Kilkaset złotych, a nawet kilkaset tysięcy za śmierć rodzica. Tyle możemy otrzymać z ubezpieczenia na życie w ramach odszkodowania. Wysokość świadczenia zależy od rodzaju polisy i tego, kto był głównym ubezpieczonym.

Zakładając rodzinę, nikt z nas nie myśli o tym, że może nie dożyć momentu, gdy nasze dziecko osiągnie dorosłość. Istnieje jednak takie ryzyko, a my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Możemy jednak zabezpieczyć przyszłość naszego dziecka tak, by z tytułu naszej śmierci otrzymało środki, które ułatwią mu dalsze życie.

Z polisy możemy też chronić własnych rodziców, jak i rodziców małżonka, a także ojczyma i macochę, a za śmierć każdej z tej osób zostanie nam wypłacona odpowiednia kwota odszkodowania z polisy.

Zasiłek, odprawa czy ubezpieczenie – skąd odszkodowanie za śmierć rodzica?

Podstawową formą wsparcia dla osób, którym zmarł rodzic lub rodzice jest zasiłek pogrzebowy. Aby go otrzymać, wystarczy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • wniosek ze strony ZUS lub w siedzibie placówki;
 • skrócony odpis aktu zgonu;
 • oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym;
 • zaświadczenie o objęciu zmarłego rodzica ubezpieczeniem społecznym (odcinek renty lub emerytury).

Taki zasiłek przysługuje tylko wtedy, gdy zmarły miał ubezpieczenie, pobierał emeryturę lub rentę czy spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń, był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Zasiłek pogrzebowy wynosi dla członków rodziny 4 tys. zł, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu.

Innym wariantem jest odprawa pośmiertna – wypłacana dzieciom zmarłego rodzica do 25 roku życia (pod warunkiem, że się uczą). Dzieci mogą ubiegać się o takie świadczenie, jeśli rodzic zmarł podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jak i wówczas, gdy przebywał na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim czy wychowawczym. Od odprawy pośmiertnej nie trzeba płacić podatku, a jego wysokość jest uzależniona od stażu pracy.

I wreszcie świadczenie z tytułu plisy na życie. Może wynosić 500 czy 1000 zł jednorazowo bądź w postaci renty (np. polisa posagowa), ale również wielokrotność tej sumy. To zależy, czy rodzic jest współubezpieczony (polisa rodzinna na życie), czy ma osobną umowę (np. bezterminowa polisa na życie dla seniorów).

Od czego zależy wysokość odszkodowania za śmierć rodzica?

Na początku warto wyjaśnić na czym polega ubezpieczenie na życie i odszkodowanie. Musimy wiedzieć, że polisę na życie możemy nabyć w formie podstawowej lub rozszerzonej, stąd tak ważne jest, by rozumieć różnice, jakie są między nimi.

W swoim podstawowym zakresie polisa na życie ma chronić bliskich na wypadek naszej śmierci. W momencie, gdy dożyjemy końca umowy – to my otrzymujemy zgromadzone przez lata środki. W sytuacji, gdy dojdzie do naszego zgonu – odszkodowanie otrzymują nasi bliscy, których wskazaliśmy w umowie jako uposażonych lub – osoby z prawem do dziedziczenia z zachowaniem ich kolejności.

Suma ubezpieczenia jest całkowicie zależna od naszego wyboru – możemy zatem ubezpieczyć się na 50 000 zł, 100 000 zł, jak i 300 000 zł. 

Drugą, bardzo ważną sprawą w wyborze ubezpieczenia na życie jest rozszerzenie ochrony. Powinniśmy pomyśleć również o wsparciu w różnych, trudnych, życiowych sytuacjach jak np. zdiagnozowanie nowotworu. Ochrona dodatkowa może dotyczyć właśnie rozpoznania poważnej choroby, jak i pobytu w szpitalu, wypadku, inwalidztwa czy operacji chirurgicznej.

