W dobie pandemii koronawirusa bardzo często zdarzało się, że turyści odwoływali wycieczki, w tym te zakupione w biurach podróży. Pandemia obecnie jednak znacznie spowolniła. Sprawdzamy, czy w obecnej sytuacji przysługuje nam bezkosztowa rezygnacja z wyjazdu.

Biura podróży w przypadku rezygnacji z wyjazdu nie zwracają całości wpłaconej kwoty, potrącając odpowiednią sumę z tytułu kosztów rezygnacji. Wysokość tej kwoty zależy od indywidualnych ustaleń touroperatora i zapisów w umowie.

Niezależnie od powodu rezygnacji, trzeba liczyć się z tym, że nie odzyska się całości wpłaconej na poczet wyjazdu kwoty. Co jednak w przypadku tak nieprzewidzianej sytuacji na świecie, jaką jest wybuch pandemii?

Pandemia a rezygnacja z wyjazdu - do czego zobligowane są biura podróży?

W dobie pandemii klienci biur podróży mogą domagać się zwrotu całości kosztów w ramach rezygnacji z podróży na podstawie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych imprezach turystycznych. W artykule 47 pkt. 4 tejże ustawy z dnia 24.11.2017 r. czytamy, że:

Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Pandemię można zaliczyć do nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Niemniej jednak ten zapis może być przez biura podróży różnie interpretowany. Ma to miejsce szczególnie obecnie, gdy pandemia koronawirusa spowolniła niemal na całym świecie.

Touroperatorzy mogą np. do wyjątkowych okoliczności zaliczyć jedynie wyjazdy na tereny państw, które oficjalnie ogłosiły stan pandemii bądź stan epidemii, nie biorąc pod uwagę rozporządzeń Światowej Organizacji Zdrowia. 

Czy można zrezygnować z wyjazdu bez powodu? 

Biura podróży każdorazowo umożliwiają swoim klientom rezygnację z zakupionej wycieczki (czyli: odstąpienie od umowy) w dowolnym momencie. Turysta, aby zrezygnować z wyjazdu, nie potrzebuje żadnego szczególnego powodu, choć oczywiście zwykle go ma. Nie oznacza to jednak, że rezygnacja z wycieczki jest bezpłatna – wręcz przeciwnie.

Podróżnik, który zawarł umowę z biurem podróży, a następnie chce od niej odstąpić, będzie musiał uiścić na rzecz biura opłatę w odpowiedniej wysokości, wskazanej przez biuro.  

Zasada jest prosta: czym później turysta zdecyduje się na rezygnację, tym większą „karę” zapłaci na rzecz biura. Wynika to oczywiście z faktu, że czym później turysta rezygnuje, tym mniejsze są szanse biura na znalezienie innego klienta w to miejsce. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, aby zgłosić do biura chęć rezygnacji jak najszybciej.

Uwaga! Zwykle wymagana jest forma pisemna odstąpienia od umowy, a dla własnego bezpieczeństwa turysta powinien dopilnować, aby biuro potwierdziło wpłynięcie pisma.  

Kiedy biuro podróży może odwołać wyjazd?  

Sytuacje, w których to biura podróży odwołują zaplanowane wcześniej wyjazdy, są stosunkowo rzadkie. Kiedy więc biuro podróży może odwołać wyjazd? Dzieje się to na skutek tzw. nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które oczywiście w praktyce mogą oznaczać wiele różnych sytuacji.

Jeszcze do niedawna powodem zwykle była pandemia, w tym roku problemem okazywały się m.in. strajki w lotnictwie oraz rosyjska inwazja na Ukrainę. Oczywiście powodem odwołania wycieczki może być też np. niezgłoszenie się wystarczającej liczby uczestników, czy problemy po stronie dostawcy zakwaterowania lub środków transportu.  

W razie odwołania wycieczki organizator powinien zwrócić podróżnemu uiszczone przez niego wpłaty i opłaty. Termin na dokonanie zwrotu wynosi 14 dni od odwołania. W niektórych, szczególnych przypadkach, które zawsze należy analizować indywidualnie, podróżnik może też domagać się od biura odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Klient biura podróży ma też prawo zdecydować się na udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie.  

Ile kosztuje rezygnacja z wyjazdu? 

