Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym umożliwia zainwestowanie części wpłacanej składki i pomnożenie posiadanych środków. Z taką polisą wiąże się jednak pewne ryzyko. Kto może skorzystać z tego rozwiązania? Kiedy się ono opłaca? O czym warto się dowiedzieć przed zakupem tego produktu oraz czy można rozwiązać umowę bez żadnych przykrych konsekwencji? Podpowiadamy.

Co to jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym to produkt, który łączy w sobie element ochronny z inwestycyjnym.

Ubezpieczenie z UFK ma na celu: 

 • zapewnienie wsparcia finansowego w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia wymienionego w umowie, np. śmierci ubezpieczonego (pieniądze są wtedy wypłacane uposażonym),
 • umożliwienie zainwestowania części wpłaconych środków i, co za tym idzie, pomnożenia posiadanych oszczędności.

Składka w ubezpieczeniu z UFK jest dzielona na dwie części: pierwsza z nich zapewnia wypłatę odszkodowania, natomiast druga zostaje przeznaczona na fundusz kapitałowy. Wiąże się to z pewnym ryzykiem inwestycyjnym. Zgromadzone przez ubezpieczonego środki służą zakupowi różnych instrumentów finansowych, np. akcji lub obligacji, mogą więc one przynieść zarówno zysk, jak i straty.

Czym się różni ubezpieczenie na życie z UFK od polisolokaty i od lokaty?

Polisa na życie z funduszem kapitałowym to nie polisolokata, która jest zobowiązaniem krótkoterminowym i od której wolno odstąpić bez żadnych przykrych konsekwencji. Nie należy także mylić ubezpieczenia z UFK i lokaty, która jest produktem bankowym umożliwiającym gromadzenie środków na specjalnym rachunku w celu ich oszczędzania i pomnażania.

Ubezpieczenie na życie z UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz opodatkowaniem z tytułu dochodów kapitałowych, dlatego trudno oszacować, ile dokładnie wyniesie faktyczny zysk z wykupienia takiej polisy. W porównaniu z nim lokata bankowa oraz polisolokata to produkty obarczone mniejszym ryzykiem, które dzięki temu są bezpieczniejsze. Koszt zrezygnowania z umowy polisy z UFK jest dość wysoki z powodu tzw. opłaty likwidacyjnej. W skrajnych przypadkach odstąpienie od umowy skutkuje zwróceniem 100% wartości zgromadzonych środków. Tymczasem banki oferują zwykle możliwość rezygnacji bez utraty kapitału.
 

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem na życie z UFK a lokatą bankową i polisolokatą

Produkt

Ubezpieczenie na życie z UFKLokata bankowaPolisolokata

Struktura produktu

opłacana przez ubezpieczonego składka jest przeznaczana na dwa cele – ochronny oraz inwestycyjny

wpłacona na lokatę kwota jest przeznaczona w całości na wypłatę środkówopłacana przez ubezpieczonego składka jest przeznaczona w całości na wypłatę świadczenia
Zysk

jest trudny do oszacowania

jest ustalony w umowiejest ustalony w umowie
Czas trwania umowy

od kilku do kilkunastu lat

kilkanaście miesięcykilkanaście miesięcy
Możliwość odstąpienia od umowy bez utraty kapitału

można tego dokonać dopiero na koniec okresu obowiązywania umowy

można tego dokonać w dowolnym momenciemożna tego dokonać w dowolnym momencie

Koszt odstąpienia przed końcem umowy

utrata do 100% zgromadzonych środkówutrata części lub całości odsetekutrata części kwoty umownej, o którą powiększony jest kapitał

Ryzyko inwestycyjne

taknienie

Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

nienietak

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych UOKiK z dnia 25.11.2021 r.

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia z UFK?

Zawarcie umowy z ubezpieczycielem powinno być dobrze przemyślaną decyzją. Zanim zwiążemy się na lata z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, warto sprawdzić najważniejsze punkty w umowie, by uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia z UFK warto sprawdzić istotne cechy polisy, takie jak:

 • konsekwencje chwilowego braku środków na opłacenie składki,
 • koszty związane z obsługą polisy oraz rezygnacją z ubezpieczenia,
 • możliwość dokonywania zmian w umowie w trakcie trwania ubezpieczenia,
 • okres karencji, czyli czas od podpisywania umowy, kiedy jeszcze nie przysługuje odszkodowanie, pomimo zaistnienia zdarzenia objętego ochroną,
 • wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania,
 • wysokość gwarantowanego odszkodowania,
 • zasady przystąpienia do umowy,
 • zasady rezygnacji z umowy przed jej zakończeniem.

