Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym umożliwia zainwestowanie części wpłacanej składki i pomnożenie posiadanych środków. Z taką polisą wiąże się jednak pewne ryzyko. Kto może skorzystać z tego rozwiązania? Kiedy się ono opłaca? O czym warto się dowiedzieć przed zakupem tego produktu oraz czy można rozwiązać umowę bez żadnych przykrych konsekwencji? Podpowiadamy.

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym – o co w tym chodzi?

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym to produkt, który łączy w sobie element ochronny z inwestycyjnym.

Ubezpieczenie z UFK ma na celu: 

 • zapewnienie wsparcia finansowego w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia wymienionego w umowie, np. śmierci ubezpieczonego (pieniądze są wtedy wypłacane uposażonym),
 • umożliwienie zainwestowania części wpłaconych środków i, co za tym idzie, pomnożenia posiadanych oszczędności.

Składka w ubezpieczeniu z UFK jest dzielona na dwie części: pierwsza z nich zapewnia wypłatę odszkodowania, natomiast druga zostaje przeznaczona na fundusz kapitałowy. Wiąże się to z pewnym ryzykiem inwestycyjnym. Zgromadzone przez ubezpieczonego środki służą zakupowi różnych instrumentów finansowych, np. akcji lub obligacji, mogą więc one przynieść zarówno zysk, jak i straty.

UFK, polisolokata i lokata 

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisolokata i lokata to trzy różne instrumenty finansowe, które oferują różne korzyści oraz wiążą się z odmiennymi poziomami ryzyka.

Wspomniane ubezpieczenie stanowi hybrydowy produkt finansowy, łączący elementy ubezpieczenia na życie z inwestycją na rynku kapitałowym. Część składki ubezpieczającego jest inwestowana w różnorodne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne. To oznacza, że wartość polisy może wzrastać, ale również spadać, w zależności od sytuacji na rynku finansowym. Ryzyko inwestycyjne to kluczowy aspekt ubezpieczenia z UFK. Wartości na rynkach mogą fluktuować, co ma wpływ na finalny zysk z wykupienia takiej polisy. Ponadto zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu, co warto uwzględnić w analizie potencjalnych korzyści finansowych.

Natomiast polisolokata to krótkoterminowe zobowiązanie finansowe, które ma na celu pomnażanie kapitału w określonym okresie, najczęściej od kilku miesięcy do kilku lat. Jest to produkt charakteryzujący się niższym poziomem ryzyka w porównaniu z UFK, ponieważ nie wiąże się on z inwestycjami na rynku kapitałowym.

Oznacza to, że wartość polisolokaty nie podlega wahaniom rynkowym. Należy jednak pamiętać, że polisolokata stanowi zobowiązanie krótkoterminowe, a rezygnacja przed upływem ustalonego okresu może skutkować utratą części zysków albo być obciążona opłatami.

Lokata z kolei jest tradycyjnym produktem bankowym, który umożliwia gromadzenie środków na specjalnym rachunku w celu ich oszczędzania i pomnażania. Rozwiązanie to charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka spośród wymienionych produktów. Bank gwarantuje zwrot zainwestowanego kapitału oraz określone odsetki w momencie wygaśnięcia lokaty.

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze różnice pomiędzy wspomnianymi produktami finansowymi.

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem na życie z UFK a lokatą bankową i polisolokatą

Produkt

Ubezpieczenie na życie z UFK

Lokata bankowa

Polisolokata

Składka

Wpłacana przez klienta składka jest dzielona na dwie części. Pierwsza część służy do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, a druga jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Klient deponuje określoną kwotę w banku na określony czas. Bank w zamian wypłaca odsetki od tej kwoty.

Wpłacana w całości, jest przeznaczana na wypłatę środków w przypadku śmierci ubezpieczonego lub osiągnięcia określonego wieku. Nie ma elementu inwestycyjnego.

Zysk

Jest trudny do oszacowania.

Jest ustalony w umowie.

Jest ustalony w umowie.

Czas trwania umowy

Umowa ma zazwyczaj charakter długoterminowy, trwający od 10 do 30 lat, choć dostępne są także produkty krótkoterminowe.

Lokata może być krótkoterminowa lub średnioterminowa, zazwyczaj na okres od 1 miesiąca do 3 lat.

Umowa jest zazwyczaj średnioterminowa lub krótkoterminowa, rzadziej długoterminowa.

Możliwość odstąpienia od umowy bez utraty kapitału

Wyłącznie po zakończeniu umowy. W trakcie obowiązywania umowy można dokonać wykupu częściowego, co nie oznacza rezygnacji z umowy i wiąże się z niższymi kosztami.

Klient może wypowiedzieć umowę przed terminem, ale może stracić część lub całość odsetek, w zależności od warunków umowy.

Klient może w dowolnym momencie odstąpić od umowy, nie ponosząc opłat likwidacyjnych.

Ryzyko inwestycyjne

Klient ponosi ryzyko związane z inwestycją, ponieważ część jego składki jest inwestowana w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje lub złoto. Wynik inwestycji nie jest gwarantowany.

