Wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie losowe, przewidziane w umowie ubezpieczenia, którego wystąpienie powoduje obowiązek wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczonego. Wypadki wyszczególnione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia