Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Ubezpieczenia na życie charakteryzują pewne ograniczenia. Są to przede wszystkim granice wiekowe, ale również wymogi względem stanu zdrowia osoby przystępującej do zakupu polisy. Czy to oznacza, że osoby niepełnosprawne są wykluczone z możliwości zakupu ubezpieczenia na życie?

Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/zycie/ubezpieczenie-na-zycie-dla-osoby-niepelnosprawnej-to-mozliwe

Nic bardziej mylnego – niepełnosprawni również mogą zainwestować w zakup polisy, która zapewni im ochronę na wielu płaszczyznach w życiu. Należy jednak wiedzieć, na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia, by dokonać dobrego zakupu.

Jak określa się niepełnosprawność?

W Polsce o stopniu niepełnosprawności decyduje komisyjnie powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. U osoby niepełnosprawnej po ukończeniu 16 roku życia komisja orzeka o jednym z trzech stopni: lekkim, umiarkowanym i znacznym.

  • stopień lekki oznacza istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy. Jest to naruszona sprawność organizmu oraz ograniczenie w pełnieniu ról społecznych,
  • stopień umiarkowany oznacza osobę, której potrzebna jest czasowa pomoc w pełnieniu ról społecznych oraz wykonywaniu pracy,
  • stopień znaczny z kolei oznacza osoby niezdolne do pracy, wymagające stałej opieki oraz pomocy w funkcjonowaniu społecznym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce ok. 12% całego społeczeństwa stanowią osoby niepełnosprawne. To prawie 5 mln obywateli, którzy mogą być potencjalną grupą docelową dla towarzystw ubezpieczeniowych. Jak zaznacza jednak GUS, dane te mogą być niedoszacowane, ponieważ w badaniu 1,5 mln respondentów skorzystało z prawa dobrowolności odpowiadania na pytania i nie udzieliło odpowiedzi.

Czy niepełnosprawny może się ubezpieczyć i otrzymać świadczenie?

W zależności od stopnia niepełnosprawności – istnieją różne formy ochrony z ubezpieczenia na życie. Tutaj znaczącą kwestią jest oprócz stopnia niepełnosprawności, również jej rodzaj. W innej sytuacji życiowej znajduje się osoba, która korzysta z wózka inwalidzkiego z powodu stwardnienia rozsianego, w innej z kolei osoba po 50-tce, która doznała porażenia ciała wskutek wylewu.

Do zakupu polisy na życie najczęściej mogą przystąpić osoby między 18 a 60 rokiem życia – granice wiekowe są różne w przypadku różnych ofert oraz towarzystw ubezpieczeniowych. 

WAŻNE!
Sama niepełnosprawność nie wyklucza możliwości zakupu ochrony na życie, może jednak eliminować pewne obszary ochrony.

Przy wyborze polisy dobrze jest zwracać uwagę na umowy dodatkowe, które zwiększają zakres ochrony, jak i na pomoc, którą oferują. Wiele ubezpieczeń zawiera np. pakiet świadczeń powypadkowych. Gwarantuje on zorganizowanie i opłacenie m.in. rehabilitacji, transportu medycznego czy dowóz leków. Ten rodzaj pomocy nie będzie obowiązywał stale, lecz w momencie, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną.

Prawo do otrzymania świadczenia nie jest również ważne w chwili, gdy dojdzie do zdiagnozowania poważnej choroby, która jest efektem lub konsekwencją posiadanej już choroby. 

Stąd bardzo często stosowane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe ankiety medyczne, które mają na celu ustalenie konkretnego stanu zdrowia w chwili zawarcia umowy. Osoba ubezpieczona jest weryfikowana i na tej podstawie określa się ryzyko zachorowania na poszczególne schorzenia. 

Niepełnosprawność nabyta w trakcie trwania polisy na życie

Czym innym z kolei jest niepełnosprawność, którą nabywa się w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej. W sytuacji, gdy zawieraliśmy umowę z ubezpieczycielem, będąc w dobrym stanie zdrowia, a po przeżyciu wypadku – nasz stan ulega pogorszeniu i dochodzi do niepełnosprawności – mamy prawdo do odpowiedniego odszkodowania w zależności od wybranej przez nas ochrony.

