Operacja to jedno z rozszerzeń w polisie na życie. Taki dodatek pozwala sfinalizować interwencję chirurgiczną, jednak to, ile dostaniemy wypłaty z ubezpieczenia, często zależy od klasy samej operacji. Sprawdzamy, jakie warunki stawiają wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe.

Pod kątem operacji chirurgicznej prześwietlamy OWU 6 firm: PZU , Uniqa, Compensa, Inter Polska, AXA i Nationale Nederlanden. W szczególności zakres ochrony, wiek ubezpieczonego, wyłączenia i limity odpowiedzialności.

Co oznacza operacja dla ubezpieczyciela?

Zanim zdecydujemy się dokupić operacje chirurgiczne do podstawy, warto wiedzieć, kiedy przyda się taki dodatek i co on właściwie oznacza. W przykładowym dokumencie OWU operacja chirurgiczna to:

operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym

Czym innym jest z kolei usunięcie (całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub zmiany patologicznej) wycięcie (częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu, struktury ciała lub zmiany patologicznej) i zmiana (patologiczny rozrost komórek danej tkanki, narządu lub układu). 

Za jakie operacje można dostać odszkodowanie?

Zanim zdecydujemy się dokupić operacje chirurgiczne do podstawy, warto wiedzieć, kiedy przyda się taki dodatek i co on właściwie oznacza. W przykładowym dokumencie OWU operacja chirurgiczna to:

 • Układ nerwowy – np. drenaż krwiaka śródmózgowego, wycięcie guza móżdżku, rekonstrukcja opon mózgowych;
   
 • Układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy – np. całkowite wycięcie tarczycy, operacja szyszynki, rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej;
   
 • Oko – np. rekonstrukcja spojówki z przeszczepem, wycięcie skrzydlika rogówki, przeszczep rogówki;
   
 • Ucho – np. całkowite wycięcie ucha zewnętrznego, rekonstrukcja kosteczek słuchowych, operacja naprawcza błony bębenkowej;
   
 • Układ oddechowy – np. operacyjne tamowanie krwotoku z nosa, wycięcie małżowiny wewnętrznej nosa, wycięcie nosa;
   
 • Jama ustna – np. wycięcie zmiany języka, zamknięcie przetoki ślinowej, wycięcie zmiany podniebienia twardego;
   
 • Przewód pokarmowy – np. częściowe wycięcie przełyku, operacja przetoki żołądkowej, podwiązanie żylaków wpustu żołądka;
   
 • Serce – np. zamknięta walwulotomia, otwarta walwuloplastyka, wszczepienie zastawki aortalnej;

Osobną kategorią mogą być także naczynia tętnicze oraz żylne, skóra, układ moczowy, żeński układ rozrodczy, męskie narządy płciowe, tkanki miękkie, kości, stawy i amputacje kończyn.

Kiedy nie będzie odszkodowania za operację chirurgiczną?

Każdy ubezpieczyciel stosuje wyłączenia odpowiedzialności, czyli wyklucza pewne sytuacje, w których nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia mogą być różne w zależności od firmy ubezpieczeniowej, ale kilka zapisów powtarza się w dokumentach OWU.

Nie ma co liczyć na odszkodowanie za operację chirurgiczną, jeśli jej przeprowadzenie zostało wymuszone:

 • wojną,
 • skażeniem promieniotwórczym,
 • czynnym uczestnictwem w zamieszkach społecznych,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
 • wypadkiem komunikacyjnym (gdy ubezpieczony prowadził pojazd bez uprawnień, pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych),
 • samookaleczeniem,
 • usiłowaniem popełnienia samobójstwa,
 • zatruciem (alkohol, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe) 
 • leczeniem innym niż leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • uprawianiem sportu w celach zarobkowych,
 • rekreacyjnym uprawianiem sportów walki, sportów motorowych i motorowodnych, sportów lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie.

Powyższe wyłączenia dotyczą sytuacji losowych. Jednak ograniczenia mają też zastosowanie w konkretnych przypadkach medycznych. Chodzi o niektóre operacji czy zabiegi chirurgiczne, po wykonaniu których nie przysługuje nam odszkodowanie.

