lekarskie. Np. PZU za utratę małżowiny usznej wypłaca 15% sumy ubezpieczenia, dwóch małżowin – 30%.

Na co zwrócić uwagę?

Jak wiadomo, nawet w przypadku niegroźnych wypadków, koszty leczenia mogą okazać się stosunkowo wysokie. Z powyższych zapisów jasno wynika, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższego odszkodowania możemy się spodziewać. Dlatego za każdym razem warto porównywać ofertę NNW różnych ubezpieczycieli, gdyż różnice w wysokościach limitów są znaczne. Co równie istotne, niektóre towarzystwa narzucają konkretną sumę ubezpieczenia, ale właściciel pojazdu ma możliwość jej podniesienia.

Oprócz odszkodowania za trwały uszczerbek, z tytułu ubezpieczenia NNW otrzymujemy dodatkowe świadczenia. W zależności od konkretnych warunków ubezpieczenia są to zwroty takich kosztów, jak np: nabycia protez i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego i kosztów leczenia poniesionych na terytorium RP lub poza granicami kraju.

Wysokość, do jakiej wypłacane są dodatkowe świadczenia odszkodowawcze, ograniczona są odpowiednimi limitami. Znów odzywa się zatem aspekt wyboru odpowiedniej sumy ubezpieczenia. Jeśli zakład ubezpieczeń pokrywa koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jak w przypadku PZU do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, przy założeniu że suma wynosi 25 000 zł, to kwota, do wysokości której będzie odpowiadało towarzystwo ubezpieczeń wyniesie 2500 zł.

Szukanie złotego środka

Pamiętajmy, że wysokość wypłacanych świadczeń z tytułu NNW zależy bezpośrednio od wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie. Nie dajmy się skusić oszczędnością na składce, gdyż często w przypadku znacznego wzrostu sumy ubezpieczenia, wartość składki rośnie nieznacznie. Zwróćmy również uwagę na ofertę różnych ubezpieczycieli, ponieważ często przy zakupie NNW oszczędzamy na podstawowej składce OC.

Należy pamiętać, że choć przy zakupie ubezpieczenia nie myślimy o tym, gdzie i kiedy może spotkać nas nieszczęśliwy wypadek, to powinniśmy zakładać, że w momencie poważnego wypadku zapisy NNW mają zagwarantować nam środki, dzięki którym w spokoju będziemy mogli wracać do sprawności fizycznej.