Regulamin świadczenia usług przez Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

§1 Warunki Ogólne

 1. Użytkownik serwisu ubezpieczenia-na-zycie.rankomat.pl (dalej „Serwisem”) może skorzystać z usług określonych w niniejszym regulaminie świadczenia usług droga elektroniczną (dalej „Regulamin”) w zakresie uzyskania dostępu do ofert ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń na życie i możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej (dalej „Użytkownik”) w zakresie ubezpieczeń na życie, tj ubezpieczeń wymienionych w Dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o umowie ubezpieczenia należy przez to rozumieć umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń na życie, a ilekroć mowa jest o zakładzie ubezpieczeń, należy przez to rozumieć zakład ubezpieczeń na życie.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom skorzystanie z następujących usług, według szczegółowych reguł określonych w dalszej części Regulaminu:
  1. Usługa dystrybucji ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, polegająca w szczególności na udzielaniu Użytkownikowi Serwisu informacji dotyczących jednej lub większej liczby umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz opracowaniu rankingu produktów ubezpieczeniowych obejmującego porównanie cen i produktów lub składek z tytułu umowy ubezpieczenia,
  2. Usługa nie będąca dystrybucją ubezpieczeń polegająca na przekazywaniu Użytkownikom Serwisu informacji na temat produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez różne zakłady ubezpieczeń,
  3. Usługa nie będąca dystrybucją ubezpieczeń polegająca na przekazywaniu agentom ubezpieczeniowym, lub zakładom ubezpieczeń informacji na temat Użytkowników Serwisu poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.
  (dalej zbiorczo zwane „Usługami”)
 4. Podmiotem świadczącym Usługę w Serwisie jest Ubezpieczenia online.pl Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671372, NIP: 895-182-19-18 (dalej: „Rankomat” lub „Agent”).
 5. W ramach Serwisu Użytkownik po spełnieniu wymogów określonych w Serwisie może korzystać z wszystkich wariantów Usług (warianty Usług zostały opisane w ust. 3),z zastrzeżeniem, że usługa polegająca na dystrybucji ubezpieczeń może być świadczona wyłącznie w zakresie w jakim Rankomat posiada stosowne pełnomocnictwa od poszczególnych zakładów ubezpieczeń.
 6. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W chwili zaakceptowaniu Regulaminu pomiędzy Rankomat a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa na świadczenie Usług (dalej „Umowa”).
 7. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę. Umowa może być rozwiązana przez złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności w formie elektronicznej poprzez wysłania maila na adres: iod@uo.rankomat.pl
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://rankomat.pl/ubezpieczenia-na-zycie/regulamin w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

§2 Opis Usług

Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:

