Wśród ubezpieczeń na życie mamy do wyboru polisy indywidualne, grupowe, NNW szkolne, posagowe oraz terminowe i bezterminowe. Różnią się od siebie również pod względem czasu trwania umowy, zatem jak długo ważna polisa na życie?

Ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczyć naszą przyszłość. Może to jednak zrobić w krótszej perspektywie czasu, jak i dłuższej. Istnieją również polisy, które zapewniają dożywotnią ochronę. Która forma ochrony będzie dla nas najlepsza? Sprawdzamy poniżej.

Ile trwa umowa w polisie na życie?

Czas trwania umowy polisy na życie to kwestia indywidualna i w dużym stopniu zależy od nas samych. To my ustalamy z ubezpieczycielem, na jak długi czas potrzebujemy ochrony. 

Umowa może zatem trwać minimum 12 miesięcy, a maksymalnie – 15, 20 czy nawet 30 lat. Ochrona może być również dożywotnia. Przed zakupem ubezpieczenia warto zorientować się w różnicach dotyczących poszczególnych ofert, by wybrać rozwiązanie najbardziej pasujące do naszych wymagań.

Poniżej sprawdzamy, ile może trwać umowa w ubezpieczeniu na życie, z rozróżnieniem na każdy dostępny rodzaj polisy.

Jak długo chroni polisa na życie

Czas trwania umowy w polisie indywidualnej

Ubezpieczenie indywidualne jest budowane w oparciu o nasze potrzeby. Czas trwania umowy jest jednak ograniczony wiekowo – najczęściej do polisy można przystąpić między 18 a 65 rokiem życia. Jednak próg wiekowy jest wyznaczany przez towarzystwo ubezpieczeniowe i może być w związku z tym wyższy lub niższy.

Minimalny czas trwania umowy to 1 rok. Umowa, w zależności od preferencji, może obowiązywać również 5, 10, 15 czy nawet 30 lat. Długotrwała ochrona może znacząco obniżyć koszt naszej składki miesięcznej. 

Czas trwania umowy w polisie grupowej

Ubezpieczenie grupowe, które możemy nabyć w miejscu zatrudnienia, posiada umowę zawieraną na 12 miesięcy. Z każdym rokiem ubezpieczony może przedłużyć swoją ochronę o kolejne 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać o tym, że ochrona obowiązuje wtedy, gdy jesteśmy związani umową z naszym pracodawcą. Jeśli zdecydujemy się odejść z firmy lub zostaniemy zwolnieni, to tracimy wówczas ochronę z ubezpieczenia.

Po rozwiązaniu umowy z pracodawcą, nasz ubezpieczyciel może się z nami skontaktować i zaoferować przejście na umowę indywidualną. Tutaj jednak należy dokładnie sprawdzić ofertę i zastanowić się czy nowe warunki na pewno nam odpowiadają.
 

Przykładowa oferta PZU P Plus

Polisa

Wariant IWariant II

Składka miesięczna

40 zł60 zł

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy

133 000 zł272 000 zł

Śmierć ubezpieczonego

31 000 zł100 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu 1%

300 zł400 zł

Operacja chirurgiczna

2500 zł2500 zł

Urodzenie dziecka

1000 zł1500 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie dokumentu OWU PZU P Plus.

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu ochronnym

Umowa w ubezpieczeniu ochronnym jest zawierana na 12 miesięcy, ale może trwać znacznie dłuższej. Jednak rok to minimalny okres, na jaki możemy nabyć ochronę. Ubezpieczenie może trwać zatem 5, 10 czy również 20 lat. W tym przypadku to my określamy, na jak długi czas chcemy się zabezpieczyć. 

Warto podkreślić, że w polisie ochronnej obowiązuje karencja, która wyłącza odpowiedzialność ubezpieczeniową. Również z tego powodu mało osób interesuje się zakupem tej polisy w krótszej perspektywie czasu. Przykładowo – świadczenie z tytułu urodzenia dziecka jest możliwe, gdy takie zdarzenie ma miejsce po upływie 10 miesięcy od zawarcia umowy, ponieważ tyle wynosi karencja.
 

