Obawiasz się tego, że z powodu wypadku lub choroby stracisz zdolność wykonywania pracy, a to wpłynie na Twoją zdolność finansową? Możesz ubezpieczyć się na taką sytuację, dzięki czemu możesz liczyć na świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Ochroną objęta może zostać również częściowa niezdolność.

Poniżej dowiesz się, jak skonstruować swoją ochronę, gdy decydujesz się na samodzielną polisę na życie, ile wynosi renta z ZUS z tytułu niezdolności do pracy oraz na co zwracać uwagę przy wyborze polisy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje takie rozwiązanie. Najczęściej wysokość składki ubezpieczeniowej poznasz dopiero w chwili zawierania umowy, ale możesz dowiedzieć się co jeszcze oferuje ubezpieczenie na życie w tym zakresie.

ZOBACZ CENY

Co oznacza niezdolność do pracy?

W zakresie ubezpieczeń na życie spotkać się możesz z ochroną na wypadek niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ta druga opcja może występować przy podstawowej ochronie ubezpieczeniowej, gdzie zapewnia ona wsparcie finansowe na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Całkowita niezdolność do pracy to pojęcie, które towarzystwo ubezpieczeń powinno dokładnie opisać i zdefiniować w swojej umowie. W przypadku Nationale-Nederlanden w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) znajdziesz informacje:

„Niezdolność do pracy” – całkowita, bezterminowa i nieodwracalna niezdolność ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, która rozpoczęła się w okresie udzielania ochrony przez Nationale‑Nederlanden. Za niezdolność do pracy uważa się także niezdolność do samodzielnego życia.

Z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe Warta opisuje nieco inaczej:

trwała i całkowita niezdolność do pracy – rozumiana jako: trwałe całkowite inwalidztwo lub trwałe częściowe inwalidztwo.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa definiuje z kolei w następujący sposób:

CAŁKOWITA TRWAŁA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY – powstała w okresie ubezpieczenia dodatkowego całkowita utrata zdolności ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu ubezpieczonego, będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby, która na podstawie dokumentacji medycznej ubezpieczonego lub badań lekarskich wykonanych przez lekarza wskazanego przez towarzystwo i na koszt towarzystwa, została uznana przez lekarza wydającego opinię medyczną dla towarzystwa, za nierokującą na odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia jej wystąpienia. Za dzień wystąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się dzień wystąpienia nieszczęśliwego wypadku albo dzień zdiagnozowania choroby – w zależności od przyczyny powstania zdarzenia ubezpieczeniowego, a w przypadku wydania wobec ubezpieczonego decyzji lub orzeczenia właściwego organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy – dzień wskazany w tymże dokumencie. Towarzystwo uznaje całkowitą trwałą niezdolność do pracy ubezpieczonego, bez konieczności oceny dokumentacji medycznej ubezpieczonego lub przeprowadzania badań lekarskich, wykonanych przez lekarza wskazanego przez towarzystwo i na koszt towarzystwa, w przypadku gdy w stosunku do ubezpieczonego orzeczono po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia dodatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy na okres dłuższy niż 5 lat, przy czym okresy orzeczonej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy wskazane w kilku orzeczeniach wydanych w okresie ubezpieczenia dodatkowego, sumuje się.

Jakie świadczenia przy niezdolności można otrzymać?

Dnia 1 marca 2024 zmianie uległa kwota renty świadczonej z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota została podniesiona o 12,12 % i obecnie najniższe świadczenie wynosi 1780,96 zł brutto. Z kolei kwota renty wypłacanej z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1335,72 zł brutto.

PAMIĘTAJ!
Całkowita lub częściowa niezdolność do pracy jest orzekana przez lekarza orzecznika ZUS. Podczas komisji lekarz ustala moment powstania niezdolności, stopień niezdolności do pracy oraz przewidywany okres niezdolności. Od decyzji lekarza orzecznika można się odwołać. 

Jaka polisa na wypadek niezdolności do pracy?

Aby zyskać ochronę na wypadek utraty zdolności do pracy zarobkowej, należy zakupić ubezpieczenie na życie i rozszerzyć zakres ochrony właśnie o niezdolność do wykonywania pracy. Oczywiście, ochronę można rozszerzyć również w innych kierunkach, dzięki czemu zyskasz zabezpieczenie finansowe, jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z powodu choroby trafisz do szpitala.

Ochrona może również dotyczyć czasowej niezdolności, objąć również śmierć bliskiej osoby, zabiegi chirurgiczne, a nawet urodzenie dziecka. Ubezpieczenie na życie może dotyczyć wielu różnych zdarzeń życiowych, a każde z nich zapewni wypłatę świadczenia.

