Beneficjent - osoba trzecia  uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, nazywana także uposażonym. Beneficjentem może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolnośc prawną. Uposażony jest podmiotem stosunku ubezpieczenia, ale nie jest stroną umowy,  a jego życie nie jest przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony ma prawo wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie jego śmierci. Beneficjentem może zostać zarówno członek rodziny ubezpieczonego, jak i osoba z nim nie spokrewniona.