Fundator - osoba fizyczna, która deklaruje regularne opłacanie składek na rzecz uposażonego przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Postać fundatora występuje w polisie posagowej, która jest przykładem polisy ochronno-oszczędnościowej (mieszanej).

Fundatorem może być:

  • rodzic,
  • opiekun prawny,
  • osoba pełnoletnia niespokrewniona z dzieckiem.