Na przykładzie oferty PZU sprawdźmy, jak towarzystwa ubezpieczeniowe definiują inwalidztwo i co w takiej sytuacji oferują. 

Ubezpieczony, który zdecydował się na ochronę w ramach programu PZU Wsparcie w razie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku może liczyć na pomoc w dwóch przypadkach:

  • inwalidztwo trwałe, częściowe,
  • inwalidztwo trwałe, całkowite.

Pierwszy rodzaj inwalidztwa dotyczy sytuacji, w której wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony stracił jeden lub wiele organów ciała, jak również w chwili, gdy organ utracił swoje funkcje.

Inwalidztwo trwałe i całkowite z kolei dotyczy sytuacji, w których wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony traci całkowicie możliwość wykonywania pracy. W tej sytuacji można otrzymać nawet 100% sumy ubezpieczenia. 

Należy jednak pamiętać, że powyżej opisany pakiet PZU dotyczy umowy dodatkowej, co oznacza, że wymaga zakupu polisy podstawowej. Podstawowy zakres ochrony bardzo często nie uwzględnia świadczenia z tytułu innego niż zgon osoby ubezpieczonej.

Jak niepełnosprawność wpływa na cenę ubezpieczenia?

Wiele ubezpieczeń z uwagi na stopień niepełnosprawności może podnieść cenę składki. Tutaj jednak w dużej mierze istotny jest fakt, czego niepełnosprawność dotyczy i jak jest leczona. Bardzo ważnym punktem jest również leczenie oraz stosowanie się do zaleceń lekarza względem posiadanej już choroby.

Niestosowanie się do wskazówek lekarza może skutkować niewypłaceniem świadczenia, gdy okaże się, że ubezpieczony zaniedbywał swoje schorzenie, co mogło skutkować pogorszeniem stanu zdrowia.

Ankieta medyczna dla osoby niepełnosprawnej – lepiej podać prawdę

Przy podpisywaniu umowy wiele towarzystw ubezpieczeniowych wymaga wypełnienia ankiety medycznej. Zatajenie jakichkolwiek informacji na temat własnego zdrowia może mieć w przyszłości niekorzystne dla nas konsekwencje.

W sytuacji, gdy zataimy przed ubezpieczycielem fakt o swoim stanie zdrowia – ubezpieczyciel może w przyszłości odmówić wypłaty świadczenia. Ważne jest zatem, by informacji o swoim stanie zdrowia udzielać solidnie i szczegółowo. Dzięki temu uniknie nas ryzyko nieotrzymania świadczenia z polisy. 

Ubezpieczenie osoby niepełnosprawnej w NFZ

Niepełnosprawni, którzy pracują na podstawie umowy o dzieło mogą samodzielnie się ubezpieczyć w NFZ, ale w sytuacji, gdy pracuję na etacie, obowiązek ubezpieczenia spoczywa na pracodawcy. Osoba niezdolna do podejmowania czynności prawnych może zostać ubezpieczona przez opiekunów prawnych. W momencie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia w ramach NFZ, opiekunowie powinni pamiętać, że nie mogą tego zrobić oboje. Może to zrobić tylko jeden z opiekunów – przy prywatnych ubezpieczeniach nie ma takiego ograniczenia i jeśli rodzice mają takie życzenie i stać ich na opłacanie składek, mogą mieć wykupione różne polisy zdrowotne w kilku zakładach ubezpieczeń.

Zgłaszając siebie lub inną osobę z niepełnosprawnością do ubezpieczenia w ramach NFZ (np. dziecko),nie trzeba wypełniać żadnych wniosków na temat stanu zdrowia ani robić badań lekarskich.

Ważne informacje

1.Niepełnosprawność nie wyklucza możliwości zakupu polisy na życie

2. Przy zakupie ubezpieczenia należy udzielić rzetelnych informacji o swoim stanie zdrowia

3. Niepełnosprawność może być podstawą do otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia na życie

4. Przy wyborze polisy bardzo ważne jest porównanie ofert, które pozwoli wybrać najlepszą ofertę