Na tej stronie możesz zapoznać się z:


Serwis rankomat.pl jest platformą stworzoną przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z należącą do niej multiagencją Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Dlatego korzystanie ze wszystkich usług dostępnych przez serwis oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., które znajdziesz poniżej:

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.rankomat.pl, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.

3. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.rankomat.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

5. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.


§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. rankomat.pl – Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, 01-141, ul. Wolska 88, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000588980, NIP: 527-27-51-881.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.

3. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych http://www.rankomat.pl podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z należącą do niej multiagencją Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i/lub jego partnerów, w szczególności multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

4. Usługi – usługi świadczone przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 i § 5 Regulaminu.

5. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego zakładu ubezpieczeń, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika 
i skierowana do Użytkownika przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

6. Towarzystwo Ubezpieczeniowe – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów prawa, którego oferta ubezpieczeniowa prezentowana jest w Serwisie.

7. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

8. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

9. Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych Usług przez Użytkowników, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

10. Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub oferowanych usługach przez rankomat.pl i/lub partnerów.


§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.rankomat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. do przekazania danych użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie, w szczególności przez agencje ubezpieczeniowe i/lub towarzystwa ubezpieczeniowe. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazane w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem pkt poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

5. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępny pod adresem /pomoc/regulamin-swiadczenia-rankomatpl-SA-Spj

6. Jeżeli Użytkownik zawarł za pośrednictwem agencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

7. Umowa o świadczenie Usług newslettera ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Użytkownika w Serwisie oświadczenia o rezygnacji ze świadczonych mu usług, przesłaną w formie pisemnej lub e-mailowej z konta użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.


§ 4. Usługi

1. Główną funkcją Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do propozycji ofertowych różnego rodzaju produktów i usług, w tym ubezpieczeń majątkowych i osobowych, szczególnie ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, jak i mienia.

2. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

3. Użytkownik w celu skorzystania z funkcji Serwisu wskazanej w ust. 1 powyżej wypełnia aplikację na stronie www.rankomat.pl, zawierającą dane niezbędne do przygotowania kalkulacji ceny produktu/usługi oferowanej w Serwisie. Aby uzyskać dostęp do kalkulacji ofert, każdy użytkownik Serwisu musi się zarejestrować.

4. W celu przygotowania Oferty, dane wprowadzone przez użytkownika, z wyłączeniem danych personalnych (umożliwiających identyfikację Użytkownika) są za jego zgodą przekazywane są przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. do multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z Regulaminem Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępnego pod adresem /pomoc/regulamin-swiadczenia-rankomatpl-SA-Spj oraz według zasad określonych we właściwych ogólnych warunkach ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń, mających zastosowanie do tej umowy i wskazanych w Ofercie.


§ 5. Newsletter

1. Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej może otrzymywać newsletter przygotowany przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

2. Usługa subskrypcji newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.

3. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez rejestrację w Serwisie, poprzez wypełnienie stosownego formularza. Na wskazany w formularzu adres e-mail Użytkownika, wysyłane jest potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych Użytkownika.

4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Usługi newlettera, informując Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.


§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług

Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 7. Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 8. Odpowiedzialność Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

1. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

2. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.

4. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.


§ 9. Prawa własności intelektualnej

1. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub innego podmiotu uprawnionego.


§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

  i.  drogą elektroniczną na adres reklamacje@rankomat.pl;
 ii.  ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 270 00 50 w godzinach 10.00 – 17.00 w dni robocze (połączenia
     płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii.  drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.,
     ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa lub osobiście w siedzibie Spółki.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

 i.  oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny,
    a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę,     adres korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną     reklamacją),
ii.  szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.


§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 roku.

2. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub doręczenie wraz z newsletterem.


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., zwana dalej „Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.”, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwanego dalej „Serwisem”) oraz za pośrednictwem Call Center prowadzonego przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwanego dalej „Call Center”) w zakresie zawierania umów ubezpieczenia i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych, zwanych dalej łącznie „Usługami”, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony http://www.rankomat.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66),Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. – Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 01-141 Warszawie, ul. Wolska 88, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000549898, NIP 113-28-87-302, Regon 361130993. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Adres email: www.knf.gov.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.

3. Serwis – wykorzystywana przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna ma stronach internetowych http://www.rankomat.pl podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. pod numerem (22) 270 00 00.

5. Konsultant Call Center – pracownik Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.

6. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.

7. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

8. Usługi – czynności agencyjne, o których mowa w pkt 5 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.

9. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeniach, na rzecz których Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie.

10. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

11. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

12. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej.

13. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu; treść umowy ubezpieczenia reguluje polisa oraz OWU.

14. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

15. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.rankomat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem Call Center jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazanych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.

5. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej w z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

2. W działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

4. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

6. Koszty połączenia z Serwisem lub Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§ 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center, który wypełnia odpowiednie strony transakcyjne i na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przekazuje mu link do stron transakcyjnych.

2. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”),jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.

3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu przez Strony transakcyjne wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup teraz” znajdującego się na stronie transakcyjnej Serwisu oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych na stronach transakcyjnych systemów płatności. W przypadku usług Call Center na wniosek Użytkownika powyższe oświadczenia są składane przez Konsultanta Call Center działającego w imieniu Użytkownika.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej.

6. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia.

7. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni. 
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług i ochrona danych osobowych

Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych 
Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

  i.   drogą elektroniczną na adres: reklamacje@rankomat.pl;
 ii.   ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 270 00 50 w godzinach 10.00 – 17.00 w dni robocze (połączenia
      płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii.   drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Agenta: Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa lub osobiście w siedzibie Agenta.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

 i.  oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku
     osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres
     korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
ii.  szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie 
rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

5. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego za 
pośrednictwem Agenta. Agent niezwłocznie przekaże reklamację do właściwego Towarzystwa
Ubezpieczeniowego.

6. Użytkownik może również złożyć reklamację samodzielnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Instrukcje oraz formularze dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych w danym Towarzystwie dostępne są pod adresem rankomat.pl/pomoc/reklamacje.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych lub Uposażonego/nych. Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.

2. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. dla polis turystycznych

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., zwanego dalej „Serwisem”, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub ePrzelwów, zwanych dalej łącznie „Usługami”, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony /pomoc/regulamin-serwisu.html w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami),Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66),Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. – Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 01-141 Warszawie, ul. Wolska 88, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000549898, NIP 113-28-87-302, Regon 361130993. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest agencją ubezpieczeniową wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Adres email: www.knf.gov.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie.

3. Serwis – wykorzystywana przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna ma stronach internetowych /, poświęcona ubezpieczeniom turystycznym, w szczególności: /ubezpieczenia-turystyczne/kalkulator/; /ubezpieczenie-podrozne/; /ubezpieczenie-sporty-ekstremalne/; /ubezpieczenie-narciarskie/; /ubezpieczenie-podrozy-sluzbowej/; /ubezpieczenie-kosztow-rezygnacji-z-podrozy/; /ubezpieczenie-nnw-podrozne/, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i z wykorzystaniem ePrzelewów.

5. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

6. Usługi – czynności agencyjne, o których mowa w pkt 5 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i ePrzelewów.

7. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach Ubezpieczeń, na rzecz których Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne oraz udzielone mu pełnomocnictwa znajdują się w Serwisie.

8. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

9. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

10. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

11. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu; treść umowy ubezpieczenia reguluje polisa oraz OWU.

12. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

13. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

14. Cookies – małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku cookie czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu stron serwisu / poświęconym ubezpieczeniom turystycznym jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazanych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

5. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

4. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
6. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§ 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia.

2. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”),jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.

3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu na Stronach transakcyjnych wysokości składki ubezpieczeniowej, uzupełnienie danych niezbędnych do przygotowania umowy ubezpieczenia oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem karty płatniczej lub ePrzelewu.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą lub ePrzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eCard S.A. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej.
6. Dostępne są następujące formy płatności:
Karty płatnicze: (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
ePrzelewy: Płacę z Inteligo (Inteligo),mTransfer (mBank),MultiTransfer (MultiBank),Płacę z Nordea (Nordea),Przelew24 (Bank Zachodni WBK),Przelew z BPH (Bank BPH),Płacę z iPKO (PKO BP),Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.),Płacę z City Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A Citi Handlowy),PayWay Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.),MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.),Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),Alior Sync, Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.),Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski S.A.),Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.),Invest Bank S.A., Płacę z IKO (PKO BP S.A.),DB Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.);
Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank PBC S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millenium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank PKO BP S.A., Inteligo Services, Bank Zachodni WBK S.A., Bank Pekao S.A.
7. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia i pozytywnym wyniku transakcji płatności Użytkownik otrzymuje Polisą potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, na wskazany adres e-mail.

8. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni.

9. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem),a za dzień jego dostarczenie liczy się dzień nadania pisma w placówce operatora publicznego lub dzień otrzymania pisma za pośrednictwem faxu (22 300 12 82) bądź maila (obsluga@rankomat.pl).

10. W przypadku odstąpienia od umowy Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o kwotę proporcjonalną do wykorzystanego okresu ochrony oraz ewentualne koszty manipulacyjne naliczone przez zakład ubezpieczeń.

11. Zwrot składki zostanie dokonany w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, na wskazany przez Ubezpieczającego numer rachunku bankowego. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

12. Użytkownik ma pełen dostęp do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, znajdujących się w serwisie wakacyjnapolisa.pl, na podstawie których, zostanie zawarta wybrana przez Użytkownika umowa ubezpieczenia, po jego wcześniejszej akceptacji. Wszelkie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umieszczone są na stronach serwisu w sposób umożliwiający ich pobranie, odtworzenie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9.0, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024×768.

2. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL),szyfrowane za pomocą klucza o długości 256bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane Cookies.

§ 7. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia usługi jest Zakład ubezpieczeń który powierza przetwarzanie danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. na zasadach określonych w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy Zakładem i Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w celu wykonania umowy agencyjnej oraz Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

2. Ubezpieczający, Ubezpieczony/eni i Uposażony/ni mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych i Uposażonego/nych. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. będzie przetwarzał powierzone mu ich dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, umową zawartą z Zakładem ubezpieczeń i stosowanymi regulacjami wewnętrznymi Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

4. Szczególne zagrożenia związane z korzystania z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§ 8. Zasady odpowiedzialności

1. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w serwisie http://wakacyjnapolisa.pl, niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

2. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

  i.   drogą elektroniczną na adres reklamacje@rankomat.pl;
 ii.   ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 417 11 40 w godzinach 10.00 – 17.00 w dni robocze
      (połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii.   drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Agenta:
      Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa lub osobiście w siedzibie Agenta.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

 i.   oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku
      osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres
      korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
ii.   szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail 
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

5. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego za
pośrednictwem Agenta. Agent niezwłocznie przekaże reklamację do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

6. Użytkownik może również złożyć reklamację samodzielnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych lub Uposażonego/nych. Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 21.07.2014 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i korzysta z pojęć tam zdefiniowanych.

Deklaracje prywatności

 1. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. przykłada ogromną wagę do zachowania prywatności zarówno Twojej jak i innych Użytkowników Serwisu.
 2. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. kieruje się podstawową zasadą: Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie udostępnia bez zgody zainteresowanego, osobom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.,
 3. Pamiętaj, że podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a także zawarcie umowy ubezpieczenia lub świadczenie Usługi newsletter oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i jej agencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..
 4. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w pkt. 3 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6 poniżej.
 5. Jeśli Cię o to poprosimy możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach określonych w tej zgodzie lub na przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom wymienionym w tej zgodzie.
 6. Wchodząc na stronę www.rankomat.pl pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne

 1. W celu uzyskania dostępu do niektórych Usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła i własnego adresu e-mail. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych Usług, ale może spowodować utrudnienia (patrz także „Wymagania Techniczne”).
 2. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.,  na Twoim komputerze, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te stosowane są przez nas jedynie do następujących celów:
  • utrzymania połączenia z Serwisem;
  • obliczeń statystycznych;
  • na Twoje życzenie – zapamiętywania Twoich danych, abyś nie musiał się jawnie logować kiedy następny raz będziesz chciał skorzystać z usług Serwisu.
 3. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 4. Po zalogowaniu strony zostaną Ci udostępnione przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.
 5. Transmisja podanych przez Ciebie danych oraz transmisja przekazu związanego z zawarciem umowy ubezpieczenia lub przekazaniem przygotowanej dla Ciebie oferty zostanie zaszyfrowana przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.

Wymagania techniczne

 1. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecamy stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Firefox minimum 2.0, Internet Explorer minimum 6.0, Opera minimum 9. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java script i cookies. Minimalna rozdzielczość monitora powinna wynosić 1024x768.
 2. Za problemy wynikające ze stosowania sprzętu niespełniającego powyższych wymogów Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia dodatkowe

 1. Treści i opinie umieszczane w naszym serwisie, szczególnie na forum dyskusyjnym Serwisu nie zawsze są zgodne z opiniami Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach i jest z tego tytułu odpowiedzialny osobiście.
 2. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji i przetwarzanie danych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.. Wystarczy, że wejdziesz na swoje konto i w zakładce "Ustawienia konta" odklikasz zgody lub prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres pomoc@rankomat.pl.
 3. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: polityka.prywatnosci@rankomat.pl.

