Ubezpieczenie od utraty pracy to forma zabezpieczenia finansowego oferowanego przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości do nawet 1 000 000 złotych. Dzięki temu ubezpieczony nie traci płynności finansowej.

Polisa na życie w swojej standardowej ofercie zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Zakres ochrony można jednak rozszerzyć, np. o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, poważnej choroby czy nawet utraty pracy. Na czym polega i jak działa takie ubezpieczenie? Przyjrzyjmy się tej formie ochrony i sprawdźmy, jakie korzyści może przynieść.

Co to jest ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy to polisa oferowana podczas podpisywania umowy kredytowej. Jej zadaniem jest zabezpieczenie kredytobiorcy na wypadek utraty stałego źródła dochodu. Warto skorzystać z tego rozwiązania, aby w trudnej sytuacji nie stracić płynności finansowej i móc np. nadal spłacać kredyt. Polisa na wypadek utraty pracy daje również czas na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia, otrzymane odszkodowanie można bowiem przeznaczyć również na utrzymanie siebie oraz rodziny. 

Na czym polega ubezpieczenie od utraty pracy?

Produkt, jakim jest ubezpieczenie od utraty pracy to forma zabezpieczenia finansowego najczęściej oferowana przez banki, w których ubiegamy się o kredyt. Taka polisa ma często charakter grupowy. To znaczy, że w tym samym zakresie jest oferowana innym kredytobiorcom. Różnica polega na sumie ubezpieczenia, która jest równa wysokości pożyczki. Środki finansowe za utraconą pracę otrzymamy w mniejszym wymiarze, zwykle z góry ustalonym przez dane towarzystwo.

Taką polisę możemy też kupić indywidualnie, jednak często występuje w niej podobne, choć nie to samo rozszerzenie – na wypadek niezdolności do pracy. To nic innego jak renta z polisy na życie za nieszczęśliwe zdarzenie, w wyniku którego nie możemy trwale lub przez dłuższy okres podjąć pracy zarobkowej.

Ubezpieczenie od utraty dochodu pozwala uzyskać ciągłość finansową przez określony czas w sytuacji, gdy stracimy pracę. Takie ubezpieczenie dotyczy:

 • rozwiązania stosunku pracy, 
 • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.

Polisa na życie z ochroną od utraty pracy gwarantuje określoną system pomocy finansowej, np. maksymalnie 12 świadczeń w wysokości raty kredytowej. Dzięki temu, pomimo utraty źródła dochodu, łatwiej będzie nam utrzymać dotychczasowy poziom życia oraz spłacać posiadane zobowiązania. 

WAŻNE!
Polisa na życie od utraty pracy nie jest tym samym, co polisa od niezdolności do pracy. To dwa różne ubezpieczenia, które czasem mogą występować w ramach jednego rozszerzenia. Z reguły ochrona na wypadek utraty pracy przewiduje pomoc doraźną. W przypadku niezdolności do pracy np. w wyniku choroby czy wypadku – trwałą.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy zapewnia wsparcie w sytuacji, gdy pracownik został zwolniony przez pracodawcę. Polisa gwarantuje pomoc finansową, dzięki czemu pozwala zachować ciągłość finansową przez określony czas oraz spłacić zobowiązania.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest dostępne w kilku bankach. Bank pełni w tej sytuacji funkcję pośrednika, ponieważ oferuje produkt firmy ubezpieczeniowej i de facto to towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia kredytobiorcy ochronę. Ile kosztuje taka polisa? Wysokość składki miesięcznej najczęściej ustala się podczas podpisywania umowy kredytowej i zależy ona od tego, jak dużą pożyczkę czy kredyt otrzymano. Oczywiście w różnych firmach ubezpieczeniowych może to wyglądać inaczej. 

Polisa od utraty pracy w ING Banku Śląskim S.A.

