Zakup ubezpieczenia nie zawsze oznacza ochronę od pierwszego dnia po zawarciu umowy. Wiele osób zapomina o karencji, przez którą można nie otrzymać spodziewanego świadczenia. W przypadku poważnej choroby karencja wynosi zwykle 12 tygodni, natomiast w polisie z tytułu urodzenia dziecka aż 9 miesięcy. Czym jest karencja w ubezpieczeniu na życie i czy idzie kupić ubezpieczenie na życie bez karencji?

Karencja może trwać zarówno miesiąc, jak i dwa lata – musimy zatem zwracać uwagę przed podpisaniem umowy, by na przyszłość uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki. 

Jak długo od zakupu polisa na życie nie działa

Karencja - co to jest i jak działa?

Ubezpieczenie na życie jest objęte tzw. okresem karencji. Jest to czas, kiedy ubezpieczyciel chroni w stopniu ograniczonym lub nawet nie wypłaca odszkodowania mimo zajścia zdarzenia wymienionego w warunkach polisy. Innymi słowy, przez cały okres karencji ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia, za które płaci składkę.

PRZYKŁAD
Kobieta, która zaszła w ciążę i zdecyduje się na zakup polisy na życie – ma niewielkie szanse na otrzymanie świadczenia z tytułu narodzin dziecka, ponieważ karencja w przypadku jej polisy może trwać trzy miesiące. Oznacza to, że świadczenie będzie się jej należało, gdyby w ciążę zaszła co najmniej po trzech miesiącach od zawarcia umowy.

Dlaczego ubezpieczyciele stosują karencję?

Firmy ubezpieczeniowe stosują okres karencji, aby uchronić się przed próbą wyłudzenia świadczenia. Z tego powodu o polisie warto pomyśleć wcześniej niż w dniu zdarzenia.

PRZYKŁAD NR 1
Kobieta, która dowiedziała się, że jest w ciąży, ma niewielkie szanse na otrzymanie świadczenia z tytułu narodzin dziecka, ze względu na długi okres karencji. Odszkodowanie należałoby się, gdyby zaszła w ciążę po co najmniej kilku miesiącach od zawarcia umowy.

PRZYKŁAD NR 2
Mężczyzna, który wie, że jest poważnie zachorował i planuje w najbliższym czasie skorzystać z kosztownych usług medycznych, ma niewielkie szanse na otrzymanie odszkodowania z tego tytułu. Dopiero gdy minie czas określony w umowie, może otrzymać należne świadczenie.

Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na życie?

Okres karencji w ubezpieczeniu na życie zależy od rodzaju zdarzenia. Najczęściej jest to 3–6 miesięcy, jednak zdarzają się wyjątki. W przypadku zajścia w ciążę czas ten jest dłuższy i może wynieść nawet 8-12 miesięcy.

Przykłady karencji w ubezpieczeniach na życie

Zdarzenie objęte ochronąOkres karencji w miesiącach

NATIONALE NEDERLANDEN Grupowe ubezpieczenie na życie

pobyt w sanatorium

9

śmierć w wyniku NW

6

poważne zachorowanie 

3

specjalistyczne leczenie

3

pobyt małżonka w szpitalu

2-6

GENERALI Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm

urodzenie dziecka

6

operacje chirurgiczne

3

poważna choroba

3

pobyt w szpitalu

1

CONCORDIA  Życie Plus

urodzenie dziecka

9,5

śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu

6

śmierć dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia

6

pobyt w szpitalu

6

operacja chirurgiczna

6

pomoc medyczna w nagłych przypadkach

1

PZU Start w dorosłość

śmierć rodzica

36

poważne zachorowanie

36

assistance medyczne
za poważne zachorowanie

36

samobójstwo

24

Tabela na podstawie informacji zawartych w OWU.

WAŻNE!
Podobne zdarzenia w różnych firmach ubezpieczeniowych mogą mieć inne okresy karencji. Informacja o nich znajduje się zawsze w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego też przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować dokument. Aby znaleźć polisę z krótką karencją, najlepiej porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać spośród nich tę, która odpowiada indywidualnym potrzebom.
 

Jakich zdarzeń dotyczy karencja w ubezpieczeniu na życie?

Karencja nie musi obejmować wszystkich zdarzeń określonych w polisie. Najczęściej dotyczy sytuacji takich, jak:

 • urodzenie dziecka; 
 • operacja chirurgiczna;
 • pobyt w szpitalu;
 • poważne zachorowanie;
 • samobójstwo;
 • śmierć dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia;
 • śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

Jakie ograniczenia oprócz karencji w polisie na życie?

