CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/nnw

NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzaj dodatkowego ubezpieczenia osobowego. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu lub uposażonemu (uprawnionej osobie) w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł. 100% świadczenia wypłacane jest tylko w przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. Za uszkodzenie ciała wypłacane są niższe sumy, zależne od stopnia i rodzaju uszczerbku na zdrowiu. 

NNW może występować jako samodzielna polisa lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego W przypadku NNW komunikacyjnego ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i wszyscy podróżujący z nim pasażerowie.