Zgodnie z Art. 40. ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Aby odstąpienie było skuteczne, musi nastąpić w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem), a za dzień jego dostarczenia uznaje się dzień nadania pisma w placówce operatora publicznego lub dzień otrzymania pisma za pośrednictwem faxu (22 300 12 82) lub maila (obsluga@rankomat.pl).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat:

Rankomat sp. z o.o. sp. k. / Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.

Ul. Wolska 88 01-141 Warszawa, e-mail: obsluga@rankomat.plNiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
........................................................................................................................................................ .
Data zawarcia umowy:
………………………........................................................................................................................ .
Imię i nazwisko Usługobiorcy:
………………………………….......................................................................................................... .
Adres Usługobiorcy:
......................................................................................................................................................... .
Podpis Usługobiorcy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :
......................................................................................................................................................... .
Data:
……………......................................................................................................................

Pobierz dokument