Klienci ING mogą skorzystać z ubezpieczenia od utraty pracy w Nationale Nederlanden. Polisa o nazwie „Bezpieczna Pożyczka” zapewnia ochronę na wypadek następujących sytuacji: 

 • gdy zabraknie płatnika składek — wtedy jego bliscy otrzymują odszkodowanie, które może zostać przeznaczone na spłatę zobowiązania, 
 • w przypadku utraty pracy — wówczas płatnik składek otrzymuje odszkodowanie, dzięki któremu nie traci on płynności finansowej i może utrzymać rodzinę oraz spłacić zobowiązania,
 • jeśli dojdzie do czasowej niezdolności do pracy
 • jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku zaszła konieczność pobytu płatnika składek w szpitalu

Ubezpieczenie mogą wykupić osoby pracujące, w wieku do 65 lat, umowa jest podpisywana na czas trwania umowy pożyczki. Wysokość składki zależy od wartości podanych w tabeli limitów i opłat oraz kwoty kapitału początkowego pożyczki.

Polisa od utraty pracy w Santander

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy dla klientów banku Santander oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz. Chroni ono na wypadek sytuacji takich jak: 

 • pobyt w szpitalu, 
 • utrata pracy,
 • utrata zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Dla każdego z wymienionych zdarzeń suma ubezpieczenia wynosi 5 000 złotych, dodatkowo ubezpieczyciel zapewnia również ciekawy pakiet Assistance, w skład którego wchodzi: pomoc psychologa, sprawdzenie CV, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, tłumaczenie dostarczonego listu motywacyjnego, CV i dokumentów referencyjnych, monitoring rynku, infolinia prawa pracy oraz pakiet informacyjno-organizacyjny. Składka za polisę wynosi 33 złote miesięcznie. 

Polisa od utraty pracy w PKO

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy jest dostępne także w PKO. Chroni ono na wypadek sytuacji takich jak: pobyt w szpitalu w wyniku wypadku, poważne zachorowanie oraz utrata pracy. Wysokość odszkodowania z tytułu utraty źródła dochodu jest obliczana jako iloczyn 1,5% Kwoty Kredytu i Udziału Procentowego i nie może być wyższa niż 30 000 złotych. Maksymalna liczba świadczeń dla pojedynczego zdarzenia ubezpieczeniowego wynosi 6. Umowę zawiera się na 48 miesięcy. Z polisy mogą skorzystać osoby, które podpisują umowę kredytu lub pożyczki albo posiadają tego typu zobowiązania w PKO. Składka jest stała i wynosi 3,25% kwoty przyznanego kredytu bądź salda zadłużenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 

PKO może odmówić zawarcia umowy polisy od utraty pracy z osobami, które: 

 • nie mieszkają na stałe w Polsce,  
 • nie ukończyły 18 lat, 
 • pracują poza granicami Polski (nie dotyczy osób oddelegowanych/dojeżdżających do pracy za granicą), 
 • są w wieku powyżej 70 lat. 

Z produktu nie mogą skorzystać również te osoby, u których w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy zdiagnozowano nowotwór złośliwy, chorobę niedokrwienną serca, tętniaka, udar mózgu, cukrzycę, marskość wątroby lub niewydolność nerek. Nie jest on dostępny także dla osób oczekujących na przeszczep serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki albo szpiku kostnego. 

Polisa od utraty pracy w Banku Millenium

W banku Millenium jest dostępne ubezpieczenie na wypadek utraty pracy od TU Europa. Zapewnia ono ochronę na wypadek: zgonu, poważnego zachorowania, całkowitej niezdolności do pracy, inwalidztwa, utraty stałych źródeł dochodów, hospitalizacji, czasowej niezdolności do pracy oraz zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel ustala wysokość składki podczas podpisywania umowy, na podstawie czynników takich jak

 • czas trwania okresu odpowiedzialności, 
 • stan zdrowia ubezpieczonego, 
 • wiek ubezpieczonego, 
 • wysokość sumy ubezpieczenia. 

