Podział środków z polisy na życie jest realizowany zgodnie z wolą ubezpieczonego – podczas podpisywania umowy wyznacza on tzw. uposażonych. Kogo można uposażyć? Czy darowizny z tytułu śmierci bliskiej osoby są opodatkowane? Kto otrzyma świadczenie, gdy nie wskazano uposażonych? Odpowiadamy na te pytania.  

Zawarcie umowy z ubezpieczycielem może nas związać z nim na długie lata. Warto zatem wiedzieć, kto może zostać uposażonym oraz w jakim stopniu możemy go uposażyć.  

Uposażony – kto to jest?

Uposażony to osoba, imiennie oznaczona przez ubezpieczającego podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem, jako uprawiona do otrzymania środków z polisy. Odszkodowanie jest wypłacane, gdy doszło do określonego zdarzenia ubezpieczeniowego, takiego jak np. śmierć płatnika składek. Warto mieć świadomość, że uposażony to nie to samo co spadkobierca. Osobie, która została wpisana do testamentu, ale nie ma jej na liście uposażonych, nie przysługuje odszkodowanie. Od tej sytuacji są jednak wyjątki – jeśli ubezpieczony nie wyznaczył uposażonych lub uposażeni zmarli przed nim, może się zdarzyć, że odszkodowanie trafi do spadkobiercy.

PORÓWNAJ CENY

Kim jest uposażony główny?

Podczas zawierania umowy z ubezpieczycielem wskazuje się uposażonego głównego oraz zastępczego. Uposażony główny to osoba, która, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, jest uprawniona w pierwszej kolejności do odbioru pieniędzy z polisy. Najczęściej jest nim małżonek lub życiowy partner (niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe postrzegają taką osobę na równi z małżonkiem). Otrzymane z tytułu śmierci ubezpieczonego odszkodowanie może zostać przeznaczone na dowolny cel, od spłacenia bieżących zobowiązań, np. kredytu na dom, po sfinansowanie bieżących wydatków lub studiów dla dzieci.

Kim jest uposażony zastępczy?

Uposażony zastępczy to osoba, która otrzyma świadczenie w sytuacji, gdy:

 • uposażony główny umrze w tym samym czasie co ubezpieczony lub przed nim,
 • uposażony główny przyczyni się umyślnie do śmierci ubezpieczonego, co skutkuje utratą prawa do świadczenia.

Jeśli zarówno uposażony główny, jak i zastępczy umrą przed płatnikiem składek, należne im odszkodowanie zostaje podzielone zgodnie z zasadami opisanymi w OWU – najczęściej świadczenie otrzymują członkowie rodziny, np. dzieci ubezpieczonego.

Kogo możesz uposażyć w swojej polisie?

Uposażonym może zostać każdy, począwszy od małżonka, przez dzieci, po rodzeństwo, rodziców lub kuzynostwo. Niekoniecznie musi to być osoba spokrewniona z ubezpieczonym – odszkodowanie może zostać przekazane także partnerowi, najlepszemu przyjacielowi, znajomemu, sąsiadowi, dzieciom rodzeństwa, teściom, wspólnikowi lub nawet określonej instytucji, np. banku albo organizacji charytatywnej. Wskazanie uposażonego jest w szczególności ważne w sytuacji osób, które pozostają w związkach nieformalnych – aby odszkodowanie trafiło do ukochanego partnera, a nie do spokrewnionych osób, konieczny jest odpowiedni zapis w umowie.

Jedna osoba czy więcej?

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia można uposażyć więcej niż jedną osobę. W tym celu należy wyznaczyć tzw. uposażonego głównego oraz uposażonego zastępczego. Możliwe jest także określenie uposażonych w dalszej kolejności, a nawet wytyczenie, jaki procent kwoty odszkodowania ma otrzymać każdy z nich. Przykładowy podział środków to:

 • 75% dla uposażonego głównego, np. małżonka,
 • 25% dla uposażonego zastępczego, np. brata.

Tymczasem przy 3 osobach podział może wyglądać następująco:

 • 50% dla uposażonego głównego, np. małżonka, po 25% dla uposażonych zastępczych, np. siostry i brata,
 • 50% dla uposażonego głównego, np. małżonka, 25% dla uposażonego zastępczego, np. rodzica, po 10% dla kolejnych uposażonych, np. siostry i brata oraz 5% na rzecz wybranej instytucji (np. banku, w którym został wzięty kredyt na dom).

Czasami zdarza się, że to ubezpieczyciel wskazuje kolejność osób uposażonych, które otrzymają odszkodowanie. Wtedy zwykle są to:

 • małżonek lub partner – ta osoba otrzymuje odszkodowanie w całości,
 • dzieci, rodzice, inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego – dalsi uposażeni mogą dostać odszkodowanie w częściach równych.

Jak wskazać odpowiednią osobę?

Zgłoszenie uposażonego nie wymaga zbyt wielu formalności. W tym celu należy podczas podpisywanie umowy polisy podać dane osoby lub instytucji, która ma zostać uposażona.  W przypadku osób fizycznych zwykle wystarczą: imię i nazwisko, PESEL oraz data urodzenia. Natomiast jeśli środki mają zostać przekazane jakiejś instytucji lub organizacji, konieczne będą dane takie jak: pełna nazwa, numer REGON oraz adres.

Co ciekawe, większość towarzystw ubezpieczeniowych zezwala na zmianę uposażonych w czasie trwania  umowy ubezpieczeniowej. Chęć zmiany uposażonego można zgłosić podczas wizyty osobistej w oddziale TU lub zdalnie, wypełniając odpowiedni wniosek i wysyłając go pocztą tradycyjną bądź e-mailem. W ten sam sposób można także poinformować ubezpieczyciela o zmianie danych uposażonych — dzięki temu płatnik zyskuje pewność, że pieniądze otrzyma wskazana przez niego osoba, a także, że świadczenie zostanie wypłacone szybciej. Po wykupieniu ochrony można także dokonać modyfikacji i uposażyć bank — w tym celu trzeba się zgłosić do przedstawiciela TU i podać mu dane wybranej instytucji. Z tego rozwiązania często korzystają osoby, które zawarły po wykupieniu polisy umowę kredytu.

Z jakiej polisy na życie można dziedziczyć środki?

Uposażony może otrzymać środki z różnych polis – w przypadku ubezpieczenia ochronnego (indywidualnego, terminowego i bezterminowego), przysługuje mu całość wpłaconej składki. Natomiast jeśli chodzi o polisy mieszane, np. ochronno-inwestycyjne, otrzyma on odszkodowanie oraz może odziedziczyć inwestycje.

Czy zawsze należy się świadczenie?

Każda polisa posiada tzw. wyłączenia odpowiedzialności – są to sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania uposażonym. Do odmowy przekazania świadczenia może dojść, gdy:

 • do śmierci płatnika składek doszło w wyniku poddawania się zabiegom o charakterze medycznym bez nadzoru lekarskiego,
 • do śmierci płatnika doszło w trakcie popełniania lub usiłowania popełniania przestępstwa,
 • składki nie były opłacane w terminie,
 • śmierć wynikła z winy płatnika składek – np. doszło do niej podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, w trakcie bójki lub podczas uprawiania ryzykownych sportów,
 • ubezpieczony popełnił samobójstwo przed upływem 2 lat od podpisania umowy,
 • ubezpieczony przebywał na terenie, na którym toczą się działania wojenne,
 • ubezpieczony padł ofiarą skażenia jądrowego.

Z tego powodu zawsze warto przed podpisaniem umowy zapoznać się z zapisem o wyłączeniu odpowiedzialności w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Jego znajomość pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.  

Na co powinieneś zwrócić uwagę?

Zanim podpiszemy umowę, sprawdźmy dokładnie, czy wszystko zgadza się z tym, co planowaliśmy. Podczas rozmowy z agentem może zdarzyć się, że zmienimy zdanie odnośnie sumy ubezpieczenia czy zakresu ochrony, a w efekcie zdecydujemy się na inną polisę, czego możemy nie być świadomi. Umowę powinniśmy przeczytać jak najbardziej wnikliwie, by zarówno uniknąć niespodzianek na przyszłość, jak i dowiedzieć się np. jak i gdzie należy zgłosić roszczenie.

Bardzo ważna jest także karencja, czyli okres po podpisaniu umowy, kiedy płatnikowi składek jeszcze nie przysługuje ochrona. Jeśli w tym czasie doszło do wystąpienia zdarzenia, ubezpieczyciel może także odmówić wypłaty odszkodowania. Karencja wynosi zwykle kilka lub kilkanaście miesięcy, w zależności od warunków polisy.

 – mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka rankomat.pl.

Sprawdź również: Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na życie?

Gdzie znajdziesz najlepszą ochronę dla siebie?

Dobra polisa na życie zapewnia pomoc finansową w wielu różnych sytuacjach – to produkt, który chroni nie tylko bliskich ubezpieczonego, ale także jego samego. Jak znaleźć ubezpieczenie skrojone idealnie do potrzeb? W tym celu należy poświęcić wiele dni na zapoznanie się z dostępnymi ofertami oraz porównaniem ich. 

