Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin serwisu

Na tej stronie możesz zapoznać się z:

Serwis rankomat.pl jest platformą stworzoną przez rankomat.pl SA we współpracy z należącą do niej multiagencją ubezpieczeń rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) w zakresie ubezpieczeń samochodowych. Dlatego korzystanie ze wszystkich usług dostępnych przez serwis oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną rankomat.pl SA oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), które znajdziesz poniżej:

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną rankomat.pl SA


§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) rankomat.pl SA z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.rankomat.pl, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.

3. rankomat.pl SA za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.rankomat.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

5. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.
z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. rankomat.pl – rankomat.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 14, zarejestrowana w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000313963, NIP 951-226-26-82, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 6 363 542,10 zł, kapitał opłacony w całości.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.

3. Serwis –zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych http://www.rankomat.pl podłączona do sieci Internet, stworzona przez rankomat.pl SA we współpracy z należącą do niej multiagencją ubezpieczeniową rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez rankomat.pl SA i/lub jego partnerów, w szczególności multiagencji ubezpieczeniowej rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

4. Usługi – usługi świadczone przez rankomat.pl SA drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 i § 5 Regulaminu.

5. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego zakładu ubezpieczeń, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika
i skierowana do Użytkownika przez multiagencję rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

6. Towarzystwo Ubezpieczeniowe – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów prawa, którego oferta ubezpieczeniowa prezentowana jest w Serwisie.

7. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

8. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

9. Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych Usług przez Użytkowników, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

10. Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub oferowanych usługach przez rankomat.pl i/lub partnerów.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez rankomat.pl SA z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.rankomat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia rankomat.pl SA do przekazania danych użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie, w szczególności przez agencje ubezpieczeniowe i/lub towarzystwa ubezpieczeniowe. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazane w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem pkt poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

5. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej przez multiagencję rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), dostępny pod adresem /pomoc/regulamin-swiadczenia-rankomatpl-SA-Spj

6. Jeżeli Użytkownik zawarł za pośrednictwem agencji rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

7. Umowa o świadczenie Usług newslettera ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Użytkownika w Serwisie oświadczenia o rezygnacji ze świadczonych mu usług, przesłaną w formie pisemnej lub e-mailowej z konta użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

§ 4. Usługi

1. Główną funkcją Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do propozycji ofertowych różnego rodzaju produktów i usług, w tym ubezpieczeń majątkowych i osobowych, szczególnie ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, jak i mienia.

2. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

3. Użytkownik w celu skorzystania z funkcji Serwisu wskazanej w ust. 1 powyżej wypełnia aplikację na stronie www.rankomat.pl, zawierającą dane niezbędne do przygotowania kalkulacji ceny produktu/usługi oferowanej w Serwisie. Aby uzyskać dostęp do kalkulacji ofert, każdy użytkownik Serwisu musi się zarejestrować.

4. W celu przygotowania Oferty, dane wprowadzone przez użytkownika, z wyłączeniem danych personalnych (umożliwiających identyfikację Użytkownika) są za jego zgodą przekazywane są przez rankomat.pl SA do multiagencji rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.).

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z Regulaminem Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), dostępnego pod adresem /pomoc/regulamin-swiadczenia-rankomatpl-SA-Spj oraz według zasad określonych we właściwych ogólnych warunkach ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń, mających zastosowanie do tej umowy i wskazanych w Ofercie.

§ 5. Newsletter

1. Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej może otrzymywać newsletter przygotowany przez rankomat.pl SA.

2. Usługa subskrypcji newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.

3. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez rejestrację w Serwisie, poprzez wypełnienie stosownego formularza. Na wskazany w formularzu adres e-mail Użytkownika, wysyłane jest potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych Użytkownika.

4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Usługi newlettera, informując rankomat.pl SA o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług

Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8. Odpowiedzialność rankomat.pl SA

1. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

2. rankomat.pl SA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. rankomat.pl SA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od rankomat.pl SA. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od rankomat.pl SA, rankomat.pl SA, ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. rankomat.pl SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.

4. rankomat.pl SA nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez rankomat.pl SA wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, rankomat.pl SA może uniemożliwić dostęp do tych danych. rankomat.pl SA nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rankomat.pl SA zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, rankomat.pl SA ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9. Prawa własności intelektualnej

1. rankomat.pl SA informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do rankomat.pl SA.