Dodatkowa ochrona jest ważna, ponieważ może zwiększyć kwotę odszkodowania. Rozszerzenie, które uwzględnia nieszczęśliwe wypadki oraz wypadki komunikacyjne może skutkować wypłaceniem nie 100% sumy ubezpieczenia, ale nawet 300%. 

Przykładowo – ubezpieczając się na sumę 100 000 zł, za śmierć ubezpieczonego, który zginął w wypadku samochodowym, spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem – rodzina może otrzymać nawet 300 000 zł. 

Suma ubezpieczenia może być kwotą stałą, ale i zmienną – tutaj również decyzja należy do nas. Możemy zdecydować się na opcję zmiennej sumy ubezpieczenia, gdy np. posiadamy wysoki kredyt mieszkaniowy – z upływem lat, gdy jesteśmy coraz bliżej całkowitej spłaty kredytu i nie potrzebujemy tak dużego zabezpieczenia, kwota sumy ubezpieczenia może się zmniejszać.

Do kogo trafi odszkodowanie za śmierć rodzica?

W przypadku śmierci ubezpieczonego – świadczenie z polisy otrzymują osoby uposażone czyli wskazane w umowie. Uposażonym może być członek rodziny, ale nie musi to być wcale osoba spokrewniona. Jeżeli ubezpieczony sam nie wskaże uposażonych w umowie, wówczas pieniądze z ubezpieczenia trafiają do osób uprawnionych do dziedziczenia za zachowaniem kolejności, tzn.:

 • współmałżonka w całości,
 • dzieci w częściach równych, 
 • rodziców w częściach równych, 
 • innych ustawowych spadkobierców ubezpieczonego w częściach równych.

W przypadku odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego, tj. rodzica – nie należy obawiać się kwestii podatkowych, określa je art. 831 § 3 mówiąc o tym, że suma ubezpieczenia, która przypada uposażonym, nie wchodzi w część spadku po ubezpieczonym. Z tego właśnie powodu podatek nie dotyczy tych polis na życie, które służą finansowej ochronie życia i zdrowia.

W momencie śmierci rodzica, bardzo istotne jest to, jakie dokumenty należy przesłać ubezpieczycielowi. To przyśpiesza procedurę wypłaty należnego świadczenia.

Jakie dokumenty w razie śmierci rodzica dla ubezpieczyciela? 

Różnie wyglądają formalności związane z ubieganiem się od odszkodowanie za śmierć rodzica, jeśli inna jest przyczyna zgonu.

Warto podkreślić, że te same formalności dotyczą śmierci rodzica, jak i rodzica małżonka, ojczyma czy macochy.
W przypadku śmierci zwykłej, tj. nie spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, trzeba przedstawić TU odpowiedni odpis lub kopię pisma, a jeśli śmierć dotyczy rodzica, ojczym czy macochy współmałżonka, również dodatkowe formalności.

Formalności potrzebne do odszkodowania za śmierć rodzica

zdarzenie

śmierć rodzicaśmierć rodzica małżonkaśmierć ojczyma lub macochyśmierć ojczyma lub macochy małżonka

dokumenty

1.odpis aktu zgonu rodzica;
 

2.kopia dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonego

1.odpis aktu zgonu rodzica małżonka;
 

2.kopia dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonego
 

3.odpis aktu małżeństwa

1.odpisu aktu zgonu ojczyma lub macochy;
 

2.kopia dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonego
 

3.odpis aktu małżeństwa rodzica i ojczyma lub macochy ubezpieczonego, potwierdzającego fakt pozostawania w związku małżeńskim w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową dodatkową

1.odpis aktu zgonu ojczyma lub macochy małżonka;
 

2.kopia dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonego
 

3.odpis aktu małżeństwa ubezpieczonego i małżonka 
 

4.odpis aktu małżeństwa rodzica i ojczyma lub macochy ubezpieczonego, potwierdzającego fakt pozostawania w związku małżeńskim w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego niniejszą umową dodatkową 

Tabela 1. Źródło: Nationale-Nederlanden.