Każde biuro podróży reguluje kwestię kosztów, jakie będzie musiał ponieść podróżnik w razie rezygnacji z zakupionej wycieczki. Turysta musi się więc liczyć z tym, że możliwa do odzyskania kwota będzie odrobinę inna, w zależności od tego, u którego touroperatora wykupił wycieczkę. Zasadniczo jednak: czym później klient zrezygnuje z wycieczki, tym więcej będzie musiał zapłacić na rzecz biura.  

Poniżej przyjrzeliśmy się regulacjom trzech popularnych biur podróży – ITAKI, Rainbow Tours oraz TUI. 

Biuro podróży ITAKA 

W ITACE podróżnik może odstąpić od umowy zawartej z biurem w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej (dalej jako: Impreza) Jeśli Podróżny zdecyduje się na odstąpienie od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz ITAKI opłaty za odstąpienie od umowy. Określa ją i pobiera biuro zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy. 

Średnie opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku wykupienia wycieczki w ITACE – względem całkowitej wartości zawartej umowy – wyglądają jak poniżej: 

Okres odstąpienia od umowy  

Opłata 

do 40 dni przed datą podróży 

stała opłata manipulacyjna 350 PLN/os. 

od 39 do 31 dni przed datą podróży 

do 20% ceny Imprezy, od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny Imprezy 

od 20 do 14 dni przed datą podróży 

do 50% ceny Imprezy 

od 13 do 8 dni przed datą podróży 

do 70% ceny Imprezy, od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy, 

na 1 dzień przed datą podróży i mniej oraz w dniu podróży 

 do 90% ceny Imprezy 

ITAKA oferuje też podróżnikom propozycje wycieczek z tzw. oferty bezzwrotnej. Decydując się na taką ofertę, podróżnik musi liczyć się z faktem, że koszty odstąpienia od umowy wiążą się z opłatami poniesionymi przez Biuro Podróży na rzecz dostawców. Na cenę takiej imprezy składają się przede wszystkim bezzwrotne koszty zakwaterowania i transportu poniesione przez biuro.

Równocześnie ITAKA informuje, że średnie opłaty za odstąpienie od umowy z oferty bezzwrotnej – względem całkowitej wartości ceny imprezy – wyglądają jak poniżej: 

Okres odstąpienia od umowy  

Opłata 

do 40 dni przed datą podróży 

do 50% ceny Imprezy 

od 39 do 31 dni przed datą podróży 

do 60% ceny Imprezy 

od 20 do 8 dni przed datą podróży 

do 70% ceny Imprezy 

od 7 do 2 dni przed datą podróży 

do 80% ceny Imprezy 

na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu 

do 90% ceny Imprezy 

Biuro podróży Rainbow Tours 

Klienci biura Rainbow Tours mogą odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem wycieczki (imprezy turystycznej). Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i doręczenia do biura. W razie rezygnacji podróżnik będzie musiał uiścić na rzecz biura opłatę z tytułu odstąpienia od umowy.

Jej zryczałtowaną wysokość wylicza się od ceny  imprezy pomniejszonej o składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji). Stawki opłaty przedstawiamy w tabeli poniżej. 

Okres odstąpienia od umowy  

Opłata 

odstąpienie do 45 dni przed dniem podróży 

7% ceny imprezy 

odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem podróży 

20% ceny imprezy 

odstąpienie od 30 do 21 dni przed dniem podróży 

30% ceny imprezy 

odstąpienie od 20 do 15 dni przed dniem podróży 

50% ceny imprezy 

odstąpienie od 14 do 8 dnia przed dniem podróży 

70% ceny imprezy 

odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem podróży 

80% ceny imprezy 

odstąpienie na 3 dni przed dniem podróży lub później (najpóźniej w dniu podróży) 

95% ceny imprezy 

odstąpienie od w trakcie imprezy (przerwanie uczestnictwa lub odstąpienie od umowy po dacie jej rozpoczęcia)  

100% ceny imprezy 

Opłata z tytułu rezygnacji potrącana jest przez biuro z wpłaty, której podróżnik już dokonał. Biuro informuje również, że każdorazowo do opłaty dolicza bezzwrotną składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz składkę na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (jeśli turysta takowe wykupił). Składki te również biuro potrąca z dokonanej wpłaty.  

Dodatkowo Rainbow umożliwia swoim klientom rezygnację z wykupionych wycieczek dodatkowych (fakultatywnych). Taka rezygnacja jest możliwa bez dodatkowych kosztów, jeśli podróżnik zgłosi ją co najmniej jeden dzień przez rozpoczęciem imprezy głównej. Po rozpoczęciu wycieczki głównej opłata za odstąpienie od uczestnictwa w imprezie fakultatywnej to 100% jej ceny. 

