Ubezpieczenie na życie na miesiąc jest stosowane np. przez firmy turystyczne. Produkt ten zapewnia krótkoterminową ochronę na wypadek różnych zdarzeń, do których wystąpienia może dojść podczas urlopu. 

Czy istnieją inne ubezpieczenia na życie z umową trwającą przez 30 dni? Jaki zakres ochrony oferują? Odpowiadamy na te pytania.

Kiedy ubezpieczenie na życie na miesiąc jest możliwe?

Ubezpieczenie na życie na miesiąc funkcjonuje przede wszystkim w branży turystycznej. Czy taki produkt jest dostępny także dla osób korzystających z klasycznych ofert firm ubezpieczeniowych? Nie do końca. Zawarcie polisy na życie na miesiąc jest możliwe zazwyczaj jedynie wtedy, gdy klient zadeklaruje chęć opłacania składek co miesiąc i następnie zrezygnuje z ochrony przed upływem 30 dni od podpisania umowy.

Jak wygląda ochrona na miesiąc w różnych polisach na życie?

Zakres ochrony w ubezpieczeniu na życie na miesiąc różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Zupełnie inne są warunki dla polis indywidualnych i grupowych, odmienne cechy charakteryzują także produkty ochronne, oszczędnościowe, inwestycyjne oraz mieszane. Ciekawym rozwiązaniem na rynku jest polisa online na miesiąc, jednak, jak się okazuje, z jej zakupem wiąże się pewne ryzyko.

Ubezpieczenie na życie na miesiąc – polisa indywidualna

Ubezpieczenie na życie indywidualne to bardzo elastyczny produkt – płatnik składek decyduje bowiem o wysokości składek, częstotliwości opłacania składek, sumie ubezpieczenia oraz zakresie ochrony. W tego typu polisach umowa trwa zwykle minimum rok, ale można ją wypowiedzieć po miesiącu. Wtedy cena ubezpieczenia jest co prawda niewysoka, ale za to istnieje ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania. 

Wynika to z karencji, czyli okresu po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze nie obowiązuje ochrona  i ubezpieczyciel nie musi przekazywać świadczenia, nawet jeśli doszło do wystąpienia zdarzenia, które teoretycznie do niego upoważnia. Przykładowa karencja w indywidualnych polisach na życie wynosi od kilku miesięcy do nawet kilku lat, zatem wykupienie ochrony na miesiąc się nie opłaca.

Ubezpieczenie na życie na miesiąc – polisa grupowa

W grupowym ubezpieczeniu na życie umowa jest zawierana za pośrednictwem pracodawcy, zwykle na okres roku, z możliwością przedłużenia.  Ponieważ do polisy przystępuje wiele osób, ubezpieczyciel może zaproponować konkurencyjne warunki i niską cenę.  Często zdarza się także, że jest to produkt bezpłatny, ponieważ firma zatrudniająca pokrywa koszty ubezpieczenia swoich pracowników. Z wyżej wymienionych powodów wykupienie grupowej polisy na życie na miesiąc nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego.

Ubezpieczenie na życie na miesiąc – polisa ochronna

Ubezpieczenie ochronne jest zawierane zwykle na minimum 12 miesięcy, w zależności od wybranej oferty. To polisa, która w wersji podstawowej zabezpiecza jedynie na wypadek śmierci płatnika składek – jeśli dojdzie do wystąpienia takiego zdarzenia, jego bliscy otrzymują wysokie odszkodowanie. Czy taką ochronę można wykupić, ale jedynie na miesiąc? 

Teoretycznie tak, ponieważ ubezpieczony może zrezygnować przed upływem 30 dni. Natomiast jeśli chodzi o wypłatę odszkodowania,  zostanie ona zrealizowana tylko, jeśli dojdzie do wydarzenia opisanego w głównej umowie. Gdy poszkodowany miał wykupione pakiety dodatkowe (np. ochronę na wypadek poważnego zachorowania lub z tytułu niezdolności do pracy), ze względu na dotyczące ich karencje może nie otrzymać żadnego świadczenia.