Jeśli rodzic, ojczym czy macocha ponieśli śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, dodatkowo trzeba będzie przedłożyć do TU zaświadczenie stwierdzającego przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub odpowiednie władze i dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica?

Kwota świadczenia z tytułu śmierci rodzica jest zależna od wybranej sumy ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego, jak również powodu śmierci.

Ubezpieczenia dają dużą rozpiętość w wyborze sumy ubezpieczenia, można zatem ubezpieczyć się na kwotę 5000 zł, jak i 500 000 zł. Przykładowo – firma Generali w produkcie Ubezpieczenie na życie Generali Z myślą o życiu oferuje maksymalną sumę na 550 000 zł. W przypadku oferty 4LifeDirect polisa terminowa oferuje maksymalną kwotę 250 000 zł, w przypadku polisy bezterminowej – 50 000 zł.  

Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica

Nazwa polisy

Możliwe odszkodowanie

AXA
Plan ochronny

ustalane indywidualnie z TU

Aviva
Nowa Perspektywa

ustalane indywidualnie z TU

Allianz
Plan na dziś i jutro

ustalane indywidualnie z TU

Nationale-Nederladen
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego

500 – 3000 zł

Prudential
Komfort Życia

ustalane indywidualnie z TU

Generali
Generali, z myślą o życiu

ustalane indywidualnie z TU

MetLife
Super Firma

1000 – 2000 zł

PZU
P Plus

1400 – 2000 zł

4LifeDirect
Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie

do 250 000 zł (jeśli rodzic ma wykupioną polisę)

TU Europa
Życie Direct

4000 – 100 000 zł  i więcej (jeśli rodzic ma wykupioną polisę)

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert TU.

Kiedy nie będzie odszkodowania za śmierć rodzica?

Musimy jednak pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli sytuacjach, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty należnego świadczenia. Dzieje się tak w przypadku okoliczności, które wskazują na to, że ubezpieczony działał na własną niekorzyść.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, gdy do zgonu dojdzie wskutek:

 • choroby, która została zatajona przed ubezpieczycielem, 
 • samobójstwa,
 • brania udziału w bójkach, rozruchach lub protestach,
 • przebywania na terenie kraju, gdzie prowadzona jest wojna,
 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających.

Ważna jest również karencja, która również może wyłączyć odpowiedzialność. Dotyczy ona najczęściej śmierci w wyniku samobójstwa – jeżeli dojdzie do niej przed upływem 2 lat od zawarcia umowy – ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Ważne informacje

1. Podstawowy zakres ochrony zabezpiecza śmierć osoby ubezpieczonej

2. Rozszerzenie może zapewnić 200%, a nawet 300% sumy ubezpieczenia

3. Odszkodowanie otrzymują osoby uposażone, wskazane w umowie

4. Bez wskazania uposażonych ubezpieczyciel wypłaca środki osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem ich kolejności 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie

 1. Czy dostanę odszkodowanie za śmierć rodzica chrzestnego?

  Nie, chyba że rodzic chrzestny był prawnym opiekunem. Drugi wyjątek to obecność w polisie zmarłego rodzica chrzestego jako osoba uposażona.

 2. Co zrobić w przypadku odmowy przyznania odszkodowania za śmierć rodzica?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do podania powodu odmowy. Jeśli tym powodem nie jest któreś z wyłączeń odpowiedzialności czy karencja, pozostaje skierować sprawę do rzecznika Finansowego, a w ostateczności można wystąpić na drogę sądową.

 3. Czy mogę liczyć na odszkodowanie z polisy rodzica, który zmarł z powodu nieszczęśliwego wypadku, ale nie miał takiego zdarzenia w ubezpieczeniu?

  Odszkodowanie będzie przyznane jak za zgon zwykły, którego wysokość jest podana w podstawie ubezpieczenia. A jeśli rodzic posiadał rozszerzenie w postaci zgonu w wyniku neszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego bądź wypadku w pracy, to odszkodowanie będzie wyższe i równe SU w polisie dla danego zdarzenia.