Szkoda całkowita w OC - sytuacja, w której przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe lub gdy likwidacja szkody wiąże się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Jeżeli koszt naprawy nie przekroczy 100% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody, właściciel auta ma prawo zadecydować, czy samochód zostanie naprawiony na zasadzie szkody częściowej, czy zakwalifikuje ją jako szkodę całkowitą. Jeśli naprawa pojazdu nie jest możliwa lub jej koszt przekracza całkowitą wartość auta, ubezpieczyciel sam może podjąć decyzję i uznać szkodę całkowitą.

Szkoda całkowita w AC - sytuacja, w której wartość szkody przekracza określoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wartość auta na dzień powstania szkody. Najczęściej wartość ta oscyluje w granicach 70%, jednak każde towarzystwo ustala ją samodzielnie.