Wśród ofert ubezpieczeń na życie mamy wiele możliwości do wyboru. Jedną z nich jest ochrona tymczasowa. Jednak jest to rozwiązanie o ściśle określonych zasadach. 

Czy taka polisa jest dla każdego i na czym dokładnie polega? Jak długo może trwać ubezpieczenie tymczasowe? Przyjrzyjmy się temu rodzajowi ochrony, by móc potem spokojnie zdecydować, czy taka polisa jest opcją dla nas.

Na czym polega ochrona tymczasowa?

Jak sama nazwa wskazuje, ochrona tymczasowa to umowa zawierana na określony czas, np. 60 dni. Takie rozwiązanie dotyczy sytuacji nagłych, w których chcemy się zabezpieczyć na różne scenariusze, a nie posiadamy jeszcze długoterminowej ochrony. Dotyczy jednak momentu, w którym decydujemy się na zakup indywidualnej polisy na życie, jednak chcemy natychmiast nabyć ochronę. Należy podkreślić, że sam czas oczekiwania na wniosek o ubezpieczenie, jak również okres karencji sprawiają, że realna ochrona zaczyna się znacznie później niż w momencie podpisania umowy.

Ochrona tymczasowa może być kontynuowana, jeśli wydłuży się proces oceny ryzyka powyżej wspomnianych 60 dni.

W celu zakupu ochrony tymczasowej powinniśmy wydrukować i poprawnie wypełnić odpowiedni formularz, który najczęściej można znaleźć na stronie ubezpieczyciela i załączyć do niego potwierdzenie opłacenia pierwszej składki. 

Co obejmuje ochrona tymczasowa?

Zakres ochrony przy umowie tymczasowej jest zależny od oferty, na jaką się zdecydujemy. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować nam zarówno inne rozwiązania ochrony, wysokość składki, jak i sumę ubezpieczenia, dlatego powinniśmy porównywać oferty ze sobą. Najczęściej jednak ochrona obejmuje zgon w wyniku wypadku.

Jak duże odszkodowanie w ramach umowy tymczasowej?

To, jak duża będzie suma ubezpieczenia, zależy od wybranego przez nas ubezpieczyciela. Przykładowo ochrona tymczasowa w Warcie oferuje sumę ubezpieczenia maksymalnie do 100 000 zł. Zanim zdecydujemy się na konkretne rozwiązanie, porównajmy znalezioną ofertę z innymi, by przekonać się, która umowa będzie dla nas najbardziej korzystna.

Przykłady umowy tymczasowej w polisach na życie

Ochrona tymczasowa może wymagać od nas posiadania podstawowej ochrony. Wydawać by się mogło, że dodatkowa ochrona może być dla nas zbędna, ale takie rozwiązanie ma swoje uzasadnienie. Powinniśmy pamiętać o tym, że każda polisa na życie przewiduje określony okres karencji, jak również na konkretne zdarzenie polisowe przypada konkretna suma ubezpieczenia. W sytuacji, gdy chcemy dodatkowo się zabezpieczyć, np. z powodu wyjazdu, możemy to zrobić właśnie z umową tymczasową.

Generali

W przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego Generali, ochronę tymczasową możemy nabyć w ramach posiadania polisy posagowej dla dziecka Generali, z myślą o dziecku. 

Ochrona tymczasowa obowiązuje przez 60 dni i obejmuje ochronę na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ochrona rozpoczyna się od dnia, w którym zostanie wpłacona pierwsza składka.

Ochrona tymczasowa jest rozwiązaniem, które posiada własne wyłączenia odpowiedzialności, z którymi warto wcześniej się zapoznać. Ubezpieczyciel może nie wypłacić środków z polisy w sytuacji, gdy do zgonu doszło w wyniku:

 • niedorozwoju umysłowego Ubezpieczonego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków,
 • spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu (rozumianego jako stężenie alkoholu we krwi co najmniej 0,2 promila albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu co najmniej 0,1 mg w 1 dm sześciennym),
 • pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez lekarza, usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, próby samobójczej Ubezpieczonego, świadomego samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia Ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności,
 • wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu innego niż samolot przewoźnika lotniczego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa lotniczego, 
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych albo udziału Ubezpieczonego w niebezpiecznych zajęciach sportowych lub aktywnościach fizycznych.

PZU

Grupa PZU oferuje możliwość zakupu ochrony tymczasowej dla osób posiadających polisę PZU Ochrona na Zawsze. 

Ochrona tymczasowa obejmuje ubezpieczonego okres nie dłuższy niż 90 dni. Suma ubezpieczenia dotyczy kwoty nieprzekraczającej maksymalnej kwoty przedstawionej w tabeli w dokumencie OWU. Wybór SU jest decyzją indywidualną, zatem dla różnych klientów może to być inna kwota. 

Warta

Ochronę dodatkową oferuje również towarzystwo Warta w ramach zakupu polisy Warta Ochrona.

Moment ochrony rozpoczyna się w dniu, w którym zgłosimy wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty pierwszej składki. 

Kwota świadczenia wypłacana z tytułu zdarzenia polisowego nie przekracza 100 000 zł i stanowi 100% wybranej SU z tytułu śmierci ubezpieczonego. Umowa zawiera ochronę na 60 dni.

Allianz

Firma Allianz oferuje ochronę tymczasową np. w ramach polisy Allianz Plan Pełnej Ochrony. 

Rozpoczęcie ochrony tymczasowej następuje dzień po zgłoszeniu wniosku wraz z opłaceniem pierwszej składki. Ubezpieczony zostaje objęty ochroną na nie dłużej niż 90 dni.

