Polisa na życie, oprócz oszczędności na przyszłość, może nam zapewnić wysokie odszkodowania, zabezpieczenie finansowe dla najbliższych na wypadek naszej śmierci, zabezpieczenie pod kredyt hipoteczny, jak również dowóz leków, wsparcie psychologa czy transport medyczny.

Wszystko zależy od tego, na jakie ubezpieczenie się zdecydujemy, jak zbudujemy zakres ochrony oraz jaki rodzaj polisy wybierzemy. Sprawdźmy zatem, co dokładnie mamy do wyboru.

Czym różnią się polisy na życie? 

Do wyboru mamy wiele rodzajów ubezpieczeń, zatem decyzja o zakupie wcale może nie być łatwa. Różnice dotyczą oczywiście wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, ale oferty różnią się od siebie również ze względu na:

 • liczbę ubezpieczonych,
 • przeznaczenie składki,
 • czas trwania umowy,
 • wiek osoby ubezpieczonej.

Do ubezpieczenia możemy przystąpić sami, jak i włączyć naszych najbliższych – rodziców, partnera oraz dzieci. W przypadku indywidualnej polisy ochronnej możemy przystąpić do ochrony maksymalnie w 10 osób.

W przypadku polisy grupowej – ochrona jest możliwa dla pracowników całej firmy. Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada ofertę zarówno dla jednoosobowych działalności handlowych, mniejszych przedsiębiorstw, jak i dużych firm.

Ubezpieczenia różnią się również od siebie pod względem opłacanej składki. Część z nich całość składki przeznacza na ochronę (np. polisa ochronna, polisa grupowa), inne dzielą składkę na dwie części, gdzie jedna część jest kierowana na inwestycję lub oszczędności, a druga część na ochronę ubezpieczonego (np. polisa inwestycyjna, polisa posagowa).

Znaczenie ma również czas trwania umowy. W przypadku polisy grupowej okres ochrony dotyczy zawsze 12 miesięcy, natomiast w pozostałych produktach ubezpieczeniowych mamy już większą rozpiętość czasową – ochrona może trwać zarówno 12 miesięcy, 5 lat, jak i nawet 30 lat.

Wiek osoby ubezpieczonej również ma znaczenie. Ubezpieczenie na życie posiadać może nawet dziecko (np. polisa posagowa, polisa szkolna NNW) od 1 roku życia. Najczęściej jednak ubezpieczenia dotyczą osób, które ukończyły 18 lat.

Bardzo ważna jest górna granica wiekowa, do której ubezpieczyciel może objąć nas ochroną, ale warto pamiętać o tym, że jest to granica zależna od towarzystwa ubezpieczeniowego , zatem należy porównywać ze sobą oferty. Ochroną możemy zostać objęci zarówno do 60 roku życia, jak i 70 roku życia. Możemy również uzyskać ochronę dożywotnią w przypadku polisy bezterminowej.

Różnice w ubezpieczeniach na życie

Rodzaj
polisy
Liczba
ubezpieczonych
Przeznaczenie
składki
Czas trwania
umowy
Wiek
ubezpieczonego
Wysokość
składki
Indywidualna1-10 osób

ochrona na wypadek śmierci lub wybranych zdarzeń

minimum 12 mięsiecyok. 15-70 latod 30 zł miesięcznie
Grupowaw firmie zatrudniającej min. 3 pracownikówochrona na wypadek śmierci lub wybranych zdarzeń12 miesięcy, decyduje umowa z pracodawcą18-65 lat

ok. 50 zł miesięcznie lub finansowana przez pracodawcę

Inwestycyjna1 osobaochrona i inwestycjeminimum 10 lat

od 18 lat

od 100 zł miesięcznie
Na życie i dożycie1 osobaochrona i oszczędzanieminimum 3-5 lat

od 18 lat do wieku ustalonego w polisie (decydują warunki TU)

od 100 zł miesięcznie
Posagowa1 dzieckoochrona i oszczędzanieod 5 do 25 latod narodzin do 25 lat

od 100 zł miesięcznie

Bezterminowa

1 osoba lub 2 małżonków

ochrona na wypadek śmierci lub wybranych zdarzeń

12 mięsiecy, przedłużana automatycznie

dożywotniood 50 zł miesięcznie

NNW dla dziecka

1 dzieckoochrona życia i zdrowia12 mięsiecydo 25 roku życiaod 30 zł rocznie

Online bez agenta

1 osobaochrona na wypadek śmierci12 mięsiecy18-50 lat od 21 zł miesięcznie

Tabela 1. Opracowanie własne. 

Indywidualne ochronne ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie ochronne na życie jest produktem terminowym, skierowanym do osób dorosłych, które chcą zabezpieczyć siebie na wypadek określonych zdarzeń polisowych oraz zapewnić ochronę bliskim na wypadek swojej nagłej śmierci.

Do ubezpieczenia przystąpić mogą osoby, które mają ukończone 18 lat i nie ukończyły określonego wieku (np. 60 lub 65 lat).
Polisa jest przeznaczona dla 1 osoby, ale współubezpieczonych może być nawet 9. Dla wszystkich w ramach tzw. polisy rodzinnej przewidziany jest indywidualny zakres ochrony i wysokość świadczeń.

