Osoba uposażona - w ubezpieczeniu na życie osoba, której należna jest kwota świadczenia za zdarzenie zawarte w polisie. Może to być np. śmierć głównego ubezpieczonego – wtedy środki z polisy trafiają do rodziny, znajomych lub innej osoby fizycznej, której dane zostały wcześniej zawarte w treści umowy polisowej.

O czym warto pamiętać, wskazując w ubezpieczeniu na życie na osobę uposażoną?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza w swoim OWU Ubezpieczenia na życie dokładne wskazówki dotyczące wypłaty świadczenia po śmierci Ubezpieczonego. Z reguły ubezpieczyciel zastrzega, że:

  • Ubezpieczony może wskazać, dowolnie zmieniać lub odwoływać uposażonych;
  • Jeśli ubezpieczony wskazał kilku uposażonych, a niektórzy z nich zmarli przed jego śmiercią lub utracili prawo do świadczenia, to przypadająca im część zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy pozostałe osoby uposażone;
  • Jeżeli ubezpieczony nie wskazał osoby uposażonej lub wszyscy uposażeni zmarli przed jego śmiercią czy też utracili prawo do świadczenia, świadczenie będzie przysługiwać najbliższym członkom rodziny. Z reguły pierwszeństwo przysługuje małżonkowi, a w dalszej kolejności:

- dzieciom w częściach równych,

- rodzicom w częściach równych,

- innym ustawowym spadkobiercom ubezpieczonego w częściach równych.

Czy osoba uposażona zawsze otrzyma świadczenie? Nie. Jednym z głównych powodów odmowy wypłaty pieniędzy z polisy na życie jest umyślnie przyczynienie się do śmierci ubezpieczonego lub członka rodziny.

Dokładne warunki ochrony oraz zasady wypłaty świadczeń dla osób uposażonych znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wybranego towarzystwa.