Ile kosztuje takie rozwiązanie?

Na cenę, jaką zapłacisz za ubezpieczenie od niezdolności do pracy, wpływ ma kilka istotnych czynników. Pierwszym z nich jest suma ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać np. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub na pokrycie kosztów leczenia. Jeśli nie możesz pełnić swoich obowiązków zawodowych, wpłynie to z pewnością na Twoje możliwości finansowe, a przy zobowiązaniach kredytowych może to być naprawdę spora trudność.

Drugim, ważnym czynnikiem wpływającym na koszt polisy na życie, jest zakres ochrony, na jaki się finalnie zdecydujesz. Jeśli interesuje Cię wyłącznie podstawowa ochrona i wsparcie, gdy dotknie Cię czasowa niezdolność do pracy lub brak samodzielnej egzystencji - z pewnością zapłacisz mniej niż za składkę w polisie, gdzie zdecydujesz się na maksymalny zakres ochrony. Tutaj warto się zastanowić - jakie zagrożenia najbardziej nas dotyczą, jakiej ochrony potrzebujemy i czego najbardziej się obawiamy. W sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek spowoduje, że nie będziesz w stanie pracować, świadczenie może pomóc spłacać raty kredytowe oraz zachować dotychczasowy poziom życia. Takie pieniądze mogą posłużyć również na leczenie, by jak najmocniej poprawić swój stan zdrowia.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

TU

Składka

Ochrona

ERGO Hestia, ERGO 4

Ustalana indywidualnie

Do 4 mln zł z tytułu niezdolności, świadczenie wypłacane niezależnie od decyzji ZUS

Nationale-Nederlanden, Ochrona Jutra, umowa dodatkowa Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Ustalana indywidualnie

Od 5 000 zł do 1 000 000 zł z tytułu niezdolności

Warta, Warta Ochrona

Ustalana indywidualnie

Do 1 000 000 zł z tytułu niezdolności

Allianz, Twoja życie

Ustalana indywidualnie

Do 1 000 000 zł z tytułu niezdolności

Wiener, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek

Ustalana indywidualnie

Ochrona na wypadek czasowej niezdolności do pracy lub nauki po wypadku

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z dnia 25.04.2024 r.

ZOBACZ CENY

Co oprócz ochrony na wypadek niezdolności do pracy?

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenia na życie oferują bardzo wiele możliwości ochrony dodatkowej. Twoja polisa może obejmować:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • pobyt w szpitalu,
 • operację chirurgiczną,
 • poważne zachorowanie,
 • zdiagnozowanie nowotworu złośliwego,
 • leczenie za granicą,
 • śmierć bliskich,
 • urodzenie dziecka.

Warto dodać, że oprócz pomocy finansowej możesz liczyć również na pomoc w postaci określonych usług.  Możesz nie tylko otrzymać świadczenie, ale również z powodów zdrowotnych skorzystać z domowej wizyty lekarza lub pielęgniarki. Takie rozwiązania oferuje pakiet assistance medyczny. W ramach takiej umowy towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje:

 • transport medyczny,
 • dostarczenie leków do miejsca zamieszkania,
 • opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu,
 • opiekę nad zwierzętami domowymi w czasie pobytu w szpitalu,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji oraz niezbędnego sprzętu,
 • wsparcie psychologa,
 • dostęp do infolinii medycznej.

Wypowiedź eksperta

Wartość świadczenia może się sumować. Jeśli zdecydujesz się na dwie lub trzy umowy dodatkowe, to w chwili, gdy trafisz do szpitala po nieszczęśliwym wypadku możesz liczyć na większą kwotę, która uwzględni np. pobyt w szpitalu, zabieg chirurgiczny oraz całkowitą niezdolność do pracy.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

Kiedy ochrona na wypadek niezdolności do pracy może się przydać?

Wypadki, które niosą za sobą różne przykre konsekwencje mogą spotkać wiele osób. Część jednak ma więcej szczęścia i wypadek kończy się na prostym złamaniu, inni z kolei wymagają wielomiesięcznej lub wieloletniej rehabilitacji oraz leczenia.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy to świetne rozwiązanie dla każdego. Szczególnie dla osób, które wychowują dzieci, opiekują się starszymi krewnymi lub spłacają wysoki kredyt za mieszkanie. Jeśli utrata zdolności do wykonywania pracy zarobkowej może mocno skomplikować Ci życie, zastanów się nad taką opcją. Wsparcie ukochanych bliskich osób i zgromadzone przez lata oszczędności nie zawsze mogą wystarczyć. Warto wcześniej zadbać o to, by w razie niezdolności do pracy móc liczyć na dodatkową pomoc.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy?