 1. Usługa dystrybucji ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie („Usługa agencyjna”):
  1. Usługa agencyjna polega na zebraniu od Użytkownika informacji, w tym danych osobowych, niezbędnych do przedstawienia spersonalizowanej oferty zawarcia umowy ubezpieczenia;
  2. Po zebraniu danych Agent przekazuje je zakładowi ubezpieczeń, z którym zawarł stosowną umowę agencyjną, w celu uzyskania konkretnej, dedykowanej dla danego Użytkownika oferty, w tym wysokości składki;
  3. Ceny z różnych zakładów ubezpieczeń prezentowane są Użytkownikowi w formie rankingu produktów ubezpieczeniowych obejmującego porównanie cen i produktów lub składek z tytułu umowy ubezpieczenia;
  4. Użytkownik może zawrzeć umowę lub poznać więcej szczegółów na temat danej oferty poprzez kliknięcie przycisku „Zamów rozmowę”. Po zamówieniu rozmowy, z Użytkownikiem skontaktuje się pracownik Agenta lub bezpośrednio zakładu ubezpieczeń;
  5. Oferty przedstawione Użytkownikowi oparte są na analizie potrzeb klienta, przeprowadzonej na podstawie informacji podawanych przez Użytkownika na formularzu;
  6. Agent zapewnia Użytkownikowi w dowolnym momencie dostęp za pośrednictwem Serwisu do: (i) informacji o produkcie ubezpieczeniowym wybranym przez Użytkownika, (ii) treści pełnomocnictwa udzielonego przez zakład ubezpieczeń, (iii) informacji o dystrybutorze ubezpieczeń wymaganych na podstawie przepisów prawa, (iv) informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń;
  7. Usługa może obejmować również inne elementy, w zależności od umowy pomiędzy Agentem a zakładem ubezpieczeń, takie jak: wypełnianie i dostarczenie zakładom ubezpieczeń wniosków o ubezpieczenia, przyjmowanie płatności z tytułu zapłaty składki, ocena ryzyka i inne.
 2. Usługa dostarczania informacji na temat produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez różne zakłady ubezpieczeń („Zestawienie Produktów”)
  1. Usługa Zestawienie Produktów polega na zebraniu od Użytkownika informacji, w tym danych osobowych, a następnie na ich podstawie dostarczenie Użytkownikowi zestawienia dostępnych możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na życie w rożnych zakładach ubezpieczeń. Zestawienie oparte jest na ogólnie dostępnych informacjach na temat produktów poszczególnych zakładów ubezpieczeń;
  2. Zestawienie Produktów obejmuje minimalne ceny według udostępnionych przez zakłady ubezpieczeń ogólnych cenników. Minimalne ceny mają jedynie charakter poglądowy, nie stanowią ofert w rozumieniu prawa cywilnego;
  3. Zestawienie Produktów obejmuje podstawowe informacje o oferowanych przez danych zakład produktach. Informacje przygotowane są przez Agenta na podstawie dostępnych informacji.
  4. Na ekranie Zestawienia Produktów Użytkownik może również zamówić kontakt ze strony Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w celu rozpoznania możliwości otrzymania oferty od wskazanego Ubezpieczyciela lub jego Agenta. Zważywszy na fakt, że przedstawienie oferty przez Agenta jest dobrowolne, Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie gwarantuje przedstawienia oferty wskazanego TU.
  5. Serwis w ramach usługi Zestawienie Ofert umożliwia Użytkownikowi filtrowanie informacji po interesujących go szczegółach, a także porównanie bezpośrednie wybranych przez Użytkownika zakładów ubezpieczeń;
  6. W ramach usługi Zestawienie Ofert Rankomat nie podejmuje dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.
 3. Usługa przekazywania agentom ubezpieczeniowym, lub zakładom ubezpieczeń informacji na temat Użytkowników („Zamówienie Kontaktu”)
  1. Usługa Zamówienie Kontaktu polega na zebraniu od Użytkownika zainteresowanego poznaniem ofert ubezpieczenia z wielu zakładów ubezpieczeń, danych na temat jego potrzeb ubezpieczeniowych oraz danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  2. Dane dotyczące Użytkownika są udostępniane agentom ubezpieczeniowym lub bezpośrednio zakładom ubezpieczeń, które na podstawie podanych przez Użytkownika informacji stwierdzą, że mogą przedstawić Użytkownikowi interesującą dla niego ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia;
  3. W ramach usługi „Zamówienie Kontaktu” Rankomat nie gwarantuje, że Użytkownik uzyska satysfakcjonującą go ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia. Rankomat nie może również zagwarantować kontaktu ze strony agenta ubezpieczeniowego lub zakładu ubezpieczeń, w sytuacji, w której żaden z podmiotów nie zobowiąże się do przedstawienia oferty;
  4. W ramach usługi Zestawienie Ofert Rankomat nie podejmuje dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia;
  5. Podstawą udostępnienia danych Użytkownika jest zgoda na udostępnienie danych osobowych agentom ubezpieczeniowym i zakładom ubezpieczeń. Wyrażenie zgody jest niezbędne do skorzystania z usługi „Zamówienie kontaktu”.

