Ubezpieczenie na wypadek poddania się operacji jest z reguły niedrogie, a może zagwarantować wiele korzyści. Co zrobić w sytuacji, gdy istnieje konieczność zabiegu chirurgicznego? Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać z tego tytułu? Na co uważać, kupując ubezpieczenie gwarantujące świadczenie operacyjne? Sprawdzamy, kto oferuje tak korzystne rozwiązanie i na jakich warunkach. 

Oczywiście, jest to opcja dodatkowa, ale warto wiedzieć, że mamy taką możliwość. Rozszerzenie ochrony, jakie możemy nabyć do umowy podstawowej w ubezpieczeniu na życie, może zapewnić nam dodatkowe profity. Pieniądze z polisy zawsze możemy przeznaczyć na dowolny cel - zarówno rehabilitację, leczenie, jak i wyjazd za granicę czy zakup sprzętu. Takie środki mogą być wyjściem z sytuacji, gdy na przykład kontuzja uniemożliwi nam zarobkowanie na dotychczasowym poziomie. 

Co oznacza operacja dla ubezpieczyciela?

Przed zakupem polisy na wypadek zabiegu chirurgicznego na pewno warto dowiedzieć się, jak towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją słowo „operacja”. W przykładowym dokumencie OWU, np. w Nationale Nederlanden operacja chirurgiczna jest definiowana jako zabieg, który:

 • przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, w obecności anestezjologa,
 • wykonuje się w szpitalu, przez lekarza uprawnionego do jego wykonania,
 • wymaga nacięcia skóry lub innych tkanek.

Dodatkowo ubezpieczyciel wspomina, że operacja musi być niezbędna, aby zmniejszyć objawy choroby lub urazu (zdarzeniem ubezpieczeniowym nie jest operacja przeprowadzona jedynie w celach diagnostycznych). W OWU napisano również, że odpowiedzialność TU dotyczy naturalnie tylko tych zabiegów, które zostały wymienione w załączniku do umowy.

Jakie operacje są podstawą do odszkodowania?

Zanim zdecydujemy się dokupić operacje chirurgiczne do podstawy, warto wiedzieć, kiedy przyda się taki dodatek i co on właściwie oznacza.

W przykładowym dokumencie OWU operacja chirurgiczna to:

 • układ nerwowy – np. drenaż krwiaka śródmózgowego, wycięcie guza móżdżku, rekonstrukcja opon mózgowych;
 • układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy – np. całkowite wycięcie tarczycy, operacja szyszynki, rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej;
 • oko – np. rekonstrukcja spojówki z przeszczepem, wycięcie skrzydlika rogówki, przeszczep rogówki;
 • Ucho – np. całkowite wycięcie ucha zewnętrznego, rekonstrukcja kosteczek słuchowych, operacja naprawcza błony bębenkowej;
 • układ oddechowy – np. operacyjne tamowanie krwotoku z nosa, wycięcie małżowiny wewnętrznej nosa, wycięcie nosa;
 • jama ustna – np. wycięcie zmiany języka, zamknięcie przetoki ślinowej, wycięcie zmiany podniebienia twardego;
 • przewód pokarmowy – np. częściowe wycięcie przełyku, operacja przetoki żołądkowej, podwiązanie żylaków wpustu żołądka;
 • serce – np. zamknięta walwulotomia, otwarta walwuloplastyka, wszczepienie zastawki aortalnej.

Osobną kategorią mogą być także naczynia tętnicze oraz żylne, skóra, układ moczowy, żeński układ rozrodczy, męskie narządy płciowe, tkanki miękkie, kości, stawy i amputacje kończyn.

Jakie są limity odszkodowania za operację chirurgiczną?

W ramach ubezpieczenia na wypadek operacji przysługuje określona liczba świadczeń. Limity określa tzw. suma ubezpieczenia. Jeśli wynosi ona 30 000 złotych, oznacza to, że łączna wartość odszkodowania otrzymanego z tytułu przebytego zabiegu chirurgicznego nie może przekroczyć tej kwoty.