Zakup ubezpieczenia na życie powinien być zawsze poprzedzony zapoznaniem się z treścią umowy. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dokument OWU) dowiedzieć się możesz, jaką sumę ubezpieczenia zapewnia Ci polisa, na czym polega niezdolność i jak definiuje ją Twój ubezpieczyciel, jakie dokumenty dołączyć przy zgłoszeniu roszczenia lub kiedy nastąpi wypłata świadczenia.

Dzięki OWU poznasz również inne, ważne informacje o ubezpieczeniu. Powinieneś orientować się, ile wynosi karencja, czyli okres pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem ochrony w konkretnym zakresie

W tym dokumencie znajdziesz również informacje o wyłączeniu odpowiedzialności. Jest to punkt w umowie, który precyzuje, w jakich okolicznościach zdarzenie objęte ochroną może zostać wyłączone z warunków umowy. Dzieje się tak np. wtedy, gdy spowodujesz wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu i doznasz uszczerbku na zdrowiu i pogorszenia stanu zdrowia.

Z dokumentu OWU powinieneś również dowiedzieć się, jak zgłosić ubezpieczycielowi niezdolność do pracy. Jakie dokumenty będą Ci wtedy potrzebne oraz jaki sposób kontaktu oferuje Twój ubezpieczyciel.

Gdzie szukać najlepszej polisy na życie?

Decyzja o zakupie konkretnej polisy na życie nie powinna być zbyt pochopna. Ryzykujesz wtedy, że polisa nie zapewni Ci dobrych warunków, potrącane składki będą wysokie w stosunku do sumy ubezpieczenia. Jeśli chcesz zachować płynność finansową również z tytułu niezdolności do pracy, warto porównać dostępne opcje i znaleźć dobre ubezpieczenie.

Przy zakupie polisy warto skorzystać z narzędzia, jakim jest porównywarka ubezpieczeniowa. Wymaga ona kilku minut na wypełnienie krótkiej ankiety. Na podstawie udzielonych informacji przeprowadzana jest wstępna selekcja ofert, dzięki czemu sam nie będziesz musiał wczytywać się w szczegóły ubezpieczenia, które leży poza zasięgiem Twoich zainteresowań. Ubezpieczenie powinno w jak największym stopniu odpowiadać Twoim indywidualnym potrzebom. Jeśli np. chorujesz przewlekle, wychowujesz dzieci lub biegasz w maratonach - to każde część Twojego życia powinna zostać uwzględniona.

Odszkodowanie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy powinno być dopasowane do Twoich potrzeb oraz poziomu życia. Wysokość składki z kolei również powinna odpowiadać Twoim możliwościom finansowym. Przed zakupem sprawdź również, czy na wypadek utraty zdolności zarobkowania, ubezpieczyciel oferuje coś jeszcze oprócz samego świadczenia. 

ZOBACZ CENY

Sprawdź: Odszkodowanie za szwy - jak uzyskać i ile może wynosić?

Ważne informacje

1. Niezdolność do pracy może być całkowita lub czasowa

2. Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacała przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi 1780,96 zł brutto

3. Oprócz świadczenia ubezpieczony może również zyskać szeroki zakres usług, jeśli zdecyduje się również na zakup pakietu assistance 

4. Przed zakupem ubezpieczenia warto porównać dostępne opcje, by znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie

Najczęściej zadawane pytania o niezdolność do pracy

 1. Co oznacza niezdolność do pracy?

  Niezdolność do pracy oznacza uszczerbek na zdrowiu wynikający z nieszczęśliwego wypadku lub choroby, który uniemożliwia wykonywanie pracy. Takie zdarzenie stanowi podstawę do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz otrzymania odszkodowania z polisy na życie.

 2. Kto stwierdza niezdolność do pracy?

  Niezdolność do pracy, moment jej rozpoczęcia, okres oraz stopień określa lekarz orzecznik ZUS. Towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdza niezdolność do pracy w oparciu o dokumentację medyczną, którą przedstawił ubezpieczony.

 3. Ile można dostać za niezdolność od pracy?

  Z tytułu utraty zdolności do pracy można otrzymać świadczenie w wysokości od 5 000 zł do 5 000 000 zł. Wysokość świadczenia zależna jest od wybranej oferty oraz sumy ubezpieczenia.

 4. Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy?

  Kwota składki miesięcznej w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy ustalana jest indywidualnie. Może zatem wynosić zarówno 50 zł, 100 zł, jak i 350 zł. Na wysokość składki wpływ ma również suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony. Ubezpieczyciel ustala ryzyko ubezpieczeniowe w oparciu o nasz wiek, stan zdrowia oraz inne kryteria - np. stosowane używki, uprawianie sportów wysokiego ryzyka itd.