Ubezpieczenie w pracy można zakupić zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Minimalna wysokość składki wynosi około 30-50 złotych. Podpowiadamy, jakie są wady i zalety obu rozwiązań i które z nich wybrać.

Ubezpieczenie w pracy można wykupić indywidualnie lub za pośrednictwem pracodawcy. Firma zazwyczaj proponuje pracownikowi gotowy produkt z określonym zakresem ochrony, a składka miesięczna jest potrącana z wynagrodzenia. 

PORÓWNAJ CENY

Najważniejsze fakty o polisie grupowej 

Dla osób, które chcą nabyć polisę grupową, istnieją dwie opcje - mogą zdecydować się na ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy oraz zakup otwartej polisy grupowej. Te drugie rozwiązanie jest dostępne bez względu na miejsce zatrudnienia oraz rodzaj umowy. 

Ubezpieczenie grupowe zawierane jest najczęściej na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok. Czas trwania ochrony dotyczy jednak okresu zatrudnienia - po odejściu z pracy lub zwolnieniu możesz stracić posiadaną dotychczas ochronę. Towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują możliwość indywidualnej kontynuacji, jednak warunki umowy ulegają drobnym zmianom i takie rozwiązanie może nie okazać się korzystne.

Polisa grupowa w pracy w ramach jednej umowy oraz składki może zapewnić bardzo szeroki zakres ochrony, w skład którego wchodzą m.in. poważne zachorowanie, uraz ciała, pobyt w szpitalu czy urodzenie dziecka. Jednak rodzaj ochrony jest zależny od umowy oraz towarzystwa ubezpieczeniowego. Firma może zaoferować Ci kilka opcji cenowych, które będą różnić się od siebie zakresem ochrony oraz sumą ubezpieczenia. Na kształt polisy nie masz większego wpływu - otrzymujesz gotowy produkt, a modyfikacja umowy nie jest możliwa.

Zakup polisy w pracy jest możliwy pod warunkiem, że pracownik nie przebywa na zwolnieniu lekarskim ani też nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego.

To, co warto podkreślić, to minimum formalności. Ubezpieczenie grupowe nabywasz w miejscu zatrudnienia, otrzymujesz gotową ofertę, a po zawarciu umowy nie musisz martwić się terminami płatności, ponieważ składka odciągana jest z Twojej pensji. 

Przeczytaj również: Jak wygląda procedura po wypadku przy pracy?

Lepsze indywidualne czy grupowe? 

Grupowe ubezpieczenie w pracy może się wydawać bardzo komfortowym rozwiązaniem, ponieważ jako pracownik nie musisz szukać polisy na własną rękę. W odróżnieniu od indywidualnej polisy w pracy to pracodawca wybiera towarzystwo ubezpieczeniowe i następnie proponuje gotowy produkt o określonym zakresie ochrony. Płatności są ściągane z wynagrodzenia.

Inną zaletą grupowej polisy jest brak szczegółowej ankiety medycznej, a co za tym idzie, minimum formalności.

A jakie są wady ubezpieczeń grupowych? Paradoksalnie największą z nich jest gotowy pakiet usług. Tymczasem indywidualna polisa w pracy wyróżnia się możliwością wyboru najlepszej oferty spośród różnych produktów ubezpieczeniowych, większą elastycznością oraz szerszym zakresem ochrony. Wadą ubezpieczeń grupowych w pracy jest również jednakowa suma ubezpieczenia dla każdego pracownika. Mniejsza suma ubezpieczenia wpływa co prawda na niską cenę polisy, ale za to skutkuje mniejszą kwotą świadczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną. 

Minusem przy zakupie indywidualnej polisy, jest samodzielne poszukiwanie ubezpieczenia. Natomiast zaletą jest duża możliwość wyboru zakresu ochrony. Jako osoba zainteresowana ubezpieczeniem możesz porównać ceny i wybrać spośród dostępnych produktów ubezpieczeniowych korzystniejszą opcję. 

W przypadku polis grupowych w pracy, jeśli dojdzie do rozwiązania umowy z pracodawcą, towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować kontynuację polisy na zmienionych, nierzadko mniej korzystnych zasadach. Natomiast zasady polisy indywidualnej zmieniają się tylko na wniosek samego ubezpieczonego, jeśli chce on zmodyfikować umowę.

