Dostępne na rynku ubezpieczenia różnią się między sobą przede wszystkim czasem trwania umowy. Jak długo ważna jest polisa na życie, posagowa, inwestycyjna, NNW, na życie i dożycie lub bezterminowa? Odpowiadamy na pytania.

Ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczyć naszą przyszłość. Może to jednak zrobić w krótszej perspektywie czasu, jak i dłuższej. Istnieją również polisy, które zapewniają dożywotnią ochronę. Która forma ochrony będzie dla nas najlepsza? Sprawdzamy poniżej.

Sprawdź, jak długo trwa umowa w polisie na życie?

Czas trwania umowy polisy na życie to kwestia indywidualna i w dużym stopniu zależy od Twoich preferencji. To Ty ustalasz z ubezpieczycielem, na jak długi czas potrzebujesz ochrony. 

Umowa może zatem trwać minimum 12 miesięcy, a maksymalnie – 15, 20 czy nawet 30 lat. Ochrona może być również dożywotnia. Przed zakupem ubezpieczenia warto zorientować się w różnicach dotyczących poszczególnych ofert, by wybrać rozwiązanie najbardziej pasujące do Twoich wymagań.

Poniżej sprawdzamy, ile może trwać umowa w ubezpieczeniu na życie, z rozróżnieniem na każdy dostępny rodzaj polisy.

Jak długo chroni polisa na życie

Czas trwania umowy w polisie indywidualnej 

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu indywidualnym zależy w dużej mierze od preferencji osoby kupującej polisę oraz ustaleń z towarzystwem ubezpieczeniowym, poczynionych podczas podpisywania porozumienia. Oto przykłady:  

 • PZU Ochrona Każdego Dnia, Ochrona życiaubezpieczenie terminowe: umowę można podpisać na minimum 5 lat, natomiast maksymalnie ochrona może być zapewniona przez 30 lat,  
 • PZU Wsparcie Najbliższych, Ochrona na całe życie – polisa działa przez całe życie, składki są opłacane jedynie przez określony czas, 
 • Generali Ubezpieczenie Życia i Zdrowia z Myślą o Całym Twoim Życiu – firma ubezpieczeniowa oferuje możliwość zakupu ubezpieczenia bezterminowego oraz produktów o określonym czasie trwania dla bliskich. 

Czas trwania umowy w polisie grupowej 

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu grupowym, które można wykupić w miejscu pracy, wynosi zwykle 12 miesięcy, z możliwością przedłużania co roku o dodatkowe 12 miesięcy. Ochrona obowiązuje, dopóki ważna jest umowa z pracodawcą, natomiast odejście z zakładu pracy skutkuje jej utraceniem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy firma ubezpieczeniowa zaoferuje możliwość przejścia na umowę indywidualną – wtedy jednak należy zastanowić się, czy nowe warunki są korzystne. 

Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników oferuje np. Allianz, do wyboru są trzy warianty: Zespół (dla mikrofirm), Allianz Rodzina (dla małych i średnich firm) oraz Opiekun (dla średnich i dużych firm). Umowę polisową zawiera się na okres jednego roku, licząc od dnia jej podpisania, następnie możliwe jest przedłużenie na kolejny roczny okres ubezpieczenia. Firma ubezpieczeniowa oferuje opcję indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po ustaniu zatrudnienia.  

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu ochronnym 

Czas trwania umowy w polisie ochronnej wynosi minimum 12 miesięcy, natomiast maksymalnie ochrona może obowiązywać przez 5, 10, a nawet 20 lat, w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego. Z uwagi na karencję, jaka obowiązuje w tego typu polisach, korzystniejsze rozwiązanie stanowi zakup w dłuższej perspektywie czasu.  

Przykładowo, w Allianz dostępne jest ubezpieczenie na życie z ochroną zdrowia Plan pełnej ochrony. Umowę główną zawiera się na czas określony, nie krótszy niż 1 rok, natomiast nie dłuższy niż do dnia rocznicy polisy, która bezpośrednio poprzedza ukończenie przez płatnika składek 100 lat. Okres, kiedy odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w umowie dodatkowej jest wyłączona, wynosi dla większości sytuacji 90 dni, liczonych od daty zawarcia umowy. Zatem jeśli w ciągu 3 miesięcy dojdzie do wystąpienia zdarzenia opisanego w polisie, to – mimo że zakres ochrony je obejmuje – płatnikowi składek nie zostanie wypłacone świadczenie.  

