Udar, zawał czy nowotwór to najczęściej powtarzające się choroby. Za ich zdiagnozowanie ubezpieczony może otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych wypłacanych w comiesięcznych ratach. Odszkodowanie pozwoli na pokrycie wydatków związanych z leczeniem, konsultacjami czy rehabilitacją.

Kobieta zastanawia się jakie ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania wybrać
Porównaj ceny

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje polisę na wypadek poważnego zachorowania, proponuje ochronę na nieco innych warunkach. Stąd tak ważne jest porównywanie ofert ze sobą, ponieważ dwie oferty w tej samej cenie mogą oferować zdecydowanie różne formy ochrony oraz wsparcia. Sprawdzamy, jak taka polisa wygląda na konkretnym przykładzie – w produkcie Generali, z myślą o życiu.

Co to jest poważne zachorowanie?

Ochrona na wypadek poważnego zachorowania obejmuje najczęściej nowotwór złośliwy, niezłośliwy guz mózgu, udar mózgu, zawał serca, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, niewydolność nerek czy stwardnienie rozsiane.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali oferuje ochronę łącznie 40 różnych chorób. Dzięki temu możemy zyskać spokój na przyszłość. Ubezpieczyciel gwarantuje pomoc na wypadek zdiagnozowania:

 • anemii aplastycznej, 
 • bakteryjnego zapalenia opon mózgow—rdzeniowych,
 • choroby Alzeimera,
 • choroby Creutzfeldta-Jakoba,
 • choroby Heinego-Medina,
 • choroby neuronu ruchowego,
 • choroby Parkinsona,
 • ciężkiego oparzenia, 
 • dystrofii mięśniowej,
 • endarterektomii tętnicy szyjnej,
 • kardiomiopatii,
 • leczenia operacyjne choroby wieńcowej,
 • łagodnego nowotworu wewnątrzczaszkowy,
 • nieswoistego zapalenia jelita o ciężkim przebiegu,
 • niewydolności nerek,
 • nowotworu złośliwego inwazyjnego,
 • operacji aorty,
 • operacji zastawek serca,
 • paraliżu,
 • pierwotnego nadciśnienia płucnego,
 • piorunującego zapalania wątroby,
 • postępującej twardziny układowej,
 • poważnego urazu głowy,
 • przeszczepienia narządu,
 • przewlekłej niewydolności wątroby,
 • przewlekłego nawracającego zapalania trzustki,
 • reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • stwardnienia rozsianego,
 • śpiączki,
 • toczenia rumieniowatego układowego,
 • udaru mózgu,
 • usunięcia płuca,
 • utraty kończyn,
 • utraty mowy, 
 • utraty słuchu,
 • utraty wzroku,
 • zaawansowanej choroby płuc,
 • zakażenia wirusem HIV,
 • zapalenia mózgu, 
 • zawału serca.

Dla każdej z tych chorób ubezpieczyciel stosuje wytyczne zamieszczone w dokumencie OWU. Przykładowo, utrata kończyn musi być spowodowana urazem, utrata mowy to trwała i nieodwracalna całkowita utrata zdolności mówienia w wyniku choroby lub wypadku, powodujących uszkodzenie strun głosowych, utrzymująca się przez co najmniej 12 miesięcy, a utrata wzroku oznacza całkowitą i nieodwracalną utratę funkcji widzenia w obu oczach, rozumianą jako osłabienie ostrości wzroku poniżej 5/50 (0,01) lub ograniczenie pola widzenia poniżej 20%, spowodowana zachorowaniem lub urazem.

Kiedy dostaniemy świadczenie za poważne zachorowanie?

Wysokość świadczenia, jakie wypłaci nam ubezpieczyciel jest zależne od wysokości sumy ubezpieczenia, na jaką będziemy ubezpieczeni. W przypadku, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu – każdy przypadek powinien być również precyzyjnie określony w tabeli procentowej w dokumencie OWU. Inne świadczenie zatem otrzymamy za usunięcie płuca, jak i za utratę kończyny. 

Przy wyborze ubezpieczenia na życie warto zwrócić uwagę na to, jak szybko ubezpieczyciel planuje wypłacić nam pieniądze z polisy z tytułu zachorowania. Najczęściej czas ten nie powinien przekraczać 30 dni po przesłaniu zgłoszenia z dokumentacją medyczną, która potwierdza stan zdrowia ubezpieczonego.

Wypłata odszkodowania następuje co miesiąc w ratach aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia.

Jak wysokie odszkodowanie w razie zawału, nowotworu czy udaru?

Generali stosuje system grupowy, według którego każde z 40 schorzeń jest przypisane określonej grupie. Z tytułu wystąpienia ciężkiego zachorowania ubezpieczony otrzyma maksymalnie 100% sumy ubezpieczenia. 

Mamy do wyboru trzy warianty – Mini, Standard oraz VIP. Wysokość składki polisy Z Myślą o Życiu wynosi 20 zł miesięcznie. Jest to oczywiście minimalna kwota, która jest zależna od wieku, w jakim przystępujemy do zakupu, naszego stanu zdrowia oraz wybranej sumy ubezpieczenia. Maksymalne kwoty, jakie możemy otrzymać z tytułu poważnego zachorowania w każdym z wariantów to: 10 000 zł, 50 000 zł oraz 150 000 zł. 

Im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym wyższe będzie świadczenie z tytułu poważnego zachorowania. Dodatkowo polisa będzie nas chronić również na wypadek niezdolności do pracy.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie za poważne zachorowanie?