Brak ryzyka inwestycyjnego, ponieważ lokata nie inwestuje środków w aktywa finansowe. Oprocentowanie jest ustalone w umowie.

Brak ryzyka inwestycyjnego, ponieważ cała składka jest gromadzona i wypłacana bez inwestowania w aktywa finansowe.

Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nie

Tak

Nie

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UOKiK z dnia 12.09.2023 r.

Śmierć ubezpieczonego oraz inne zdarzenia

Ochrona w ubezpieczeniu na życie z UFK obejmuje różnorodne zdarzenia, zależne od rodzaju umowy.

Najczęściej wyróżniane są:

 • śmierć ubezpieczonego – w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej uposażony otrzymuje świadczenie pieniężne. Jego wysokość jest zazwyczaj ustalona w umowie i może być równa sumie ubezpieczenia albo bieżącej wartości jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,
 • dożycie określonego wieku – jeśli osoba ubezpieczona przeżyje do określonego momentu, otrzymuje ustalone świadczenie,
 • wykup częściowy lub rezygnacja – istnieje również możliwość wykupu częściowego polisy w trakcie jej trwania. Oznacza to, że ubezpieczony nie rezygnuje z umowy, ale wypłaca sobie część zgromadzonego kapitału. Taka opcja zazwyczaj wiąże się z niższymi kosztami w porównaniu z rezygnacją z całej umowy.

Warto zaznaczyć, że polisa na życie z UFK może mieć różny zakres oraz zawierać umowy dodatkowe obejmujące np. ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków czy rozszerzenie na wypadek ciężkich chorób.

Na to koniecznie zwróć uwagę przed podpisaniem umowy!

Zawarcie umowy z ubezpieczycielem powinno być dobrze przemyślaną decyzją. Zanim zwiążemy się na lata z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, warto sprawdzić najważniejsze punkty w umowie, by uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia z UFK warto sprawdzić istotne cechy polisy, takie jak:

 • konsekwencje chwilowego braku środków na opłacenie składki,
 • koszty związane z obsługą polisy oraz rezygnacją z ubezpieczenia,
 • możliwość dokonywania zmian w umowie w trakcie trwania ubezpieczenia,
 • okres karencji, czyli czas od podpisywania umowy, kiedy jeszcze nie przysługuje odszkodowanie, pomimo zaistnienia zdarzenia objętego ochroną,
 • wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania,
 • wysokość gwarantowanego odszkodowania,
 • zasady przystąpienia do umowy,
 • zasady rezygnacji z umowy przed jej zakończeniem.

Zostały one określone w dokumencie OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci pieniędzy?

Polisa z UFK zapewnia finansowe wsparcie bliskim ubezpieczonego. W sytuacji, gdy dojdzie do jego śmierci, uposażeni otrzymają z tego tytułu wysokie odszkodowanie. Świadczenie przysługuje w sytuacjach określonych w umowie – upoważnia do niego nie tylko śmierć naturalna (po długotrwałej chorobie lub w wyniku zawału serca bądź udaru mózgu), ale także zgon na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zawsze wymieniony w OWU.

W jakich sytuacjach TU nie wypłaci odszkodowania z polisy?

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym ma – tak jak każda inna polisa – wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. W przypadku polisy z UFK odszkodowanie nie przysługuje, gdy:

 • ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach lub działaniach przestępczych,
 • śmierć była związana z działaniami wojennymi lub terroryzmem,
 • śmierć lub uszczerbek na zdrowiu były wynikiem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,
 • śmierć lub uszczerbek na zdrowiu były wynikiem prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • zgon nastąpił w ciągu 2 lat od podpisania umowy wskutek samobójstwa.

Jak wygląda rezygnacja z polisy? 

Pamiętaj, że każda umowa może mieć swoje specyficzne warunki, dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie przeanalizować jej treść i skonsultować się z przedstawicielem ubezpieczyciela. Jeśli w ramach umowy gromadzone są środki w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, istnieje prawdopodobieństwo, że będą one zwrócone wraz z odjęciem ewentualnych opłat likwidacyjnych.

Dokładne zasady zwrotu środków również powinny być określone w umowie. Od umowy polisy UFK można odstąpić bez żadnych konsekwencji w terminie 30 dni od jej podpisania. W tym celu należy złożyć w TU odpowiednie oświadczenie.

Gdzie możesz znaleźć odpowiednią polisę?

Znalezienie odpowiedniej polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to proces, który wymaga przygotowania. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń online. To narzędzie pozwala na szybkie porównanie różnych ofert ubezpieczeń na rynku. Wystarczy wprowadzić swoje preferencje i potrzeby, a kalkulator polis pokaże Ci dostępne opcje.

Dobrym pomysłem będzie też przeczytanie przewodników i artykułów branżowych dotyczących ubezpieczeń na życie z UFK. Mogą one dostarczyć cennych informacji na temat rodzajów polis, a także korzyści i ryzyka z nimi związanego. Znajdziesz je m.in. na stronach internetowych specjalizujących się w finansach osobistych, blogach ekspertów finansowych oraz na oficjalnych stronach internetowych ubezpieczycieli.