3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody rankomat.pl SA lub innego podmiotu uprawnionego.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

  i.  drogą elektroniczną na adres reklamacje@rankomat.pl;
 ii.  ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 270 00 50 w godzinach 10.00 – 17.00 w dni robocze (połączenia
     płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii.  drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Spółki: rankomat.pl S.A.,
     ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa lub osobiście w siedzibie Spółki.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

 i.  oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny,
    a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę,     adres korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną     reklamacją),
ii.  szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. rankomat.pl SA rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie
może być w tym terminie rozpoznana, rankomat.pl SA powiadomi składającego reklamację o
przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 roku.

2. rankomat.pl SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub doręczenie wraz z newsletterem.

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną rankomat.pl S.A.pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez rankomat.pl S.A.pdf
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), zwana dalej „rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j.”, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. (zwanego dalej „Serwisem”) oraz za pośrednictwem Call Center prowadzonego przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. (zwanego dalej „Call Center”) w zakresie zawierania umów ubezpieczenia i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych, zwanych dalej łącznie „Usługami”, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony http://www.rankomat.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”) oraz innych stosownych aktów prawnych.


§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. – rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) z siedzibą w 01-192 Warszawie, ul. Leszno 14, zarejestrowana w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000498285, NIP 108-00-06-553, Regon 141673876, wysokość kapitału spółki: 1 150 000,00 zł, kapitał opłacony w całości. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Adres email: www.knf.gov.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.

3. Serwis – wykorzystywana przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna ma stronach internetowych http://www.rankomat.pl podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. pod numerem (22) 270 00 00.

5. Konsultant Call Center – pracownik rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.

6. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.

7. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

8. Usługi – czynności agencyjne, o których mowa w pkt 5 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.

9. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeniach, na rzecz których rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie.

10. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

11. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

12. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej.

13. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu; treść umowy ubezpieczenia reguluje polisa oraz OWU.

14. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

15. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.


§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.rankomat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem Call Center jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazanych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.

5. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej w z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń.


§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

2. W działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.

3. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

4. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. lub Zakład ubezpieczeń. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

6. Koszty połączenia z Serwisem lub Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.


§ 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center, który wypełnia odpowiednie strony transakcyjne i na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przekazuje mu link do stron transakcyjnych.

2. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.

3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu przez Strony transakcyjne wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup teraz” znajdującego się na stronie transakcyjnej Serwisu oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych na stronach transakcyjnych systemów płatności. W przypadku usług Call Center na wniosek Użytkownika powyższe oświadczenia są składane przez Konsultanta Call Center działającego w imieniu Użytkownika.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej.

6. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia.

7. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.


§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług i ochrona danych osobowych

Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych
Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

  i.   drogą elektroniczną na adres reklamacje@rankomat.pl;
 ii.   ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 270 00 50 w godzinach 10.00 – 17.00 w dni robocze (połączenia
      płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii.   drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Agenta: rankomat.pl
      Spółka Akcyjna Sp.j., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa lub osobiście w siedzibie Agenta.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

 i.  oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku
     osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres
     korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
ii.  szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j.
powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

5. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego za
pośrednictwem Agenta. Agent niezwłocznie przekaże reklamację do właściwego Towarzystwa
Ubezpieczeniowego.

6. Użytkownik może również złożyć reklamację samodzielnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Instrukcje oraz formularze dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych w danym Towarzystwie dostępne są pod adresem rankomat.pl/pomoc/reklamacje.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych lub Uposażonego/nych. Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.


§ 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.

2. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ​r​ankomat.pl SA SP J dawniej insu.pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług_przez rankomat.pl SA SP J dawniej insu.pdfRegulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) dla polis turystycznych”>Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) dla polis turystycznych


§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.), zwanego dalej „Serwisem”, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub ePrzelwów, zwanych dalej łącznie „Usługami”, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony /pomoc/regulamin-serwisu.html w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) – rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) z siedzibą w 01-192 Warszawie, ul. Leszno 14, zarejestrowana w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000498285, NIP 108-00-06-553, Regon 141673876, wysokość kapitału spółki: 1 150 000,00 zł, kapitał opłacony w całości. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) jest agencją ubezpieczeniową wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Adres email: www.knf.gov.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie.

