Wniosek ubezpieczeniowy - pisemna oferta ubezpieczenia, zawierająca istotne dla ubezpieczyciela informacje oraz ustalająca warunki ochrony. Stanowi integralną część umowy ubezpieczenia podpisanej przez strony. Wniosek zazwyczaj składanay jest przez ubezpieczającego wraz z kompletem dokumentów do zakładu ubezpieczeń.