Aktuariusz - specjalista w dziedzinie obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności  długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej każdy zakład ubezpieczeń, ma obowiązek powołania aktuariusza. Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiada za wycenę zobowiązań klientom oraz tworzenie produktów w taki sposób, by oczekiwany poziom rezerw oraz strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył ich pokrycie. Głównymi obszarami działalności aktuariusza są:

  • wycena produktów ubezpieczeniowych,
  • ustalanie metod tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń,
  • kalkulacja ryzyka – ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego i operacyjnego),
  • ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów i zobowiązań,
  • wycena wartości firmy. w oparciu o metodykę Embedded Value (EV) oraz Appraisal Value.