Nadzór ubezpieczeniowy - potoczna nazwa dla instytucji zajmującej się nadzorem rynku ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośredników ubezpieczeniowych). Chroni interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia. W Polsce funkcję nadzoru ubezpieczeniowego pełni Komisja Nadzoru Finansowego

Co należy do zadań KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny oraz sprawuje nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy także podejmowanie działań, które służą m.in.:

  • prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego,
  • rozwojowi rynku finansowego i jego konkurencyjności,
  • edukacji i informacji w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
  • przygotowywaniu projektów aktów prawnych,
  • polubownemu i pojednawczemu rozstrzygnięciu sporów.

Nadzór nad rynkiem finansowym ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tego rynku, jego stabilność, bezpieczeństwo i przejrzystość. KNF nie tylko wzmacnia zaufanie do rynku finansowego, ale również zapewnia ochronę interesów uczestników tego rynku.