Reasekuracja - odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka oraz odpowiedniej części składek na rzecz innego zakładu ubezpieczeń (reasekuratora) w zamian za wspólny udział w wypłacie ewentualnych świadczeń. Dla ubezpieczonego oznacza przeniesienie konieczności wypłaty wysokiej kwoty odszkodowania na kilka zakładów ubezpieczeń oraz gwarancję wypłacalności płatnika. 

Jaką funkcję pełni reasekuracja?

Celem reasekuracji jest podział ryzyka pomiędzy towarzystwami oraz jego wzajemna wymiana. W myśl umowy cesjonariusz (reasekurator lub ubezpieczyciel występujący w roli reasekuratora) gwarantuje, że pokryje określoną w umowie część świadczeń i odszkodowań wypłaconych z umów ubezpieczenia zawartych przez cedenta (towarzystwo, które zawarło umowy ubezpieczenia). Cedent natomiast jest zobowiązany do zapłaty określonej w umowie składki reasekuracyjnej.

Świadomość posiadania wspólnego udziału w wypłacie odszkodowań pozwala danej firmie na podjęcie większego ryzyka oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji dotyczących świadczonych usług. Reasekuracja jest brana pod uwagę przede wszystkim przez mniejsze towarzystwa, które chcą się rozwijać, ale nie mają jeszcze wystarczających środków własnych i nie są wystarczająco stabilne finansowo.

Podsumowując, ubezpieczyciele posługują się reasekuracją, aby:

  • zabezpieczyć się przed samodzielną likwidacją zwiększonej liczby małych i średnich szkód,
  • zabezpieczyć się przed pojedynczymi szkodami o dużej wartości,
  • wyrównać ryzyka,
  • wzmocnić siłę finansową i swoją pozycję.

Jakie znaczenie ma asekuracja dla klienta towarzystwa?

Osoby zawierające umowy ubezpieczenia z reasekurowanym towarzystwem mogą mieć pewność, że otrzymają pełne świadczenie w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, bez względu na jego wysokość.