Pokrycie kosztów za wypadek, rehabilitację czy pobyt w szpitalu to tylko niektóre z zalet ubezpieczenia NNW dla studentów. Z takiej polisy mogą skorzystać młodzi ludzi do 25 roku życia, płacąc zaledwie 60 zł rocznie.

Niska cena polisy NNW dla studenta jest kluczowa, ponieważ studia to czas, w którym finanse nie są priorytetem. W trakcie nauki może za to dojść do wielu nieprzewidzianych wypadków i zdarzeń. Wtedy wypłata z polisy rzędu 1000 czy 10 000 zł może okazać się bezcenna.

Na przykładzie polisy Generali Ubezpieczenie NNW Studenta sprawdziliśmy, ile kosztują przykładowe składki, co wchodzi w skład ubezpieczenia, na jak wysokie odszkodowanie można liczyć i kiedy polisa nie działa. Przy okazji porównujemy, co oferują też inne towarzystwa, jak PZU, Warta, Compensa czy Proama.

Na czym polega ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Polisa NNW zabezpiecza ubezpieczonego przez 12 miesięcy. Składka jest roczna, jednorazowa. Oznacza to, że w przypadku niezadowolenia z wybranej polisy można zdecydować się na drugą lub po upływie roku wybrać inną. 

Zakup polisy NNW najczęściej oferuje placówka edukacyjna – żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, jak wyższa szkoła – studium, kolegium, czy uniwersytet. Tutaj należy jednak dokonać dokładnej analizy oferty, ponieważ placówki szkolne decydują się najczęściej na współpracę z towarzystwem, które zaoferuje najtańszy produkt. Oferta, jaką proponuje szkoła, zwykle jest tworzona z myślą o możliwościach finansowych wszystkich osób, a to przekłada się na możliwości ochrony ubezpieczenia.

Z tego właśnie powodu najlepszym rozwiązaniem jest samodzielny zakup ubezpieczenia NNW. Można porównać dostępne oferty i wybrać ochronę najbardziej dopasowaną do indywidualnych potrzeb, rozszerzyć zakres ochrony w wybranym kierunku czy wybrać konkretną sumę ubezpieczenia.

Na jaką ochronę z polisy NNW może liczyć student? 

Polisa NNW dla studenta kupowana indywidualnie to ubezpieczenie grupowe. Można zdecydować się na któryś wariant cenowy, natomiast zakres ochrony i wysokość odszkodowania są przypisane na stałe.

W zakresie ochrony znaleźć można te same zdarzenia, mające związek z życiem i zdrowiem ubezpieczonego studenta, jak:

 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • uraz spowodowany przez nieszczęśliwy wypadek (złamanie, skręcenia, wstrząs mózgu, utrata zębów itp.),
 • pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu z powodu poważnego zachorowania,
 • pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
 • ukąszenie.

Każde z wymienionych zdarzeń to inna wysokość odszkodowania. Wariant droższy będzie oznaczał większe świadczenie za wypadek czy pobyt w szpitalu.

Kiedy polisa NNW dla studenta nie wystarczy? 

Należy pamiętać o tym, by przed podpisaniem umowy, zapoznać się dobrze z jej treścią. Bardzo istotnym punktem umowy z ubezpieczycielem jest zapis o wyłączeniach odpowiedzialności. Są najczęściej skutki urazu ciała czy zgonu w wyniku:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • bójki, rozboju lub rozruchu,
 • brania udziału w protestach,
 • przebywania na terenie kraju, w którym toczą się działania wojenne.

Przykładowo, w Generali wyłączone z ochrony są skutki powstałe w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych (szczegółowy wykaz dyscyplin znajduje się w dokumencie OWU). Dotyczy to studentów, którzy osiągnęli 20 rok życia. Poza tym ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia za sytuacje związane z:

 • pozostawaniem przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, albo leków nieprzypisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,
 • udziałem w zakładach, wyścigach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej),
 • świadomym samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę,
 • próbą samobójczą lub samobójstwem,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym,
 • masowym skażeniem jądrowym, biologicznym lub chemicznym, 
 • wypadkiem lotniczym lub morskim na pokładzie samolotu lub statku innego niż samolot lub statek pasażerski podczas regularnego rejsu lotniczego lub morskiego,
 • prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień lub prowadzeniem pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego,
 • urazem dot. złamania kości na skutek istniejących wcześniej stanów chorobowych kości,
 • atakiem epilepsji albo omdlenia.

Z ochrony dla studenta wyłączone są też ugryzienie przez kleszcza i pomoc psychologa (dostępne w wariancie dla dzieci i uczniów szkół podstawowych oraz średnich).

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Generali 

W podstawowej wersji ubezpieczenie NNW Generali obejmuje kilka zdarzeń dostępnych w 5 wariantach cenowych. W wersji rozszerzonej jest także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

Minimalna składka w Generali do 60 zł rocznie. W tej cenie ubezpieczony student ma zagwarantowane:

 • 32 000 zł za zgon w wypadku komunikacyjnym,
 • 25 000 zł za zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu,
 • 240 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu (łącznie 400 różnych przypadków),
 • 30 zł za każdy dzień pobyt w szpitalu (płatne za pobyt o długości 1-180 dni),
 • 2500 zł zwrotu kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
 • 2500 zł zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych,
 • 1000 zł – za zdiagnozowanie poważnego zachorowania,
 • 200 zł – za pobyt w szpitalu z powodu choroby, np. koronawirusa (płatne za pobyt o długości min. 5 dni),
 • 200 zł – za pobyt w szpitalu (OIOM),
 • 1500 zł – śmierć rodziców,
 • 5000 zł - szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk (OC w życiu prywatnym).