To przykładowo:

 • operacja, co do której nie istniały wskazania medyczne warunkujące konieczność jej wykonania,
 • przeszczep organów lub narządów,
 • operacja wykonana w celu kosmetycznym lub estetycznym (wyjątek: usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku),
 • operacja wykonana w celu antykoncepcyjnym,
 • zmniejszenie lub powiększenie piersi,
 • zmiana płci,
 • operacja stomatologiczna (wyjątek: usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku),
 • operacja wykonana w celach diagnostycznych,
 • operacja związana z usunięciem ciała obcego metodą endoskopową,
 • operacja związana z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia,

Ubezpieczyciele mogą odmówić też finansowania tzw. reoperacji. To kolejna operacja chirurgiczna tego samego narządu, pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszą operacją chirurgiczną, wykonaną w ramach leczenia tego samego stanu chorobowego lub skutków tego samego nieszczęśliwego wypadku.

Jakie są limity odszkodowania za operację chirurgiczną?

Ubezpieczyciele, którzy mają w ofercie operację chirurgiczną, stosują ograniczenia w wypłacie świadczenia. Najpierw trzeba zdecydować się na sumę ubezpieczenia, np. 50 000 zł. To oznacza, że tyle maksymalnie dostaniemy za przeprowadzoną operację. 

Teraz przejdźmy do limitów. Przykładowa polisa na wypadek operacji zawiera kilka tzw. klas operacji – od rutynowej do bardzo poważnej i na tej podstawie obliczana jest wysokość odszkodowania.

Po wykonaniu operacji ubezpieczyciel wypłaci od 5% do 100% sumy ubezpieczenia (2500 zł - 50 000 zł przy SU 50 000 zł): 

 • 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej I klasy (np. przeszczep całej twarzy);
 • 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy (np. wycięcie zmiany tkanki mózgu);
 • 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy (np. częściowe wycięcie trzustki);
 • 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej IV klasy (np. otwarte nastawienie złamania szczęki); 
 • 5% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej V klasy (np. nacięcie moczowodu).

Także w dokumencie OWU znajdziemy podział operacji na poszczególne klasy, których liczba może wynosić od trzech do pięciu. O tym decyduje poszczególny ubezpieczyciel.

Co zrobić, żeby dostać odszkodowanie za operację?

Podstawą do wypłaty będzie przedstawienie ubezpieczycielowi kilku dokumentów, jak wniosek o wypłatę świadczenia, kopia dowodu osobistego lub paszportu, kopia dokumentacji medycznej z potwierdzeniem wykonania operacji, inne dokumenty z przychodni lub szpitala mające związek z operacją.

Jeśli operacja wynikała z obrażeń  ciała dodatkowo trzeba przedstawić kopię protokołu powypadkowego (wystawia BHP lub policja), kopia opisu świadczenia pierwszej pomocy, kopia dokumentacji wydanej w postępowaniu karnym (jeśli zostało wszczęte postępowanie). 

Na wypłatę świadczenia z tytułu operacji ubezpieczyciel ma 30 dni.

W jakiej polisie dostępna jest operacja?

Ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej najlepiej szukać w produktach indywidualnych (także w wariancie polisy dla całej rodziny). Ten dodatek występuje też w polisach grupowych zawieranych w miejscu pracy czy szkole, ale może zawierać niskie sumy ubezpieczenia lub ograniczony wykaz operacji chirurgicznych.

Operacja jako rozszerzenie rzadziej występuje w polisach mieszanych (oszczędnościowych i inwestycyjnych), a już zupełną rzadkością jest obecność w polisach bezterminowych dla seniorów czy polisach typu smart zawieranych przez internet bez pośrednictwa agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w PZU

Ubezpieczenie operacyjne w PZU gwarantuje pomoc finansową w przypadku ponad 600 zabiegów chirurgicznych.

Odszkodowanie można przeznaczyć na bieżące wydatki, jak również leczenie i rehabilitację konieczne po operacji.
Umowa polisowa trwa rok (z możliwością odnowienia na kolejne 12 miesięcy) i jest przeznaczona dla osób w wieku 18-69 lat.
Operacje podzielone są na 5 klas, według których PZU wypłaca odszkodowanie (100%, 50%, 30%, 10% lub 5% SU). Im niższa klasa, tym mniejsze świadczenie.

Ubezpieczony w PZU nie musi robić badań, aby zawrzeć umowę. Wypłata nie zależy od długości pobytu w szpitalu – wypłata za operację wykonaną podczas jednodniowej hospitalizacji. Warunkiem jest zabieg wykonany w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile przeprowadził go lekarz medycyny w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym.

Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w Uniqa

Polisa w TU Uniqa obejmuje 2 scenariusze:

 • operację chirurgiczną,
 • świadczenie rekonwalescencyjne w wysokości określonej ryczałtowo za dzień pobytu w szpitalu, który miał miejsce po każdej operacji – do 10 dni pobytu.

