Szkoda ubezpieczeniowa - uszczerbek w dobrach prawnie chronionych takich jak życie, zdrowie, mienie itp. Do zlikwidowania szkody (naprawy zniszczonego mienia lub wypłaty odszkodowania) zobowiązany jest zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany wykupił odpowiednią polisę.

Szkody dzielą się na:

  • majątkowe - np. uszkodzenie auta, domu, mieszkania;
  • osobowe - np. uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W polisach majątkowych (nieruchomości) stosuje się wartość rynkową, odtworzeniową lub rzeczywistą w odniesieniu do szkody ubezpieczeniowej i sposobu wyliczenia późniejszego odszkodowania. Rekompensata finansowa nie może przekroczyć kwoty szkody ubezpieczeniowej.

W polisach życiowych szkoda ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie sumy ubezpieczenia i wyliczana procentowo według dołączonej do umowy tabeli uszczerbku na zdrowiu.

Szkoda ubezpieczeniowa jest stwierdzana na podstawie oględzin rzeczoznawcy (polisa majątkowa) lub lekarza orzecznika (polisa osobowa). Na tej podstawie towarzystwo szacuje rozmiar szkody i wycenia wartość odszkodowania.