Regulamin usługi “Kontakt: najlepsza oferta”

1. Definicje

a. rankomat.pl – serwis ubezpieczeniowy prowadzony wspólnie przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. oraz multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.;

b. Najlepsza Oferta – oferta przedstawiana przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
która w ocenie rankomat.pl może być najlepsza dla danego użytkownika;

c. Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe, strona w umowie ubezpieczenia,
która zobowiązuje się wypłacić świadczenie, jeżeli zdarzy się określona szkoda;

d. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca
ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.

2. Każdy użytkownik serwisu rankomat.pl może dobrowolnie zamówić bezpłatny kontakt
w sprawie Najlepszej Oferty, w związku z wpisanymi przez niego w formularzu
porównywarki danymi ubezpieczeniowymi.

3. Użytkownik dokonuje zgłoszenia za pomocą pola typu checkbox na
pierwszej stronie formularza kalkulacyjnego rankomat.pl.

4. W przypadku zamówienia Usługi, w ciągu 72h po wykonaniu kalkulacji
w serwisie, rankomat.pl przekaże nr telefonu użytkownika wyłącznie do
jednego towarzystwa ubezpieczeniowego – tego, które wg 
rankomat.pl może mieć dla niego najlepszą ofertę
ubezpieczenia.

5. Aby skrócić czas oczekiwania na wykonanie kalkulacji przez dane
towarzystwo, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę aby rankomat.pl 
wraz z numerem telefonu przekazał jednokrotnie do towarzystwa również 
dane podane wcześniej w formularzu kalkulatora, lub nr kalkulacji
ubezpieczeniowej użytkownika.

6. W celu dokładnego obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz
potencjalnego zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu, Użytkownik
udziela rankomat.pl zgody na przekazanie swojego numeru telefonu oraz
danych kalkulacji do jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, 
znajdujących się na poniższej liście:

a. Allianz Polska Services Sp. z o.o. ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa 
b. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
c. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
d. YCD Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
e. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
f. TUiR "WARTA" S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
g. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
h. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
i. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
j. MTU Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
k. Proama Generali T.U. S.A. Oddział w Polsce ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
l. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
ł. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
m. Gefion Insurance A/S reprezentowana przez Polins Sp. z o.o, ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin

7. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wycofania uprzednio wyrażonej zgody na świadczenie ww. usługi, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem /pomoc/regulamin-uslugi-kontakt-najlepsza-oferta oraz pod adresem korespondencyjnym spółki Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.

Regulamin usługi “Kontakt z Agentem”

1. Definicje

a. rankomat.pl – serwis ubezpieczeniowy prowadzony wspólnie przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. oraz multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.;

b. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca
ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.

c. Agent - przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, działająca w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

2. Każdy użytkownik serwisu rankomat.pl może dobrowolnie zamówić bezpłatny kontakt z Agentem poprzez zaznaczenie pola checkbox na formularzu służącym do zebrania danych do przekazania do Agenta.

4. W przypadku zamówienia Usługi, w ciągu 12h po wykonaniu kalkulacji
w serwisie, rankomat.pl przekaże nr telefonu użytkownika wyłącznie do jednego Agenta.

5. Aby skrócić czas obsługi u Agenta Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę aby rankomat.pl
wraz z numerem telefonu przekazał jednokrotnie również
dane podane wcześniej w formularzu kalkulatora.

6. W celu dokładnego obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz
potencjalnego zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu, Użytkownik
udziela rankomat.pl zgody na przekazanie swojego numeru telefonu oraz
danych kalkulacji do jednego z Agentów
znajdujących się na poniższej liście:

a. HUMAN, 44-100 Gliwice ul. Dolnej Wsi 129
b. SAW Agata Kiersten, 41-106 Siemianowice Śląskie, Tadeusza MajcherczykA-Zdana 2
c. Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Emka Magdalena Karcz, 98-300 Wieluń ul. Sieradzka 9 c

7. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wycofania uprzednio wyrażonej zgody na świadczenie ww. usługi, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem https://rankomat.pl/regulamin-serwisu#regulamin_kontakt_z_agentem oraz pod adresem korespondencyjnym spółki Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.

Oceń stronę
4,10