§3 Postanowienia ogólne dotyczące Usług

 1. Wszystkie Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Rankomat, za pomocą plików cookies, umożliwia Użytkownikowi zachowanie wcześniej wpisanych informacji na danym urządzeniu, celem dokończenia rozpoczętej kalkulacji lub powrotu do wcześniej wygenerowanego zestawienia.
 3. Przed skorzystaniem z Usług dostarczanych przez Rankomat za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz udzielenia zgód wymaganych do świadczenia poszczególnych Usług.
 4. Rzetelność oraz przydatność dla Użytkownika Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uzależniona jest od rzetelności i dokładności podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik powinien podawać w Serwisie dane zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Świadczenie konkretnych Usług uzależnione jest od zgód wyrażonych przez Użytkownika i od podanych przez niego informacji:
  1. Usługa agencyjna;
  2. Zamówienie kontaktu.
 6. Rankomat świadczy usługi z wybranymi podmiotami działającymi na rynku ubezpieczeń w Polsce. W żadnym wypadku Rankomat nie zapewnia, że przedstawione oferty są wszystkimi dostępnymi dla Użytkownika.
 7. Dla Usługi Agencyjnej, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Agent określa na podstawie uzyskanych od Użytkownika informacji lub na podstawie rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia Użytkownikowi podjęcia świadomej decyzji. Informacja o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym oraz inne informacje wymagane na mocy art. 9 ust 1 pkt 2) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej w formie dokumentu PDF zgodnego z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiającym ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Dokument dostępny jest w sekcji Szczegóły Ofert każdej z ofert prezentowanych w rankingu ofert. Agent zapewnia dostępność tych informacji bezpośrednio Użytkownikowi na stronie internetowej do czasu wygaśnięcia ważności kalkulacji ubezpieczenia tj. w okresie od daty dokonania kalkulacji do dnia poprzedzającego start ubezpieczania.
 8. Agent na żądanie Użytkownika, przekazuje mu nieodpłatnie informacje o których mowa w pkt. 10, w postaci papierowej lub elektronicznej.
 9. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania Rankomat o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §8

§4 Przekazanie Danych Użytkowników towarzystwom ubezpieczeniowym

 1. Realizacja Usług uwzględnia przekazanie dystrybutorom ubezpieczeń, tj. zakładom ubezpieczeń oraz agentom ubezpieczeniowym danych Użytkownika, w tym danych osobowych.
 2. Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników, przekazuje je odpowiednim dystrybutorom ubezpieczeń w celu uzyskania dla Użytkownika ofert ubezpieczenia lub informacji na temat dostępnych ofert.
 3. Od momentu udostępnienia danych osobowych Użytkowników (nie dotyczy Usługi Zestawienie Produktów, w ramach której Rankomat nie udostępnia danych osobowych),dystrybutorzy ubezpieczeń, którzy otrzymali dane, stają się administratorem tych danych osobowych. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. Wskazane w serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i, o ile nic innego nie wynika wprost z treści informacji, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych i podmiotów współpracujących.