Zakres ochrony jest uzależniony od wyboru ubezpieczonego. Możemy zdecydować się na ochronę podstawową, która gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu śmierci, jak i rozbudować ochronę według własnych preferencji (np. na wypadek nowotworu lub pobytu w szpitalu).

Ubezpieczenie nie zawsze gwarantuje wypłatę odszkodowania. Są określone sytuacje, które opisuje umowa w punkcie o wyłączeniach odpowiedzialności, przy których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od wypłaty świadczenia.

Najczęściej są to okoliczności zdarzenia polisowego (np. śmierć lub uszczerbek na zdrowiu), które powstały w wyniku świadomego działania ubezpieczonego na własną niekorzyść. Dzieje się tak np., gdy do urazu dochodzi w wyniku bójki czy udziału w protestach. Podstawą do niewypłacenia odszkodowania może być również uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Miesięczny koszt ochronnego ubezpieczenia na życie zaczyna się od 30 zł. Ale im więcej wykupionych ryzyk i im wyższy wiek ubezpieczonego, tym składka rośnie do poziomu kilkuset złotych.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Taki rodzaj ubezpieczenia jest kierowany do większej liczby klientów, zatem w zakupie produktów zwykle pośredniczy większy podmiot, którym najczęściej jest pracodawca.

Polisa grupowa może dotyczyć zarówno działalności jednoosobowej, małych firm, które zatrudniają do 3 pracowników, jak i większych, zatrudniających kilkuset osób.

Ubezpieczenia zapewnia dość szeroki zakres ochrony i umiarkowaną sumę ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, co oznacza, że ochrona, która nas dotyczy, nie będzie zbyt długa. Jednak w ramach niewysokiej składki możemy uzyskać wsparcie finansowe w wielu różnych sytuacjach.

Przykładem polisy grupowej jest PZU P Plus, gdzie do ubezpieczenia przystąpić mogą pracownicy między 16 a 69 rokiem życia. (oferta dla firm zatrudniających minimum 15 pracowników). Ubezpieczenie zapewni nam pomoc finansową w sytuacji:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • śmierci małżonka,
 • śmierci dziecka,
 • narodzin dziecka,
 • operacji chirurgicznej,
 • pobytu w szpitalu,
 • pobytu na OIOM.

Polisa grupowa kosztuje miesięcznie ok. 50 zł. Jednak w niektórych firmach takie ubezpieczenie może być oferowane bez opłat, w ramach pakietu socjalnego.

Ubezpieczenie na życie ochronno-inwestycyjne z UFK

W ramach ubezpieczenia na życie możemy również inwestować swoje pieniądze. Takie rozwiązanie może przynieść nam dodatkowy zysk. Część składki jest przeznaczona na ochronę ubezpieczonego, a pozostała inwestowana w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK). O tym, jak duża część składki będzie inwestowana – decydujemy samodzielnie.

Do ubezpieczenia inwestycyjnego przystąpić mogą wyłącznie osoby dorosłe, a czas trwania umowy przewiduje najczęściej minimum 10-letni okres trwania umowy ze względu na inwestycje.

Zakres ochrony jest tu minimalny lub bardzo wąski, ponieważ głównym przeznaczeniem polisy jest zysk z inwestycji.
Koszt ubezpieczenia to minimum 100 zł miesięcznie. Górny próg cenowy zależy od możliwości finansowych ubezpieczonego. W niektórych polisach inwestycyjnych, jak Generali składka jest jednorazowa na poziomie przynajmniej 20 000 zł.

Ubezpieczenie na życie ochronno-oszczędnościowe

W ramach ubezpieczenia mieszanego możemy liczyć nie tylko na ochronę, ale również na gromadzenie środków na przyszłość, zarówno dla siebie (polisa na życie i dożycie), jak i dla dziecka (polisa posagowa).
Ubezpieczenie w obu przypadkach może nabyć wyłącznie osoba dorosła, jednak w przypadku polisy posagowej – ochrona dotyczy dziecka.

Zakres ochrony może być podstawowy, jak i można go rozbudować o zakup umów dodatkowych w wybranym kierunku.
Dobrym przykładem może być polisa PZU Start w Dorosłość, która jest produktem posagowym. Zapewni ona ochronę maksymalnie na okres 25 lat. Polisę można zakupić nawet dla noworodka, a pieniądze z polisy dziecko może otrzymać najwcześniej w momencie ukończenia 18 roku życia. Przez cały czas trwania umowy zobowiązujemy się do opłacania określonej składki, która gromadzona jest na rachunku ubezpieczeniowym, a następnie zostaje ona wypłacona dziecku na koniec umowy.

Dziecko uzyskuje również ochronę na wypadek utraty rodzica. W takiej sytuacji otrzymuje regularną rentę na czas trwania nauki.