Ubezpieczenie w pracy  – wady i zalety polis grupowych i indywidualnych

Polisa grupowaPolisa indywidualna

ZALETY

 • pracownik nie musi szukać polisy na własną rękę
 • niższa składka miesięczna
 • płatności są ściągane z wynagrodzenia
 • brak szczegółowej ankiety medycznej
 • możliwość wykupienia polisy dla bliskich
 • większa elastyczność w zakresie wyboru warunków ubezpieczenia
 • szerszy zakres ochrony
 • możliwość rozszerzenie o ubezpieczenie zdrowotne lub ochronno-inwestycyjne
 • wysoka suma ubezpieczenia
 • możliwość porównania wielu ofert i wykupienia najkorzystniejszą z nich
 • zasady polisy można zmienić na wniosek ubezpieczonego
 • możliwość wykupienia polisy dla bliskich

WADY

 • ograniczony zakres ochrony
 • taka sama suma ubezpieczenia dla każdego pracownika
 • jeśli dojdzie do rozwiązania umowy z pracodawcą, towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować kontynuację polisy mniej korzystnych zasadach
 • szczegółowa ankieta medyczna
 • pracownik musi wykupić ubezpieczenie na własną rękę
 • wyższa składka miesięczna

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 27.11.2023 r.

PORÓWNAJ CENY

Kto może skorzystać z ubezpieczenia w pracy?

Grupowe ubezpieczenie w pracy jest skierowane do osób pełnoletnich zatrudnionych w danej firmie. Natomiast indywidualna polisa  to produkt ubezpieczeniowy, z którego może skorzystać każdy, kto jest zainteresowany zakupem i spełnia wymogi wiekowe. Podczas podpisywania umowy grupowej ubezpieczyciele zwykle nie dokonują medycznej oceny ryzyka wobec osób przystępujących do ubezpieczenia, natomiast ubezpieczenie indywidualne wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza.

WAŻNE!
Poza głównym ubezpieczonym do polisy grupowej oraz indywidualnej mogą przystąpić również bliskie osoby z rodziny pracownika, np. współmałżonek, dzieci, rodzice lub dziadkowie.

Jeśli chodzi o widełki wiekowe, z polisy grupowej mogą zazwyczaj skorzystać osoby pełnoletnie poniżej 60. lub 65. roku życia. Tymczasem w ubezpieczeniu indywidualnym górna granica wiekowa jest przesunięta. Mogą je wykupić zarówno 65-latkowe, jak i 70-latkowie, w zależności od warunków konkretnego produktu ubezpieczeniowego.

W tych sytuacjach możesz zyskać ochronę

Grupowe ubezpieczenie w pracy posiada gotowy, narzucony z góry pakiet ryzyk. Większość polis obejmuje śmierć pracownika, zdarzają się jednak także takie, które dotyczą kilku różnych zdarzeń. Zakres polisy zależy od tego, z jakim ubezpieczycielem podejmie współpracę pracodawca. Pracownik nie ma na to wpływu ani przed podpisaniem umowy, ani w trakcie jej trwania.

Przykładowy zakres polisy na życie w pracy obejmuje nawet ponad 20 zdarzeń. To m.in.:

 • śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy; 
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym;
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy; 
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana  NW;
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 1%;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 100%; 
 • śmierć  małżonka;
 • śmierć  małżonka w skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć dziecka do 25 roku życia;
 • urodzenie martwego noworodka;
 • śmierć rodziców ubezpieczonego (również ojczyma lub macochy);
 • śmierć rodziców współmałżonka (również ojczyma lub macochy);
 • urodzenie się dziecka ubezpieczonemu;
 • osierocenie dziecka;
 • wykonanie u ubezpieczonego operacji chirurgicznej;
 • leczenie szpitalne;
 • pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;
 • pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem;
 • pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy;
 • pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym;
 • pobyt w szpitalu spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem;
 • świadczenie z tytułu pobytu na OIOM;
 • rekonwalescencja;
 • bezgotówkowe prawo do odbioru produktów dostępnych w aptece.