Świadczenie można uzyskać jednorazowo lub w ratach, warunkiem jego otrzymania jest złożenie wniosku wraz z dokumentem z urzędu pracy potwierdzającym status bezrobotnego.
 

Ubezpieczenie od utraty pracy – cena na podstawie wybranych ofert banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych

Bank (towarzystwo ubezpieczeniowe)

Polisa

Składka miesięczna

ING Bank Śląski S.A (Nationale-Nederlanden)

Ubezpieczenie na życie „Bezpieczna Pożyczka”

zależy od stopy składki oraz kwoty kapitału początkowego pożyczki

Santander (Allianz)

Ubezpieczenie „Plan B”

jest stała i wynosi 33 zł

PKO Bank Polski (PKO Ubezpieczenia)

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego

wynosi 3,25% kwoty przyznanego kredytu albo salda zadłużenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia

Bank Millenium (TU Europa)

Ubezpieczenie „Bezpieczna Pożyczka”

jest ustalana na podstawie czynników takich jak:

 • czas trwania okresu odpowiedzialności,
 • stan zdrowia ubezpieczonego,
 • wiek ubezpieczonego,
 • wysokość sumy ubezpieczenia

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie wybranych ofert banków i towarzystw ubezpieczeniowych z 04.08.2022 r.

Kiedy nie działa ubezpieczenie od utraty pracy?

Z polisą na wypadek utraty pracy wiążą się wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, których zaistnienie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. Należy do nich m.in.: 

 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, z winy osoby ubezpieczonej,
 • utrata pracy wskutek upływu czasu określonego w umowie o pracę,
 • zapowiedź masowych zwolnień w firmie, 
 • zatrudnienie u osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, która znajduje się w kręgu znajomych ubezpieczonego. 

Odszkodowanie w ubezpieczeniu od utraty pracy nie przysługuje, gdy utrata zatrudnienia wynika z naszego wypowiedzenia umowy lub zwolnienia dyscyplinarnego. Nie można z niej skorzystać również wtedy, gdy do 6 miesięcy przed podpisaniem umowy zostało wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości pracodawcy. 

Ewelina RatajczakEwelina Ratajczak

Odszkodowanie z ubezpieczenia od utraty pracy przestaje być wypłacane od dnia następującego po dacie nabycia świadczeń przedemerytalnych, emerytalnych lub rentowych, a także jeśli dojdzie do utraty statusu bezrobotnego. Świadczenie nie przysługuje również wówczas, gdy dojdzie do rozwiązania umowy kredytu lub rozwiązania umowy ubezpieczenia. Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się zawsze w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Dla kogo ubezpieczenie od utraty pracy to dobry pomysł?

Polisa od utraty pracy może stanowić dobre rozwiązanie dla każdego, kto myśli o pożyczce gotówkowej lub kredycie. Dzięki jej wykupieniu można liczyć na bezpieczeństwo finansowe i – nawet jeżeli dojdzie do wystąpienia trudnej sytuacji – nie zadłużać się, tylko nadal spłacać zobowiązania. 

Warto jednak zastanowić się nad tym, jakie okoliczności mogą jeszcze wpłynąć na naszą kondycję finansową i jak je zabezpieczyć. Wówczas może okazać się, że lepszym rozwiązaniem będzie indywidualna polisa na życie z dopasowaną do nas ochroną, która uwzględni długi czas hospitalizacji, niezdolność do pracy czy poważną chorobę.

Gdzie kupić ubezpieczenie od utraty pracy?

Polisę od utraty pracy można kupić w banku, podczas podpisywania umowy kredytu. Instytucja finansowa jest pośrednikiem pomiędzy kredytobiorcą i zakładem ubezpieczeń. Poza ochroną na wypadek utraty pracy warto pomyśleć także o klasycznej polisie na życie o szerokim zakresie ochrony. Dzięki temu kredytobiorca zabezpieczy się również na wypadek wielu innych nieprzewidzianych zdarzeń. 

