Ochrona na terenie całego świata w trakcie nauki w szkole wyższej lub policealnej i gwarancja wypłaty miesięcznego stypendium. Taką pomoc oferuje ubezpieczenie Żak w TU Compensa. Sprawdzamy, na czym polega taka polisa i kto może skorzystać.

Czas studiów to szczególny moment w życiu każdego młodego człowieka. To ostatni etap nauki przed rozpoczęciem samodzielnego życia oraz rozpoczęcia kariery. Ważne jest, by ten czas był odpowiednio zabezpieczony, głównie finansowo. Brak środków w czasie studiów może generować wiele problemów.

Czym jest ubezpieczenie stypendialne? 

W czasie studiów studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendium naukowego oraz socjalnego. 

Pierwsze z nich dotyczy osób, które rozpoczynają drugi lub kolejny rok nauki, ponieważ pod uwagę jest brana średnia ocen z pierwszych dwóch semestrów. Na pierwszym roku studiów możliwe jest ubieganie się o przyznanie stypendium naukowego, jednak na tę okoliczność trzeba potwierdzić dotychczasowe wyniki w nauce, potwierdzone osiągnięciami na olimpiadach przedmiotowych lub międzynarodowych.

Należy jednak podkreślić, że stypendium naukowe przyznawane jest tylko określonej grupie studentów, ponieważ uczelnie dysponują na ten cel ograniczonym budżetem. Grupa studentów, która może liczyć na wsparcie finansowe nie może przekraczać 10% studentów konkretnego kierunku.

Oprócz tego stypendium naukowe jest zależne od władz danej uczelni, zatem każda uczelnia inaczej ustala próg średniej ocen, jaki należy utrzymać, by dostać pieniądze. 

Z kolei ubezpieczenie socjalne jest dedykowane studentom w trudnej sytuacji materialnej. Oznacza to, że dochód rodziny nie może przekraczać określonego progu. Na rok akademicki 2020/2021 próg ten dopuszcza dochód na kwotę od 686,4 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. Otrzymanie stypendium wymaga złożenia wniosku z odpowiednimi dokumentami, które potwierdzają taki stan rzeczy. Tej grupie studentów w pierwszej kolejności przysługuje miejsce w akademikach studenckich. 

Jak działa stypendium w ramach polisy na życie Compensa Żak?

Ubezpieczenie stypendialne Żak pod względem konstrukcji jest polisą posagową. To oznacza, że  rodzic zawiera umowę i opłaca składki, które są odkładane na czas studiów dziecka. 

Polisa oferowana przez TU Compensa jest wypłacana dziecku w formie regularnego stypendium. 

Wysokość miesięcznego stypendium należy ustalić przy zawieraniu umowy. Powinna to być wielokrotność koty 100 zł, ale nie mniej niż 200 zł. Natomiast wysokość wpłacanej składki jest zależna od możliwości finansowych rodzica – może to być nawet 500 czy 1000 zł miesięcznie.

Im wyższa składka, tym wyższe stypendium otrzyma ubezpieczone dziecko. Oczywiście wysokość składki powinna być dobierana według naszych możliwości finansowych, by w razie problemów z pieniędzmi, nie zaprzestać opłacania ubezpieczenia.

Dla kogo ubezpieczenie stypendialne Compensa Żak?

TU Compensa ściśle określa, do kogo kieruje swój produkt. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia w formie stypendium edukacyjnego począwszy od 1 września roku kalendarzowego, w którym ubezpieczony rozpoczął lub rozpocznie naukę w szkole policealnej lub wyższej w przypadku: 

 • dożycia przez ubezpieczającego (np. rodzica) do końca okresu opłacania składek – Compensa wypłaca ubezpieczonemu stypendium edukacyjne przez 10 miesięcy roku szkolnego, w okresie 5 kolejnych, następujących bezpośrednio po sobie lat kalendarzowych,
   
 • zgonu ubezpieczającego (np. rodzica) przed upływem okresu opłacania składek – Compensa wypłaca ubezpieczonemu stypendium edukacyjne przez 12 miesięcy roku, w okresie 5 kolejnych, następujących bezpośrednio po sobie lat kalendarzowych.

Ubezpieczony dodatkowo posiada możliwość wykupu polisy, musi jednak złożyć odpowiedni wniosek, jeżeli nie złożono uprzednio wniosku o wypłatę stypendium edukacyjnego, a ubezpieczony zawarł związek małżeński albo ukończył 24 rok życia.

Rodzic, czy też inna osoba ubezpieczająca może zobowiązać się do opłacania składki z różną częstotliwością - miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie albo jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia.

Polisa posagowa na życie Compensa Żak działa na całym świecie.

Jakie ograniczenia w ubezpieczeniu stypendialnym Żak? 

W przypadku, gdy w czasie opłacania składek dojdzie do zgonu osoby ubezpieczającej (np. rodzica), ubezpieczony ma prawo ubiegać się o należne mu świadczenie.