Przykładowy koszt ubezpieczenia na życie

Oferta/koszt miesięczny

Poważne zachorowanieUszczerbek na zdrowiu 1%Zgon

ERGO Hestia /od 55 zł

4000 zł250 zł22 000 zł

Generali /od 68 zł

2000 zł300 zł35 000 zł

Prudential /od 45 zł

--100 000 zł

Prudential /od 54 zł

--500 000 zł

Generali /od 130 zł

6000 zł550 zł70 000 zł

ERGO Hestia /od 130 zł

20 000 zł750 zł100 000 zł

Prudential /od 128 zł

250 000 zł-1 000 000 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z 23.11.2021 r.

Powyższa kalkulacja dotyczy osoby 30-letniej, bez dzieci w wieku szkolnym, która zarabia powyżej 5000 zł jako kierownik sprzedaży. Cena ubezpieczenia może różnić się od wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, ale również wieku oraz stanu zdrowia osoby zainteresowanej polisą.

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu posagowym

Polisa posagowa to forma oszczędzania na przyszłość naszego dziecka. Decydując się na regularne składki, odkładamy środki na moment, gdy nasza pociecha będzie wkraczać w dorosłość. Dodatkowo dziecko zyskuje ochronę na wypadek śmierci rodzica – w takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca regularne świadczenie w postaci renty.

Umowa w polisie posagowej może zostać zawarta na minimum 5 lat, ale nie może być dłuższa niż 25 lat. Możemy się zdecydować na zakup ubezpieczenia już w pierwszym roku życia dziecka. Dzięki tak długiej umowie mamy możliwość uzbierać kwotę, która w przyszłości może pomóc naszemu dziecku w podjęciu pierwszych poważnych decyzji – jak np. o wyborze studiów, zakupie samochodu lub mieszkania.

Czas trwania umowy w polisie inwestycyjnej

Inwestowanie swoich środków wymaga czasu, by mogły one na siebie pracować. Ubezpieczenie inwestycyjne nie jest zatem rozwiązaniem, które będzie trwało krótko. Czas trwania umowy, podobnie jak w polisie posagowej, nie powinien być krótszy niż 5 lat, a maksymalnie możemy zawrzeć umowę na 30 lat. Im dłuższy czas trwania umowy, tym większa szansa na spory zarobek.

Polisa inwestycyjna to produkt mieszany, który łączy w sobie zarówno ochronę, jak i możliwość inwestowania określonej części składki, co pozwala zwiększać swój kapitał.

Czas trwania umowy w polisie szkolnej NNW

Polisę szkolną NNW możemy zakupić w placówce szkolnej, do której uczęszcza nasze dziecko lub możemy nabyć je samodzielnie.

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, natomiast składka jest jednorazowa. Zazwyczaj po tym okresie polisa, która była zakupiona w szkole, nie zostaje przedłużona z powodu podpisania umowy z innym ubezpieczycielem. 
Jeśli decydujemy się na zakup polisy na własną rękę, to ochrona może zostać przedłużona o kolejny rok.

 

Koszt polisy NNW

Oferta/koszt składki rocznej

1% trwałego uszczerbkuPobyt w szpitalu (świadczenie za 1 dzień)Koszty leczenia/rehabilitacjiZgon

Generali /39 – 191 zł

100 – 500 zł40 – 100 zł2 000 – 10 000 zł15 000 – 55 000 zł

Compensa /59-145 zł

300 – 1 000 zł10 – 35 zł4 000 – 8 000 zł50 000 – 100 000 zł

Proama /39 – 191 zł

100 – 500 zł40 – 100 zł2 000 – 10 000 zł15 000 – 55 000 zł

Signal Iduna /40 – 182 zł

120 – 600 zł0 – 30 zł1 200 – 4 000 zł12 000 – 60 000 zł

Wienner /36 – 214 zł

100 – 500 zł 80 zł0 – 15 000 zł10 000 – 50 000 zł

Aviva /39 – 299 zł

150 – 700 zł50 – 100 zł2 500 – 10 000 zł19 000 – 70 000 zł

Tabela 3. Opracowanie na podstawie kalkulacji rankomat.pl z 23.11.2021 r.

