Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, można wykupić grupowo za pośrednictwem pracodawcy, banku, a nawet operatora sieci komórkowej. Polisa gwarantuje także zwrot kosztów rehabilitacji czy dodatkowe środki za dłuższy pobyt w szpitalu.

O ile indywidualną polisę na życie wykupuje się samodzielnie i ustala wysokość odszkodowania oraz zakres, to w ubezpieczeniu grupowym dostajemy gotową ofertę. Takie rozwiązanie oferują między innymi PZU, Allianz, Generali oraz Uniqa. Postanowiliśmy to sprawdzić, jak długo działa ubezpieczenie NNW, co zapewnia i w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie ma obowiązku  wypłacić odszkodowania.
 

Porównaj oferty NNW szkolne

Ubezpiecz swoje dziecko od 25 zł rocznie!

Co oznacza grupowe ubezpieczenie NNW?

Grupowe ubezpieczenie NNW chroni ubezpieczonego w momencie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczony może liczyć na pomoc finansową oraz dodatkowe usługi, takie jak np. zwrot kosztów rehabilitacji czy też sfinansowanie pobytu w szpitalu.

W porównaniu z ubezpieczeniem indywidualnym grupowa polisa NNW ma zazwyczaj niższe składki przy tym samym zakresie ochrony – to samo ryzyko dotyczy wielu ubezpieczonych w grupie i rozkłada się na wiele osób, np. zatrudnionych w firmie.

Minusem rozwiązania grupowego jest brak możliwości modyfikacji szczegółów umowy. Ubezpieczony decyduje na gotowy produkt, np. ustalony między TU a jego pracodawcą. 

Kto może kupić grupową polisę NNW?

Ubezpieczenie grupowe NNW jest skierowane do osób pełnoletnich (w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych dolna granica wieku została przesunięta do 16 lat). 

Zakup polisy grupowej NNW za pośrednictwem pracodawcy zazwyczaj jest możliwy pod warunkiem, że pracownik nie przebywa na zwolnieniu lekarskim ani też nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego. Polisę można rozszerzyć o członków rodziny osoby ubezpieczonej oraz w niektórych wypadkach – konkubentów.

Jak długo chroni grupowa polisa NNW?

Ubezpieczenie grupowe NNW obowiązuje z reguły na okres 12 miesięcy. Po tym czasie można kontynuować umowę ubezpieczenia. Jeśli w czasie trwania umowy doszło do rozwiązania stosunku pracy, firma ubezpieczeniowa może zaoferować kontynuowanie ochrony, jednak na zmienionych warunkach.

Kiedy chroni grupowe ubezpieczenie NNW?

Polisy grupowe NNW są zazwyczaj dostępne dla wszystkich grup zawodowych. Po podpisaniu dodatkowej umowy ubezpieczenie może obejmować także inne zdarzenia, np.: 

 • czasową niezdolność do pracy; 
 • pobyt w szpitalu; 
 • pogryzienie przez zwierzęta (w tym kleszcze); 
 • rehabilitację. 

Istnieje także możliwość wykupienia polisy dla uczestników  oraz opiekunów wycieczek, kolonii i imprez integracyjnych.

Kto oferuje grupowe ubezpieczenie NNW?

Polisę grupową NNW można wykupić w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Analizujemy ofertę kilku z nich, m.in.  PZU, Allianz, Generali oraz Uniqa. 

Grupowe ubezpieczenie NNW w PZU

PZU oferuje wsparcie dla każdego pracownika, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, bez względu na jego stan zdrowia oraz wiek. Ubezpieczenie grupowe NNW w PZU działa, gdy pracownik dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub umrze. Polisa obejmuje także ataki epilepsji oraz omdlenia o nieustalonej przyczynie.

Polisę PZU NNW Grupowe można wykupić za pośrednictwem pracodawcy. Odszkodowanie można przeznaczyć na opłacenie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz sfinansowanie pomocy domowej. W sytuacji, gdy dojdzie do śmierci pracownika, pieniądze z ubezpieczenia otrzymują jego bliscy.

Polisa grupowa NNW w PZU działa na całym świecie, w pracy i poza nią. Mogą ją wykupić osoby, które w okresie trwania ubezpieczenia są w wieku pomiędzy 18 i 70 lat. Polisę za dodatkową opłatą można rozszerzyć na członków rodziny ubezpieczonego pracownika.

Grupowe ubezpieczenie NNW w Allianz

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz oferuje pracownikom 3 pakiety z atrakcyjnymi zakresami ubezpieczenia. Ochrona obowiązuje przez rok, a każdy z wykupionych pakietów można rozszerzyć o dodatkowe umowy. Minimalna grupa ubezpieczonych liczy 5 osób, pracowników lub znajomych (ubezpieczenie jest skierowane także do tzw. grup nieformalnych). Do polisy można dołączyć całą rodzinę ubezpieczonego.