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu posagowym 

Czas trwania umowy w polisie posagowej, umożliwiającej oszczędzanie na przyszłość dziecka, wynosi minimum 5, a maksymalnie 25 lat. Odłożone przez rodziców środki zapewnią lepszy start w dorosłość, ponieważ dzięki nim uda się sfinansować np. zakup mieszkania lub studia za granicą. Ubezpieczenie posagowe jest oferowane np. przez towarzystwo Warta, może je wykupić nie tylko rodzic, lecz także opiekun prawny, chrzestny, babcia, dziadek lub nawet osoba niespokrewniona w wieku poniżej 55 lat.  

Czas trwania umowy w polisie inwestycyjnej 

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu inwestycyjnym nie powinien być krótszy niż 2 lata, maksymalnie zaś można zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym porozumienie na 30 lat. Ponieważ tego typu polisy to produkty mieszane, łączące w sobie zarówno ochronę, jak i możliwość zainwestowania określonej części składki, dłuższy czas trwania ochrony pozwala zwykle na zwiększenie kapitału. 

Polisę inwestycyjną oferuje np. PZU. W ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie PZU Bezpieczny Zysk można podpisać umowę na 2 lub 3 lata. Produkt łączy w sobie ochronę życia z zabezpieczeniem kapitału — jeżeli w czasie trwania ochrony dojdzie do śmierci płatnika składek, jego bliskim zostanie wypłacona suma ubezpieczenia (równowartość składki powiększona o gwarantowane oprocentowanie). Natomiast po zakończeniu umowy ubezpieczony otrzymuje wpłacone pieniądze, wraz z gwarantowanym oprocentowaniem, które było znane w momencie zawierania umowy. 

Czas trwania umowy w polisie szkolnej NNW 

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu NNW wynosi 12 miesięcy, a składkę opłaca się jednorazowo za cały rok. Jeśli polisa została kupiona za pośrednictwem szkoły lub uczelni, po tym okresie ochrona nie jest odnawiana. Z kolei w przypadku ubezpieczeń indywidualnych można przedłużyć czas ochrony z tym samym ubezpieczycielem.  

Ubezpieczenie NNW oferuje np. Generali, do wyboru są trzy warianty: pakiet dla rodziny, pakiet dla dziecka oraz Generali z Myślą o Tobie. W ramach pakietu NNW dla dziecka przysługuje ochrona przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu. Cena polisy wynosi już od 38 złotych rocznie. Ubezpieczeniem mogą być objęte dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia i nie są wychowankiem ani uczniem placówki oświatowo-wychowawczej, a także wychowankowie lub uczniowie placówek oświatowo-wychowawczych, studenci lub doktoranci w wieku do 26. roku życia. 

Czas trwania umowy w polisie na życie i dożycie 

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu na życie i dożycie wynosi od 5 do nawet 20-30 lat. Dobrym przykładem jest Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym Allianz. Tymczasem w PZU dostępne jest indywidualne ubezpieczenie dla klientów Banku Pekao, z umową na 36 miesięcy. Polisa na życie i dożycie Pewny Profit może zostać zakupiona przez osoby w wieku poniżej 70 lat. Pieniądze są wypłacane w następujących sytuacjach:  

 • odstąpienie od umowy,  
 • śmierć płatnika składek,  
 • wykup ubezpieczenia, 
 • wypowiedzenie umowy, 
 • zakończenie umowy. 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie oferują polis na życie i dożycie z ochroną poniżej 5 lat, ale ma to swoje zalety, ponieważ płatnik składek może gromadzić środki na przyszłość przez dłuższy czas, bez konieczności odnawiania umowy

Ewelina RatajczakEwelina Ratajczak

Czas trwania umowy w polisie bezterminowej 

Polisy bezterminowe zapewniają – jak wskazuje nazwa – ochronę dożywotnią. Zatem w zależności od wieku płatnika składek w dniu podpisywania porozumienia czas trwania umowy może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Dobry przykład stanowi bezterminowe ubezpieczenie na życie Moi Bliscy, oferowane przez 4Life Direct. Wysokość składki zależy od wieku, wybranej sumy ubezpieczenia i wybranego wariantu, pozostaje ona niezmienna do końca życia ubezpieczonego. Do umowy mogą przystąpić osoby w wieku pomiędzy 40 a 85 lat. 