Ubezpieczyciel wypłaca od 5% do 100% sumy ubezpieczenia, w zależności od rodzaju zabiegu. Przykładowa polisa na wypadek operacji, np. w PZU gwarantuje wypłatę:

 • 100% sumy ubezpieczenia – jeśli ubezpieczony miał wykonywaną operację I klasy (np. przeszczep całej twarzy lub narządu),
 • 50% sumy ubezpieczenia – kiedy konieczna była operacja II klasy (np. wycięcie zmiany w tkankach lub operacje na rdzeniu kręgowym),
 • 30% sumy ubezpieczenia – gdy przebyto zabieg chirurgiczny III klasy (np. częściowe wycięcie pęcherza moczowego),
 • 10% sumy ubezpieczenia – gdy ubezpieczony miał operację IV klasy (np. częściowe wycięcie tarczycy),
 • 5% sumy ubezpieczenia – gdy wykonano operację V klasy (np. wycięcie zmiany migdałka, operacja przepukliny pępkowej lub operacja jajnika lub jajowodu).

Suma ubezpieczenia w ramach polisy PZU może wynosić od 15 000 zł do 100 000 zł. Wysokość świadczenia z tytułu operacji będzie więc ustalana w oparciu o wybraną kwotę SU.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek operacji?

Koszt zakupu polisy na wypadek operacji wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych, a na jej cenę wpływają czynniki takie jak np.: wiek ubezpieczonego, suma odszkodowania czy też zakres ochrony ubezpieczeniowej. Przykładowo, TU Compensa oferuje świadczenie operacyjne już od 6 złotych miesięcznie, jednak jest ono dostępne wyłącznie dla dzieci poniżej 14 roku życia. Dorosła osoba zapłaci za ubezpieczenie na wypadek zabiegu chirurgicznego od 9 do nawet 122 złotych miesięcznie (w zależności od wybranego wariantu polisy). 
 

Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej – cena polisy na przykładzie Świadczenia Operacyjnego Compensa

Wiek ubezpieczonego

Wariant AWariant B

0-14 lat

6 zł21 zł

15-20 lat

7 zł28 zł

21-30 lat

9 zł35-36 zł

31-40 lat

10-11 zł38-45 zł

41-50 lat

12-17 zł49-66 zł

51-60 lat

20-25 zł80-99 zł

61-65 lat

31 zł122 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty TU Compensa z dnia 10.12.2021 r.

Co zrobić, żeby dostać świadczenie za operację?

Podstawą do wypłaty świadczenia operacyjnego jest oczywiście przedstawienie ubezpieczycielowi odpowiednich dokumentów. Naturalnie niezbędne będą: wniosek o wypłatę świadczenia, kopia dowodu osobistego lub paszportu, a także dokumentacja medyczna potwierdzająca wykonanie operacji.  

Jak otrzymać odszkodowanie z tytułu operacji chirurgicznej? Najszybszy sposób to wypełnienie formularza online – wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje taką możliwość. Jest to łatwy sposób na szybki kontakt z ubezpieczycielem.  

W celu zgłoszenia roszczenia należy:  

 • wypełnić prawidłowo i w terminie wniosek – podać dane osobowe, informacje niezbędne do identyfikacji, a także szczegółowo opisać zajście zdarzenia i jego okoliczności,
 • zeskanować wszystkie dokumenty i dołączyć je do formularza online,
 • zaznaczyć wybraną formę wypłaty świadczenia,
 • wysłać komplet dokumentów do TU.

Decyzja ubezpieczyciela dotycząca przyjęcia bądź odrzucenia wniosku o świadczenie jest dostarczana zwykle drogą e-mailową, do 30 dni od daty zgłoszenia.

Kiedy nie należy się świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej?

Każdy ubezpieczyciel stosuje wyłączenia odpowiedzialności, czyli wyklucza pewne sytuacje, w których nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia mogą być różne w zależności od firmy ubezpieczeniowej, ale kilka zapisów powtarza się w dokumentach OWU.

Nie ma co liczyć na odszkodowanie za operację chirurgiczną, jeśli jej przeprowadzenie zostało wymuszone:

 • wojną,
 • skażeniem promieniotwórczym,
 • czynnym uczestnictwem w zamieszkach społecznych,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
 • wypadkiem komunikacyjnym (gdy ubezpieczony prowadził pojazd bez uprawnień, pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych),
 • samookaleczeniem,
 • usiłowaniem popełnienia samobójstwa,
 • zatruciem (alkohol, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe) 
 • leczeniem innym niż leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • uprawianiem sportu w celach zarobkowych,
 • rekreacyjnym uprawianiem sportów walki, sportów motorowych i motorowodnych, sportów lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie.

