Suma gwarancyjna - określona w umowie ubezpieczenia kwota, będąca górną granicą odpowiedzielności towarzystwa, z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności  (dyrektywa 2009/103/WE). 

Obecnie sumy gwarancyjne wynoszą:

  • 1,05 mln euro - szkody materialne;
  • 5,21 mln euro -  szkody osobowe.