Oprócz karencji firmy ubezpieczeniowe stosują również wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, które uprawniają ubezpieczyciela do nie wypłacenia należnego nam odszkodowania.

Najczęściej spotykane wyłączenia odpowiedzialności to:

 • śmierć wskutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość,
 • śmierć wskutek brania udziału w zamachu terrorystycznym,
 • śmierć wskutek brania udziału w zamieszkach, bójkach i rozbojach,
 • śmierć wskutek samobójstwa lub samookaleczenia,
 • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku zdarzeń, do których doszło pod wpływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość,
 • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku brania udziału w bójce, zamieszkach lub rozbojach,
 • uszczerbek powstały w wyniku popełniania czynu zabronionego.

Sytuacje te jasno określają charakter czynu, który doprowadził do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Są to najczęściej zdarzenia, które można określić jako świadome działanie na własną szkodę.

Stosowane są również limity, o których powinniśmy pamiętać. Dotyczy do szczególnie umów dodatkowych, które mają zabezpieczyć nasze zdrowie i umożliwić szybkie i fachowe leczenie. Limity dotyczą ograniczenia ilości usług, z których możemy skorzystać. 

Najlepszym przykładem jest tutaj Assistance medyczny. Oferta może zapewniać nas o tym, że przysługuje nam około 1000 różnych zabiegów medycznych, jednak nie wspomina się głośno, że część z nich będzie można wykonać jednorazowo. 

Limity w assistance medycznym Aviva

zdarzenielimit

Assistance medyczny i domowy

w razie pobytu w szpitalu
opieka nad osobami niesamodzielnymi
2 razy w roku
porady dietetyka2 razy w roku
pomoc psychologa2 razy w roku

Onkopolisa Santander

wizyta lekarza pierwszego kontaktu w domu

1 w roku

pomoc domowa po hospitalizacji

20 godzin

transport medyczny (do 350 km)

2 razy w roku

pomoc psychologa

3 razy w roku

Tabela na podstawie informacji zawartych w OWU.

Czy można ubezpieczyć się na życie bez karencji?

Istnieje coś takiego jak ubezpieczenie na życie bez karencji, jednak zwykle rozwiązanie to wiąże się z krótkim czasem trwania umowy oraz niską sumą do wypłaty w razie wypadku czy choroby. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie grupowe, zawierane za pośrednictwem pracodawcy.  Ponieważ polisa obejmuje tym samym zakresem ochrony dużo osób, nie obowiązuje w niej okres karencji.

Karencji można uniknąć także w następujących sytuacjach:

 • umowa została zawarta wcześniej, ale zmieniono towarzystwo ubezpieczeniowe – wtedy wystarczy wykonać badania medyczne oraz opłacić dodatkową składkę;
 • umowa ubezpieczenia została zawarta na krótki okres – z perspektywy czasu taka forma polisy jest mało opłacalna.

Zdarza się, że ubezpieczyciel proponuje taką polisę, ale jedynie w stosunku do wybranych zdarzeń. Dla przykładu TU Generali nie stosuje okresu karencji w przypadku hospitalizacji ani też śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Czy można kupić ubezpieczenie na urodzenie dziecka bez karencji?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka, karencji można uniknąć poprzez:

 • wykupienie ubezpieczenia grupowego za pośrednictwem pracodawcy
 • wykupienie pakietu medycznego, który obejmuje prowadzenie ciąży oraz świadczenie z tytułu urodzenia dziecka
 • dopłacenie do aktualnego ubezpieczenia w celu skrócenia okresu karencji.

Ważne informacje

1. Karencja to zabezpieczenie dla ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami

2. Okres karencji różni się w zależności od zdarzenia, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego

3. Karencja może trwać od 1 miesiąca do nawet kilku lat

4. Oprócz karencji w umowie warto zwrócić uwagę również na wyłączenie odpowiedzialności oraz limity

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie bez karencji

 1. Czy karencja w ubezpieczeniu na życie dotyczy także śmierci ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem?

  Nie. Karencja w większości polis nie obejmuje śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Taka sytuacja jest traktowana jako zdarzenie losowe.

 2. Czy karencja w ubezpieczeniu na życie może zostać wydłużona?

  Tak. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalać własne warunki i w przypadku niektórych zdarzeń wydłużyć ten okres do nawet kilku lat.

 3. Kiedy warto wykupić polisę na urodzenie dziecka?

  Polisę na urodzenie dziecka najlepiej wykupić na kilka miesięcy przed planowaną ciążą. Dzięki temu przyszła mama zyskuje gwarancję, że będzie jej przysługiwać świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.