Zostały one określone w dokumencie OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W jakich sytuacjach bliscy otrzymają świadczenie z ubezpieczenia z UFK?

Polisa z UFK zapewnia finansowe wsparcie bliskim ubezpieczonego. W sytuacji, gdy dojdzie do jego śmierci, uposażeni otrzymają z tego tytułu wysokie odszkodowanie. Świadczenie przysługuje w sytuacjach określonych w umowie – upoważnia do niego nie tylko śmierć naturalna (po długotrwałej chorobie lub w wyniku zawału serca bądź udaru mózgu), ale także zgon na skutek nieszczęśliwego wypadku. Pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zawsze wymieniony w OWU.

W jakich sytuacjach TU nie wypłaci odszkodowania z polisy?

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym ma – tak jak każda inna polisa – wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. W przypadku polisy z UFK odszkodowanie nie przysługuje, gdy:

 • ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach lub działaniach przestępczych,
 • śmierć była związana z działaniami wojennymi lub terroryzmem,
 • śmierć lub uszczerbek na zdrowiu były wynikiem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,
 • śmierć lub uszczerbek na zdrowiu były wynikiem prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • zgon nastąpił w ciągu 2 lat od podpisania umowy wskutek samobójstwa.

Jak zrezygnować z polisy UFK?

Rezygnacja z ubezpieczenia z UFK pociąga za sobą konieczność poniesienia pewnych kosztów. Wykupienie polisy objęto tzw. opłatą likwidacyjną, natomiast wykup częściowy wiąże się z niższymi wydatkami, ale za to nie jest tożsamy z całkowitą rezygnacją z umowy. Od umowy ubezpieczenia można odstąpić bez żadnych konsekwencji w terminie 30 dni od jej podpisania. W tym celu interesariusz powinien złożyć w TU odpowiednie oświadczenie.

Gdzie kupić dobrą polisę z funduszem kapitałowym?

Polisa na życie z funduszem kapitałowym jest oferowana przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Nie warto jednak podejmować decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia z UFK podczas pierwszego spotkania z przedstawicielem TU. Lepiej na spokojnie zapoznać się z kilkoma różnymi ofertami, odbyć wiele rozmów i porównać warunki dostępnych polis, aby finalnie wybrać najlepszą z nich. Jeśli jakaś kwestia budzi wątpliwości, nie należy się bać o nią zapytać.

Przykładowe pytania, które warto zadać przedstawicielowi towarzystwa ubezpieczeniowego to:

 • Ile trwa umowa ubezpieczenia?
 • Jaka jest wysokość składki i częstotliwość jej płacenia?
 • Czy wysokość składki może się zmienić w okresie trwania umowy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?
 • Co się stanie, jeśli ubezpieczyciel zbankrutuje? Jak to wpłynie na warunki zawartej umowy?
 • Kiedy można odstąpić od umowy bezkosztowo? Jakie są koszty rezygnacji po tym terminie?
 • Jaki jest czas karencji i wyłączenia odpowiedzialności?

Zainteresowany ma prawo także wiedzieć, jaka dokładnie część wpłacanej składki będzie lokowana w funduszach, w jakie instrumenty finansowe inwestowane są zgromadzone środki oraz ile wyniesie ostateczny koszt wykupienia danego produktu ubezpieczeniowego.

Najlepszym miejscem do znalezienia dobrej i solidnej oferty ubezpieczeniowej będzie porównywarka ubezpieczeń na życie. Dzięki temu narzędziu możemy zaoszczędzić sporo własnego czasu oraz pieniędzy. Porównywarka umożliwia nam dotarcie do ofert, które moglibyśmy pominąć podczas wybierania polisy na życie.

Kto powinien kupić polisę z funduszem kapitałowym?

Polisa z funduszem kapitałowym to dobre rozwiązanie dla osób, które nie boją się ryzyka i zależy im na produkcie łączącym ochronę ubezpieczeniową z inwestycjami. Ten typ ubezpieczenia zainteresuje każdego, kto dysponuje pewnym kapitałem i chce go pomnażać, by uzyskać jeszcze więcej środków na przyszłość. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie inwestycyjne oprócz ochrony pozwala pomnażać zyski przez inwestycje

2. O wysokości inwestowanej części składki decyduje ubezpieczony

3. W przypadku zgonu ubezpieczonego suma ubezpieczenia wypłacana jest części inwestycyjnej oraz ochronnej

4. Przy zakupie polisy inwestycyjnej z UFK kluczowe jest porównanie ofert

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

 1. Czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

  Polisa na życie z funduszem kapitałowym to produkt, który łączy zabezpieczenie na wypadek śmierci z inwestycjami. Wiąże się ona z pewnym ryzykiem, ponieważ ubezpieczony może zarobić lub utracić część (a nawet całość) wpłaconych pieniędzy. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dzielą się na bezpieczne (inwestycja dotyczy produktów finansowych takich jak np. obligacje Skarbu Państwa), stabilnego wzrostu (są to inwestycje w produkty bezpieczne) oraz akcje agresywne (obarczone dużym ryzykiem). Jeśli chodzi o element ochronny, każde TU dowolnie ustala zakres ubezpieczenia, a także zasady związane z podpisaniem umowy lub rezygnacją z niej.

 2. Jak działa ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym?

  W polisie z UFK jedna część wpłaconej składki jest pobierana na poczet odszkodowania z tytułu śmierci (jego wysokość zależy od wybranej sumy ubezpieczenia), natomiast druga zostaje przeznaczona na inwestycje, co wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Ubezpieczyciel ustala listę funduszy, w których można ulokować oszczędności. Jeśli w trakcie trwania umowy doszło do utraty pieniędzy, nadal przysługuje świadczenie ochronne.  Pieniądze trafiają do tzw. uposażonych, czyli osób wyznaczonych przez ubezpieczonego. Wypłata odszkodowania jest realizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia, a kwota ta jest wolna od podatku dochodowego.

 3. W jakim wieku można przystąpić do zakupu polisy z UFK?

  Większość towarzystw ubezpieczeniowych pozwala na zawarcie umowy osobom w wieku od 18 do 60-70 lat.  Przykładowo, ubezpieczenie z UFK w Warta oraz PZU jest dedykowane dla osób w wieku pomiędzy 18 a 65 lat.

 4. Czym się różni indywidualne ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym od grupowego ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie z UFK może zostać wykupione indywidualnie lub grupowo, np. za pośrednictwem banku. Produkty te różnią się od siebie tym, że w polisie grupowej zainteresowany nie jest stroną umowy. Ponieważ porozumienie jest zawierane pomiędzy bankiem lub pośrednikiem finansowym a towarzystwem ubezpieczeniowym, ubezpieczony ma mniejsze możliwości w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub też rezygnacji z niego. W ubezpieczeniu indywidualnym umowa jest zawierana bezpośrednio z TU, co wiąże się z tym, że zainteresowany ma prawo modyfikować jej warunki, wybierać różne warianty itd.  Ten typ polisy jest bardziej elastyczny i można go dopasować w pełni do swoich potrzeb.

 5. Czy polisa na życie z funduszem kapitałowym chroni w sytuacji, gdy doszło do śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku?

  Gdy dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej, uposażeni powinni się zwrócić do TU z wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy. Odszkodowanie przysługuje w sytuacjach wymienionych w OWU, wśród nich może się znajdować także zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 6. Jaki jest czas trwania polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

  Długość trwania umowy z ubezpieczycielem zależy od nas – do wyboru mamy kilka opcji. Najczęściej minimalny czas trwania umowy to 10 lat, ale umowa może trwać również 20, jak i 30 lat. 

 7. Jakim gwarancjom podlegają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

  Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to opcja, w którą jest wpisane ryzyko związane z inwestowaniem. Nie mamy zatem gwarancji na wypracowanie określonej kwoty środków. Decydując się na ubezpieczenie z UFK, warto dobrze przemyśleć swoją decyzję i podjąć świadomy wybór .