Jeśli mamy polisę na życie do zaciągniętego kredytu i straciliśmy pracę, możemy sobie pozwolić na przerwę w spłacaniu rat. Taka przerwa nie powinna być jednak zbyt długa, ponieważ gwarantowana pomoc finansowa to przeważnie kwota 5000 zł. Pod warunkiem, że posiadamy ubezpieczenie z odpowiednim rozszerzeniem.

Polisa na życie w swojej standardowej ofercie zabezpiecza naszych bliskich na wypadek naszej śmierci. Ale możemy rozszerzyć zakres ochrony – na wypadek pobytu w szpitalu, poważnej choroby czy utraty pracy. Przyjrzyjmy się tej ostatniej formie ochrony i sprawdźmy, jakie korzyści przynieść nam może takie zabezpieczenie.

Co to jest ubezpieczenie od utraty pracy?

Produkt, jakim jest ubezpieczenie od utraty pracy to forma zabezpieczenia finansowego najczęściej oferowana przez banki, w których ubiegamy się o kredyt. Taka polisa ma często charakter grupowy. To znaczy, że w tym samym zakresie jest oferowana innym kredytobiorcom. Różnica polega na sumie ubezpieczenia, która jest równa wysokości pożyczki. Środki finansowe za utraconą pracę otrzymamy w mniejszym wymiarze, zwykle z góry ustalonym przez dane towarzystwo.

Taką polisę możemy też kupić indywidualnie, jednak często występuje w niej podobne, choć nie to samo rozszerzenie – na wypadek niezdolności do pracy. To nic innego jak renta z polisy na życie za nieszczęśliwe zdarzenie, w wyniku którego nie możemy trwale lub przez dłuższy okres podjąć pracy zarobkowej.

Ubezpieczenie od utraty dochodu pozwala uzyskać ciągłość finansową przez określony czas w sytuacji, gdy stracimy pracę. Takie ubezpieczenie dotyczy:

 • rozwiązania stosunku pracy, 
 • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.

Polisa na życie z ochroną od utraty pracy gwarantuje określoną system pomocy finansowej, np. maksymalnie 12 świadczeń w wysokości raty kredytowej. Dzięki temu, pomimo utraty źródła dochodu, łatwiej będzie nam utrzymać dotychczasowy poziom życia oraz spłacać posiadane zobowiązania. 

WAŻNE!
Polisa na życie od utraty pracy nie jest tym samym, co polisa od niezdolności do pracy. To dwa różne ubezpieczenia, które czasem mogą występować w ramach jednego rozszerzenia. Z reguły ochrona na wypadek utraty pracy przewiduje pomoc doraźną. W przypadku niezdolności do pracy np. w ywniku choroby czy wypadku – trwałą.

Kiedy ubezpieczenie od utraty pracy działa, a kiedy nie?

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewni nam wsparcie w sytuacji, gdy świadczyliśmy pracę w ramach umowy o pracę i zostaliśmy zwolnieni przez pracodawcę. W przypadku działalności – musimy ogłosić upadłość oraz dokonać wyrejestrowania z odpowiednich ewidencji.

Wspomniane wcześniej zdarzenia – jak rozwiązanie stosunku pracy czy ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa – są oczywiście podstawą do wypłacenia ubezpieczonemu środków. Musimy jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ma obowiązku do wypłacenia odszkodowania.

Ale nie każdy przypadek utraty pracy będzie podstawą do wypłaty świadczenia. Mimo utraty pracy polisa nie zadziała, jeśli:

 • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
 • pracownik sam zakończył stosunek pracy,
 • do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron,
 • umowa na czas określony wygasła,
 • w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska nam osoba,
 • utrata pracy nastąpiła wskutek działań wojennych, strajków lub zamieszek.

Bardzo ważną rolę odgrywa również czas od chwili zawarcia umowy, ponieważ do zwolnienia nie może dojść tuż po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej. Ochrona rozpoczyna się zazwyczaj kilka miesięcy po nabyciu ubezpieczenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie od utraty pracy?

Jeśli mamy kredyt czy inne zobowiązania, a obawiamy się o utratę pracy, to polisę z odpowiednim rozszerzeniem możemy kupić bezpośrednio w banku, w którym zaciągamy kredyt. Banki w większości nie oferują autorskich polis, ale produkty towarzystw, z którymi współpracują.

Sprawdziliśmy pod tym kątem 3 oferty: w TU Benefia, Aviva i Nationale-Nederlanden.

Polisa od utraty pracy w Benefia (mBank)

Ubezpieczenie od utraty dochodu oferowane przez mBank oraz świadczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe Benefia przewiduje okres 90 dni, po których ochrona zaczyna w pełni obowiązywać. 

Maksymalna suma ubezpieczenia w tej ofercie to 60 000 zł, świadczenie jest wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy w kwocie raty kredytowej (nieprzekraczającej 5000 zł). 

Jeżeli ubezpieczony otrzyma świadczenie, po czym rozpocznie nową pracę i utrzyma ją przez 24 miesiące – ma prawo do świadczeń w tym samym wymiarze. 

