Ubezpieczenie na życie a samobójstwo ubezpieczonego – ten temat interesuje wiele osób, które chcą wykupić polisę na życie.  Statystyki pokazują, że w Polsce z powodu samobójstwa ginie co roku więcej osób niż w wypadkach drogowych. Ile kosztuje ubezpieczenie, które uwzględnia samobójstwo? Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać z tego tytułu? Sprawdzamy.

Przy zakupie polisy na życie myśli się najczęściej o zabezpieczeniu przyszłości dla siebie oraz bliskich. Jednak życie weryfikuje plany i może okazać się, że ubezpieczony targnie się na swoje życie.  Czy w takiej sytuacji można otrzymać pieniądze z polisy?

Jak często dochodzi do samobójstw w Polsce?

Ubezpieczenie na życie a samobójstwo ubezpieczonego to ważny temat. Statystyki dotyczące samobójstw w naszym kraju nie napawają bowiem optymizmem. Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że w 2022 roku w Polsce miało miejsce:

 • 14 520 prób samobójczych,
 • 5 108 przypadków zakończonych zgonem, w tym 4 261 wśród mężczyzn.

Najwięcej samobójstw miało miejsce w grupie wiekowej 19-44 lat, natomiast najczęstsze powody popełniania samobójstwa wymienione w raporcie to niezmiennie od lat:

 • choroba psychiczna/zaburzenia psychiczne,
 • nieporozumienia rodzinne/przemoc w rodzinie,
 • zawód miłosny,
 • złe warunki ekonomiczne/długi.

Wyniki z 2022 roku wskazują, że liczba prób odebrania sobie życia rośnie względem poprzednich lat. Wynik ten jest o 5% wyższy niż w 2020 roku. 

Samobójstwo a ubezpieczenie na życie - jak może pomóc polisa?

Samobójstwa wśród bliskich nie sposób przewidzieć, bo jak wynika ze statystyk – oprócz choroby psychicznej, która właściwie również może ukazać się nagle – przyczyny samobójstw pojawiają się niespodziewanie. Posiadanie polisy na życie może pomóc w trudnych życiowych chwilach – przynajmniej pod kątem finansowym.

Główną rolą ubezpieczenia jest zabezpieczenie finansowe dla bliskich na wypadek nagłej śmierci osoby ubezpieczonej. Wówczas osoby uposażone otrzymują określone w umowie świadczenie.

Polisa na życie może również chronić w innych trudnych sytuacjach, np. zdiagnozowanie nowotworu, wypadek samochodowy, śmierć bliskiej osoby, uraz ciała, utrata zdolności do pracy. Wymienione zdarzenia mogą uprawniać do otrzymania odszkodowania, jednak aby uzyskać takie wsparcie, należy wcześniej wykupić odpowiednie rozszerzenie ochrony. Pomoc finansowa w ramach ubezpieczenia może być przeznaczona zarówno na leczenie, rehabilitację, jak i na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.

Ile kosztuje polisa, która uwzględnia samobójstwo?

Ceny ubezpieczeń na życie, które uwzględniają samobójstwo ubezpieczonego, zaczynają się już od 25 złotych miesięcznie. Najtańszą ofertą na rynku może się pochwalić firma ubezpieczeniowa Signal Iduna. Polisa chroni także osoby, które popełniły samobójstwo, pod warunkiem, że do wydarzenia doszło po 2 latach od daty zawarcia umowy ubezpieczeniowej. 

Polisy na życie uwzględniające samobójstwo oferują również: ERGO Hestia, Generali oraz Uniqa. Podobnie jak w przypadku oferty ERGO Hestia karencja dla zdarzenia, jakim jest samobójstwo, wynosi 2 lata.

Przykładowy koszt ubezpieczenia, które uwzględnia samobójstwo

Polisa

Minimalna wysokość składki miesięcznej

Generali Ubezpieczenie Z myślą o życiu PLUS

ustalana indywidualnie

Signal Iduna Ubezpieczenie na życie grupa otwarta SIGO

od 25 zł

Ergo Hestia ERGO 4 Dla Mnie Wariant Podstawowy

od 35 zł

Uniqa Indywidualne ubezpieczenie na życie Plan Ochronny

ustalana indywidualnie

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU.

Ile wynosi odszkodowanie za zgon - w tym samobójstwo?

Wysokość sumy ubezpieczenia jest uzależniona od indywidualnych wyborów klientów. Odszkodowanie może zatem wynosić zarówno 1 000 zł, jak i 500 000 zł. 

Każdy klient samodzielnie określa, jak wysoką składkę jest w stanie płacić, na jaki czas zawiera umowę, jaki wybiera zakres ochrony oraz na jakiej sumie ubezpieczenia mu zależy. Dla części osób wystarczającym rozwiązaniem może być kwota 10 000 zł, dla innych z kolei 300 000 zł. 

Zgon w przypadku ubezpieczeń na życie może być podstawą do wypłaty z kilku tytułów. Bliscy mogą zatem otrzymać:

 • 100% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego,
 • 200% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • 300% SU z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

Warto zatem zwracać uwagę na to, co dokładnie oferuje konkretna polisa. Ważne jest również porównywanie ofert pod kątem zakresu ochrony oraz możliwości, jakie zapewnia.
 

Przykładowe świadczenia za samobójstwo w polisie na życie

Polisa

Wysokość odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego (w tym także w wyniku samobójstwa) 

Generali Ubezpieczenie Z myślą o życiu PLUS

ustalana indywidualnie

Signal Iduna Ubezpieczenie na życie grupa otwarta SIGO

do 100 000 zł

Ergo Hestia ERGO 4 Dla Mnie Wariant Podstawowy

25 000 zł

Uniqa Indywidualne ubezpieczenie na życie Plan Ochronny

ustalana indywidualnie

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU.