Czas trwania umowy ubezpieczenia w zależności od rodzaju polisy

Rodzaj ubezpieczenia

Cena

SU

Czas trwania umowy

Polisa indywidualna

od 50 złotych miesięcznie

ubezpieczony decyduje o sumie ubezpieczenia

zależy od preferencji osoby kupującej polisę oraz ustaleń z towarzystwem ubezpieczeniowym

Polisa grupowa

od 30 do 100 złotych miesięcznie

ubezpieczający

ma prawo wyboru wysokości sumy ubezpieczenia w ramach przedziału określonego przez firmę ubezpieczeniową

zwykle 12 miesięcy, z możliwością przedłużania co roku o dodatkowe 12 miesięcy

Polisa ochronna

od 50 złotych miesięcznie

nawet do 1 000 000 złotych, w zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego

minimum 12 miesięcy, maksymalnie ochrona może obowiązywać przez 5, 10, a nawet 20 lat

Polisa posagowa

ubezpieczony decyduje o wysokości składek wpłacanych na poczet ubezpieczenia

ubezpieczony decyduje o tym, jaką kwotę ma otrzymać jego dziecko

minimum 5, a maksymalnie 25 lat

Polisa inwestycyjna

składka jest opłacana jednorazowo, z góry za cały okres umowy, może wynieść minimalnie 10 000 złotych, a maksymalnie – 1 000 000 złotych

po zakończeniu umowy ubezpieczony otrzymuje wpłacone pieniądze, powiększone o gwarantowane oprocentowanie

minimum 2 lata, maksymalnie można zawrzeć umowę na 30 lat

 Polisa szkolna NNW

od 28 zł rocznie

zależy od rodzaju zdarzenia

12 miesięcy

 Polisa na życie i dożycie

zależy od wybranego wariantu polisy i sumy ubezpieczenia

od 15 000 do 1 000 000 złotych, a nawet więcej

od 5 do nawet 20-30 lat

Polisa bezterminowa

zależy od wieku, wybranej sumy ubezpieczenia oraz wybranego wariantu polisy

do 50 000 złotych lub więcej, w zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego

ochrona jest zapewniona dożywotnio

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie wybranych ofert towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 15.01.2024 r.

Kiedy Twoja ochrona może nie zadziałać?

Ochrona w polisie na życie może zakończyć się zgodnie z końcem umowy, jeśli jej np. nie przedłużymy. Dzieje się tak również wtedy, gdy zalegamy z opłacaniem składek – wówczas ubezpieczyciel może wysłać nam wezwanie do zapłaty, a brak uregulowania płatności może skutkować wypowiedzeniem nam umowy.

W przypadku, gdy do zdarzenia dojdzie w okolicznościach, które są ujęte w umowie jako wyłączenia odpowiedzialności, również możemy nie otrzymać odszkodowania.

Warto pamiętać również o tym, że jeśli zdecydujemy się na zakup podstawowej polisy na życie, a następnie wybierzemy umowę dodatkową – to obie te umowy będą dotyczyły innego okresu czasu, w którym obowiązuje ochrona. Może się zatem okazać, że zawarliśmy umowę na 20 lat, ale ochrona dotycząca poważnego zachorowania chroni nas przez 5 lat i bez odpowiedniej prolongaty nie będzie obowiązywać dalej.

Na to koniecznie zwróć uwagę w dokumencie OWU 

Zanim podpiszesz umowę, zapoznaj się dokładnie z treścią OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Wszystkie wymienione powyżej rodzaje ubezpieczeń na życie łączy pewien zapis w umowie. Mowa tu o wyłączeniach odpowiedzialności. Istnieją okoliczności zdarzeń polisowych, w których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć m.in. sytuacji, w których uszczerbek na zdrowiu lub zgon były wynikiem:

 • zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia,
 • brania udziału w bójkach, rozruchach lub protestach,
 • popełnienia lub próby popełnienia czynu uznanego za zabroniony,
 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Przed zawarciem umowy warto również sprawdzić punkt w umowie, który opisuje karencję. To okres pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w wybranym zakresie. Dzięki temu dowiesz się po jakim upływie czasu zacznie obowiązywać ochrona.

Należy również sprawdzić w umowie limity, które określają w jakiej ilości świadczeń ubezpieczyciel może Ci pomóc w roku polisowym lub na przestrzeni całej umowy. Przykładowo – jeśli limit określa, że wypłaci odszkodowanie z tytułu złamania raz w roku, to w sytuacji, gdy zdarzą Ci się dwa wypadki na przestrzeni 12 miesięcy, odszkodowanie możesz otrzymać tylko za pierwsze zdarzenie

Gdzie można znaleźć dobrą polisę na życie?

Ubezpieczenie na życie powinno być w jak największym stopniu dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Zastanów się zatem dobrze nad tym, jaka ochrona nas interesuje. 

Warto również przeanalizować środki, którymi dysponujesz, by wiedzieć, ile możesz zainwestować w swoje ubezpieczenie. Sytuacja, w której wybierzesz zbyt drogą polisę, może doprowadzić do tego, że zrezygnujesz z niej przed zakończeniem umowy, a to spory błąd.

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług porównywarki ubezpieczeniowej. Może ona ułatwić proces poszukiwanie odpowiedniego ubezpieczenia, ale dzięki temu możesz również zaoszczędzić pieniądze. Dzięki porównywarce dotrzesz do większej liczby atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych. 

