Szukasz ubezpieczenia na życie za milion złotych? Okazuje się, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie odszkodowanie na tak dużą kwotę, ale są wyjątki. Koszt ubezpieczenia na życie na milion złotych w firmie Nationale Nederlanden dla 35-letniej osoby wynosi 475 zł. Składkę za ubezpieczenie na milion możesz wyliczyć w naszym kalkulatorze. Sprawdź przygotowaną przez nas analizę, i dowiedz się, kto oferuje ubezpieczenie na życie za milion złotych, a nawet więcej.

Szukasz ubezpieczenia na życie za milion złotych? Okazuje się, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie odszkodowanie na tak dużą kwotę, ale są wyjątki. Sprawdź przygotowaną przez nas analizę, i dowiedz się, kto oferuje ubezpieczenie na życie za milion złotych, a nawet więcej.

Co oznacza ubezpieczenie na życie za milion złotych?

Ubezpieczenie na życie za milion złotych to zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, kalectwa czy też śmierci. Kwota sumy ubezpieczenia zależy od typu zdarzenia opisanego w dokumencie OWU polisy.

Wybierając ubezpieczenie za milion złotych, warto zwrócić uwagę nie tylko na maksymalną kwotę sumy ubezpieczenia, którą oferuje dana polisa, ale także na kwoty, które przysługują, gdy doszło do innych zdarzeń polisowych. 

WAŻNE!
Polisa może gwarantować świadczenie w wysokości 1 miliona złotych, ale za określone zdarzenie, np. zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenie może być obliczane na podstawie różnych kwot, w zależności od OWU. 

  • jeśli ubezpieczony zmarł, towarzystwo ubezpieczeniowe może przyznać mu odszkodowanie w wysokości od 10 000 do 2 000 000 złotych, kwota ta jest wypłacana jednorazowo współmałżonkowi (w dalszej kolejności upoważnione są dzieci, rodzice oraz pozostali krewni),
     
  • jeśli ubezpieczonemu przydarzył się uraz ciała, świadczenie zostanie obliczone procentowo zgodnie z tabelą zawartą w OWU, może ono wynieść od 1 do 100%, w zależności od rodzaju urazu,
     
  • jeśli ubezpieczony zachorował, suma ubezpieczenia może wynieść do 500 000 złotych, pod warunkiem, że schorzenie znajduje się na liście chorób ciężkich objętych ubezpieczeniem, w przypadku, gdy konieczna jest operacja chirurgiczna, suma ubezpieczenia jest równa do 100 000 zł, odszkodowanie wypłaca się po przebytym zabiegu chirurgicznym,
     
  • jeśli ubezpieczony wymaga rehabilitacji lub trafił do szpitala, kwota ubezpieczenia może wynieść z reguły do 10 000 złotych, świadczenie należy przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z pobytem w szpitalu, uczestnictwem w zajęciach rehabilitacyjnych oraz zakupem odpowiedniego sprzętu medycznego.

Ubezpieczenie na życie za milion złotych zabezpiecza bliskich przede wszystkim na wypadek nieprzewidzianej śmierci. Osierocone dzieci lub współmałżonek z kredytem hipotecznym mogą liczyć w takiej sytuacji na wsparcie finansowe.

Który ubezpieczyciel oferuje polisę na życie za milion złotych?

Ubezpieczenie za milion złotych lub więcej jest dostępne u kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Polisę na życie na milion złotych oferują: Generali, Allianz, Nationale Nederlanden, Aegon, Ergo Hestia oraz Uniqa. W przypadku pozostałych ubezpieczycieli kwota odszkodowania wynosi mniej niż 1 milion złotych lub jest ustalana indywidualnie.

Generali ubezpieczenie za milion złotych

W przypadku Generali suma ubezpieczenia w niektórych wariantach może wynieść 1 milion złotych, polisa na życie jest bez karencji – nawet jeśli do zgonu doszło kilka dni po jej wykupieniu, rodzina zmarłego może liczyć na wsparcie finansowe. Umowa jest zawierana na czas 12 miesięcy lub 5 lat.

Nationale Nederlanden ubezpieczenie za milion złotych

Jeśli chodzi o Nationale Nederlanden, towarzystwo ubezpieczeniowe także oferuje polisy na życie za milion złotych. Świadczenie jest wypłacane bliskim ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Wysokość składki zależy od wielu zmiennych, takich jak wiek, stan zdrowia, czy też historia chorób w rodzinie. Na przykład dla 35-letniej osoby, która zdecydowała się zabezpieczyć swoją rodzinę, składka miesięczna może wynieść około 475 złotych.

Allianz ubezpieczenie za milion złotych

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz także oferuje odszkodowanie w wysokości miliona złotych, polisę mogą wykupić osoby w wieku do 99 lat, wysokość składki miesięcznej oraz czas trwania umowy są ustalane indywidualnie. Ubezpieczony może rozszerzyć polisę i zabezpieczyć się dodatkowo także w razie wystąpienia poważnej choroby lub wypadku. Dostępne jest także odszkodowanie w wysokości do 2 milionów euro, wypłacane, gdy istnieje konieczność leczenia poważnego zachorowania za granicą.