Biuro podróży TUI 

Klienci korzystający z usług touroperatora TUI także mają oczywiście możliwość odstąpienia od zawartej z biurem umowy. Takie oświadczenie trzeba złożyć pisemnie w punkcie sprzedaży, w którym turysta wykupił wycieczkę.

W przypadku biura podróży TUI koszty odstąpienia od umowy kształtują się jak poniżej: 

Okres odstąpienia od umowy  

Opłata 

do 36 dni przed rozpoczęciem podróży  

25% ustalonej ceny 

od 35. dnia przed rozpoczęciem podróży  

40% ustalonej ceny 

od 24. dnia przed rozpoczęciem podróży  

50% ustalonej ceny 

od 17. dnia przed rozpoczęciem podróży  

60% ustalonej ceny 

od 10. dnia przed rozpoczęciem podróży  

80% ustalonej ceny 

od 3. dnia do dnia rozpoczęcia podróży lub jej nierozpoczęcia 

90% ustalonej ceny 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji - na czym polega?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie kosztów rezygnacji, które pozwala odzyskać sumy, stracone na rezygnacji z wyjazdu. Jeśli z powodów, które ubezpieczyciel zawarł w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), dojdzie do konieczności rezygnacji z wyjazdu, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wszystkie koszty wynikające z zerwania umowy z biurem podróży.

W ramach tego ubezpieczenia ochroną można objąć także anulowanie noclegów, biletów, przerwanie podróży czy opłaty za dokonywanie zmiany, np. w rezerwacji czy terminie podróży. Polisa obejmuje także koszty rezygnacji z wyjazdów służbowych. 

UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 5 000 zł
Uniqa
35 000 zł
2,8 %
140,00 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
3,2 %
161,00 zł
Uniqa
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
Signal Iduna
Reklama
34 000 zł
4,4 %
221,25 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
7,2 %
7,00 zł
Dodatkowo: Covid-19   kwarantanna   choroby przewlekłe  
Uniqa
140,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów2,8 %
Europa Ubezpieczenia
161,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,2 %
Uniqa
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
Signal Iduna
Reklama
221,25 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 34 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów4,4 %
Europa Ubezpieczenia
7,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów7,2 %
Dodatkowo: Covid-19 kwarantanna choroby przewlekłe

Co dokładnie oznacza rezygnację z wyjazdu?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z zaplanowanej wcześniej podróży obejmuje ochroną wszystkie koszty, jakie osoba ubezpieczona zmuszona jest ponieść w wyniku odwołania wyjazdu. Do najważniejszych punktów uzasadniających odwołanie należą:

 • Anulowanie rezerwacji noclegu oraz biletów - ubezpieczenie od rezygnacji zapewnia ochronę w przypadku konieczności odwołania rezerwacji biletów lotniczych, autokarowych, kolejowych, czy promowych. Przyda się również wtedy, gdy będziemy zmuszeni anulować rezerwację noclegu.

Przykład: Z powodów, na które nie mamy wpływu, byliśmy zmuszeni odwołać wcześniejszą rezerwację biletów autokarowych. Jeśli wykupiliśmy polisę, ubezpieczyciel zobowiązany jest  wypłacić nam utracone w wyniku tego środki.

 • Rezygnacja z wycieczki, udziału w imprezach masowych i turystycznych, konferencjach i szkoleniach - jeśli z powodów, które zostały uwzględnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego ubezpieczyciela, zrezygnujemy z zaplanowanej wycieczki, ubezpieczyciel zwróci nam koszty, jakie będziemy musieli ponieść w wyniku zerwania umowy z biurem podróży.

Przykład: Kilka dni przed podróżą nasze dokumenty zostały skradzione. W związku z tym nie możemy wyjechać na zaplanowany wcześniej urlop. Jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie od rezygnacji, polisa zapewni nam ochronę od pokrycia wiążących się z tym kosztów.

 • Zmiany związane z rezygnacją współuczestnika podróży - jeśli nie planowaliśmy wyjazdu z pojedynkę, a osoba, która miała nam w jego trakcie towarzyszyć zrezygnuje z podróży, odwołując się do powodów, które obejmuje polisa, ubezpieczyciel wypłaci nam zwrot poniesionych kosztów.

