Zgodnie z Art. 40. ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Aby odstąpienie było skuteczne, musi nastąpić w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem), a za dzień jego dostarczenia uznaje się dzień nadania pisma w placówce operatora publicznego lub dzień otrzymania pisma za pośrednictwem faxu (22 300 12 82) lub maila (obsluga@rankomat.pl).

Rankomat sp.  z o.o. sp. k./ Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
e-mail: obsluga@rankomat.pl

            
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ........................................................................................................................................................ . 
Data zawarcia umowy:

………………………........................................................................................................................ . 
Imię i nazwisko Usługobiorcy:

………………………………….......................................................................................................... . 
Adres Usługobiorcy:

......................................................................................................................................................... .

Podpis Usługobiorcy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :

......................................................................................................................................................... .

Data: 
……………......................................................................................................................................

Z poważaniem

Pobierz dokument