Powyższe wyłączenia dotyczą sytuacji losowych. Jednak ograniczenia mają też zastosowanie w konkretnych przypadkach medycznych. Chodzi o niektóre operacji czy zabiegi chirurgiczne, po wykonaniu których nie przysługuje nam odszkodowanie.

To przykładowo:

 • operacja, co do której nie istniały wskazania medyczne warunkujące konieczność jej wykonania,
 • przeszczep organów lub narządów,
 • operacja wykonana w celu kosmetycznym lub estetycznym (wyjątek: usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku),
 • operacja wykonana w celu antykoncepcyjnym,
 • zmniejszenie lub powiększenie piersi,
 • zmiana płci,
 • operacja stomatologiczna (wyjątek: usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku),
 • operacja wykonana w celach diagnostycznych,
 • operacja związana z usunięciem ciała obcego metodą endoskopową,
 • operacja związana z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia,

Ubezpieczyciele mogą odmówić też finansowania tzw. reoperacji. To kolejna operacja chirurgiczna tego samego narządu, pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszą operacją chirurgiczną, wykonaną w ramach leczenia tego samego stanu chorobowego lub skutków tego samego nieszczęśliwego wypadku.

Co oprócz ochrony na wypadek operacji?

Poza odszkodowaniem z tytułu przebytej operacji polisa może gwarantować także inne rodzaje pomocy, np. sfinansowanie każdego dnia pobytu w szpitalu. Takie rozwiązanie może zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa i spokój w wielu trudnych sytuacjach. Jeśli umowa ubezpieczenia została rozszerzona o wybrane warianty, można wnioskować również o odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania (co mogło być przyczyną operacji) lub świadczenie z tytułu niezdolności do pracy w okresie rekonwalescencji. Ochrona działa oczywiście na całym świecie i obowiązuje niezależnie od tego, czy zabieg był wykonany w kraju, czy za granicą.

Gdzie dostępna jest operacja jako rozszerzenie polisy?

Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej jest dostępne zazwyczaj w ramach polisy zdrowotnej lub na życie. Takie rozwiązanie występuje zarówno w produktach indywidualnych, jak i grupowych, np. zakupionych za pośrednictwem pracodawcy. W tym drugim przypadku trzeba się jednak liczyć z niższymi sumami ubezpieczenia oraz ograniczonym wykazem operacji chirurgicznych, za które przysługuje odszkodowanie.

Polisę na wypadek operacji można wykupić w takich towarzystwach ubezpieczeniowych, jak:

 • PZU – TU zapewnia wsparcie finansowe, gdy doszło do jednego z 600 zabiegów chirurgicznych wymienionych w OWU. Świadczenie można przeznaczyć zarówno na bieżące wydatki, jak i rehabilitację po zabiegu. Umowa jest podpisywana na rok z opcją odnowienia; do polisy mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat,
 • Inter Polska – TU oferuje rozszerzenie polisy zdrowotnej, które chroni na wypadek konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Ochrona obejmuje kilkadziesiąt rodzajów operacji, a odszkodowanie wyniesie od 15% do 100% sumy ubezpieczenia. Karencja trwa 3 miesiące, a umowę może podpisać każdy, kto jest pełnoletni, ale nie ukończył 60 lat.
 • Nationale Nederlanden – ubezpieczyciel zapewnia wsparcie w wariancie podstawowym, rozszerzonym albo premium. W ramach najszerszego zakresu ochrony można liczyć na wypłatę odszkodowania z tytułu zdarzeń takich jak: pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze oraz operacja spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Umowę ubezpieczenia może zostać podpisana na 5 lat przez osoby, które nie przekroczyły 61 roku życia, natomiast odszkodowanie wynosi od 10% do 100% SU.
 • Compensa – TU oferuje ubezpieczenie na wypadek operacji nie tylko w ramach polisy zdrowotnej, ale również jako samodzielny produkt. Maksymalne odszkodowanie, które można uzyskać, wynosi 20 000 zł, a prawo do ubiegania się o nie przysługuje osobom do 65 roku życia. Wysokość składki, czy zakres ochrony zależy od wybranego wariantu.
 • Uniqa– TU zapewnia wsparcie nie tylko na wypadek konieczności poddania się operacji, ale także wtedy, gdy konieczna jest hospitalizacja po wykonanym zabiegu. Odszkodowanie może wynieść od 10% do 50% SU; umowę podpisuje się z osobami w wieku pomiędzy 13 a 51 lat.

