Multiagent - jest to osoba fizyczna lub firma, która działa na zasadzie agenta lub agencji ubezpieczeniowej na rzecz kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Multiagent musi posiadać więc podpisane umowy z więcej niż jedną firmą ubezpieczeniową. Wykonywanie czynności agencyjnych przez multiagenta na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela daje mu sposobność porównania kilku ofert na rynku oraz wybór optymalnej dla klienta oferty. W ten sposób multiagent ma przewagę nad agentem ubezpieczeniowym, który prezentuje ofertę produktową wyłącznie jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Warto wspomnieć, iż praca multiagenta nie kończy się na sprzedaży polisy. Jego czynności obejmują również cały katalog działań posprzedażowych, do których możemy zaliczyć: wsparcie w procesie likwidacji szkód, przyjęcie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, czy pomoc w uzyskaniu zwrotu nadpłaconej składki polisy. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, multiagent powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). 

Wykonywanie zawodu multiagenta obwarowane jest przepisami prawa, ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. Agentem może zostać osoba, która nie została nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądu, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i minimum średnie wykształcenie oraz zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń. W przypadku gdy multiagencją jest firmą w formie spółki - powyższe wymogi powinny być spełnione przez wspólników, w przypadku spółki z osobowością prawną przynajmniej połowa członków zarządu powinna spełniać obligatoryjne wymogi stawiane przed zawodem agenta ubezpieczeniowego.