Przykład: Nasz przyjaciel kilka dni przed planowanym wyjazdem złamał nogę, w wyniku czego musiał zrezygnować ze wspólnej podróży. Jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie od rezygnacji, polisa pokryje koszty takie jak zmiana rezerwacji pokoju dwuosobowego na jednoosobowy.

 • Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej - jeśli z powodów, które ubezpieczyciel uzna za uzasadnione, nie będziemy mogli kontynuować rozpoczętej podróży, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje związane z tym koszty.

Przykład: W trakcie wyjazdu dowiadujemy się, że bliska osoba zmarła. Jeśli jesteśmy zabezpieczeni odpowiednią polisą, mamy możliwość powrotu do kraju bez utraty niewykorzystanych pieniędzy. Co więcej, w takiej sytuacji ubezpieczyciel zwróci nam również koszt powrotu do kraju.

Polisę od kosztów rezygnacji trzeba zakupić odpowiednio wcześniej – najlepiej zaraz po wykupieniu wycieczki. Towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują, że polisę od kosztów rezygnacji z podróży można wykupić na określoną liczbę dni przed wyjazdem – zwykle jest to 30 dni. Każdy ubezpieczyciel ma jednak własne regulacje w tym zakresie - trzeba sprawdzić je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

Kiedy można zrezygnować z podróży?

Towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci nam koszty poniesione w wyniku przerwania lub rezygnacji z podróży, jeżeli powód odwołania będzie związany z nagłą, nieprzewidzianą sytuacją, która pozostaje niezależna od osoby ubezpieczonej. 

Szczegółowe informacje na temat tego, co do takich sytuacji się zalicza, znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego towarzystwa. Do najczęstszych powodów uprawniających do skorzystania z polisy od kosztów rezygnacji należą:

 • Nieszczęśliwy wypadek lub nagła choroba - dotyczy to jednak nie tylko samej ubezpieczonej osoby, lecz również współuczestników planowanego wyjazdu oraz bliskich. Zachorowanie musi jednak wiązać się z tym, że ubezpieczony nie wyzdrowieje do czasu podróży.

 • Utrata dokumentów w wyniku kradzieży - rezygnacja z wyjazdu będzie uznana i uzasadniona także wtedy, gdy wskutek kradzieży stracimy niezbędne do odbycia podróży dokumenty (dowód osobisty, paszport, wizę). Kradzież musi być jednak udokumentowana.

 • Śmierć - w chwili śmierci ubezpieczonego, polisa pokryje wszelkie koszty wynikające z zerwania umowy z biurem podróży (także wtedy, gdy zgon nastąpi w wyniku choroby przewlekłej). W przypadku śmierci współuczestnika lub osoby bliskiej, polisa pokryje koszty odwołania imprezy turystycznej, jeśli do zdarzenia doszło w okresie  maksymalnie od 45-60 dni (zależnie od ubezpieczyciela) poprzedzających termin planowanego wyjazdu.

 • Poważne zdarzenia losowe - wszelkie zdarzenia, do których dochodzi nagle i które nie są zależne od ubezpieczonego. Dodatkowo muszą one wymagać obecności osoby ubezpieczonej na miejscu zdarzenia.Przykładem są: zalanie mieszkania, włamanie, pożar, huragan. Wystąpienie takich zdarzeń nie może mieć jednak miejsca w terminie dłuższym niż 14 dni od planowanej daty wyjazdu.

 • Komplikacje związane z ciążą - tylko wtedy, jeśli wystąpiły nagle oraz już po zawarciu umowy ubezpieczeniowej. W tym przypadku również dotyczy to osób bliskich oraz  współpodróżnych.

Inne przykłady powodów uzasadnionego odwołania imprezy turystycznej, które uznaje większość ubezpieczycieli, to:

 • Utrata pracy

 • Wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium (w ramach NFZ)

 • Reakcja alergiczna na obowiązkowe szczepienie

 • Otrzymanie wezwania do sądu

 • Ustalenie przez uczelnię wyższą (lub szkołę) warunkowego egzaminu (koniecznego do kontynuacji nauki)

 • Rozpoczęcie pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych).

Koszty rezygnacji a pandemia - jak to działa?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych już w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zaznacza, że epidemie zaliczają się do wyłączeń odpowiedzialności. W związku jednak z wydarzeniami, które miały miejsce w ciągu dwóch ostatnich lat, ubezpieczyciele zaczęli modyfikować stosowane przez siebie zapisy, również w odniesieniu do polis od kosztów rezygnacji.