Jak zgłosić samobójstwo ubezpieczonego?

Jak skorzystać z ubezpieczenia na życie uwzględniającego samobójstwo? Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego, należy poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu. Zadanie to należy do uposażonych – rodzina zmarłego powinna wypełnić zatem stosowny wniosek i przedłożyć go firmie ubezpieczeniowej. Zgłoszenie zdarzenia można wysłać tradycyjnie pocztą lub online.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie z podaną przyczyną śmierci,
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu uposażonego bądź innej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia,
 • odpis skróconego aktu zgonu ubezpieczonego,
 • pełnomocnictwo (dotyczy sytuacji, gdy wniosek składa ktoś inny niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia),
 • postanowienie z prokuratury o zakończeniu lub umorzeniu dochodzenia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – rodzic; zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem – opiekun prawny.

Ubezpieczenie na życie z odszkodowaniem z tytułu samobójstwa ubezpieczonego – jakie inne okoliczności śmierci mogą spowodować brak świadczenia z polisy?

Warunkiem wypłaty odszkodowania za śmierć w wyniku samobójstwa jest ważna polisa z opłaconymi na bieżąco składkami. W przeciwnej sytuacji ubezpieczyciel może odmówić świadczenia. Inne okoliczności, które mogą spowodować odmowę wypłaty odszkodowania to:

 • konsekwencje dokonywania ataku terrorystycznego,
 • przebywanie na terenie kraju, na którym prowadzone są działania wojenne,
 • zatrucie spowodowane spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków lub innych środków odurzających oraz psychotropowych,
 • zatrucie spowodowane spożyciem środków farmakologicznych, bez względu na zastosowaną dawkę.

Gdzie można znaleźć dobrą polisę na życie?

Dobre ubezpieczenie na życie z ochroną na wypadek samobójstwa można znaleźć dzięki narzędziom takim jak porównywarka ubezpieczeniowa. Obsługa takiego kalkulatora online jest bardzo prosta – na początek wystarczy wypełnić krótką ankietę. Następnie, na podstawie udzielonych informacji, są opracowywane najbardziej dopasowane oferty. Dopiero gdy dokonana zostanie selekcja, z zainteresowanym kontaktuje się przedstawiciel danego towarzystwa ubezpieczeniowego celem szczegółowego omówienia propozycji. Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym można podpisać podczas spotkania face to face lub zdalnie.   

Czym się kierować podczas wyboru polisy na życie? Najważniejsze kwestie, które warto omówić z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, to całkowity koszt polisy, gwarantowana suma odszkodowania, lista wyłączeń i limitów odpowiedzialności oraz karencja. Warto wybierać jak najszerszy zakres ochrony, natomiast suma odszkodowania i co za tym idzie, cena polisy, powinna zostać dopasowana do własnych możliwości finansowych.
 

Ważne informacje

1. Samobójstwo jest jedną z głównych przyczyn zgonu w Polsce

2. W 2022 roku doszło do 14 520 prób odebrania sobie życia

3. Samobójstwo jest jednym ze zdarzeń, za które ubezpieczyciele wypłacają uposażonym odszkodowanie

4. Uzyskanie świadczenia z tytułu samobójstwa jest ograniczone karencją i innymi wyłączeniami obecnymi w dokumencie OWU polisy

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie i samobójstwo

 1. Czy polisa grupowa również obejmuje ochroną śmierć samobójczą?

  Tak, dostępne na rynku polisy grupowe także chronią na wypadek śmierci w wyniku samobójstwa, pod warunkiem, że został zachowany okres 2-letniej karencji.

 2. Co w sytuacji, gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo, a uposażonym był bank?

  W przypadku, kiedy to bank jest uposażonym z tytułu umowy ubezpieczenia, jego zadaniem jest zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi. Następnie ubezpieczyciel wypłaca należne świadczenie bankowi.

 3. Kto otrzyma świadczenie, jeśli uposażony również nie żyje?

  Jeżeli uposażony nie żyje, świadczenie przysługuje kolejnym wyznaczonym przez ubezpieczonego uposażonym. Najczęściej są to najbliższe osoby – współmałżonek lub partner życiowy, dzieci, rodzeństwo bądź rodzice. Gdy wyznaczeni uposażeni także nie żyją, należne środki dziedziczy się zgodnie z zachowaniem kolejności dziedziczenia.
   

 4. Kto otrzyma świadczenie, jeśli uposażony nie został wyznaczony?

  Gdy w umowie nie zostali wskazani uposażeni, środki z ubezpieczenia otrzymują osoby, które mają prawo do dziedziczenia, w następującej kolejności: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo lub dzieci rodzeństwa.

 5. Czy można otrzymać dwa odszkodowania z tytułu samobójstwa?

  Tak, jest to możliwe, pod warunkiem, że ubezpieczony miał wykupione dwie różne polisy, np. ubezpieczenie grupowe u pracodawcy i indywidualne bądź ubezpieczenie indywidualne i polisę posagową. Oczywiście takie rozwiązanie wiąże się z płaceniem podwójnych składek za życia. Drugim warunkiem jest zachowany okres karencji — w większości towarzystw ubezpieczeniowych wynosi on dla samobójstwa 2 lata. 

 6. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił przyznania odszkodowania za śmierć ubezpieczonego?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niedotrzymanie terminu karencji lub zaistnienie zdarzenia z listy wyłączeń odpowiedzialności. Gdy powód odmowy jest inny, uposażeni mogą skierować sprawę do rzecznika finansowego lub wystąpić na drogę sądową.