OWCA - Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne. Osoba fizyczna, nie będąca agentem ubezpieczeniowym, która może zawierać i podpisywać umowy ubezpieczenia, jeżeli współpracuje z agentem ubezpieczeniowym. Zakres obowiązków to m.in. pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, administrowanie umowami ubezpieczenia, organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych.

Aby uzyskać status OWCA należy:

  • przejść szkolenie agencyjne w towarzystwie ubezpieczeniowym;
  • zdać egzamin przeprowadzony przez towarzystwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych;
  • otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności agencyjnej;
  • podpisać umowę agencyjną.

Kto może zostać osobą wykonującą czynności agencyjne?

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne powinna spełniać łącznie następujące warunki:

  • powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe,
  • powinna dawać rękojmię należytego wykonywania tych czynności,
  • musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.

Osoba fizyczna może wykonywać czynności agencyjne dopiero po wpisaniu jej do rejestru agentów (art. 19 ust. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).