Pandemia SARS-CoV-2 sprawiła, że wiele osób musiało zrezygnować ze swoich wakacyjnych planów. Teraz, gdy wracają loty międzynarodowe i możliwość podróży za granicę, świat jednak wciąż walczy z koronawirusem. Sytuacja może zmienić się z dnia na dzień – lepiej więc ubezpieczyć się od rezygnacji z wyjazdu. Podpowiadamy, co zapewnia taka polisa.

Ochroną można objąć zarówno wycieczkę zakupioną w biurze podróży, jak i noclegi i bilety podczas samodzielnie planowanej wyprawy. Dzięki temu w razie konieczności rezygnacji lub przerwania podróży, np. z powodu zachorowania na Covid-19 nie straci się pieniędzy, które przepadną w wyniki odwołania rezerwacji, noclegu czy biletu.

Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Cena polisy zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wybranego wariantu, rodzaju ubezpieczanej imprezy turystycznej, jej ceny, a także liczby ubezpieczonych osób czy wybranych rozszerzeń ochrony. 

Na naszej stronie można porównać oferty AXA i Europa Ubezpieczenia oraz samodzielnie dopasować ubezpieczenie kosztów rezygnacji do swoich potrzeb oraz możliwości:

UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 5 000 zł
AXA
35 000 zł
2,8 %
140,00 zł
Europa
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
AXA
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
Europa
35 000 zł
All risk
6,5 %
325,00 zł
AXA
140,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów2,8 %
Europa
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
AXA
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
Europa
325,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł
All risk
Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów6,5 %

Składkę można opłacić online – dokument ubezpieczenia zostanie wysłany na maila. 

Rezygnacja a przerwanie podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji zapewnia ochronę na wypadek dwóch sytuacji: rezygnacji lub przerwania podróży. Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku z wyjazdem, jeżeli przed rozpoczęciem podróży będziemy zmuszeni zrezygnować z wyjazdu z powodu, który jest wymieniony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Jeżeli w trakcie podróży musimy wcześniej powrócić do miejsca zamieszkania z powodu, który również został wymieniony OWU ubezpieczyciel pokryje niewykorzystaną część poniesionych kosztów i koszty transportu powrotnego, jeżeli pierwotnie przewidziany nie może być wykorzystany.

Co można objąć ubezpieczeniem kosztów rezygnacji?

Polisą można objąć praktycznie każdy rodzaju wyjazdu – zarówno ten organizowany przez biuro podróży, służbowy, samodzielny, długo- i krótkoterminowy. W ramach ochrony kosztów rezygnacji ubezpieczyciel zwróci wydatki poniesione na:

 • umowę zawartą z biurem podróży,
 • rezerwację noclegu,
 • zakup biletu,
 • udział w szkoleniu lub konferencji,
 • wynajem auta,
 • zakup biletu na wydarzenie kulturalne lub sportowe,
 • wynajem lub czarter jachtu,
 • uczestnictwo w rejsie.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte sytuacje nazwane w OWU lub wszystkie udokumentowane powody za wyjątkiem wyłączeń - tego typu polisa to tzw. ubezpieczenie all risk.

Ubezpieczenie all risk 100% Max oferuje Europa Ubezpieczenia. Obejmuje ono wszystkie udokumentowane powody rezygnacji, dotyczące ubezpieczonego, które uniemożliwiają podróż, za wyjątkiem wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Kiedy można zakupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Standardowe ubezpieczenia turystycznych można kupić nawet już w trakcie wyjazdu. Polisę od kosztów rezygnacji trzeba jednak zakupić odpowiednio wcześniej. Ostateczny termin, czyli określoną liczbę dni przed wyjazdem każde towarzystwo określa w OWU.

AXA:

Liczba dni do wyjazdu

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie?

Więcej niż 30 dni.

W dowolnym dniu.

30 lub mniej dni

Wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą.

Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

EUROPA UBEZPIECZENIA:

Liczba dni pomiędzy dniem zawarcia umowy podróży a dniem rozpoczęcia podróży:

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie?

Wariant Koszty Rezygnacji 100%

Wariant Koszty Rezygnacji 100% Max

więcej niż 30 dni

W terminie 10 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży

W terminie 3 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży

30 dni lub mniej

W terminie 3 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży, lecz nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży

W dniu zawarcia umowy podróży, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróż

Rezygnacja z podróży a Covid-19

Ubezpieczyciele indywidualnie podchodzą do kwestii pokrywania kosztów rezygnacji z powodu zachorowania na koronawirusa. Oferta Europa Ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialnością zachorowania na Covid-19. 

Z kolei Axa gwarantuje taką ochronę - pod warunkiem, że osoba ubezpieczona zachoruje przed wyjazdem. Świadczenie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej.

UWAGA!

Ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji, gdy rezygnujemy z wyjazdu z powodu podwyższonej temperatury i nie mamy potwierdzonych badań stwierdzających zachorowanie.

Ubezpieczenie nie obejmuje też sytuacji, gdy w kraju docelowym następuje wzrost zachorowań i władze wprowadzają ograniczenia w wyjazdach lub obawiamy się wyjechać. 