Ubezpieczenie indywidualne jest bardziej elastyczne. Możesz je rozszerzyć o ubezpieczenie zdrowotne, a także uwzględnić w polisie dodatkowe usługi, takie jak np. druga opinia medyczna czy też transport medyczny.

Dostępne są nawet polisy chroniące przed konsekwencjami zachorowania na raka.

A jeśli należysz do osób, które chcą chronić swoje życie i zdrowie, a jednocześnie pragniesz oszczędzać pieniądze na przyszłość, jest dostępna odpowiednia opcja w postaci ubezpieczenia ochronno-inwestycyjnego.

W tych okolicznościach nie masz gwarancji odszkodowania! 

W OWU każdego produktu ubezpieczeniowego można znaleźć listy wyłączeń z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Świadczenie może nie przysługiwać, gdy do nieszczęśliwego wypadku doszło w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. 

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania także wtedy, gdy zdarzenie objęte polisą wynika z działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Pamiętaj, że na brak odszkodowania wpływ ma również karencja - w przypadku ubezpieczeń grupowych jest ona krótsza, w polisie indywidualnej może wynosić od 1 do 24 miesięcy w zależności od rodzaju zdarzenia.

Jaka jest cena polisy grupowej? 

Grupowe ubezpieczenie w pracy charakteryzuje zwykle niższa stawka miesięczna niż w przypadku polisy indywidualnej. Środki są potrącane z wynagrodzenia pracownika. Wysokość składki minimalnej może wynieść od 30 do 50 złotych w górę, w zależności od wariantu ubezpieczenia. Tymczasem minimalna składka miesięczna w ubezpieczeniu indywidualnym waha się od około 20 do 100-200 złotych, na cenę wpływa suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

ERGO Hestia – Grupa Otwarta

Zdarzenia

Wariant podstawowy

Wariant rozszerzony

Zgon ubezpieczonego

25 000 zł

65 000 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

75 000 zł

195 000 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

75 000 zł

195 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie NW

300 zł

600 zł

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego

-

do 3 000 zł

Poważne zachorowanie ubezpieczonego – zakres maksymalny

-

17 000 zł

Leczenie szpitalne ubezpieczonego

-

do 200 zł

Składka miesięcznaod 35 złod 105 zł

Tabela 2. Opracowanie własne.

Signal Iduna – Polisa MY i Nasze Życie

Zdarzenie

Zakres I

Zakres II

Zakres III

Zakres IV

Zakres V

Śmierć ubezpieczonego

20 000 zł

35 000 zł

50 000 zł

75 000 zł

100 000 zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW

40 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

60 000 zł

105 000 zł

150 000 zł

225 000 zł

300 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW

200 zł

350 zł

500 zł

750 zł

1 000 zł

Śmierć małżonka lub partnera

4 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

Śmierć małżonka lub partnera Ubezpieczonego w wyniku

8 000 zł

14 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego

600 zł

900 zł

1 200 zł

1 800 zł

2 400 zł

Śmierć teścia Ubezpieczonego

600 zł

900 zł

1 200 zł

1 800 zł

2 400 zł

Urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka

500  zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 000 zł

Poważne zachorowanie małżonka Ubezpieczonego

2 000 zł

3 500 zł

5 000 zł

7 500 zł

10 000 zł

Składka miesięczna od osoby

39 zł

69 zł

99 zł

130 zł

150 zł

Tabela 3. Opracowanie własne.

Grupowa polisa w pracy stanowi dobry wybór dla osób, którym zależy na oszczędności czasu i chcą otrzymać gotowy produkt ubezpieczeniowy. Cena takiej polisy w wariancie podstawowym może się wahać od 30 do 50 złotych miesięcznie, zazwyczaj składka jest odciągana z wynagrodzenia pracownika. Jeśli jednak zależy nam na szerszym zakresie ochrony oraz wyższym odszkodowaniu w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego polisą, o wiele korzystniejszą opcją jest ubezpieczenie indywidualne. Klienci, którzy posiadają wykupioną polisę indywidualną, doceniają przede wszystkim elastyczność polisy – podczas jej zakupu mogli bowiem wybrać zarówno sumę ubezpieczenia, jak i rozszerzenia zgodnie z potrzebami i możliwościami

– mówi Adrianna Chruściel, ekspertka ubezpieczeń na życie w rankomat.pl.

