Alokacja składki - w ubezpieczeniach mieszanych na życie przekazanie ustalonej części wpłacanej składki do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Kwota ta podlega ryzyku inwestycyjnemu, a zatem ubezpieczony może zarówno zyskać, jak i stracić na wartości sumy kierowanej do UFK.

Wysokość alokacji składki jest określona w tabeli opłat i limitów polisy.

Towarzystwo ma obowiązek poinformowania ubezpieczonego o planowanych zmianach zasad alokacji w przypadku połączenia, likwidacji lub zmiany polityki inwestycyjnej funduszu.

Przed dokonaniem alokacji towarzystwo może naliczyć opłatę dystrybucyjną przeznaczoną na pokrycie kosztów zawarcia umowy. Opłata jest pobierana z pierwszej składki.

Ubezpieczony ma prawo:

  • zmienić alokację składki pomiędzy poszczególne fundusze,
  • przenieść do wybranego funduszu wszystkie lub część jednostek uczestnictwa.

Towarzystwo ma prawo:

  • rozpocząć sprzedaż jednostek uczestnictwa nowych funduszy, 
  • zaprzestać sprzedaży oraz likwidacji jednostek uczestnictwa dotychczas oferowanych funduszy.