Zgodnie z Art. 40. ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Aby odstąpienie było skuteczne, musi nastąpić w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem), a za dzień jego dostarczenia uznaje się dzień nadania pisma w placówce operatora publicznego lub dzień otrzymania pisma za pośrednictwem faxu (22 300 12 82) lub maila (obsluga@rankomat.pl).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

……………………, dnia …………….. 201.. roku

…………………………………………..

               imię i nazwisko

.............................................

                           adres

Rankomat sp. z o.o. sp.k.

ul. Wolska 88

01 – 141 Warszawa

Niniejszym cofam moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, jaka udzielona została przeze mnie na rzecz spółki Rankomat sp. z o.o. z sp.k. w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym na stanowisko ………………………………………. i przesłanym przeze mnie na potrzeby procesu rekrutacyjnego CV.

                                                                                                                                                    …………………………………………………..

                                                                                                                                                    podpis

Pobierz dokument