Aegon ubezpieczenie za milion złotych

Odszkodowanie w wysokości 1 000 000 złotych ma w swojej ofercie również Aegon. W ramach polisy Bezpieczni Bliscy rodzina ubezpieczonego może liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 1 miliona złotych. Ubezpieczeniu podlegają osoby w wieku pomiędzy 18 i 64 lat. Na wysokość składki wpływa wysokość sumy ubezpieczenia, płeć i wiek ubezpieczonego, czas trwania umowy, częstotliwość opłacania składki, a także przynależność do grupy podwyższonego ryzyka.

Ergo Hestia ubezpieczenie za milion złotych

Polisa na milion złotych pojawia się także w ofercie Ergo Hestia. Ubezpieczyciel proponuje świadczenie w wysokości do 10 milionów złotych (ubezpieczenie życia) oraz do 4 milionów złotych (w ramach niezdolności do pracy). Polisę mogą wykupić osoby w wieku od 18 do 100 lat. W przypadku śmierci ubezpieczonego beneficjenci otrzymują jednorazowe świadczenie w wysokości aktualnej sumy ubezpieczenia. Możliwe jest również zabezpieczenie zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego.

Uniqa ubezpieczenie za milion złotych

Ubezpieczenie na życie za milion złotych jest dostępne także dla klientów UNIQA. Maksymalna kwota polisy wynosi 2 000 000 złotych, mogą ją wykupić osoby w wieku poniżej 70 lat. Polisa zapewnia ochronę zarówno na wypadek śmierci, jak i w sytuacji niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu. Umowa jest podpisywana na minimum 5 lat.

Wysokość odszkodowania w wybranych TU

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Maksymalna suma ubezpieczenia

Czas trwania umowyWiek ubezpieczonego
Generali1 000 000 zł12 miesięcy / 5 lat, bez karencji

ustalany indywidualnie

Nationale Nederlanden1 000 000 złminimum 10 lat

18-66 lat

Allianz1 000 000 złustalany indywidualnie

do 99 lat

Aegon1 000 000 zł5-40 lat

18-64 lata

Ergo Hestia10 000 000 złustalany indywidualnie

18-100 lat

Uniqa2 000 000 złminimum 5 lat

18-70 lat

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.

Kto powinien kupić ubezpieczenie za milion złotych?

Ubezpieczenie na życie za milion złotych może wykupić każdy, komu zależy na ochronie bliskich. Na polisę często decydują się osoby, które wykonują niebezpieczny zawód lub, jako jedyne w rodzinie, pracują na utrzymanie domu. Wysokość składki miesięcznej zależy od różnych zmiennych, takich jak np. wiek czy też stan zdrowia – u osoby starszej i chorującej jest ona wyższa, dlatego też nie każdego stać na polisę na życie za milion złotych.

PAMIĘTAJ!
Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa składka za polisę. Ubezpieczenie za milion złotych będzie tańsze dla osoby młodszej ze względu na niższe ryzyko zgonu czy wystąpienie innego zdarzenia objętego ochroną z polisy na życie.

W jakich sytuacjach przyda się ubezpieczenie za milion złotych?

Polisa na życie w wysokości 1 miliona złotych przydaje się w sytuacji, gdy para kupiła dom i spłaca kredyt. W sytuacji, gdyby doszło do zgonu jednego z partnerów, współpartner otrzyma świadczenie, które pozwoli mu spłacić należność. 

Ubezpieczenie za milion złotych jest pomocne także w rodzinach wielodzietnych – gdy jednego z rodziców zabraknie, pozostali członkowie mogą skorzystać z odszkodowania i w ten sposób poradzić sobie z trudną sytuacją.

Kiedy nie będzie miliona złotych z ubezpieczenia?

Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, które zostały opisane w OWU. Zawarta tam lista to sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia. 

Odszkodowanie nie przysługuje, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków lub innych substancji o podobnym działaniu. 
Polisa na życie może nie obejmować także sytuacji, w których ubezpieczony popełnił samobójstwo, niezależnie od stanu poczytalności oraz gdy w ankiecie medycznej zostały podane nieprawidłowe informacje.

Ważne informacje

1. W ofertach wielu firm ubezpieczeniowych można znaleźć ubezpieczenie na życie na milion złotych. Ma ono na celu uchronić bliskich w sytuacji śmierci

2. Wysokość składki, a także suma ubezpieczenia na życie jest zależna od wieku, stanu zdrowia oraz możliwości finansowych ubezpieczonego

3. Wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie sumy ubezpieczenia przysługującej danemu zdarzeniu wymienionemu w OWU

4. Przed zakupem polisy warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności opisane w OWU – nie zawsze ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 1 miliona złotych