Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy jest możliwe, ale tylko dla osób zdrowych. Ponadto zdiagnozowanie choroby musi wystąpić co najmniej po 90 dniach od zawarcia umowy. Taka polisa kosztuje już od 150 złotych miesięcznie.

W Polsce jest już dostępne dedykowane ubezpieczenie na wypadek cukrzycy. Polisa przysługuje osobom, które są pełnoletnie i zdrowe. Aby można było skorzystać z ubezpieczenia, diagnostyka, rozpoznanie oraz leczenie cukrzycy muszą rozpocząć się w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

W jaki sposób skorzystać ze świadczeń? Co dokładnie zawiera polisa? Odpowiadamy na te pytania na przykładzie ubezpieczenia na wypadek cukrzycy Nationale-Nederlanden.

Co oznacza cukrzyca dla ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy działa w przypadku diagnozy u osoby ubezpieczonej:

  • cukrzycy typu 1 – jest to choroba o etiologii autoimmunologicznej, prowadząca do bezwzględnego niedoboru insuliny, powodująca konieczność stałego jej stosowania,
  • cukrzycy typu 2 – jest to choroba metaboliczna, wymagająca leczenia, charakteryzująca się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę lub jej względnym niedoborem i wymagająca leczenia.

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy obejmuje tylko te przypadki, w których diagnostyka, rozpoznanie i leczenie cukrzycy rozpoczęły się w nieprzerwanym okresie ochrony.

Rozpoznanie danego rodzaju cukrzycy musi być wskazane w sposób jednoznaczny przez lekarza w dokumentacji medycznej.

WAŻNE!
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wszystkie inne postacie cukrzycy, w tym także te związane z ostrym lub przewlekłym zapaleniem trzustki, nawet wtedy, gdy wymagają stałego leczenia insuliną.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek cukrzycy?

Polisę oferowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale-Nederlanden można wykupić bez wychodzenia z domu, wszystkie niezbędne dokumenty są dostarczane drogą mailową.

Po opłaceniu pierwszej składki polisa zostaje przesłana na adres mailowy Ubezpieczającego, można nią zarządzać z poziomu strefy klienta.

Gdy u ubezpieczonej osoby zdiagnozowano cukrzycę (np. podczas corocznych badań kontrolnych lub podczas badań w Medycynie Pracy), powinna się ona zgłosić do ubezpieczyciela. Aby świadczenie zostało wypłacone, należy dostarczyć kopię dokumentacji medycznej oraz dokumentu tożsamości.

Jeżeli cukrzycę zdiagnozowano w okresie 90 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczony otrzymuje świadczenie równe wpłaconym składkom. Gdy diagnoza została postawiona w późniejszym czasie, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie równe sumie ubezpieczenia z dnia diagnozy.

Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów zakupu leków oraz dodatkową pomoc – dostęp do portalu dietetycznego, konsultacji medycznych ze specjalistami oraz nowoczesnego glukometru.

Co zawiera ubezpieczenie na wypadek cukrzycy?

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy jest dość rozbudowane. W przypadku zdiagnozowania cukrzycy ubezpieczony może skorzystać z:

  • dostępu do nowoczesnych narzędzi online,
  • pokrycia kosztów zakupu leków,
  • wypłaty należnego świadczenia,
  • zestawu do badania poziomu glukozy.

Dostęp do nowoczesnych narzędzi online

Ubezpieczony zyskuje dostęp do portalu dietetycznego dedykowanego cukrzykom oraz kalkulatora ryzyka rozwoju cukrzycy online.

Pokrycie lub zwrot kosztów zakupu leków

Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów zakupu leków, zarówno tych refundowanych, jak i nierefundowanych. Ubezpieczyciel płaci za zakupione przez chorego leki przez 2 lata od momentu zdiagnozowania cukrzycy lub do kwoty 100 000 złotych.

Konsultacje ze specjalistami

Ubezpieczony może skorzystać ze specjalistycznych konsultacji – w tym między innymi z diabetologiem i dietetykiem.

Wypłata należnego świadczenia

Ubezpieczony może liczyć na rekompensatę finansową w kwocie równej wybranej sumy ubezpieczenia. Kwotę tę można przeznaczyć na dowolny cel.

Zestaw do badania poziomu glukozy

W ramach Ubezpieczenia na wypadek cukrzycy Ubezpieczony otrzymuje nowoczesny zestaw do badania poziomu glukozy, złożony z glukometru, pasków testowych, lancetów oraz nakłuwaczy.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek cukrzycy?

Z ubezpieczenia na wypadek cukrzycy mogą skorzystać osoby, które nie chorują na cukrzycę, ale chcą zabezpieczyć się na wypadek jej wystąpienia. Miesięczna skłądka takiego ubezpieczenia kosztuje od 150 złotych.