Czas trwania umowy w polisie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie ma zapewnić nam ochronę oraz zagwarantować środki z tytułu dożycia końca umowy. Umowa jest zatem zawierana na dłuższy okres czasu – 5, 10 czy 20 lat. Część towarzystw ubezpieczeniowych nie przewiduje umowy krótszej niż 10 lat.

Takie rozwiązanie pozwala nam gromadzić środki na przyszłość, np. na czas emerytury, dlatego jest zobowiązaniem długoterminowym. Dzięki temu nie musimy co roku odnawiać umowy.

Czas trwania umowy w polisie bezterminowej

Polisa bezterminowa polega na tym, że pomimo zakończenia umowy i płacenia składek – nasza ochrona będzie trwała dożywotnio. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, co jest dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które chcą zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek swojej śmierci. 

Czas trwania umowy jest zależny od ubezpieczonego – może trwać zarówno 5, jak i nawet 20 lat. Jest to rozwiązanie z myślą o osobach starszych, a próg wieku, w jakim można przystąpić do zakupu polisy jest znacznie wyższy.

Kiedy przestaje działać ochrona z ubezpieczenia na życie?

Ochrona w polisie na życie może zakończyć się zgodnie z końcem umowy, jeśli jej np. nie przedłużymy. Dzieje się tak również wtedy, gdy zalegamy z opłacaniem składek – wówczas ubezpieczyciel może wysłać nam wezwanie do zapłaty, a brak uregulowania płatności może skutkować wypowiedzeniem nam umowy.

W przypadku, gdy do zdarzenia dojdzie w okolicznościach, które są ujęte w umowie jako wyłączenia odpowiedzialności, również możemy nie otrzymać odszkodowania.

Warto pamiętać również o tym, że jeśli zdecydujemy się na zakup podstawowej polisy na życie, a następnie wybierzemy umowę dodatkową – to obie te umowy będą dotyczyły innego okresu czasu, w którym obowiązuje ochrona. Może się zatem okazać, że zawarliśmy umowę na 20 lat, ale ochrona dotycząca poważnego zachorowania chroni nas przez 5 lat i bez odpowiedniej prolongaty nie będzie obowiązywać dalej.

Na co zwracać uwagę w umowie polisy na życie? 

Wszystkie wymienione powyżej rodzaje ubezpieczeń na życie łączy pewien zapis w umowie. Mowa tu o wyłączeniach odpowiedzialności. Istnieją okoliczności zdarzeń polisowych, w których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć m.in. sytuacji, w których uszczerbek na zdrowiu lub zgon były wynikiem:

 • zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia,
 • brania udziału w bójkach, rozruchach lub protestach,
 • popełnienia lub próby popełnienia czynu uznanego za zabroniony,
 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Przed zawarciem umowy warto również sprawdzić punkt w umowie, który opisuje karencję. To okres pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w wybranym zakresie. Dzięki temu dowiemy się po jakim upływie czasu zacznie obowiązywać ochrona.

Należy również sprawdzić w umowie limity, które określają w jakiej ilości świadczeń ubezpieczyciel może nam pomóc w roku polisowym lub na przestrzeni całej umowy. Przykładowo – jeśli limit określa, że wypłaci odszkodowanie z tytułu złamania raz w roku, to w sytuacji, gdy zdarzą nam się dwa wypadki na przestrzeni 12 miesięcy, odszkodowanie możemy otrzymać tylko za pierwsze zdarzenie

Gdzie można znaleźć dobrą polisę na życie?

Ubezpieczenie na życie powinno być w jak największym stopniu dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb. Zastanówmy się zatem dobrze nad tym, jaka ochrona nas interesuje. 

