Ubezpieczenie stypendialne Żak dostępne w TU Compensa zapewnia wsparcie finansowe w trakcie nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej. Kto może je wykupić? Jak działa polisa stypendialna i w jakich sytuacjach wypłacane jest świadczenie? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

Czas studiów to szczególny moment w życiu każdego młodego człowieka. To ostatni etap nauki przed rozpoczęciem samodzielnego życia oraz rozpoczęcia kariery. Ważne jest, by ten czas był odpowiednio zabezpieczony, głównie finansowo. Brak środków w czasie studiów może generować wiele problemów.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu stypendialnym? 

W czasie studiów studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendium naukowego oraz socjalnego. 

Pierwsze z nich dotyczy osób, które rozpoczynają drugi lub kolejny rok nauki, ponieważ pod uwagę jest brana średnia ocen z pierwszych dwóch semestrów. Na pierwszym roku studiów możliwe jest ubieganie się o przyznanie stypendium naukowego, jednak na tę okoliczność trzeba potwierdzić dotychczasowe wyniki w nauce, potwierdzone osiągnięciami na olimpiadach przedmiotowych lub międzynarodowych.

Należy jednak podkreślić, że stypendium naukowe przyznawane jest tylko określonej grupie studentów, ponieważ uczelnie dysponują na ten cel ograniczonym budżetem. Grupa studentów, która może liczyć na wsparcie finansowe nie może przekraczać 10% studentów konkretnego kierunku.

Oprócz tego stypendium naukowe jest zależne od władz danej uczelni, zatem każda uczelnia inaczej ustala próg średniej ocen, jaki należy utrzymać, by dostać pieniądze. 

Z kolei ubezpieczenie socjalne jest dedykowane studentom w trudnej sytuacji materialnej. Oznacza to, że dochód rodziny nie może przekraczać określonego progu.  Otrzymanie stypendium wymaga złożenia wniosku z odpowiednimi dokumentami, które potwierdzają taki stan rzeczy. Tej grupie studentów w pierwszej kolejności przysługuje miejsce w akademikach studenckich. 

Przeczytaj też:  6 nieoczywistych faktów o polisie szkolnej NNW

PORÓWNAJ CENY NNW

Jak działa stypendium Compensa Żak?

Ubezpieczenie stypendialne Żak zapewnia wypłatę stypendium edukacyjnego w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej. Świadczenie należy się od 1 września każdego roku, w którym ubezpieczony rozpoczął naukę w szkole policealnej lub wyższej, natomiast wysokość gwarantowanej miesięcznej raty stypendium stanowi wielokrotność 100 złotych, przy czym wynosi nie mniej niż 200 złotych. Ostateczna kwota stypendium jest ustalana podczas zawierania umowy polisy.

Stypendium polisy dla studenta Żak przyznaje się do końca okresu opłacania składek (przez 5 lat), pieniądze są przelewane przez 10 miesięcy roku szkolnego (z pominięciem wakacji). Natomiast jeżeli nie złożono wniosku o wypłatę świadczenia, wartość wykupu jest wypłacana w momencie zawarcia przez ubezpieczonego związku małżeńskiego, ukończenia 24 roku życia lub w przypadku śmierci w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Warto wiedzieć: jeśli w czasie trwania umowy dojdzie do śmierci ubezpieczającego (rodzica ubezpieczonego), stypendium jest wypłacane do końca okresu opłacania składek (przez 5 lat), przez 12 miesięcy w roku.

Dla kogo będzie to dobre rozwiązanie?

Polisa dla studenta Żak jest przeznaczona zarówno dla rodziców dziecka, jak i wszystkich spoza kręgu osób spokrewnionych z dzieckiem, które chcą zagwarantować uczniowi/studentowi świadczenia stypendialne. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zabezpieczenia przyszłości osoby uczącej się oraz możliwość dostosowania wysokości składki polisowej do własnych możliwości finansowych. Natomiast minusem jest wąski zakres ochrony – przedmiot ubezpieczenia to bowiem życie ubezpieczającego, nie chroni ono na wypadek sytuacji takich, jak poważne zachorowanie czy też trwały uszczerbek na zdrowiu i niezdolność do pracy ubezpieczającego.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Zanim dokonamy zakupu polisy stypendialnej, podobnie, jak każdego innego ubezpieczenia, warto dokładnie zapoznać się z dokumentem OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Cały dokument może wydawać się obszerny, ale jest kilka ważnych punktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Przed zakupem polisy stypendialnej Żak warto upewnić się, jaka kwota będzie wypłacana w ramach stypendium. Bardzo istotna jest także karencja, czyli okres po podpisaniu umowy, kiedy nie przysługuje ochrona i odszkodowanie. Każdy ubezpieczyciel określa również w OWU sytuacje, w których nie przysługuje świadczenie, są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności.

– mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka Rankomat.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić stypendium edukacyjnego, jeśli zgon ubezpieczającego w okresie pierwszych 6 miesięcy trwania umowy nastąpił z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek lub gdy składki nie były opłacane terminowo. 
Istnieją też sytuacje, które mogą się przyczynić do zmniejszenia wartości wykupu polisy stypendialnej Żak o 30%. Należą do nich np.:

 • popełnienie samobójstwa przez ubezpieczającego w okresie pierwszych 24 miesięcy od podpisania umowy ubezpieczeniowej,
 • wystąpienie u ubezpieczającego ostrego lub przewlekłego zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu,
 • zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności HIV,
 • zgon w okresie opłacania składek spowodowany uprawianiem ryzykownych sportów (lotniczych, sportów walki, sportów motorowych, motocyklowych i motorowodnych, alpinizmu, speleologii, sportów ekstremalnych), działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym, czynnym udziałem w aktach terroru, zamieszkach, rozruchach, popełnieniem przestępstwa umyślnego,  skażeniem chemicznym lub radioaktywnym oraz katastrofą nuklearną,
 • zgon ubezpieczającego podczas katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne (bez względu na to czy był on członkiem załogi, czy pasażerem statku powietrznego).

Pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności została zamieszczona w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia dla studenta Żak.

Podczas zakupu ubezpieczenia dla dziecka należy zwrócić uwagę także na zasady obliczania świadczeń w sytuacji, gdy ubezpieczony wypłacił część środków (np. ze względu na wydarzenia wymienione w OWU). W przypadku polisy stypendialnej Żak przyszłe świadczenia mogą zostać pomniejszone o kwotę, która została wypłacona.

Bardzo ważne są także ograniczenia związane z zawodem wykonywanym przez ubezpieczającego. W OWU ubezpieczenia stypendialnego Żak można znaleźć zapis, który mówi, że jeśli rodzic ubezpieczonego wykonuje zawody takie, jak: pilot-oblatywacz, pilot niekoncesjonowanych linii lotniczych, akrobata, kaskader, funkcjonariusz oddziału specjalnego policji, wojska i straży granicznej, płetwonurek, nurek, robotnik kesonowy lub inne wymagające prowadzenia akcji ratowniczych, w przypadku gdy dojdzie do jego śmierci, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty stypendium edukacyjnego.

Jakie są inne możliwości ubezpieczenia dla studenta?

Poza ubezpieczeniem stypendialnym Żak warto wykupić dla studenta także polisę NNW, chroniącą od następstw nieszczęśliwych wypadków. To produkt, który zabezpiecza finansowo na wypadek sytuacji, takich jak uraz wskutek wypadku, pobyt w szpitalu czy nawet rehabilitacja.  Jeśli dojdzie do wymienionych w OWU zdarzeń, ubezpieczyciel wypłaca określone odszkodowanie, które można przeznaczyć na dowolny cel. Niektóre polisy NNW można rozszerzyć tak, aby obejmowały również zachorowanie na COVID-19, a nawet wypadki, do których może dojść podczas uprawiania ryzykownych dyscyplin sportowych.

ILE KOSZTUJE POLISA NNW DLA STUDENTA

TU

SU

1% trwałego uszczerbku

Hospitalizacja (kwota za każdy dzień)