 Ubezpieczenie na wypadek operacji – przegląd ofert wybranych TU

TU

Wiek ubezpieczonego

Zakres ochronyGwarantowane odszkodowanie
PZU
(Wsparcie po operacji chirurgicznej)
 
18-69 lat

ponad 600 operacji wymienionych w OWU

od 5% do 100% SU

Inter Polska (dodatek do polisy zdrowotnej)

18-60 latkilkadziesiąt rodzajów operacji wymienionych w OWUod 15% do 100% SU

Nationale Nederlanden (umowa dodatkowa do polisy zdrowotnej)

1-61 latzależy od wybranego wariantuod 10% do 100% SU

Compensa (Świadczenie operacyjne)

0-65 latzależy od wybranego wariantuod 10% do 100% SU
Uniqa
(umowa dodatkowa do polisy zdrowotnej)
 
13-51 lat

wybrane operacje + hospitalizacja po wykonanym zabiegu

od 10% do 50% SU

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 10.12.2021 r.

Jak przedstawia powyższa tabela - towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne możliwości w zakresie ochrony, również dotyczącej operacji. Mogą różnić się od siebie ilością operacji, rodzajem zabiegów, ale także wysokością odszkodowania. 

Przed zakupem ubezpieczenia na życie warto porównać dostępne możliwości. W ten sposób łatwiej będzie nam znaleźć rozwiązanie, które będzie nas satysfakcjonować. Wystarczy, że poświęcimy 2 minuty na wypełnienie krótkiej ankiety, w której zaznaczymy, jaka ochrona nas interesuje. Na podstawie udzielonych informacji specjaliści przygotują dla nas ofertę na miarę naszych indywidualnych potrzeb.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek operacji można kupić najczęściej jako polisę dodatkową

2. Wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia i klasy operacji

3. Nie wszystkie operacje są refundowane z polisy na życie

4. Umowa na polisę operacyjną trwa zazwyczaj 12 miesięcy lub 5 lat

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej

 1. Co to jest świadczenie operacyjne?

  Świadczenie operacyjne – inaczej odszkodowanie na wypadek operacji. To zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy ubezpieczony zostanie poddany zabiegowi chirurgicznemu (w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku). Wysokość należnego świadczenia zależy od grupy, do której ubezpieczyciel zakwalifikował dany zabieg, może ono wynieść od 5% do 100% sumy odszkodowania.

 2. Czy można kupić samo ubezpieczenie na wypadek operacji?

  Ubezpieczenie na wypadek operacji stanowi najczęściej dodatkową umowę w standardowej polisie zdrowotnej lub na życie. Aby uzyskać ochronę, trzeba zatem podpisać umowę podstawową (wyjątek stanowi oferta TU Compensa).  

 3. Kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze za operację?

  Podstawą do roszczeń jest przedstawienie u ubezpieczyciela odpowiedniego wniosku oraz obowiązkowych dokumentów. Natomiast na wypłatę świadczenia z tytułu operacji TU ma 30 dni.

 4. Jakie zabiegi traktowane są jako operacja, która upoważnia do odszkodowania?

  Zabiegi stanowiące podstawę do wypłaty świadczenia, są zawsze wymienione w dokumencie OWU każdej polisy. Przykładowe operacje upoważniające do przyznania odszkodowania to m.in. amputacja kończyny, operacja przetoki żołądkowej, rekonstrukcja twarzy po wypadku, wszczepienie zastawki aortalnej, wycięcie guza móżdżku czy wycięcie tarczycy.

   

 5. Co oprócz operacji może być podstawą do otrzymania odszkodowania?

  Poza operacjami chirurgicznymi podstawą do otrzymania świadczenia może być także hospitalizacja, poważne zachorowanie lub niezdolność do pracy po przebytym zabiegu. Wiele zależy jednak od wybranego wariantu polisy – nie wszystkie TU oferują tak szeroki zakres ochrony.

 6. Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na wypadek operacji?

  Karencja w polisie na wypadek operacji trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od OWU. Jest to rodzaj zabezpieczenia do TU, które uniemożliwia ubieganie się o wypłatę świadczenia z tytułu operacji, jeśli ubezpieczony wiedział o niej jeszcze przed zakupem polisy.