Warto również przeanalizować środki, którymi dysponujemy, by wiedzieć, ile możemy zainwestować w nasze ubezpieczenie. Sytuacja, w której wybierzemy zbyt drogą polisę, może doprowadzić do tego, że zrezygnujemy z niej przed zakończeniem umowy, a to spory błąd.

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług porównywarki ubezpieczeniowej. Może ona ułatwić proces poszukiwanie odpowiedniego ubezpieczenia, ale dzięki temu możemy również zaoszczędzić nasze pieniądze. Dzięki porównywarce dotrzemy do większej liczby atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych. 

Jak skorzystać z porównywarki? Wystarczy wypełnić krótką ankietę, w której zaznaczamy odpowiedzi dotyczące szukanego przez nas produktu, a na podstawie odpowiedzi, konsultanci przygotowują ofertę specjalnie przygotowaną dla nas. Następnie kontaktują się z nami w celu przedstawienia oferty. Porównywarka może zagwarantować nam nie tylko tańsze oferty, ale i sporą oszczędność czasu. 
 

Ważne informacje

1. Zakup polisy na życie jest ściśle definiowany nie tylko umową, ale również rodzajem ubezpieczenia

2. Ochrona w polisie na życie może trwać zarówno rok, 5 lat, 30, jak i dożywotnio

3. Ochronę roczną najczęściej można kontynuować, jednak taką chęć należy zgłosić ubezpieczycielowi

4. Przed zakupem warto dobrze zastanowić się, jak długiej ochrony potrzebujemy, a następnie porównać dostępne oferty

FAQ - najczęściej zadawane pytania o to, jak długo jest ważna polisa na życie?

 1. Co to jest czas trwania umowy?

  Czas trwania umowy to okres, na jaki zostaje ona zawarta. Czas ten może być nieokreślony lub określony (w miesiącach lub latach). Umowa kończy się wraz z dniem wskazanym w umowie jako jej zakończenie. Ochrona polisowa (oprócz ubezpieczeń bezterminowych) wygasa wtedy całkowicie. Niektóre polisy, jak grupówka, są przedłużane automatycznie o kolejny cykl.

 2. Czy umowa podstawowa i rozszerzona kończy się w innym momencie?

  Ubezpieczenie na życie to najczęściej umowa podstawowa oraz wybrane przez nas dodatki. Wyjątkiem jest tutaj polisa grupowa lub NNW szkolne. Umowa podstawowa kończy się wraz z dniem, w którym określony jest koniec umowy lub z chwilą ukończenia konkretnego wieku przez ubezpieczonego, np. 70 lat.
  Umowy dodatkowe najczęściej zawierane są na krótszy okres czasu, należy się zatem liczyć z tym, że ich ochrona nie będzie obowiązywać tak długo, jak w umowie podstawowej.
   

 3. Gdzie znajdę informacje o długości trwania polisy na życie?

  To, jak długo ma trwać umowa z ubezpieczycielem, jest zapisane w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Taką informację można znaleźć najczęściej na samym początku umowy w punkcie Przedmiot ubezpieczenia/Czas trwania umowy. Informację o produkcie możemy również znaleźć na stronie internetowej naszego ubezpieczyciela. 

 4. Jak dobrać okres ubezpieczenia na życie?

  Każdy oczekuje innej ochrony od ubezpieczyciela, zatem powinniśmy zastanowić się dobrze nad tym na jaki czas chcemy się zabezpieczyć. Osoby młode mogą spokojnie zdecydować się na długoterminową umowę, która zabezpieczy finansowo ich moment przejścia na emeryturę, osoby starsze mogą z kolei ubezpieczyć się bezterminowo. Jeśli np. spłacamy kredyt, możemy wybrać polisę, której ochrona będzie równa naszemu okresowi spłaty raty kredytowych. 

 5. Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie na życie?

  Umowę ubezpieczenia na życie zawieramy na minimum 12 miesięcy, ale umowa może trwać również 10, 20 czy 30 lat. Ochrona może trwać również dożywotnio. Czas trwania umowy powinien być dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań.