Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Na rynku ubezpieczeniowym znaleźć można wiele rozwiązań i możliwości. Oznacza to, że każdy klient ma szansę znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. Istnieje spora grupa osób, która oprócz zakupienia ochrony na przyszłość, chciałaby również zainwestować w nią, np. część wpłacanej składki na ubezpieczenie.

Porównaj ceny

Przez zakup polisy można zainwestować swoje oszczędności, należy jednak wiedzieć jak to zrobić, by nie żałować. Sprawdzamy, jakie polisy warto wziąć pod uwagę i dla kogo są przeznaczone tego typu  produkty.

Ubezpieczenie mieszane (ochronno-inwestycyjne) charakteryzuje pewien poziom ryzyka inwestycyjnego. Ubezpieczony zyskuje ochronę w dowolnie wybranym zakresie. Inaczej jest z częścią inwestycyjną, na której może zarobić, ale i stracić.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym – co to jest?

Polisa na życie może przybierać różne formy, a jedną z nich jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). To rodzaj ubezpieczenia, którego zadaniem oprócz zabezpieczenia przyszłości, jest również inwestycja środków. Jak właściwie wygląda inwestowanie w polisie na życie? 

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym ma charakter długoterminowy, więc umowa dotyczyć będzie zazwyczaj okresu od 10 do nawet 30 lat. Można również znaleźć oferty polis inwestycyjnych na krótsze okresy czasu – nawet od 2 lat, jednak w przypadku takiej oferty ewentualne zyski nie będą zbyt wysokie.

W przypadku indywidualnej polisy na życie – całość składki kierowana jest na ochronę osoby ubezpieczonej. Z kolei w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym – część składki kieruje na fundusze kapitałowe, których celem jest pomnażanie zysku z polisy.

Fundusze w tym rodzaju ubezpieczenia posiadają strukturę otwartą, dopuszczającą inwestowanie pieniędzy przez ubezpieczającego bądź osobę ubezpieczoną poprzez dostęp do platformy internetowej. Wartość funduszu przeliczana jest na jednostki uczestnictwa, a środki w nim zgromadzone przeznaczane są na zakup różnych instrumentów finansowych – np. akcji, obligacji lub złota.

Oznacza to również, że osoba ubezpieczona ma zapewnioną konkretną sumę ubezpieczenia, która jest gwarantowana bez względu na powodzenie inwestycji. Jednak w przypadku wcześniejszej rezygnacji z polisy – ubezpieczony otrzymuje równowartość wykupu ubezpieczenia z uwzględnieniem poniesienia kosztów związanych z opłatą likwidacyjną.
Istnieje również możliwość wypłaty wartości polisy w trakcie obowiązywania umowy. Jest to tzw. wykup częściowy, który nie oznacza rezygnacji z umowy i wiąże się w związku z poniesieniem niższych kosztów. 

Jak inwestowana jest składka w polisie na życie?

Polisa inwestycyjna różni się od pozostałych ofert ubezpieczeniowych tym, że część składki kierowana jest na fundusze inwestycyjne. O tym, jak wysoka część składki będzie inwestowana – decyduje ubezpieczony. Wysokość inwestowanej części można zmienić w trakcie trwania umowy.

Część zainwestowanej składki ma wypracować większą sumę ubezpieczenia. Dzięki temu – można otrzymać znacznie więcej, niż wstępnie się zakładało. 

Ubezpieczony nie decyduje o funduszu inwestycyjnym – robi to za niego ubezpieczyciel – ale ma wgląd do wpłacanych środków i w każdej chwili może podjąć decyzję o rezygnacji z polisy, zwiększeniu składki czy zmianie częstotliwości jej opłacania.

Czym się różni ubezpieczenie na życie z UFK od polisolokaty i od lokaty?

Wielu klientów mylnie odbiera polisy na życie z UFK jako produkty zwane polisolokatą. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że są to dwa odrębne, zupełnie różniące się produkty. 
Polisolokata to produkt ochronny, który nie ma charakteru długoterminowego. Od takiego rozwiązania klient może w dowolnym momencie odstąpić, nie ponosząc w związku z tym kosztów np. w postaci opłaty likwidacyjnej. 

Jako, że jest to produkt ochronny na życie i dożycie, to świadczenie w przypadku dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku lub jego śmierci równe jest wpłaconej przez niego składce powiększonej o ustaloną w umowie wartość. Z kolei składka opłacana w ramach ubezpieczenia na życie z UFK przeznaczana jest w części na cele ochronne i koszty, jakie ubezpieczyciel ponosi w związku z udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej, a w pozostałej na cele inwestycyjne. 

Ryzyko, jakie wiąże się z tego typu inwestycją sprawia, że nie ma możliwości dokładnie oszacowania, jaki ostatecznie wynik finansowy osiągnie dany produkt. 

Warto zaznaczyć, że ewentualny zysk, jaki uda się osiągnąć na koniec okresu inwestycyjnego (w praktyce 10-15 lat),podlega opodatkowaniu. 

Z kolei lokata jest produktem bankowym. Założenie lokaty polega na ulokowaniu w banku na określony czas pewnej kwoty. Do wpłaconych środków doliczane są klientowi odsetki, których wysokość uzależniona jest od umowy i czynników zewnętrznych (stopy procentowe banku centralnego). Najczęściej lokatę zakłada się na okres od 1 miesiąca do 3 lat.

Polisa UFK, polisolokata i lokata bankowa – różnice

Ubezpieczenie na życie z UFKPolisolokataLokata bankowa
Struktura produktu

Składka przeznaczana na dwa cele – ochronny i inwestycyjny

Składka przeznaczana na dwa cele – ochronny i inwestycyjny    Składka w całości przeznaczona na wypłatę świadczeniaKwota w całości przeznaczona na wypłatę środków
Zysk

Trudny do oszacowania

Ustalony w umowieUstalony w umowie
Czas trwania umowy

Długi
najczęściej 10-30 lat
rzadziej 2-4 lata

Średni lub krótkiKrótki
12-36 miesięcy 
 
Kiedy można odstąpić bez utraty kapitału?Na koniec umowyW dowolnym momencieW dowolnym momencie
Koszty odstąpienia przed końcem umowy

Utrata do 100% zgromadzonych środków (tzw. opłata likwidacyjna)

Utrata części kwoty umownej, o którą powiększony jest kapitałUtrata części lub całości odsetek
Ryzyko inwestycyjne

Tak

NieNie
Gwarancja Bankowe Funduszu Gwarancyjnego 

Nie

NieTak

Tabela 1. Opracowanie na podstawie UOKiK.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym - przykładowe oferty 

Na przykładzie konkretnej oferty, sprawdzić można, jak taka polis się kształtuje i co oferuje. Porównanie ofert pozwoli znaleźć rozwiązanie najbardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki temu można znaleźć bardziej korzystną ofertę, jak i sporo zaoszczędzić. Sprawdźmy zatem, co oferuje ubezpieczenie PZU Cel na Przyszłość.

Oferta jest skierowana do konkretnej grupy wiekowej. Polisę nabyć mogą osoby między 18 a 65 rokiem życia. 

Klient może wybrać jeden z trzech programów inwestowania swoich środków:

  • program indywidualny – wybór spośród 10 funduszy,
  • program rekomendowany – wybór spośród 4 funduszy,
  • program portfelowy – wybór spośród 4 funduszy. 

Dodatkowo ubezpieczony może zmieniać programy inwestowania, w programie indywidualnym przenosić pieniądze między funduszami i zmieniać podział składki między funduszami oraz wybrać inny program inwestowania dla rachunku podstawowego i dodatkowego.

W przypadku ubezpieczenia w PZU – minimalną kwotę składki w ramach polisy inwestycyjnej określa się jako 100 zł miesięcznie. 

Oprócz składki klient płaci również pozostałe opłaty, które kształtują się następująco:

  • opłata administracyjna 6,81 zł miesięcznie, 
  • opłata dystrybucyjna – 5% składki inicjującej,
  • transakcja za wykup całkowity lub częściowy – 10 zł,
  • ochrona ubezpieczeniowa 0,03% rachunku podstawowego rocznie oraz 5 zł miesięcznie,
  • za zarządzanie – pobierana przez fundusz inwestycyjny.

Przykładowe fundusze inwestycyjne w PZU

Nazwa funduszu

Grupa funduszyProfil ryzyka funduszu

PZU SEJF+

ochrony kapitałuniski

PZU Oszczędnościowy

pieniężneniski

PZU Papierów Dłużnych Polonez

papierów dłużnychniski

PZU Ochrony Majątku

papierów dłużnychniski

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

stabilnego wzrostuumiarkowany

PZU Zrównoważony

zrównoważoneumiarkowany

PZU Akcji Krakowiak

akcjiwysoki

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

akcjiwysoki

PZU Aktywny Akcji Globalnych

akcjiwysoki

PZU Medyczny

akcjiwysoki

Tabela 2. Aktualna lista funduszy oferowanych w ramach ubezpieczenia, ich bieżące oraz historyczne notowania udostępniane są w PZU Życie SA i na stronie www.pzu.pl.

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia z UFK? 

Dobrego zakupu dokonać można wówczas, gdy wcześniej sprawdzi się kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim ważne jest, by instytucja poinformowała o:

1. Wszystkich istotnych cechach umowy ubezpieczenia,
2. Zasadach przystąpienia oraz rezygnacji z polisy przed zakończeniem umowy,
3. Kosztach związanych z polisą oraz jej obsługą i rozwiązaniem,
4. Roli, jaką pełni wybrana instytucja.

Dokładne zapoznanie się z umową w przyszłości pozwoli uniknąć rozczarowań. Przy wieloletnich zobowiązaniach finansowych warto wiedzieć o konsekwencjach wcześniejszej rezygnacji z polisy czy modyfikacji umowy. 

Jaka suma ubezpieczenia w polisie na życie z UFK? 

W sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy dojdzie do zgonu osoby ubezpieczonej – wypłacana jest ustalona suma ubezpieczenia.

W tym rodzaju ubezpieczenia – wypłata świadczenia opiera się jednak na trochę innych zasadach. Tutaj – sumę ma zgromadzić przez czas trwania umowy część oszczędnościowa. Można np. założyć uzbieranie kwoty w wysokości 100 000 zł przez 30 lat trwania umowy. Gdy zgon wystąpi wcześniej, np. po okresie, w którym udało się uzbierać 30 000 zł – resztę czyli 70% kwoty wypłaca ubezpieczyciel z części ochronnej ubezpieczenia.

Jak zrezygnować z polisy na życie UFK?

Osoba ubezpieczona, która nie jest przekonana co do dobrych intencji ubezpieczyciela oraz instytucji ma prawo zrezygnować z polisy przed zakończeniem umowy. Sposobów jest kilka. Przede wszystkim, gdy klient uważa, że treść umowy lub OWU nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, może:

1. Dokonać reklamacji u podmiotu, z którym została zawarta umowa,
2. Uzyskać poradę prawną w instytucji konsumenckiej,
3. Spróbować mediacji/ arbitrażu w ramach Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
4. Dojść swoich praw za pomocą drogi sądowej, składając pozew.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie inwestycyjne oprócz ochrony pozwala pomnażać zyski przez inwestycje

2. O wysokości inwestowanej części składki decyduje ubezpieczony

3. W przypadku zgonu ubezpieczonego suma ubezpieczenia wypłacana jest części inwestycyjnej oraz ochronnej

4. Przy zakupie polisy inwestycyjnej z UFK kluczowe jest porównanie ofert