3. Serwis – wykorzystywana przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna ma stronach internetowych /, poświęcone ubezpieczeniom turystycznym, w szczególności: /ubezpieczenia-turystyczne/kalkulator/; /ubezpieczenie-podrozne/; /ubezpieczenie-sporty-ekstremalne/; /ubezpieczenie-narciarskie/; /ubezpieczenie-podrozy-sluzbowej/; /ubezpieczenie-kosztow-rezygnacji-z-podrozy/; /ubezpieczenie-nnw-podrozne/, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i z wykorzystaniem ePrzelewów.

5. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

6. Usługi – czynności agencyjne, o których mowa w pkt 5 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i ePrzelewów.

7. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach Ubezpieczeń, na rzecz których rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. wykonuje czynności agencyjne oraz udzielone mu pełnomocnictwa znajdują się w Serwisie.

8. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

9. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

10. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

11. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu; treść umowy ubezpieczenia reguluje polisa oraz OWU.

12. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

13. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

14. Cookies – małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku cookie czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu stron serwisu / poświęconym ubezpieczeniom turystycznym jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazanych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

5. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.

3. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

4. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. lub Zakład ubezpieczeń. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
6. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§ 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia.

2. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.

3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu na Stronach transakcyjnych wysokości składki ubezpieczeniowej, uzupełnienie danych niezbędnych do przygotowania umowy ubezpieczenia oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem karty płatniczej lub ePrzelewu.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą lub ePrzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eCard S.A. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej.
6. Dostępne są następujące formy płatności:

  • Karty płatnicze: (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro);
  • ePrzelewy: Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z City Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Alior Sync, Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski S.A.), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), Invest Bank S.A., Płacę z IKO (PKO BP S.A.), DB Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.);
  • Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank PBC S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millenium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank PKO BP S.A., Inteligo Services, Bank Zachodni WBK S.A., Bank Pekao S.A.

7. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia i pozytywnym wyniku transakcji płatności Użytkownik otrzymuje Polisą potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, na wskazany adres e-mail.

8. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni.

9. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem), a za dzień jego dostarczenie liczy się dzień nadania pisma w placówce operatora publicznego lub dzień otrzymania pisma za pośrednictwem faxu (22 300 12 82) bądź maila (obsluga@rankomat.pl).

10. W przypadku odstąpienia od umowy rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o kwotę proporcjonalną do wykorzystanego okresu ochrony oraz ewentualne koszty manipulacyjne naliczone przez zakład ubezpieczeń.

11. Zwrot składki zostanie dokonany, w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, na wskazany przez Ubezpieczającego numer rachunku bankowego.

12. Użytkownik ma pełen dostęp do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, znajdujących się w serwisie wakacyjnapolisa.pl, na podstawie których, zostanie zawarta wybrana przez Użytkownika umowa ubezpieczenia, po jego wcześniejszej akceptacji. Wszelkie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umieszczone są na stronach serwisu w sposób umożliwiający ich pobranie, odtworzenie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9.0, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024×768.

2. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane Cookies.

§ 7. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia usługi jest Zakład ubezpieczeń który powierza przetwarzanie danych rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. na zasadach określonych w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy Zakładem i rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. w celu wykonania umowy agencyjnej oraz rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej insu Sp. z o.o.).

2. Ubezpieczający, Ubezpieczony/eni i Uposażony/ni mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych i Uposażonego/nych. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. będzie przetwarzał powierzone mu ich dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, umową zawartą z Zakładem ubezpieczeń i stosowanymi regulacjami wewnętrznymi rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J.

4. Szczególne zagrożenia związane z korzystania z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§ 8. Zasady odpowiedzialności

1. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w serwisie http://wakacyjnapolisa.pl, niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

2. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. może uniemożliwić dostęp do tych danych. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

  i.   drogą elektroniczną na adres reklamacje@rankomat.pl;
 ii.   ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 417 11 40 w godzinach 10.00 – 17.00 w dni robocze
      (połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii.   drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Agenta:
      rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp.j., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa lub osobiście w siedzibie Agenta.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

 i.   oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku
      osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres
      korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
ii.   szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. j.
powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

5. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego za
pośrednictwem Agenta. Agent niezwłocznie przekaże reklamację do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

6. Użytkownik może również złożyć reklamację samodzielnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych lub Uposażonego/nych. Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 21.07.2014 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin swiadczenia usług droga elektroniczna przez rankomat.pl Społka Akcyjna Sp. J. dla polis turystycznych.pdf