Oznacza to, że jeżeli na konkretnym terenie ogłoszony zostanie stan epidemii, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania w ramach NNW oraz pokrycia kosztów leczenia wynikającego z zakażenia wirusem.

Niemniej jednak w obecnej sytuacji ubezpieczyciele mogą zmieniać zapisy również w tym rodzaju ubezpieczenia. Aktualne regulacje przedstawiamy poniżej:

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Ochrona na wypadek COVID-19 

Europa Ubezpieczenia 

W wariancie ubezpieczenia Koszty Rezygnacji 100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max bez konieczności zapłacenia dodatkowej składki, ubezpieczenie  oferowane przez ubezpieczyciela Europa Ubezpieczenia obejmuje: 

1. Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem antygenowym lub PCR. Chodzi o zachorowanie nierokujące wyzdrowienia do czasu rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży. 

2. Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem antygenowym lub PCR. Chodzi o zachorowanie wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia wycieczki albo mające miejsce w trakcie podróży. 

3.  Objęcie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży obowiązkową kwarantanną związaną z COVID-19. Kwarantanna ta musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony podmiot. Dokument musi zawierać daty trwania odosobnienia.  

Uniqa 

Ubezpieczenie obejmuje zachorowanie na COVID-19 pod warunkiem, że ubezpieczony zachoruje przed wyjazdem. Świadczenie wypłacone będzie przez ubezpieczyciela na podstawie dokumentacji medycznej.  

2.  Pozytywny wynik testu (bez objawów choroby COVID-19) – nie stanowi zdarzenia ubezpieczeniowego. 

Signal Iduna 

1. Rozszerzenie ochrony o klauzulę COVID-19 obejmuje: nagłe zachorowanie Ubezpieczonego i  Współuczestnika podróży; odmowę wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji – jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska. 

2. Rozszerzenie ochrony o klauzulę COVID19 - kwarantanna zawiera świadczenia z rozszerzenia opisanego powyżej oraz dodatkowe świadczenia: 

 • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną, 

 • śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich, 

 • obowiązkowa kwarantanna Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS), 

 • izolacja Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia  imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS), 

 • odmowa wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska. 

W czym pomoże UOKiK? Gdzie szukać pomocy, gdy biuro podróży nie wywiązuje się ze zobowiązań? 

Spory z biurami podróży nie są niestety rzadkością. Turyści nie zgadzają się z touroperatorami w wielu przypadkach. Sytuacje generujące poważne nieporozumienia to m.in. odwołanie wycieczki przez touroperatora lub rezygnacja z wyjazdu przez podróżnika, zmiana miejsca wylotu, zmiana daty wylotu, czy zakwaterowanie podróżnika w hotelu niegodnym z ofertą.

Powodem sporów jest zwykle odmowa zwrotu wpłaconych środków czy ich części, lub wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia przez biuro.  

Klient biura podróży nie jest oczywiście w relacjach z biurem z góry skazany na porażkę. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przysługuje mu szereg praw reklamacyjnych. Reklamować można każdą niezgodność wyjazdu z zawartą umową, w tym m.in.:

 • warunki panujące w hotelu,
 • wyżywienie,
 • dodatkowe atrakcje,
 • transport,
 • wszelkie udogodnienia, które zgodnie z ofertą miały zostać zapewnione turyście na miejscu (basen, kort tenisowy itp.).  

Reklamację należy złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy, najlepiej w formie pisemnej. W oszacowaniu wysokości roszczenia turysty pomocna jest tzw. tabela frankfurcka. Określa ona m.in., że turysta za niezgodność z umową w postaci braku balkonu w pokoju może żądać do 10% niższej ceny, za hałas w nocy do 40%, a za brak wyżywienia – do 50%.  

Oprócz tego, jak już wspominaliśmy, z odrębnymi regulacjami mamy do czynienia gdy biuro podróży odwoła wyjazd. W takich przypadkach turysta powinien otrzymać zwrot środków (wpłaty, opłaty) w ciągu 14 dni od odwołania imprezy turystycznej lub zdecydować się na udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie.  

Co jednak, jeśli biuro odrzuci reklamacje i nie uzna roszczeń turysty? W takich przypadkach pomocna może być instytucja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – miejscy i powiatowi rzecznicy praw konsumenta. Po tym, jak turysta zgłosi się do rzecznika, przejmie on kontakt z biurem podróży, wyznaczy mu 14-dniowy termin na odpowiedź i będzie nadzorował cały dalszy przebieg sporu. 

UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 5 000 zł
Uniqa
35 000 zł
2,8 %
140,00 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
3,2 %
161,00 zł
Uniqa
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
Signal Iduna
Reklama
34 000 zł
4,4 %
221,25 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
7,2 %
7,00 zł
Dodatkowo: Covid-19   kwarantanna   choroby przewlekłe  
Uniqa
140,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów2,8 %
Europa Ubezpieczenia
161,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,2 %
Uniqa
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
Signal Iduna
Reklama
221,25 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 34 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów4,4 %
Europa Ubezpieczenia
7,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów7,2 %
Dodatkowo: Covid-19 kwarantanna choroby przewlekłe

Co warto wiedzieć?

 1. Biura podróży w przypadku rezygnacji z wyjazdu nie zwracają całości wpłaconej kwoty, potrącając odpowiednią sumę z tytułu kosztów rezygnacji.
 2. Pandemia może być określana jako nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, która obligują biura podróży do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdów.
 3. Od kosztów rezygnacji można się ubezpieczyć, niemniej towarzystwa ubezpieczeniowe różnie podchodzą do kwestii pandemii i zachorowań na COVID-19 – warto zapoznać się w tym zakresie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.  
 4. W razie sporu z biurem podróży klientowi biura pomoże rzecznik praw konsumenta. 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy zachorowanie na koronawirusa jest powodem do odwołania wycieczki?

  Tak, organizator wyjazdu może zaproponować wówczas zmianę terminu podróży lub voucher na inną wycieczkę. Jeśli posiada się ubezpieczenie kosztów rezygnacji, potrącone koszty zostaną też dodatkowo zwrócone.

 2. Czy strach przed rosnącą liczbą zakażeń jest powodem do rezygnacji?

  Niestety nie. Można wyjazd odwołać, ale poniesie się koszty rezygnacji i to nawet w przypadku wykupionej polisy. Powodem do rezygnacji może być zachorowanie lub przynajmniej pozytywny wynik testu.

 3. Czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zadziała w przypadku zamknięcia granic?

  Niestety nie. Sytuacje nadzwyczajne, a do takich zalicza się lockdown i zamykanie granic lub wprowadzenie stanu wyjątkowego jest w większości towrzystw wyłączeniem generalnym.

 4. Co robić w przypadku, gdy biuro podróży zmienia termin wylotu o kilka dni?

  W takich przypadkach mamy do czynienia ze zmianą warunków zwartej z biurem umowy. Wówczas klient biura powinien niezwłocznie poinformować biuro, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy i zgadza się na zmianę daty wylotu, czy odstępuje od umowy i żąda zwrotu wpłaconych środków.  

 5. Czy biuro podróży może anulować podróż na kilka dni przed wyjazdem?

  Tak, takie sytuacje niestety się zdarzają. Wówczas turysta powinien otrzymać od biura zwrot wszystkich wpłat i opłat w ciągu 14 dni od odwołania wycieczki. Ma też prawo zdecydować się na udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie.  

 6. Gdzie szukać pomocy w razie sporu z biurem podróży?

  Instytucją pomocną turystom jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta.  

 7. Czy utrata ważności dokumentów lub ich zgubienie jest powodem do rezygnacji z wyjazdu?

  Z perspektywy podróżnika utrata ważności dokumentów lub ich zgubienie z pewnością będzie powodem do rezygnacji z wyjazdu. Biuro podróży naliczy jednak opłatę w odpowiedniej wysokości z tytułu odstąpienia od umowy, ponieważ touroperator nie ponosi odpowiedzialności za tego typu zdarzenia. Na pewnego rodzaju ochronę może liczyć turysta, który wykupił ubezpieczenie kosztów rezygnacji, ale tylko w przypadku udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych do podróży, w terminie określonym przez ubezpieczyciela.  

 8. Czy choroba może być powodem do rezygnacji z wyjazdu?

  Tak, jednak biuro podróży nie zwróci środków choremu turyście „samo z siebie”, wyłącznie z powodu choroby – nawet udokumentowanej. Aby zabezpieczyć się finansowo na wypadek zachorowania przed podróżą, należy wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Zachorowanie musi wiązać się z tym, że ubezpieczony nie wyzdrowieje do czasu podróży – wówczas ubezpieczyciel zrefunduje koszty związane z brakiem uczestnictwa w imprezie turystycznej.