Jak skorzystać z porównywarki? Wystarczy wypełnić krótką ankietę, w której zaznaczasz odpowiedzi dotyczące szukanego przez Ciebie produktu, a na podstawie odpowiedzi, konsultanci przygotowują ofertę specjalnie przygotowaną dla Ciebie. Następnie kontaktują się z Tobą w celu przedstawienia oferty. Porównywarka może zagwarantować Ci nie tylko tańsze oferty, ale i sporą oszczędność czasu. 
 

Ważne informacje

1. Zakup polisy na życie jest ściśle definiowany nie tylko umową, ale również rodzajem ubezpieczenia

2. Ochrona w polisie na życie może trwać zarówno rok, 5 lat, 30, jak i dożywotnio

3. Ochronę roczną najczęściej można kontynuować, jednak taką chęć należy zgłosić ubezpieczycielowi

4. Przed zakupem warto dobrze zastanowić się, jak długiej ochrony potrzebujemy, a następnie porównać dostępne oferty

FAQ - najczęściej zadawane pytania o to, jak długo jest ważna polisa na życie?

 1. Ile trwa umowa w polisie na życie?

  Czas trwania umowy w polisie na życie zależy od rodzaju ubezpieczenia, preferencji osoby kupującej polisę, a także ustaleń z towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku ubezpieczenia indywidualnego porozumienie można zawrzeć zwykle na okres od 5 do 30 lat. Tymczasem polisa grupowa jest ważna przez 12 miesięcy, z możliwością przedłużania co roku o dodatkowe 12 miesięcy. Czas trwania umowy w ubezpieczeniu na życie i dożycie wynosi od 5 do nawet 20-30 lat, natomiast polisy bezterminowe zapewniają ochronę dożywotnio.

 2. Kiedy przestaje działać ochrona z ubezpieczenia na życie?

  To zależy od rodzaju ubezpieczenia. Przykładowo, w polisie grupowej ochrona obowiązuje, dopóki ważna jest umowa z pracodawcą, a odejście z zakładu pracy spowoduje jej utracenie. Tymczasem w ubezpieczeniu na życie i dożycie ochrona przestaje działać, gdy ubezpieczony odstąpi od umowy lub ją wypowie, kiedy dojdzie do wykupu polisy bądź płatnik składek umrze. Jeśli chodzi o uniwersalne, obowiązujące dla każdego ubezpieczenia (niezależnie od rodzaju) zasady, należy zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności oraz karencję.

 3. Ochrona z polisy dopiero po roku – jak to możliwe?

  W przypadku niektórych polis karencja może wynieść nawet 12 miesięcy. Tyle czasu trzeba czekać, aby móc korzystać ze świadczenia z tytułu narodzin dziecka. Ubezpieczenie należy zatem wykupić już na etapie planowania potomstwa, a nie dopiero po zajściu w ciążę, ponieważ taka sytuacja poskutkuje brakiem wypłaty odszkodowania.

 4. Czy umowa podstawowa i rozszerzona kończą się w innym momencie?

  Decydujący jest zawsze czas trwania umowy podstawowej – jej zakończenie skutkuje brakiem ochrony, włącznie z wykupionymi rozszerzeniami. Natomiast umowy dodatkowe mogą zostać podpisane na krótszy okres i ich wygaśnięcie nie poskutkuje utratą ochrony podstawowej.

 5. Gdzie znajdę informacje o długości trwania polisy na życie?

  Wszystkie istotne informacje na temat ubezpieczenia, w tym również dotyczące czasu trwania umowy ubezpieczeniowej, można znaleźć w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

 6. Jak dobrać okres ubezpieczenia na życie?

  Czas trwania umowy w ubezpieczeniu na życie należy dopasować do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych. W przypadku polis na życie i dożycie korzystniejszy jest dłuższy czas ochrony, ponieważ płatnik składek może gromadzić środki na przyszłość. Tymczasem produkty ochronne są zwykle wykupywane na kilka lat, następnie można przeanalizować swoją sytuację i zadecydować o wydłużeniu czasu ochrony.

 7. Co się stanie, jak nie zapłacę ubezpieczenia na życie w terminie?

  Nieopłacenie składek w terminie nie poskutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy. Większość towarzystw ubezpieczeniowych przesyła najpierw zawiadomienie o konieczności uregulowania płatności i dopiero przy braku inicjatywy ze strony płatnika składek rozwiązuje porozumienie. Warto jednak pamiętać, że spóźnienie w płatnościach może poskutkować brakiem wypłaty odszkodowania, jeśli dojdzie do zdarzenia opisanego w umowie. Wielu ubezpieczycieli traktuje bowiem taką sytuację jako wyłączenie odpowiedzialności.