Jeżeli zgon wystąpi w określonych sytuacjach, odszkodowanie dla ubezpieczonego wyniesie 70% sumy ubezpieczenia. Te sytuacje to zgon  spowodowany:

 • uprawianiem sportów: lotniczych, sportów walki, sportów motorowych, motocyklowych i motorowodnych, wszelkich form alpinizmu, speleologii oraz sportów ekstremalnych, 
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym; 
 • czynnym udziałem w aktach terroru, zamieszkach, rozruchach popełnieniem przestępstwa umyślnego; 
 • skażeniem chemicznym lub radioaktywnym oraz katastrofą nuklearną;
 • popełnieniem samobójstwa w okresie pierwszych 24 miesięcy, licząc od pierwszego dnia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia;
 • ostrym lub przewlekłym zatruciem spowodowanym spożywaniem alkoholu;
 • katastrofą statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne eksploatowane przez koncesjonowanych przewoźników, gdy ubezpieczający był członkiem załogi lub pasażerem statku powietrznego;
 • zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności HIV i/lub przez ten wirus wywołanego zespołu nabytego upośledzenia odporności AIDS, połączonego z występowaniem infekcji oportunistycznych, nawrotów i chorób OUN;
 • samookaleczeniem.
WAŻNE!
Jeżeli w czasie trwania polisy część środków zostanie wypłacona w razie zdarzenia polisowego, przyszłe świadczenia mogą zostać wypłacone w kwocie pomniejszonej o kwotę już wypłaconą.

W polisie Compensa Żak jest także karencja. Towarzystwo nie wypłaci świadczenia w postaci stypendium edukacyjnego w przypadku zgonu ubezpieczającego w okresie pierwszych 6 miesięcy trwania umowy, jeżeli nastąpił on z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek.

Jakie inne ubezpieczenie na życie do stypendium? 

Oprócz polisy posagowej studenci mogą również zdecydować się na polisę NNW, która zapewni wsparcie w razie różnych trudnych sytuacji życiowych. Złamanie kości czy pobyt w szpitalu mogą być podstawą do otrzymania świadczenia.

Przykładowe oferty polis NNW dla studentów

TUSkładka
roczna
Suma
ubezpieczenia
1% trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Pobyt w szpitalu za każdy dzieńKoszty leczenia lub rehabilitacji

Generali
bezpieczni.pl

od 38 zł12 000 – 50 000 zł120 – 500 zł20 – 100 zł1200 – 7500 zł

Compensa
NNW Dziecka

od 44 zł25 000 – 70 000 zł140 – 450 zł10 – 20 zł4000 – 6000 zł

Proama
Ubezpieczenie NNW

od 30 zł15 000 – 55 000 zł100 – 550 zł0 zł2000 – 10 000 zł

Signal Iduna
Bezpieczne Dziecko

od 37 zł10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł30 zł1000 – 4000 zł

Wiener
Oświata

od 34 zł10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł20 – 40 zł1000 – 15 000 zł

Uniqa
Indywidualne ubezpieczenie szkolne NNW

od 35 zł10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł30 – 50 zł2000 – 5000 zł

Tabela 1. Na podstawie informacji zawartych na stronie www.rankomat.pl/nnw-szkolne.

Studenci mogą również oczywiście zdecydować się na zakup indywidualnej polisy na życie. Jeśli pracują w czasie roku akademickiego – mogą również zdecydować się na zakup polisy grupowej, o ile ich miejsce pracy oferuje taką możliwość. Rozwiązaniem wartym zastanowienia się jest również polisa zdrowotna. Wybór ofert – z uwagi na sam rodzaj ochrony – jest naprawdę spory.

W znalezieniu dobrej oferty ubezpieczeniowej, która będzie zabezpieczać zarówno finansowo, jak i ochroną od nieszczęśliwych wypadków, pomóc nam może porównywarka.

Wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym dokładnie określa się swoje oczekiwania względem polisy, jak również to, w jakim wieku jesteśmy, jakim dysponujemy budżetem na poczet ochrony.

Na podstawie udzielonych informacji zostaje dla nas przygotowana oferta najbardziej dopasowanych produktów. Dzięki temu możemy dotrzeć do ofert, do których być może nie udałoby nam się dotrzeć samodzielnie.

Formularz porównywarki zapyta nas z pewnością o:

 • rodzaj szukanego ubezpieczenia,
 • ilość osób, które ma objąć ochrona,
 • wiek,
 • wykonywany zawód,
 • przybliżony miesięczny dochód,
 • posiadanie dzieci,
 • kod pocztowy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Nie musimy podawać dokładnych danych osobowych, dzięki czemu nasze dane są lepiej chronione. Dane kontaktowe są niezbędne do skontaktowania się w celu przedstawienia oferty. Możemy zatem spodziewać się telefonu od konsultanta, który opowie nam o najlepszych ofertach i pomoże wybrać odpowiednią polisę. Rozmowa z konsultantem jest niezobowiązująca, jednak możemy dzięki niej umówić spotkanie z agentem, z którym sfinalizujemy naszą umowę.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie stypendialne Żak jest polisą posagową, która zabezpiecza finansowo okres studiów dziecka

2. Polisa stypendialna Żak może również chronić dziecko na wypadek śmierci ubezpieczającego (rodzica)

3. Student może samodzielnie zdecydować się na polisę indywidualną, grupową lub NNW

4. Porównanie ofert pozwoli uniknąć zbyt pochopnej decyzji oraz zakupu polisy o kiepskiej jakości