Świadczenie za operację można otrzymać w 3 kategoriach: grupa I - 50% SU, grupa II - 20% SU, grupa III - 10% SU.
Polisa jest dostępna w ramach ubezpieczenia grupowego. Trwa do chwili zmiany miejsca pracy przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w Compensa

Compensa gwarantuje wypłatę świadczenia do 20 000 zł za przeprowadzone operacje w ciągu 1 roku polisowego. Ubezpieczenie można wykupić jako samodzielny produkt lub jako rozszerzenie ochrony do polis Compensa Zdrowie lub Compensa Multi Zdrowie. Ubezpieczonym może być osoba w wieku do 65 lat.

Zakres ubezpieczenia obejmuje 2 warianty ubezpieczenia:

 • świadczenie za operacje chirurgiczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (wariant A),
 • świadczenie wypłacane za operacje chirurgiczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą (wariant B).

W zależności od wybranego wariantu i wieku ubezpieczonego, obowiązuje inna składka miesięczna – od 6 do 122 zł.

Miesięczny koszt ubezpieczenia od operacji

Wiek ubezpieczonego

Operacja chirurgiczna
w wyniku NW

Operacja chirurgiczna
w wyniku NW lub choroby

0-14 lat

6 zł21 zł

15-20 lat

7 zł28 zł

21-25 lat

9 zł35 zł

26-30 lat

9 zł36 zł

31-35 lat

10 zł38 zł

36-40 lat

11 zł45 zł

41-45 lat

12 zł49 zł

46-50 lat

17 zł66 zł

51-55 lat

20 zł80 zł

56-60 lat

25 zł99 zł

61-65 lat

31 zł122 zł

Tabela 1. OWU Compensa Świadczenie Operacyjne.

Wysokość świadczenia operacyjnego zależy od grupy, do której zakwalifikowana została wykonana operacja chirurgiczna i wynosi:

 • 10 000 zł – operacje z grupy 5 np. przeszczepy,
 • 8 000 zł – operacje z grupy 4 np. operacje wątroby,
 • 6 000 zł – operacje z grupy 3 np. operacje nerek, kręgosłupa,
 • 4 000 zł – operacje z grupy 2 np. częściowa operacja tarczycy,
 • 2 000 zł – operacje z grupy 1 np. operacje żylaków kończyn dolnych.

Compensa stosuje karencję o długości 3 miesięcy od podpisania umowy.

Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w Inter Polska

Operacje w Inter Polska to dodatek w ramach polisy zdrowotnej. Ubezpieczyciel oferuje kilkadziesiąt rodzajów zabiegów chirurgicznych refundowanych według procentowej sumy ubezpieczenia – od 15% do 100% SU, np.:

 • 15% SU za operacje jajników,
 • 30% SU za operacje moczowodu,
 • 50% SU za operacje na rdzeniu kręgowym,
 • 75% SU za operacje kości czaszki,
 • 100% SU za przeszczep nerki

Karencja w polisie Inter Polska trwa 3 miesiące. Ubezpieczyciel nie odpowiada za operacje będące następstwem ciąży i porodu przez okres pierwszych 8 miesięcy od zawarcia umowy.

Umowę może zawrzeć osoba w wieku do 60 lat.

Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w AXA

W AXA ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej może wykupić osoba między 13 i 51 rokiem życia. Odszkodowanie jest przyznawane za operację w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Umowa trwa 12 miesięcy.

Ubezpieczyciel wymaga ankiety medycznej, na postawie której ocenia ryzyko. W razie wątpliwości kieruje przyszłego ubezpieczonego na bezpłatne badania.

Świadczenie za operację wynosi od 20% do 100% sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju operacji (podział na 5 klas).

Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w Nationale Nederlanden

Polisa operacyjna przeznaczona jest dla osób w wieku 1-61 lat. Umowa dodatkowa może zostać zawarta w wariancie podstawowym, rozszerzonym albo premium:

 • Wariant podstawowy: pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub operacja spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • Wariant rozszerzony: pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub operacja w wybranym zakresie spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem,
 • Wariant premium: pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub operacja w wybranym zakresie spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz pozostałe operacje.

Umowa trwa 5 lat – wygasa, gdy ubezpieczony skończy 65 lat.

Operacje w Nationale Nederlanden są podzielone według klas: I – 100% SU, II – 75% SU, III – 50% SU, IV – 25% SU, V – 10% SU.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek operacji można kupić najczęściej jako polisę dodatkową

2. Wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia i klasy operacji

3. Nie wszystkie operacje są refundowane z polisy na życie

4. Umowa na polisę operacyjną trwa zazwyczaj 12 miesięcy lub 5 lat