Ubezpieczenie na życie na miesiąc – polisa oszczędnościowa

Jeśli chodzi o oszczędnościowe ubezpieczenie na życie na miesiąc, produkt ten pozwala odkładać pieniądze na przyszłość, z przeznaczeniem dla płatnika składek lub jego rodziny. Gdy jednak zainteresowany zrezygnuje z umowy przed upływem 30 dni, nie tylko nie zgromadzi zbyt wielu środków, ale też nie otrzyma nawet całości wpłaconej kwoty. Z tego powodu nie jest to najlepszy pomysł. W takich polisach zwykle można wypłacić oszczędności dopiero po 5 latach regularnego opłacania składek lub gdy płatnik składek dożyje terminu wskazanego w umowie

Ubezpieczenie na życie na miesiąc – polisa inwestycyjna

Inwestycyjna polisa na życie ważna miesiąc to także nietrafiony pomysł. W ubezpieczeniach tego typu część wpłacanej składki jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) i daje ewentualny zysk dopiero po kilku latach. Nie dość, że niemożliwe jest, aby produkt ten przyniósł jakiekolwiek korzyści w czasie krótszym niż 30 dni, to jeszcze jest to dość kosztowny zakup, który wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Ubezpieczenie na życie na miesiąc – polisa mieszana

Mieszane ubezpieczenie na życie na miesiąc  to rodzaj polisy, w której pewna część wpłacanej składki jest przeznaczana na ochronę ubezpieczonego, natomiast pozostałe pieniądze mają zupełnie inne przeznaczenie. W ubezpieczeniu ochronno-oszczędnościowym są one odkładane na przyszłość, tymczasem w polisie ochronno-inwestycyjnej przeznaczane na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Uzbierana składka może zostać wypłacona po określonym w umowie czasie (np. po 5 latach od podpisania umowy), natomiast zainwestowane środki mogą (ale nie muszą), przynieść w przyszłości (na przełomie kilku lat) zysk. Tym samym wykupienie mieszanej polisy na życie na miesiąc może się okazać zupełnie nieopłacalne.

Ubezpieczenie na życie na miesiąc – polisa online

Ubezpieczenie na życie na miesiąc można wykupić online, bez większych formalności (w tym także bez ankiet medycznych). Taka polisa ma jednak ograniczony zakres ochrony – zabezpiecza ona jedynie na wypadek śmierci płatnika składek, natomiast nie chroni w sytuacji, gdy dojdzie do wydarzeń takich jak np. nieszczęśliwy wypadek lub poważne zachorowanie. Wykupienie online polisy na życie ważnej miesiąc może się okazać nieopłacalne ze względu na konieczność opłacenia składki oraz okres karencji.

Dlaczego ubezpieczenie na życie na miesiąc nie jest korzystnym rozwiązaniem?

Ubezpieczenie na życie na miesiąc nie jest opłacalnym rozwiązaniem przede wszystkim ze względu na okres karencji w poszczególnych produktach ubezpieczeniowych. Karencja może trwać zarówno miesiąc, jak i nawet dwa lata, dlatego przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na ten aspekt. TU stosują okres karencji w celu zabezpieczenia się przed próbą wyłudzenia świadczenia.
 

Karencja w ubezpieczeniu na życie na miesiąc na przykładzie wybranych ofert firm ubezpieczeniowych

TU

Zdarzenie objęte ochroną

Okres karencji
Generali

pobyt w szpitalu

1 miesiąc

poważne zachorowanie

3 miesiące

operacja

3 miesiące

narodziny dziecka

9 miesięcy
Nationale-Nederlanden

pobyt w szpitalu

3 miesiące

poważne zachorowanie

3 miesiące

operacja

6 miesięcy

narodziny dziecka

9 miesięcy
PZU

pobyt w szpitalu

3 miesiące

poważne zachorowanie

3 miesiące

operacja

6 miesięcy

narodziny dziecka

9 miesięcy

Tabela 1. Opracowanie własne, na podstawie informacji zawartych w OWU wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.


Na co powinieneś zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy?

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek polisy na życie warto dokładnie sprawdzić warunki umowy.

Najważniejsze informacje to:

 • na jaki okres jest zawierane porozumienie,
 • czy ubezpieczyciel przewiduje kary finansowe, gdy płatnik składek zrezygnuje z ubezpieczenia przed końcem umowy,
 • czy firma ubezpieczeniowa stosuje jakieś limity (związane z wypłatą świadczeń, stanem zdrowia lub wiekiem płatnika składek),
 • ile wynoszą: ostateczny koszt zakupu polisy oraz suma ubezpieczenia,
 • jaki jest zakres ochrony i karencja,
 • w jaki sposób przeprowadzana jest indeksacja składki i sumy ubezpieczenia. 