Kiedy można zrezygnować z podróży?

Powody rezygnacji wymienione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciele wypłacają świadczenie z powodu nagłego zachorowania. Nie jest wymagany pobyt w szpitalu. Świadczenie jest wypłacane na podstawie dokumentacji medycznej.

Objęcie odpowiedzialnością nagłego nasilenia choroby przewlekłej wymaga rozszerzenia ochrony o następstwa chorób przewlekłych. Opcja ta rozszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela o choroby przewlekłe nie tylko osób uczestniczących w podróży, ale również osób bliskich, które wymagają opieki osoby ubezpieczonej.

Przykładowo, powodem rezygnacji z wyjazdu może być zaostrzenie choroby przewlekłej rodzica jednego z uczestników podróży. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci świadczenie pod warunkiem wykupienia rozszerzenia o choroby przewlekłe.

Z jakich jeszcze powodów można zrezygnować z podróży?

W towarzystwie ubezpieczeniowym Axa koszty rezygnacji z podróży lub przerwania podróży albo koszty rezygnacji z biletu jedynie wtedy, gdy wynikają one z następujących powodów:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży,
 •  komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie,
 • zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu,
 • następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w  miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej),popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży,
 • wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki,
 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i  dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży,
 • poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy,
 • utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika),
 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.

Z kolei w Europa Ubezpieczenia powodem rezygnacji z wyjazdu mogą być następujące zdarzenia:

 • nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczeniom lub współuczestnikowi podróży,
 • komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego, współuczestnika podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika [podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia,
 • śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej,
 • śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa,
 • szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku działania zdarzenia losowego lub będącego następstwem kradzieży z włamaniem, powodujące konieczność wykonania przez ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży czynności prawnych, a także administracyjnych,
 • utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, za utratę pracy uznaje się wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, Europa Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z winy pracownika w rozumieniu przepisów prawa,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu rozpoczęcia pracy przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży był w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędny do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem że kradzież dokumentów została zgłoszona odpowiednim władzom,
 • udokumentowana przez policję szkoda rzeczowa powstała na skutek wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • udokumentowana przez policję kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego nie była znana w dniu zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia,
 • szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, która wystąpiła  w okresie 10 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych, administracyjnych lub obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy,
 • wyznaczeniu ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, ZUS, w przypadku, gdy ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z terminem planowanej podróży,
 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej,
 • akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy – Obwodu Donieckiego i Ługańskiego, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 1kilometrów od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zmiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje, powód ten nie dotyczy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży.

Kiedy ubezpieczenie kosztów rezygnacji nie zadziała?

Pewne sytuacje nie są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia – to tak zwane wyłączenia ochrony. Każdy ubezpieczyciel prezentuje swoją listę wyłączeń. Poniżej umieściliśmy kilka naszym zdaniem ważnych wyłączeń odpowiedzialności:

AXA

TU Europa

Epidemia

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń związanych z epidemią w miejscu docelowym podróży.

Jeżeli przed wyjazdem osoba ubezpieczona zachoruje na chorobę z powodu, której ogłoszono epidemię ubezpieczyciel pokryje koszty rezygnacji.

Zdarzenia związane z epidemią są wyłączone z odpowiedzialności

Klęski żywiołowe

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, które powstały w miejscu docelowym Podróży. 

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń związanych z klęskami żywiołowymi. 

Terroryzm

Ataki terrorystyczne są wyłączone z odpowiedzialności

Wariant Koszty Rezygnacji 100% nie obejmuje ataków terrorystycznych.

Wariant Koszty Rezygnacji 100% Max

Obejmuje ataki terrorystyczne, do których doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy – Obwodu donieckiego i Ługańskiego, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje; powód ten nie dotyczy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży

Wyłączenia związane z organizatorem wyjazdu

*anulowanie podróży przez organizatora podróży

* upadłość organizatora podróży

*anulowanie podróży przez organizatora podróży

* upadłość organizatora podróży

Wyłączenia związane z osobą ubezpieczoną

* odwołanie lub zmiana terminu urlopu przez pracodawcę

* istnienie przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży, o których Ubezpieczony, wiedział w momencie rezerwacji podróży

*nasielenie choroby przewlekłej - wymaga dokupienia rozszerzenia ochrony

* odwołanie lub zmiana terminu urlopu przez pracodawcę w wariancie 100%

* istnienie przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży, o których Ubezpieczony, wiedział w momencie rezerwacji podróży

*nasilenie choroby przewlekłej w wariancie 100%  - wymaga dokupienia rozszerzenia ochrony

UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 5 000 zł
AXA
35 000 zł
2,8 %
140,00 zł
Europa
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
AXA
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
Europa
35 000 zł
All risk
6,5 %
325,00 zł
AXA
140,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów2,8 %
Europa
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
AXA
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
Europa
325,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł
All risk
Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów6,5 %