Leczenie szpitalne

Składka

od

UNIQA

20 000 zł

120 zł

20 zł/dzień

1 200 zł

34 zł

Wiener

10 000 zł

100 zł

100 zł/dzień

1 000 zł

37 zł

Signal Iduna

12 000 zł

240 zł

60 zł/dzień

1 200 zł

38 zł

Allianz

19 000 zł

150 zł

50 zł/dzień

2 000 zł

39 zł

Generali

15 000 zł

100 zł

40 zł/dzień

2 000 zł

42 zł

TUZ Ubezpieczenia

10 000 zł

100 zł

20 zł/dzień

do 1 000 zł

46 zł

PZU

30 000 zł

300 zł

-

-

48 zł

BeeSafe

25 000 zł

150 zł

30 zł/dzień

3 000 zł

49 zł

Compensa

50 000 zł

400 zł

20 zł/dzień

3 000 zł

69 zł

Generali

55 000 zł

500 zł

100 zł/dzień

10 000 zł

250 zł

UNIQA

100 000 zł

700 zł

130 zł/dzień

7 000 zł

251 zł

Allianz

70 000 zł

700 zł

100 zł/dzień

10 000 zł

299 zł

Wiener

100 000 zł

1 000 zł

100 zł/dzień

30 000 zł

368 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji ofert dnia 27.10.2023 r.

Innym rozwiązaniem jest wykupienie polisy rodzinnej. To ubezpieczenie, które chroni życie wszystkich członków rodziny, włącznie z dzieckiem. Zapewnia ono odszkodowanie z tytułu śmierci każdej osoby wymienionej w umowie, można je także rozszerzyć o ochronę na wypadek zdarzeń takich, jak trwały uszczerbek na zdrowiu, osierocenie dziecka, poważne zachorowanie (np. na nowotwór), pobyt w szpitalu, operacja medyczna lub niezdolność do pracy.

Trzecia opcja to zakup ubezpieczenia grupowego i objęcie nim dziecka. Zalety tego rozwiązania to niska cena oraz umiarkowany zakres ochrony (zabezpieczyć można się na wypadek takich sytuacji, jak np. zgon ubezpieczonego, śmierć bliskich osób, poważne zachorowanie czy też pobyt w szpitalu). Natomiast minusem jest niewysoka suma ubezpieczenia (w porównaniu z polisą zakupioną indywidualnie).

Gdzie znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie?

Ubezpieczenie dla dziecka można wykupić bezpośrednio u danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub, w przypadku polis grupowych, za pośrednictwem pracodawcy. Ponieważ jednak na rynku jest bardzo dużo różnych produktów ubezpieczeniowych, osoba, która nie ma rozeznania w tej branży, może mieć problem z dobraniem odpowiedniej polisy.

Na szczęście wystarczy skorzystać ze sprytnego narzędzia, jakim jest kalkulator ubezpieczeń. Jego zadaniem jest przeprowadzenie wstępnej selekcji ofert w imieniu zainteresowanego i następnie przedstawienie mu tylko tych propozycji, które rzeczywiście spełniają jego wymagania oraz są zgodne z możliwościami finansowymi.
 

PORÓWNAJ CENY NNW

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie stypendialne Żak jest polisą posagową, która zabezpiecza finansowo okres studiów dziecka

2. Polisa stypendialna Żak może również chronić dziecko na wypadek śmierci ubezpieczającego (rodzica)

3. Student może samodzielnie zdecydować się na polisę indywidualną, grupową lub NNW

4. Porównanie ofert pozwoli uniknąć zbyt pochopnej decyzji oraz zakupu polisy o kiepskiej jakości

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie stypendialne

 1. Co to jest ubezpieczenie stypendialne?

  Ubezpieczenie stypendialne to polisa posagowa. Po zawarciu umowy i opłacaniu składek dziecko może liczyć na regularne stypendium edukacyjne. Jest ono przyznawane na 5 lat i może być pobierane co miesiąc lub w całości, po ukończeniu 24 roku życia albo zawarciu związku małżeńskiego.

 2. Jak długo trwa umowa w ubezpieczeniu stypendialnym?

  Umowa w polisie stypendialnej Żak jest podpisywana na okres 5 lat. Jeśli przed upływem tego czasu dojdzie do zgonu ubezpieczającego, ubezpieczyciel wypłaca stypendium edukacyjne przez 12 miesięcy roku, w okresie 5 kolejnych, następujących bezpośrednio po sobie lat kalendarzowych.

 3. Czy można zdecydować się na ubezpieczenie stypendialne, jeśli dziecko posiada już polisę posagową?

  Wykupiona polisa posagowa u innego towarzystwa ubezpieczeniowego nie stanowi przeszkody, aby nabyć ubezpieczenie stypendialne Żak.

 4. Kto może wykupić ubezpieczenie stypendialne?

  W polisie stypendialnej Żak ubezpieczającym może być pełnoletnia osoba, która w okresie opłacania składki nie przekroczy wieku 75 lat, natomiast nie powinien mieć w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia więcej niż 15 lat.