Czy można posiadać dwa ubezpieczenia? 

Jeśli grupowe ubezpieczenie nie spełnia potrzeb pracownika, warto dokupić dodatkowo także indywidualną polisę na życie. Produkt ubezpieczeniowy można dopasować do stylu życia oraz potrzeb i w ten sposób jeszcze lepiej zabezpieczyć swoje zdrowie i życie, a także przyszłość bliskich.

W sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, przysługujące świadczenia kumulują się – ubezpieczony otrzyma wypłatę świadczenia ze wszystkich posiadanych polis.

Gdzie znaleźć dobrą ofertę?

Pamiętaj o tym, że masz prawo nie znać wszystkich firm ubezpieczeniowych, rozwiązań oraz możliwości. To nic złego! Sam proces poszukiwania odpowiedniej oferty może wydawać się skomplikowany, szczególnie, gdy nie czujesz się zbyt dobrze zorientowany w tej branży.

Dużym ułatwieniem, z którego warto skorzystać, jest porównywarka ubezpieczeń na życie. Jej zadaniem jest zebrać od Ciebie informacje na temat produktu, jakiego szukasz, a następnie przygotowanie oferty sprofilowanej do Twoich potrzeb. 

PORÓWNAJ CENY

Ważne informacje

1. Pracownik, który jest zainteresowany ochroną zdrowia i życia, może wykupić indywidualne ubezpieczenie lub zgłosić się do polisy grupowej w pracy

2. Polisa grupowa jest kierowana do konkretnej grupy pracowników, wiąże się z niższą składką miesięczną, ale i mniejszą elastyczną oraz zakresem ochrony

3. Polisę indywidualną może wykupić każdy – produkt ubezpieczeniowy wyróżnia wysoka elastyczność w zakresie wyboru warunków oraz sumy ubezpieczenia

4. Pracownik może wykupić naraz obie polisy – indywidualną oraz grupową. Wtedy w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego polisą, świadczenia kumulują się

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie w pracy

 1. Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie w pracy?

  W wyborze odpowiedniej polisy najważniejsze jest sprawdzenie adekwatności ceny do zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń grupowych niska cena idzie w parze z niską sumą ubezpieczenia. Wysokość składek, a także listę ryzyk można szybko ze sobą porównać, korzystając ze specjalnych kalkulatorów ubezpieczeń. Dzięki nim łatwiej podjąć decyzję odnośnie do tego, czy wybrać ubezpieczenie grupowe, czy indywidualne.

 2. Czy ubezpieczeniem w pracy można objąć także partnera?

  Tak, niektóre produkty ubezpieczeniowe pozwalają objąć ochroną osoby spoza rodziny, np. partnera. Pracownik, który chce nabyć ochronę dla bliskich, powinien sprawdzić dokładnie OWU polisy i zgłosić taką chęć u pracodawcy.

 3. Ile wynosi czas karencji w ubezpieczeniu grupowym i indywidualnym?

  Czas karencji zależy od ustaleń z ubezpieczycielem. Ponieważ ubezpieczenie grupowe w pracy dotyczy większej liczby osób, z reguły ma ono krótszą karencję.

 4. Jak długo trwa ochrona w ubezpieczeniu grupowym w pracy?

  Ochrona obowiązuje przez 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy do chwili odejścia z firmy lub zwolnienia.

 5. Ile kosztuje polisa grupowa?

  Koszt ubezpieczenia grupowego może wynosić 30 zł , jak i 100 zł miesięcznie. Cena zależy od wybranego wariantu cenowego.

 6. Co obejmuje ubezpieczenie grupowe?

  Ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy może oferować podstawową ochronę dotyczącą śmierci ubezpieczonego, jego pobytu w szpitalu oraz poważnego zachorowania, ale może obejmować również inne zdarzenia, np. śmierć rodzica, urodzenie dziecka, zabieg chirurgiczny czy leczenie specjalistyczne.