Ubezpieczenie od utraty pracy może pokrywać wyłącznie koszty związane z kredytem, ale część ofert zapewnia również pokrycie kosztów związanych z kosztem eksploatacji kredytowanej nieruchomości. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskamy regularnie opłacone media, jak prąd czy gaz i unikniemy ewentualnych zadłużeń spowodowanych brakiem płynności finansowej. Pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości jest zwykle ograniczone do pewnej kwoty, jeżeli zatem nasze rachunki są dość wysokie – polisa może nie pokrywać wszystkich kosztów.

Polisa od utraty pracy w Aviva (Santander)

Inny przykładem jest polisa Plan B oferowana przez bank Santander. To ubezpieczenie stworzone przez TU Aviva. Polisa składa się z 4 składników i zapewnia m.in.:

 • pomoc finansową w trudnych sytuacjach związanych z utratą pracy,
 • zabezpieczenie na czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem,
 • świadczenie już za 5 dni pobytu w szpitalu,
 • assistance zawodowy, który może ułatwić znalezienie nowej pracy.

Ubezpieczony może liczyć na wypłatę 5000 zł w razie utraty pracy. Tyle samo otrzyma za niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem i kolejne za pobyt w szpitalu. A także skorzysta z wybranych usług w ramach assistance, jak:

 • sprawdzenie CV,
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
 • pomoc psychologa,
 • tłumaczenie dostarczonego listu motywacyjnego, CV, dokumentów referencyjnych,
 • monitoring rynku pracy.

Polisa od utraty pracy w Santander

ZdarzenieWysokość pojedynczego odszkodowaniaLimit świadczeń w ciągu roku
Utrata pracy1000 zł5
Utrata zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku1000 zł5
Pobyt w szpitalu1000 zł5
Assistance zawodowybezgotówkowo3

Tabela 1. Na podstawie oferty Aviva Plan B dla banku Santander.

Polisa od utraty pracy w Nationale Nederlanden (ING)

Nationale Nederlanden przygotował produkt Spłata na Bank Plus dla posiadaczy konta w ING. Ubezpieczenie składa się z 3 ryzyk:

 • utrata pracy,
 • niezdolność do pracy,
 • pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Pierwsze dwa ryzyka oznaczają wypłatę maksymalnie sześciu świadczeń miesięcznych w każdych kolejnych 12 miesiącach trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Z kolei za pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie miesięczne równe wysokości minimalnej wymaganej spłaty zadłużenia na rachunku karty w dniu ostatniego miesięcznego rozliczenia karty poprzedzającego dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W praktyce to nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 5% salda zadłużenia i nie więcej niż 5000 złotych.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Cena składki polisy od utraty dochodu będzie zależna od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, jak również banku, który oferuje produkt. Z tego powodu takim ubezpieczeniem warto zainteresować się jeszcze przed zaciągnięciem kredytu. Ważną rolę odgrywa również kwota zaciąganego kredytu, ponieważ składki często nie mają ściśle określonej ceny, a są po prostu naliczane od wysokości kredytu.

Część podmiotów oferuje konkretną cenę składki miesięcznej, inne z kolei naliczają składkę procentowo. Ubezpieczenie może dotyczyć zarówno kredytów hipotecznych, gotówkowych, jak i kart kredytowych. 

Koszt ubezpieczenia na życie od utraty pracy

PolisaSuma ubezpieczeniaSkładka miesięczna

Generali
Życie Komfort

od 20 000 zł do 1 000 000 złod 20 zł

Nationale Nederlanden
Ochrona spłaty pożyczki

kwota kredytu0,28%
kwoty udzielonej pożyczki
Aviva
Plan B
5 000 zł
(5 świadczeń po 1000 zł w ciągu roku)
33 zł

PKO Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Kredytu Hipotecznego

kwota kredytuod 3,25%
kwoty przyznanego kredytu

TU Europa
Ubezpieczenie Ochronne od Kredytów Gotówkowych

48 000 zł
(maksymalnie 12 rat)
jednorazowa, obliczana na podstawie wysokości kredytu

Tabela 2. Opracowanie własne.

Jak dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia z powodu utraty pracy?

Wypłata świadczenia odbędzie się, gdy zgłosimy ubezpieczycielowi utratę pracy i spełnimy warunki określone w umowie (czyli np. nie będzie to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron). 

Potrzebne dokumenty do wypłaty świadczenia za utratę pracy:

 • kopia dowodu osobistego,
   
 • zaświadczenie o nadaniu ubezpieczonemu Statusu Bezrobotnego,
   
 • dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o prawie do zasiłku dla bezrobotnych,
   
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, jeśli okres pobierania zasiłku się skończył,
   
 • dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony - dla osób wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy,
   
 • dokument potwierdzający, że ubezpieczony przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie polisy, prowadził w sposób nieprzerwany działalność gospodarczą - dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
   
 • zaświadczenie o wykreśleniu wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) - dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Świadczenie zostanie zrealizowane w przewidzianym w umowie czasie – najczęściej to okres 30 dni od zgłoszenia.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie od utraty pracy zabezpiecza nasze zobowiązania finansowe w sytuacji utraty stosunku pracy

2. Ochrona od utraty dochodu jest oferowana najczęściej przez banki

3. Ubezpieczenie od utraty pracy może dotyczyć zabezpieczenia kredytu, pożyczki oraz karty kredytowej

4. Brak porównania ofert może prowadzić do przepłacenia za ubezpieczenie