Ubezpieczenie grupowe NNW w Allinaz w podstawowej wersji działa, gdy pracownik w wyniku wypadku (w tym także komunikacyjnego) dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub umrze. Polisa pokrywa koszty leczenia oraz świadczenia assistance po wypadku. Po podpisaniu dodatkowej umowy ochrona obejmuje pobyt w szpitalu, rehabilitację oraz czasową niezdolność do pracy w wyniku wypadku. W wariancie Max jest dostępna możliwość powtórzenia opinii medycznej, świadczenia assistance oraz OC w życiu prywatnym.

Grupowe ubezpieczenie NNW w Generali

Grupowe NNW Generali może wykupić nawet bardzo mała firma, która zatrudnia 3 pracowników. W ramach polisy ubezpieczony może liczyć na ochronę w dwóch wariantach – całodobowo na całym świecie lub w miejscu pracy oraz podczas drogi do i z pracy.

Polisę grupową NNW mogą wykupić przedstawiciele wszystkich grup zawodowych, bez względu na wiek. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz czasową niezdolnością do pracy lub nauki. W ramach ubezpieczenia można liczyć na ochronę także w sytuacji, gdy ubezpieczony:

 • dozna wstrząsu mózgu,
 • osieroci dziecko,
 • trafi do szpitala,
 • zostanie pogryziony przez zwierzęta.

Grupowe NNW Generali daje możliwość objęcia ubezpieczeniem uczestników zawodów sportowych. Polisę można wykupić także dla uczniów na czas wycieczek, kolonii oraz imprez integracyjnych.

Grupowe ubezpieczenie NNW w Uniqa

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Uniqa zapewnia kompleksową ochronę przed negatywnymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków. Polisa chroni w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub zgonu osoby ubezpieczonej.

Ochronę ubezpieczeniową NNW Uniqa można rozszerzyć zgodnie z potrzebami. Działa na całym świecie w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, a także po pracy, w życiu prywatnym. Istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem członków OSP, a także dzieci, młodzieży i wychowawców na koloniach i obozach. Polisę można wykupić grupowo również dla wolontariuszy, praktykantów, stażystów oraz uczestników wycieczek, podróży i zorganizowanych imprez okolicznościowych.
 

Porównaj oferty NNW dla studenta

Wybierz jedną z 12 ofert NNW i nie przepłacaj!

Ubezpieczenie NNW grupowe – porównanie przykładowych ofert

TU

Szczegóły oferty

PZU
 • ubezpieczenie obowiązuje bez względu na stan zdrowia i wiek
 • polisa obejmuje ataki epilepsji oraz omdlenia o nieustalonej przyczynie
 • ochrona jest ważna na całym świecie, w pracy i poza nią
Allianz
 • dostępne są 3 pakiety ubezpieczenia
 • polisę można rozszerzyć o pobyt w szpitalu, rehabilitację lub czasową niezdolność do pracy 
 • ubezpieczonemu przysługuje powtórna opinia medyczna oraz świadczenia assistance
Generali
 • polisa jest dostępna dla wszystkich grup zawodowych
 • ochrona obejmuje pogryzienie przez zwierzęta (w tym kleszcze)
 • polisę można wykupić dla uczestników wycieczek, kolonii oraz imprez integracyjnych
Uniqa
 • ochroną objęte jest życie zawodowe i prywatne; 
 • istnieje możliwość ubezpieczenia członków OSP, dzieci, młodzieży i wychowawców na koloniach i obozach; 
 • ubezpieczyć można także wolontariuszy, praktykantów, stażystów oraz uczestników wycieczek, podróży i zorganizowanych imprez

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert towarzystw ubezpieczeniowych z 10.03.2021 r.

W jakich sytuacjach grupowe ubezpieczenie NNW nie działa?

Świadczenie NNW nie przysługuje zazwyczaj wtedy, gdy do nieszczęśliwego wypadku doszło w wyniku: 

 • działania pod wpływem alkoholu; 
 • podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem;
 • udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej);
 • umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa; 
 • umyślnego samookaleczenia;
 • winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego;
 • wskutek utraty przytomności spowodowanej przyczyną chorobową, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie dotyczy utraty przytomności spowodowanej atakiem epilepsji albo omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
 • wyczynowego uprawiania sportu oraz na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • wykonywania zadań kaskaderskich.

Czy warto kupić grupowe ubezpieczenie NNW?

Najważniejsze zalety ubezpieczenia grupowego NNW to, brak szczegółowej ankiety medycznej, krótki okres karencji, możliwość wyboru spośród gotowych pakietów ubezpieczeniowych, a składka opłacana jest potrącana z wynagrodzenia lub opłacana przez pracodawcę.

Jednak wadami tego rozwiązania są brak możliwości rozszerzenia polisy, niskie kwoty odszkodowania, ograniczony zakres ochrony, umowa obowiązuje na czas zatrudnienia w firmie; 

Do zakupu polisy grupowej NNW może zachęcać niska składka oraz brak formalności przy zawieraniu umowy. Minusy tego rozwiązania to ograniczony wybór oraz niska suma ubezpieczeniowa. Jeśli ubezpieczonemu zależy na wygodzie i niskiej cenie, to dobry wybór, natomiast gdy zakres ochrony oraz kwoty odszkodowania są za małe, warto połączyć polisę grupową z ubezpieczeniem indywidualnym

– mówi Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat.