Wyłączenia odpowiedzialności są bardzo precyzyjnie opisane, zatem warto zapoznać się szczegółowo z tym punktem w umowie. Ubezpieczyciel może odstąpić o wypłaty świadczenia, jeśli do śmierci ubezpieczonego doszło m.in. wskutek:

 • działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź ze wskazaniem ich użycia,
 • zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • zatrucia Ubezpieczonego substancjami stałymi, płynnymi, gazem lub oparami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę, chyba że zatrucie powstało w wyniku wypadku,
 • wszelkich chorób somatycznych, w tym zawału serca, udaru mózgu, napadów epileptycznych, stanów drgawkowych lub zaburzeń świadomości, których bezpośrednią przyczyną powstania nie był wypadek.

Nationale Nederlanden

W ramach polisy Ochrona Jutra grupa Nationale Nederlanden oferuje możliwość zakupu ochrony tymczasowej. Umowa obejmuje ochroną śmierć w wyniku wypadku w okresie 90 dni od jej rozpoczęcia czyli dnia, w którym ubezpieczony zgłosi wypełniony wniosek oraz potwierdzenie wpłaty pierwszej składki. 

Świadczenie wypłacane jest w kwocie wybranej sumy ubezpieczenia. Wysokość składki za każdy rozpoczęty miesiąc wynosi 5 zł. 

Ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy w sytuacji, gdy do śmierci ubezpieczonego dojdzie wskutek m.in.:

 • działań wojennych, stanu wojennego,
 • czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, aktach terroryzmu, rozruchach, zamieszkach,
 • zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość,
 • samobójstwa.

Inter Polska

Osoby, które zdecydują się na zakup polisy Inter Polska Bezpieczny Kredyt, mają możliwość zakupu ochrony tymczasowej.

W tej polisie ochrona tymczasowa obejmuje 60 dni i dotyczy śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

Benefia (w banku)

Na ochronę tymczasową może zdecydować się również te osoby, które wybrały kredyt w mBanku i zakupiły do niego ubezpieczenie na życie. Ubezpieczycielem w tym przypadku jest towarzystwo ubezpieczeniowe Benefia. 

Ochrona tymczasowa dotyczy śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku i zapewnia sumę ubezpieczenia w wysokości 1000 zł oraz kwoty salda zadłużenia kredytobiorcy.  

Compensa

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa w ramach polisy Gwarancja Ochrona oferuje możliwość nabycia ochrony tymczasowej. 

Ochrona dotyczy śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a suma ubezpieczenia może wynosić maksymalnie 100 000 zł. Ochrona zaczyna się dzień po złożeniu wniosku wraz z dowodem opłacenia składki.

Ergo Hestia

Na ochronę tymczasową mogą skusić się również klienci ubezpieczyciela Ergo Hestia, którzy decydują się na zakup polisy Duo Protect. 

Ochronę tymczasową zawrzeć można w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o ubezpieczenie. Okres ochrony wynosi 60 dni, a maksymalna kwota, jaką wypłaci ubezpieczyciel to 50 000 zł.

Macif

Towarzystwo ubezpieczeniowe Macif w ramach polisy Acti Ochrona również umożliwia zakup ochrony tymczasowej. 

Ochroną objęte zostaje 60 dni, a maksymalna kwota z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 100 000 zł. 

Taka ochrona wymaga zgłoszenia ubezpieczycielowi wypełnionego wniosku wraz z dowodem opłacenia składki. 

MetLife

Ubezpieczenie na życie MetLife Amplico Protection posiada w swojej ofercie możliwość nabycia ochrony tymczasowej. Umowa oferuje ochronę na 60 dni, a maksymalna suma ubezpieczenia z polisy to 50 000 zł. 

Uniqa 

Podobne zasady posiada towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa, które w ramach polisy Twoja Ochrona oferuje możliwość zakupu ochrony tymczasowej. Ubezpieczyciel również wymaga od nas wypełnienia wniosku oraz uiszczenia opłaty na poczet pierwszej składki.

Zaznacza jednak, że ochrona dotyczy zgonu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, którymi nie są: zachorowania, w tym również występujących nagle, jak np. zawał serca lub udar mózgu, a także zarażeń chorobami zakaźnymi, nawet jeśli powstały w związku z nieszczęśliwym wypadkiem za wyjątkiem sytuacji, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ubezpieczeniem Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny.

AXA

Grupa ubezpieczeniowa AXA oferuje polisę na życie Więcej niż standard. W ramach jej zakupu można nabyć również ochronę tymczasową, która obejmuje ochroną śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Sama ochrona trwa w przypadku tej umowy 60 dni. 
Kwota maksymalna, jaką wypłaci ubezpieczyciel z tytułu śmierci ubezpieczonego to 50 000 zł.

Jaką ochronę tymczasową wybrać?

Jak widać – ochronę tymczasową oferuje zasadniczo każde towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach oferowanych produktów. Różnica dotyczy najczęściej wysokości sumy ubezpieczenia, ale również czasu trwania ochrony. Do wyboru mamy 2 lub 3 miesiące ochrony, a jest to znacząca różnica. 

Przy wyborze powinniśmy kierować się własnymi potrzebami, by móc następnie wybrać odpowiednio dopasowaną ofertę.

Ważne informacje

1. Ochrona tymczasowa to ochrona na czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zakup polisy

2. Zakup ochrony tymczasowej wymaga od nas złożenia poprawnie wypełnionego wniosku oraz potwierdzenia opłaty pierwszej składki

3. Ochrona tymczasowa zabezpiecza śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

4. Brak porównania ubezpieczeń na życie może prowadzić do zbyt pochopnej decyzji