W wyborze najlepszej oferty na rynku pomoże kalkulator polis, który działa online, bez instalacji. Porównywarka ubezpieczeń pomoże w odnalezieniu takiego produktu, które będzie zgodny z indywidualnymi potrzebami, a jednocześnie nie nadwyręży domowego budżetu. Aby uniknąć przepłacania za ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, warto przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z treścią OWU. Dokument ten zawiera informacje na temat czasu trwania umowy, karencji, sposobu zgłaszania roszczeń, sumy ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności, wysokości składki oraz zakresu ochrony.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie od utraty pracy zabezpiecza nasze zobowiązania finansowe w sytuacji utraty stosunku pracy

2. Ochrona od utraty dochodu jest oferowana najczęściej przez banki

3. Ubezpieczenie od utraty pracy może dotyczyć zabezpieczenia kredytu, pożyczki oraz karty kredytowej

4. Brak porównania ofert może prowadzić do przepłacenia za ubezpieczenie 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od utraty pracy

 1. Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?

  Polisę od utraty pracy kupuje się podczas podpisywania umowy kredytowej. Ubezpieczenie chroni na wypadek, gdyby utracono stałe źródło dochodu. Wsparcie finansowe jest zapewnione na określony czas, odszkodowanie można przeznaczyć na pokrycie zobowiązań takich jak kredyt czy pożyczka, a także utrzymanie siebie i rodziny. Aby otrzymać świadczenie, trzeba zgłosić zdarzenie u ubezpieczyciela, złożyć odpowiedni wniosek oraz następujące dokumenty: kopię dowodu osobistego, potwierdzenie rozwiązania umowy o pracę (lub potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu przedsiębiorstwa ubezpieczonego z CEiDG), zaświadczenie o statusie bezrobotnego i/lub prawie do zasiłku dla bezrobotnych. 

 2. Jak długo ubezpieczyciel wypłaca świadczenie po utracie pracy?

  W ubezpieczeniu na wypadek utraty pracy odszkodowanie jest zwykle wypłacane przez 12 miesięcy (w zależności od warunków określonych w umowie). Świadczenie może zostać przyznane jednorazowo lub w ratach.  

 3. Gdzie można kupić polisę na wypadek utraty pracy?

  Polisę od utraty pracy da się kupić w banku, który jest pośrednikiem pomiędzy kredytobiorcą i towarzystwem ubezpieczeniowym. Przykładowo, klienci ING mogą skorzystać z ubezpieczenia Nationale Nederlanden „Bezpieczna Pożyczka”, w Santander jest dostępna polisa „Plan B” Allianz, PKO Bank Polski oferuje Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego od PKO Ubezpieczenia, tymczasem w Banku Millenium można nabyć produkt TU Europa – Ubezpieczenie „Bezpieczna Pożyczka”.

 4. Czy każde wypowiedzenie umowy jest uwzględniane przez polisę na wypadek utraty pracy?

  Nie, nie każdy przypadek utraty pracy stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Świadczenie nie przysługuje np. wtedy, gdy do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron. 

 5. Czy można zakupić wyłącznie ochronę na wypadek utraty pracy?

  Ochrona na wypadek utraty pracy jest oferowana podczas zawierania umowy kredytowej. Można zakupić ubezpieczenie wyłącznie z takim zakresem lub nabyć polisę, która zabezpiecza również na wypadek innych zdarzeń (np. śmierci lub poważnego zachorowania). Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć dwie różne polisy, np. wykupioną w banku oraz nabytą bez pośredników w towarzystwie ubezpieczeniowym. Minus tego rozwiązania stanowi konieczność opłacania podwójnych składek, natomiast jego zalety to m.in. szeroki zakres ochrony oraz wysokie odszkodowanie.