CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/reprezentant-ds-roszczen

Reprezentant ds. roszczeń - osoba pełniąca rolę pośrednika pomiędzy poszkodowanym, a zagranicznym zakładem ubezpieczeń. Na podstawie udzielonego mu przez zakład ubezpieczeń pełnomocnictwa, podejmuje działania mające na celu ustalenie odpowiedzialności oraz ustalenia wysokości odszkodowania. Każdy polski zakład ubezpieczeń ma obowiązek powołania reprezentanta ds. roszczeń w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej. Celem powoływania reprezentantów ds. roszczeń jest zapewnienie takiej samej obsługi likwidacji szkód, bez względu na pochodzenie sprawcy.