Jeśli interesuje Cię, jak dane TU wypada na tle innych, porównaj rankingi. Najczęściej obejmują oceny dotyczące jakości obsługi klienta, stabilności finansowej oraz innych czynników. Po zebraniu informacji z różnych źródeł porównaj oferty ubezpieczycieli pod kątem swoich własnych potrzeb. Zwróć uwagę na takie czynniki jak wysokość składki, warunki wypłaty świadczeń czy koszty rezygnacji z umowy.
 

Dla kogo takie rozwiązanie to dobry pomysł? 

Polisa z funduszem kapitałowym to dobre rozwiązanie dla osób, które nie boją się ryzyka i zależy im na produkcie łączącym ochronę ubezpieczeniową z inwestycjami. Ten typ ubezpieczenia zainteresuje każdego, kto dysponuje pewnym kapitałem i chce go pomnażać, by uzyskać jeszcze więcej środków na przyszłość. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie inwestycyjne oprócz ochrony pozwala pomnażać zyski przez inwestycje

2. O wysokości inwestowanej części składki decyduje ubezpieczony

3. W przypadku zgonu ubezpieczonego suma ubezpieczenia wypłacana jest części inwestycyjnej oraz ochronnej

4. Przy zakupie polisy inwestycyjnej z UFK kluczowe jest porównanie ofert

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

 1. Czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

  Polisa na życie z funduszem kapitałowym to produkt, który łączy zabezpieczenie na wypadek śmierci z inwestycjami. Wiąże się ona z pewnym ryzykiem, ponieważ ubezpieczony może zarobić lub utracić część (a nawet całość) wpłaconych pieniędzy. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dzielą się na bezpieczne (inwestycja dotyczy produktów finansowych takich jak np. obligacje Skarbu Państwa), stabilnego wzrostu (są to inwestycje w produkty bezpieczne) oraz akcje agresywne (obarczone dużym ryzykiem). Jeśli chodzi o element ochronny, każde TU dowolnie ustala zakres ubezpieczenia, a także zasady związane z podpisaniem umowy lub rezygnacją z niej.

 2. Jak działa ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym?

  W polisie z UFK jedna część wpłaconej składki jest pobierana na poczet odszkodowania z tytułu śmierci (jego wysokość zależy od wybranej sumy ubezpieczenia), natomiast druga zostaje przeznaczona na inwestycje, co wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Ubezpieczyciel ustala listę funduszy, w których można ulokować oszczędności. Jeśli w trakcie trwania umowy doszło do utraty pieniędzy, nadal przysługuje świadczenie ochronne.  Pieniądze trafiają do tzw. uposażonych, czyli osób wyznaczonych przez ubezpieczonego. Wypłata odszkodowania jest realizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia, a kwota ta jest wolna od podatku dochodowego.

 3. W jakim wieku można przystąpić do zakupu polisy z UFK?

  Większość towarzystw ubezpieczeniowych pozwala na zawarcie umowy osobom w wieku od 18 do 60-70 lat.  Przykładowo, ubezpieczenie z UFK w Warta oraz PZU jest dedykowane dla osób w wieku pomiędzy 18 a 65 lat.

 4. Czym się różni indywidualne ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym od grupowego ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie z UFK może zostać wykupione indywidualnie lub grupowo, np. za pośrednictwem banku. Produkty te różnią się od siebie tym, że w polisie grupowej zainteresowany nie jest stroną umowy. Ponieważ porozumienie jest zawierane pomiędzy bankiem lub pośrednikiem finansowym a towarzystwem ubezpieczeniowym, ubezpieczony ma mniejsze możliwości w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub też rezygnacji z niego. W ubezpieczeniu indywidualnym umowa jest zawierana bezpośrednio z TU, co wiąże się z tym, że zainteresowany ma prawo modyfikować jej warunki, wybierać różne warianty itd.  Ten typ polisy jest bardziej elastyczny i można go dopasować w pełni do swoich potrzeb.

 5. Czy polisa na życie z funduszem kapitałowym chroni w sytuacji, gdy doszło do śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku?

  Gdy dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej, uposażeni powinni się zwrócić do TU z wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy. Odszkodowanie przysługuje w sytuacjach wymienionych w OWU, wśród nich może się znajdować także zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 6. Jaki jest czas trwania polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

  Długość trwania umowy z ubezpieczycielem zależy od nas – do wyboru mamy kilka opcji. Najczęściej minimalny czas trwania umowy to 10 lat, ale umowa może trwać również 20, jak i 30 lat. 

 7. Jakim gwarancjom podlegają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

  Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to opcja, w którą jest wpisane ryzyko związane z inwestowaniem. Nie mamy zatem gwarancji na wypracowanie określonej kwoty środków. Decydując się na ubezpieczenie z UFK, warto dobrze przemyśleć swoją decyzję i podjąć świadomy wybór .

 8. Czy polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym dają gwarancję wysokich zysków?

  Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie gwarantują wysokich zysków, ponieważ ich wartość zależy od wyników inwestycji funduszu, który może podlegać zmianom na rynku finansowym.

 9. Czy pieniądze z ubezpieczenia na życie podlegają opodatkowaniu?

  Wypłata odszkodowania jest wolna od podatku dochodowego.