Ile kosztuje grupowe ubezpieczenie NNW?

Wysokość składki w grupowym ubezpieczeniu NNW zależna jest od kilku czynników - miejsca, towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranej sumy ubezpieczenia. Inna cena będzie dla dziecka (nawet 50 zł rocznie), a inna u osoby dorosłej. Przykładowo, w TU Generali można znaleźć grupową polisę NNW od 59 zł miesięcznie. W zakresie ochrony znajdują się nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków, ale także poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu w przypadku choroby, świadczenie za przebyte operacje, śmierć w wyniku wypadku, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. 

Ubezpieczenie NNW grupowe – porównanie przykładowych cen

Składka miesięczna

Szczegóły pakietu

od 59 zł
 • czas trwania polisy do 67 roku życia
 • suma ubezpieczenia: 35 000 zł
 • 1% uszczerbku na zdrowiu: 300 zł
 • za 1 dzień pobytu w szpitalu: 45 zł
 • niezdolność do pracy: 10 000 zł
 • zdaignozowanie poważnej choroby: 2 000zł
 • dodatkowo: pobyt w szpitalu w przypadku choroby, świadczenie za przebyte operacje, śmierć w wyniku wypadku, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
od 64 zł
 • czas trwania polisy dożywotnio
 • suma ubezpieczenia: 10 000 zł
 • 1% uszczerbk na zdrowiu: 100 zł
 • dodatkowo: śmierć w wyniku wypadku, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
od 66 zł
 • czas trwania polisy do 67 roku życia
 • suma ubezpieczenia: 40 000 zł
 • 1% uszczerbku na zdrowiu: 300 zł
 • za 1 dzień pobytu w szpitalu: 40 zł
 • niezdolność do pracy: 20 000 zł
 • zdaignozowanie poważnej choroby: 3 000zł
 • dodatkowo: pobyt w szpitalu w przypadku choroby, świadczenie za przebyte operacje, śmierć w wyniku wypadku, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
od 85 zł
 • czas trwania polisy do 67 roku życia
 • suma ubezpieczenia: 40 000 zł
 • 1% uszczerbku na zdrowiu: 300 zł
 • za 1 dzień pobytu w szpitalu: 45 zł
 • niezdolność do pracy: 20 000 zł
 • zdaignozowanie poważnej choroby: 3 000zł
 • dodatkowo: pobyt w szpitalu w przypadku choroby, świadczenie za przebyte operacje, śmierć w wyniku wypadku, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
od 128 zł
 • czas trwania polisy do 67 roku życia
 • suma ubezpieczenia: 70 000 zł
 • 1% uszczerbku na zdrowiu: 550 zł
 • za 1 dzień pobytu w szpitalu: 60 zł
 • niezdolność do pracy: 25 000 zł
 • zdaignozowanie poważnej choroby: 6 000zł
 • dodatkowo: pobyt w szpitalu w przypadku choroby, świadczenie za przebyte operacje, śmierć w wyniku wypadku, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

Tabela 2. Opracowanie na podstawie oferty grupowej polisy otwartej Generali z 10.03.2021 r.
 

Porównaj oferty NNW szkolne

Ubezpiecz swoje dziecko od 25 zł rocznie!

Ważne informacje

1. W przypadku polisy grupowej ubezpieczony może wybierać spośród gotowych produktów TU

2. Ubezpieczenie NNW grupowe może wykupić każda firma, w której zatrudniono przynajmniej od 3 do 5 osób (w zależności od warunków ubezpieczenia)

3. Polisa NNW grupowa chroni nie tylko ubezpieczonego, ale także jego rodzinę

4. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość rozszerzenia grupowej polisę NNW, np. o pobyt w szpitalu lub rehabilitację

FAQ najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie grupowe NNW

 1. Jak sprawdzić warunki ubezpieczenia grupowego NNW?

  Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania ubezpieczonego o warunkach ubezpieczenia oraz jego prawach i obowiązkach. Pracodawca powinien także dostarczyć pracownikowi OWU wykupionej polisy grupowej.

 2. Czy po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą można nadal korzystać z ochrony?

  Niektóre towarzystwa umożliwiają kontynuowanie ochrony mimo zerwanego stosunku pracy z pracodawcą, jednak na odmiennych niż pierwotnie warunkach. Nowa polisa ma zazwyczaj inną cenę, ubezpieczony może co prawda wybrać SU oraz zakres ubezpieczenia, jednak takie rozwiązanie i tak nie zawsze jest korzystne. Dlatego też przed kontynuacją umowy warto sprawdzić ofertę konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych.

 3. Ile może wynieść suma ubezpieczenia grupowego?

  Suma ubezpieczenia grupowego jest ustalana na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Z reguły nie przekracza ona 100 000 złotych, w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym ubezpieczony może liczyć na dużą SU, natomiast sytuacje takie jak np. pobyt w szpitalu wiążą się z niższymi stawkami odszkodowania.