Wysokość składki ubezpieczenia zależy od wielu różnych zmiennych, takich jak np. wiek oraz stan zdrowia ubezpieczonego, czy też historia chorób w rodzinie.

W tabeli poniżej przedstawiono przykładowe koszty ubezpieczenia na 10 lat dla 35-letniej osoby. W tym przypadku wariant minimalny kosztuje 167 złotych miesięcznie, natomiast wariant maksymalny – 268 złotych miesięcznie. Jeśli chodzi o refundację leków na cukrzycę, obowiązuje ona przez okres 2 lat od zgłoszenia diagnozy cukrzycy lub do kwoty 100 000 złotych.

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy - SU i skladki

Świadczenie

Suma ubezpieczeniaSkładkaSuma ubezpieczeniaSkładka

Wsparcie dla Bliskich w ramach umowy dodatkowej

300 000 zł109 zł615 000 zł205 zł

Diagnoza cukrzycy
+
Program Assistance na wypadek rozpoznania cukrzycy

35 000 zł41 zł40 000 zł46 zł

Składka miesięczna

150 zł251 zł

Składka miesięczna po dodaniu kosztów refundacji leków

167 zł268 zł

Tabela 1. Na podstawie Nationale Nederlanden Ubezpieczeniena wypadek cukrzycy.

Ile trwa ubezpieczenie na wypadek cukrzycy?

Umowa ubezpieczenia na wypadek cukrzycy obowiązuje przez 5 lat. Pod koniec okresu ubezpieczenia ubezpieczony może zawrzeć umowę na kolejny okres i tym samym przedłużyć ubezpieczenie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy umowa ubezpieczenia już wygasła w związku z diagnozą cukrzycy i wypłatą świadczenia.

Czy ubezpieczenie może zawrzeć osoba chora na cukrzycę?

Z ubezpieczenia na wypadek cukrzycy może skorzystać jedynie osoba zdrowa, u której zdiagnozowano cukrzycę już w czasie trwania ubezpieczenia. 
Umowę z ubezpieczycielem może zawrzeć osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 61 lat. 

Alternatywą jest oferta Nationale Nederlanden Pakiet dla chorych na cukrzycę. Ubezpieczenie to zawiera, podobnie jak ubezpieczenie na wypadek cukrzycy, dostęp do portalu dietetycznego oraz konsultacji ze specjalistami, oraz wypłatę świadczenia. Jeśli choroba się rozwinie do tego stopnia, że chory nie będzie w stanie samodzielnie pracować lub żyć, ubezpieczony może liczyć także na rentę wypłacaną co miesiąc przez 5 lat.

Jak otrzymać zwrot kosztów za leki w ramach ubezpieczenia na wypadek cukrzycy?

Polisę na wypadek cukrzycy zawiera refundację kosztów leczenia. Po zdiagnozowaniu cukrzycy i zaplanowaniu terapii lekowej, koszty zakupu lekarstw pokrywa ubezpieczyciel. Dotyczy to wszystkich leków, w tym także innowacyjnych czy nierefundowanych oraz pasków do glukometrów.

Aby skorzystać z refundacji leków na cukrzycę, należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu Diagnozy cukrzycy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ubezpieczony otrzymuje Identyfikator Lekowy, z którego będzie korzystał podczas płacenia za leki.

Poza przydzielonym Identyfikatorem Lekowym w aptece należy okazać także ważną receptę na lek/wydruk informacyjny potwierdzający otrzymanie elektronicznej recepty/kodu odbioru elektronicznej recepty oraz numer PESEL.

W przypadku, gdy ubezpieczony już zapłacił za leki, może on uzyskać zwrot poniesionych kosztów. W tym celu trzeba złożyć u ubezpieczyciela odpowiedni wniosek – listownie lub poprzez formularz online. Do wniosku należy załączyć dowód przepisania leku przez lekarza oraz dowód zakupu leku (w postaci paragonu lub faktury).

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy jest przeznaczone dla osób zdrowych, które nie chorują na cukrzycę typu 1 lub typu 2

2. Polisę na wypadek zdiagnozowania cukrzycy mogą zawrzeć osoby w wieku powyżej 18 lat, które nie ukończyły jeszcze 61 lat, obowiązuje ona przez 5 lat (Nationale Nederlanden)

3. Kwota ubezpieczenia wynosi od 150 złotych miesięcznie (Nationale Nederlanden)

4. Ubezpieczony może liczyć m.in. na zwrot kosztów zakupu leków, dostęp do specjalistycznych konsultacji oraz narzędzi dla cukrzyków