Zadośćuczynienie - sposób wyrównania szkody niemajątkowej, stanowiący rekompensatę za doznane szkody, ból, cierpienie czy utratę zdrowia. Poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała, utratą lub rozstrojem zdrowia, całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy zarobkowej, czy zwiększeniem się jego potrzeb. Kwota zadośćuczynienia powinna rekompensować poniesione straty.