Jeśli jednak zależy nam na czasie, można skorzystać z prostszej opcji w postaci porównywarki ubezpieczeń. To sprytne narzędzie, które po zebraniu odpowiedniego wywiadu przeprowadzi selekcję dostępnych ofert i zaproponuje takie, które są najbardziej zgodne z potrzebami. Dopiero wtedy można zacząć umawiać spotkania z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych i na ich podstawie wybrać idealną polisę.

PORÓWNAJ CENY

Ważne informacje

1. Z polisy ochronnej uposażeni otrzymują odszkodowanie po zgonie właściciela ubezpieczenia

2. Z polisy mieszanej uposażeni mogę także liczyć na dziedziczenie gromadzonych lub inwestowanych środków

3. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w polisie ochronnej nie podlega opodatkowaniu

4. Odszkodowanie z tytułu śmierci nie wchodzi w część spadku

FAQ - najczęściej zadawane pytania o uposażeniu w ubezpieczeniu na życie

 1. Kogo najlepiej uposażyć w polisie na życie?

  Uposażonym w ubezpieczeniu może być każdy, w tym także osoba, która nie jest związana z rodziną. W sytuacji, gdy płatnik składek ma rodzinę, najczęściej głównym uposażonym jest jego małżonek. Natomiast jeśli jest to osoba samotna i bezdzietna, zwykle wskazywany jest partner lub dzieci rodzeństwa. Czasami bardzo przydatne okazuje się także uposażenie banku – wtedy w przypadku śmierci płatnika składek pieniądze z polisy zostaną przeznaczone na spłatę kredytu wziętego np. na zakup mieszkania.

 2. Czy każdy z moich uposażonych musi otrzymać równą część?

  Nie zawsze tak jest – podczas podpisywania umowy płatnik określa, jak duża część odszkodowania ma trafić do poszczególnych osób. Środki można podzielić po równo, ale można także ustalić różne kwoty świadczenia dla każdego z uposażonych, np. ze względu na sytuację finansową przydzielić większy proc. odszkodowania siostrze, bratu lub rodzicom.

 3. Co się dzieje, gdy uposażony nie żyje?

  W sytuacji, gdy dojdzie do śmierci uposażonego przed śmiercią ubezpieczonego, środki otrzymuje wskazany przez płatnika składek uposażony zastępczy. Natomiast gdy on także nie żyje, następuje podział odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w OWU. W pierwszej kolejności świadczenie przypada zwykle małżonkowi, a następnie dzieciom, rodzeństwu, rodzicom oraz innym ustawowym spadkobiercom ubezpieczonego.

 4. Czy mając dwie polisy na życie, muszę uposażyć te same osoby?

  Uposażonym może być dowolna osoba, zarówno ktoś spokrewniony z płatnikiem składek, jak i osoba, która nie należy do rodziny. Jeśli płatnik składek miał wykupione dwie polisy, może w nich wskazać tę samą osobę lub dwie różne osoby, osobno dla każdego z ubezpieczenia. Wszelkich formalności dokonuje się podczas podpisywania umowy.

 5. Co się stanie, jeśli nie wskażę osoby uposażonej w polisie na życie?

  Jeśli ubezpieczony nie wskazał żadnego uposażonego, środki wypłacane są osobom uprawnionym do dziedziczenia. Zwykle zachowana jest następująca kolejność:

  • współmałżonek,
  • dzieci (w tym także dzieci adoptowane albo uznane przez zmarłego jako własne),
  • wnuki,
  • rodzice,
  • rodzeństwo,
  • dzieci rodzeństwa.

  Więcej informacji o prawie do dziedziczenia i formalnościach związanych z przekazaniem środków można znaleźć w OWU. 
   

 6. Kto dysponuje pieniędzmi z odszkodowania, jeśli uposażonym jest osoba niepełnoletnia? Kiedy jest wypłacane świadczenie?

  Kiedy uposażony nie ma jeszcze skończonych 18 lat, środki z przeznaczonej mu polisy trafiają do jego rodziców lub opiekunów. Opiekunowie dziecka nie mogą jednak dysponować odszkodowaniem według własnego uznania. Za każdym razem, kiedy chcą oni skorzystać z pieniędzy z polisy, muszą stanąć przed sądem rodzinnym i udowodnić, że dany zakup ma związek z uposażonym, a także służy spełnieniu jego potrzeb. Ponieważ decyzja o przyznaniu odszkodowania jest podejmowana przez sąd, okres oczekiwania na świadczenie może się wydłużyć do nawet kilku miesięcy.