Reprezentant ds. roszczeń – pełni rolę pośrednika pomiędzy poszkodowanym, a zagranicznym zakładem ubezpieczeń. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe zostały zobligowane do ustanowienia tzw. reprezentanta ds. roszczeń w każdym państwie członkowskim w Unii Europejskiej. Przykładowo, gdy podczas pobytu za granicą ubezpieczony stanie się sprawcą kolizji lub wypadku, wówczas tamtejszy reprezentant ds. roszczeń towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupione zostało OC (Zielona Karta) przejmuje zgłoszenie poszkodowanego oraz wypłaci mu odszkodowanie. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy obcokrajowiec będzie sprawcą kolizji w Polsce, wówczas  sprawę szkody przejmie zagraniczny reprezentant ds. roszczeń w Polsce. Celem powoływania reprezentantów ds. roszczeń jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi likwidacji szkód, bez względu na pochodzenie sprawcy. 

Jak znaleźć reprezentanta ds. roszczeń?

Na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych https://www.pbuk.pl/lista-reprezentantow z rozwijalnej listy wybierz towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca posiada ważne OC oraz kraj poszkodowanego. 

Jeśli chcesz znaleźć reprezentanta ds. roszczeń ustanowionego przez zagranicznego ubezpieczyciela na terenie Polski, skorzystaj z formularza dostępnego pod linkiem: https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zapytanie-o-ubezpieczyciela-sprawcy-szkody.

Reprezentant ds. roszczeń jest pełnomocnikiem zakładu ubezpieczeniowego, który wykonuje na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, umocowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo siedziby zakładu ubezpieczeń zgodnie z prawem państwa, w którym jest ustanowiony, co najmniej do dokonywania czynności prawnych niezbędnych do wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania w imieniu i na rachunek reprezentowanego zakładu ubezpieczeń.