Bardzo ważna jest znajomość procedur w sytuacji, gdy dojdzie do poważnego zachorowania i chcemy ubiegać się o należne świadczenie. Im szybciej wyślemy zgłoszenie z kompletem dokumentacji, tym szybciej ubezpieczyciel wypłaci należne nam pieniądze.

Brak pełnej dokumentacji może wydłużyć procedurę, zatem warto wiedzieć co dokładnie powinniśmy przekazać ubezpieczycielowi. W przypadku polisy Generali Z Myślą o Życiu powinniśmy przesłać:

 • wniosek o wypłatę świadczenia wraz z oświadczeniem potwierdzającym dane z dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie,
 • kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie poważnego zachorowania.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może zgłosić się do ubezpieczonego celem uzupełnienia dokumentacji medycznej. Oceny stopnia zachorowania dokonuje wskazany przez firmę ubezpieczeniową lekarz orzecznik. 

Kiedy nie będzie odszkodowania za poważne zachorowanie?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada listę okoliczności, w których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy. Dzieje się tak najczęściej w takich sytuacjach, w których ubezpieczony zataił ważne informacje dotyczące swojego stanu zdrowia, jak również poważne zachorowanie wystąpiło wskutek bójki, aktów przemocy lub zażywania substancji odurzających.

Generali również dokładnie precyzuje okoliczności dotyczące wyłączenia odpowiedzialności. Możemy mieć zatem pewność, że świadczenia nie otrzymamy, gdy poważne zachorowanie będzie wynikiem:

 • wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; 
 • niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków; 
 • spożycia alkoholu (rozumianego jako stężenie alkoholu we krwi co najmniej 0,2 promila albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu co najmniej 0,1 mg w 1 dm sześciennym); 
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa, 
 • próby samobójczej, 
 • świadomego samookaleczenia lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności; 
 • wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania na pokładzie samolotu innego niż samolot przewoźnika lotniczego; 
 • prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 • wad wrodzonych i schorzeniami będącymi ich skutkiem; 
 • choroby AIDS;
 • jeśli poważne zachorowanie zostało zdiagnozowane lub było leczone przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;
 • uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych albo udziału w niebezpiecznych zajęciach sportowych lub aktywnościach fizycznych. 

Za niebezpieczne sporty, zajęcia sportowe oraz aktywności fizyczne Generali uznaje: baloniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, motolotniarstwo, sporty motorowe i motorowodne (uprawiane pojazdami niezależnie od pojemności silnika),sporty walki, sporty spadochronowe, wspinaczkę górską lub skałkową, speleologię, skoki do wody, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki na elastycznej linie (bungee jumping),rafting i wszystkie jego odmiany, żeglarstwo morskie, kitesurfing, off-road skiing/heliskiing, kaskaderstwo, jazdę na quadach oraz udział w zawodach sportowych poza lekkoatletyką i pływaniem oraz udziałem w szkolnych zawodach sportowych.

Dokładne opisane wyłączenia odpowiedzialności pozwalają na przyszłość uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki w sytuacji, gdy nie otrzymamy odszkodowania. Warto zatem zapoznać się z tym punktem umowy odpowiednio wcześniej.

Ile kosztuje ubezpieczenie od poważnego zachorowania? 

Przed zakupem ubezpieczenia na życie, które ma również zabezpieczać nasze zdrowie, warto dokonać analizy dostępnych produktów. Możemy samodzielnie porównać ubezpieczenia, sprawdzić wysokości sumy ubezpieczenia, zakres ochrony, listę chorób, jakie objęte będą ochroną oraz wysokość składki miesięcznej.

Wybór polisy to rzecz naprawdę indywidualna i warto kierować się tu własnymi potrzebami. Każdy z nas cieszy się innym zdrowiem, część z nas posiada już jakieś dolegliwości, schorzenia lub nawet obciążenie genetyczne, które w przyszłości może przynieść nam poważne problemy zdrowotne. Dla części osób zagrożeniem może być określony, często pojawiający się w rodzinie nowotwór, dla kogoś innego z kolei np. choroba Alzheimera. Właśnie dlatego warto dobrze dopasować ofertę do swoich potrzeb.

Koszt ubezpieczenia od poważnego zachorowania

TUPolisaSuma ubezpieczenia

Miesięczna składka

Nationale NederlandenUbezpieczenie na wypadek poważnego zachorowaniado 600 000 zł

150 - 286 zł

AegonDodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

50 000 zł, 100 000 zł, 500 000 zł

29 - 2373 zł

AvivaSantander Onkopolisa

50 000 zł, 80 000 zł, 120 000 zł

32 - 340 zł

Tabela 1. Opracowanie własne.

Należy jednak pamiętać również o tym, by dopasować ofertę do swoich możliwości finansowych. Oczywiście im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe korzyści dla nas na przyszłość. Miejmy jednak na uwadze, że wysoka suma ubezpieczenia wymaga od nas opłacania wysokiej składki. Jeżeli nie dopasujemy kwoty składki wcześniej, w przyszłości może być ona dla nas na tyle uciążliwa, że zrezygnujemy z polisy przed końcem umowy, co zawsze odbywa się z niekorzyścią dla nas.

Ważne informacje

1. Ochrona na wypadek poważnego zachorowania obejmuje najczęściej nowotwór złośliwy, łagodny guz mózgu, udar mózgu oraz zawał serca

2. Im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym większe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

3. Wysokość składki za ubezpieczenie od poważnego zachorowaniu zależy m.in. od wieku, w jakim zawieramy umową

4. Pełna lista poważnych chorób znajduje sie w dokumencie OWU polisy