Ubezpieczenie NNW studenta – warianty ochrony

zdarzenie

odszkodowanie

zgon
w wypadku komunikacyjnym

32 000 zł46 000 zł55 000 zł65 000 zł81 000 zł

zgon
wskutek nieszczęśliwego wypadku,
zawału serca lub udaru mózgu

25 000 zł36 000 zł40 000 zł50 000 zł60 000 zł

uraz ciała
– 1% uszczerbku na zdrowiu

240 zł340 zł420 zł500 zł600 zł

pobyt w szpitalu
– wypadek

30 zł
/dzień
40 zł
/dzień
45 zł
/dzień

50 zł
/dzień

60 zł
/dzień

zwrot kosztów naprawy,
wypożyczenia lub zakupu
środków pomocniczych

2500 zł3000 zł4000 zł5000 zł6000 zł

zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
w tym odbudowy zębów stałych

2500 zł3000 zł4000 zł5000 zł6000 zł

pobyt w szpitalu
– choroba

200 zł200 zł300 zł400 zł500 zł

pobyt w szpitalu
– na OIOM

200 zł200 zł300 zł400 zł500 zł

poważne zachorowanie

1000 zł1000 zł1000 zł1000 zł1000 zł

zgon rodziców studenta

1500 zł1500 zł1500 zł1500 zł1500 zł

ROCZNA SKŁADKA

53 zł73 zł94 zł112 zł176 zł

Tabela 1. Na podstawie Generali bezpieczny.pl.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w PZU

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU wśród ofert ochronnych posiada również polisę NNW dla dzieci i młodzieży. Ubezpieczenie skierowane jest dla dzieci w każdym wieku – zarówno uczęszczających do żłobka, przedszkola, jak i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez całą dobę, zarówno w trakcie nauki, jak i w czasie wolnym. Osoba ubezpieczona może liczyć na wsparcie w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji oraz omdlenia, złamania lub zwichnięcia, pogryzienia, pokąsania lub ukąszenia, sepsy, zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Ubezpieczyciel zapewnia świadczenie finansowe, ale również można liczyć na zwrot kosztu za zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, odbudowy stomatologicznej zębów stałych, przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Warta

Grupa ubezpieczeniowa Warta posiada w swojej ofercie polisę – Pakiet dla Ucznia. Jest to produkt ochronny, który obejmuje ochroną maksymalnie do 26 roku życia. 

Dodatkowo, oprócz ochrony podstawowej, można rozszerzyć ochronę o OC dla studenta. Takie rozwiązanie zabezpiecza odpowiedzialność cywilną studentów, jeśli wyrządzą szkodę np. w mieszkaniu, które wynajmują. Ochrona zabezpiecza także czas odbywania praktyk, staży itd.

Wysokość sumy ubezpieczenia określa się samodzielnie, według własnych preferencji oraz możliwości finansowych. Zakres dotyczy kwot od 1000 zł do 50 000 zł. 

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Compensa

Oferta grupy Compensa została stworzona we współpracy z placówkami oświaty. Ochrona ma być maksymalnie dopasowana do potrzeb ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie obejmuje ochroną każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet ten, którego konsekwencją nie jest trwały uszczerbek na zdrowiu.

W przypadku polisy oferowanej przez towarzystwo Compensa, można rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Proama

Ubezpieczenie NNW szkolne w Proama oferuje ochronę dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Studenci mogą zatem skorzystać z ochrony i wybrać te rozwiązanie, jednak warunkiem jest tryb dzienny studiów. Na ten warunek warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy.

Ochrona firmy Proama działa, gdy dojdzie do pogryzienia przez psa lub inne zwierzęta, zdiagnozowania sepsy, pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego, poniesienia kosztów rehabilitacji lub leczenia, wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierci rodziców, czasowej niezdolności do nauki.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Signal Iduna

W przypadku oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Signal Iduna, istnieje możliwość zakupu oferty NNW, której składka roczna zaczyna się od kwoty 40 zł. 


Ochroną objęta może zostać osoba przed ukończeniem 26 roku życia, a do wyboru można wybrać zakres ochrony podstawowy i rozszerzony. W przypadku posiadania rodzeństwa, towarzystwo ubezpieczeniowe przewiduje zniżki. 

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Wiener

Innym rozwiązaniem jest zakup polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym Wiener. Pakiet NNW Oświata zapewnia ochronę dzieciom oraz studentom. Polisa zapewnia ochronę z tytułu uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do nauki/pracy, następstwa zawału serca lub udaru mózgu, pogryzienia przez zwierzęta lub owady.

Minimalna suma ubezpieczenia w przypadku tej polisy to 5000 zł, natomiast maksymalna kwota to 50 000 zł. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie NNW dotyczy zarówno dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły, jak i studentów

2. Umowa w ubezpieczeniu NNW jest zawierana na 12 miesięcy

3. Ochroną objęte zostać mogą osoby, które nie ukończyły 26 roku życia

4. Indywidualna polisa NNW dla studenta to wydatek od ok. 50 zł rocznie