Koszt obu polis mieszanych zależy od możliwości finansowych opłacającego składkę. Niektóre towarzystwa wyznaczają minimalną wysokość na poziomie 100-120 zł miesięcznie.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie dla seniorów

Dla osób starszych, które objęte są większym ryzykiem poważnego zachorowania i śmierci, towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały możliwość zakupu polisy bezterminowej.

Jest to ochrona, która zapewni bliskim wypłatę świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej. Jeżeli zatem zależy nam na tym, by zabezpieczyć finansowo naszych bliskich – możemy wybrać właśnie takie rozwiązanie.

Polisa bezterminowa oferuje zwykle niższą sumę ubezpieczenia niż pozostałe oferty polisowe, a jest to związane wspomnianym wcześniej zwiększonym ryzykiem śmierci. Również zakres ochrony jest mniejszy niż w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych.

Za przykład może posłużyć oferta grupy Życie Direct – Spokój Bliskich. Polisa może zapewnić sumę ubezpieczenia od 4000 zł do 300 000 zł. Jednak wysokość sumy ubezpieczenia będzie miała bardzo duży wpływ na wysokość składki, jak i zależna jest od wieku przystąpienia do polisy. Dodatkowo, gdy ubezpieczony poważnie zachoruje, będzie mógł otrzymać aż 75% sumy ubezpieczenia.

Oferta może objąć ochroną osoby między 18 i 85 rokiem życia.

Koszt takiej polisy jest uzależniony od wieku ubezpieczonego, sumy ubezpieczenia i liczby ubezpieczonych, np. 70-latek za polisę na SU 30 000 zł zapłaci 306 zł miesięcznie. Dla 2 osób ubezpieczenie w takim samym wariancie to wydatek 500 zł co miesiąc.

Ubezpieczenie na życie NNW dla dziecka

Dla dziecka można również nabyć ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym przypadku ochroną mogą zostać nie tylko dzieci w wieku szkolnym, ale również te, które uczęszczają do żłobka, przedszkola czy klubików dziecięcych.

Umowę z ubezpieczycielem zawieramy na okres 12 miesięcy. Składkę płacimy w systemie rocznym, co oznacza, że dokonujemy jednorazowej płatności.

Ochrona dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków, zatem dziecko otrzyma wsparcie finansowe w sytuacji:

 • złamania lub zwichnięcia,
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji chirurgicznej,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • oparzenia lub odmrożenia,
 • pogryzienia lub ukąszenia,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • ataku epilepsji.

W ramach ubezpieczenia możemy liczyć zarówno na odszkodowanie, jak i pomoc w ramach pakietu assistance, o czym również warto pamiętać. Taki pakiet może zapewnić transport medyczny, pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji lub korepetycje przy dłuższej nieobecności w szkole (min. 3 tygodnie).

Przykładem może to być ubezpieczenie grupy Compensa – NNW Szkolne, które oferuje:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Koszt polisy NNW dla dziecka to 40-50zł rocznie dla 1 osoby niepełnoletniej.

Ubezpieczenie na życie online bez agenta

Istnieje również możliwość zakupu ubezpieczenia online. Tutaj jednak należy wiedzieć o tym, czym będzie charakteryzowało się takie ubezpieczenie, ponieważ jego jakość będzie znacznie niższa niż w przypadku pozostałych ubezpieczeń na życie.
Aviva w ramach polisy Smart Life oferuje cztery warianty dotyczące sumy ubezpieczenia. Możemy zatem zabezpieczyć się na kwotę: 25 000 zł, 50 000 zł, 75 000 zł i 100 000 zł.

W takiej polisie nie ma ankiety medycznej, ale maksymalny wiek ubezpieczonego wynosi 50 lat.

Koszt polisy kupowanej całkowicie online zależy od sumy ubezpieczenia i wieku ubezpieczonego. Przykładowo, 40-latek, który chce się ubezpieczyć na kwotę 50 000 zł, zapłaci miesięcznie 35 zł.
 
Ponieważ polisa na życie wiąże się ze składką na różnym pozomie, warto wcześniej porównać kilka ofert i znaleźć rozwiązanie najbardziej dopasowane do naszych potrzeb. Dzięki temu zarówno możemy zaoszczędzić, jak i znaleźć taką polisę, która uwzględni nasze wymagania. Warto zastanowić się – jaką ochronę chcemy uzyskać, na jak wysokim wsparciu finansowym nam zależy oraz kogo chcemy chronić na wypadek, gdyby miało nas zabraknąć. A także dopasować sumę ubezpieczenia do własnych możliwości finansowych i rozbudować ochronę tak, by nie obejmowała ochroną zdarzeń, które nas nie dotyczą.

Ważne informacje

1. Polisa na życie nie jest jednowymiarowym produktem i na rynku ubezpieczeniowym mamy wiele możliwości ochronnych do wyboru

2. Ubezpieczenie na życie może dotyczyć zarówno osób dorosłych, dzieci, jak i seniorów

3. Dopasujmy zarówno rodzaj ubezpieczenia, zakres ochrony, jak i sumę ubezpieczenia do swoich możliwości finansowych oraz potrzeb

4. Porównanie ofert pozwoli nam zaoszczędzić oraz znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie na przyszłość