W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO),które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku, poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, które są nam przekazywane w dokumentach rekrutacyjnych podczas procesów rekrutacji w naszej firmie.

Klauzula informacyjna: 

1.    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych w zakresie prowadzonej rekrutacji jest Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141),ul. Wolska 88 – dalej „Administrator”.

2.    Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22§ 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22§ 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w rekrutacji. 

3.    Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę. Za wyrażenie zgody uznaje się przesłanie dokumentu rekrutacyjnego (w postaci CV) wraz ze zdjęciem (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

4.    Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku  jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  

5.    Zgoda, o której w pkt. 3 może zostać cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki www.rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.

6.    Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę przez okres 2 miesięcy W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

7.    Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 

9.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem https://rankomat.pl/regulamin-serwisu.