Można je znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Bardzo ważne są także tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, których zaistnienie spowoduje, że ubezpieczyciel będzie mógł odmówić poszkodowanemu wypłaty świadczenia.

Należą do nich np.:

 • brak opłacania składek w terminie,
 • niestosowanie się do wskazówek lekarza skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia,
 • pozostawanie pod wpływem alkoholu,
 • prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu,
 • samookaleczenie lub próby popełnienia samobójstwa,
 • stosowanie narkotyków, środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych,
 • uszkodzenie ciała spowodowane udziałem w działaniach wojennych, aktach terroru lub rozruchach społecznych,
 • zgon podczas popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa,
 • zgon podczas uprawiania niebezpiecznych sportów,
 • zgon w wyniku promieniowania, skażenia promieniotwórczego, zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi.

Jako wyłączenie odpowiedzialności w polisie na życie traktowane jest także udzielenie nieprawdziwych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia. Z tego powodu warto być szczerym podczas wypełniania formularza przekazanego przez ubezpieczyciela. Gra jest niewarta świeczki, ponieważ takie kłamstwo prędzej czy później wyjdzie na jaw”

Adrianna ChruścielAdrianna Chruściel

– mówi ekspertka Rankomat, Ewelina Ratajczak.

Gdzie znajdziesz dobre ubezpieczenie na życie?

Dobra polisa na życie, taka, która zapewnia solidną pomoc finansową w trudnych sytuacjach, istnieje. Odnalezienie takiego produktu wymaga jednak obeznania w branży oraz poświęcenia czasu na skrupulatne porównanie wielu różnych ofert. 

Poszukiwania można znacznie przyspieszyć, jeśli zainteresowany skorzysta z tzw. kalkulatora polis. To sprytne narzędzie, które zbiera informacje na temat preferencji oraz potrzeb, i następnie dokonuje szybkiej analizy rozwiązań dostępnych na rynku. Finalnie przyszły ubezpieczony otrzymuje jedynie kilka wyselekcjonowanych propozycji, które są najbardziej zgodne z jego wymaganiami i dopiero wtedy może zacząć prowadzić rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi.
 

Ważne informacje

1. Minimalny czas ochrony wynikającej z polisy na życie to 12 miesięcy

2. W polisie na życie obowiązuje karencja, która może wynosić od 1 do 36 miesięcy

3. Zawarcie umowy na miesiąc w przypadku ubezpieczenia na życie może oznaczać konieczność wypowiedzenia umowy po upływie miesiąca

4. Umowa na miesiąc może zostać zawarta w polisie zdrowotnej

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie na miesiąc

 1. Czy można kupić polisę na życie na miesiąc?

  Teoretycznie jest to możliwe, ponieważ każdy może wykupić polisę na życie i następnie zrezygnować z niej przed upływem 30 dni od podpisania umowy. W praktyce jednak towarzystwa ubezpieczeniowe nie oferują aż tak krótkoterminowych ubezpieczeń.

 2. Czy przez miesiąc można otrzymać pełną ochronę z polisy na życie?

  Niestety nie. W polisach na życie na miesiąc zapewniona jest jedynie ochrona na wypadek śmierci, natomiast wszystkie inne warianty, które rozszerzają ochronę, są objęte okresem karencji, który zwykle wynosi powyżej miesiąca. Jeśli więc w okresie 30 dni od podpisania umowy dojdzie do wystąpienia określonego zdarzenia, płatnik składek nie otrzyma za nie odszkodowania. Dodatkowo warto pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności – one dotyczą także podstawowej ochrony.

 3. Czy ubezpieczenie na życie na miesiąc się opłaca?

  Ze względu na okres karencji, a także specyfikę niektórych produktów ubezpieczeniowych, zakup polisy na życie na miesiąc nie jest opłacalnym rozwiązaniem. Wyjątek może stanowić polisa zdrowotna, która poza ochroną oferuje także dostęp do wizyt u lekarzy wielu specjalizacji oraz polisa turystyczna, którą wykupuje się na poczet planowanego wyjazdu na urlop. Wiele jednak zależy od warunków ubezpieczenia.

 4. Jak zgłosić ubezpieczycielowi rozwiązanie umowy?

  Procedura rozwiązania umowy z ubezpieczycielem jest zawsze dokładnie opisana w OWU. Z reguły ubezpieczyciel zezwala na odstąpienie od porozumienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy, co nie zwalnia z obowiązku zapłacenia składki za okres, kiedy przysługiwała ochrona.