§5 Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

 1. Agent wpisany jest pod numerem 11166643/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 (tel. +48 22 262-50-00, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie (tel. Infolinii +48 22 262-58-00).
 2. Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne znajduje się na stronie: ubezpieczenia-na-zycie.rankomat.pl/ oraz w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: rpu.knf.gov.pl/.
 3. Agent wykonuje czynności agencyjne na podstawie ważnych Pełnomocnictw udzielonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, udostępnionych na stronie: www.rankomat.pl/wazne-dokumenty.
 4. Agent Ubezpieczenia Rankomat otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie agencyjnej łączącej Agenta i towarzystwo ubezpieczeń. Prowizja wypłacana jest przez towarzystwo ubezpieczeń
 5. Agent nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę dla niego lub jego pracowników do rekomendowania klientowi konkretnego produktu ubezpieczeniowego w sytuacji, gdy Agent mógłby zaoferować inny produkt ubezpieczeniowy, który lepiej odpowiadałby potrzebom klienta.
 6. Agent Ubezpieczenia Rankomat posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.
 7. Towarzystwa ubezpieczeniowe, bez udziału Agenta, określają warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
 8. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ma wpływu na treść postanowień umowy ubezpieczenia, którą Użytkownik zawiera z podmiotem oferującym ubezpieczenie.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pisemnie (osobiście w biurze Agenta lub drogą pocztową),ustnie (w siedzibie do protokołu lub telefonicznie pod nr tel: 71 736 75 55) lub mailowo na adres: reklamacje@ubezpieczeniaonline.pl. Reklamacje mogą dotyczyć usług świadczonych przez Rankomat. W przypadku reklamacji związanych z działalnością innych dystrybutorów ubezpieczeń lub związanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, reklamacje powinny być kierowane odpowiednio do tych dystrybutorów lub do zakładu ubezpieczeń. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Rankomat bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym – w takim przypadku Rankomat powiadomi osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Rankomat powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową, z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Serwis jest Rankomat (Ubezpieczenia online.pl Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671372).
 2. Dodatkowo, w ramach korzystania z Usługi agencyjnej i usługi Zamówienie Kontaktu, po udostępnieniu danych Użytkownika przez Agenta, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się również towarzystwo ubezpieczeniowe, które przedstawiło ofertę lub z którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia oraz agent ubezpieczeniowy, który przedstawił Użytkownikowi ofertę.
 3. Rankomat powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo na adres iod@rankomat.pl lub pisemnie na adres siedziby Rankomat.
 4. Rankomat przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i na podstawie:
  1. w celu świadczenia przez Rankomat usług dystrybucji ubezpieczeń. Rankomat jest agentem ubezpieczeniowym świadczącym usługi dystrybucji ubezpieczeń dla wielu zakładów ubezpieczeń. Rankomat świadczy usługi dystrybucji ubezpieczeń w szczególności poprzez dostarczenie usługi porównania ofert ubezpieczenia według wybranych przez Użytkownika kryteriów i umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia z konkretnym zakładem – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO;
  2. w celu realizacji przez Rankomat usługi Zamów kontakt. Rankomat będzie przetwarzał i za zgodą Użytkownika przekazywał jego dane osobowe do innych dystrybutorów ubezpieczeń – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) RODO;
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Rankomat. W szczególności Rankomat będzie przetwarzać dane Użytkownika w celu realizacji obowiązków wyrażonych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, takich jak np. rozpatrywanie reklamacji – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 kit c) RODO;
  4. w celach marketingowych Rankomat i podmiotów trzecich. Cele marketingowe to m.in. przedstawienie w przyszłości ofert ubezpieczenia oraz ich porównania (rankingu) w przyszłości – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO;
  5. w innych prawnie usprawiedliwionych celach Rankomat, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, cele statystyczne i raportowe, cele rozliczeń podatkowych, zarządzanie i usprawnianie serwisem internetowym ubezpieczenia-na-zycie.ranomat.pl - podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO;
  6. w celach usprawnienia obsługi w serwisie internetowym Rankomat może przetwarzać również dane osobowe Użytkownika zawarte w plikach cookie. Szczegóły dotyczące plików cookie zawarte są w polityce cookie - - podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit a) RODO;
  7. dodatkowo Rankomat może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu przedstawienia ofert ubezpieczenia, w celu zawarcia umowy ubezpieczenia lub umożliwienia zawarcia takiej umowy bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń – w takim przypadku administratorem danych osobowych Użytkownika są poszczególne zakłady ubezpieczeń a Rankomat przetwarza je wyłącznie na ich polecenie.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane:
  1. W ramach Usługi agencyjnej, zakładom ubezpieczeń w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia i ewentualnie zawarcia umowy ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń będą osobnymi administratorami danych osobowych Użytkownika;
  2. W ramach usługi Zamów kontakt, agentom ubezpieczeniowym i innym dystrybutorom ubezpieczeń w celu przedstawienia oferty i ewentualnie zawarcia umowy ubezpieczenia na żądanie Użytkownika;
  3. podmiotom upoważnionym do otrzymania danych Użytkownika na podstawie przepisów prawa takim jak np. urzędy skarbowe, organy ścigania, organ nadzoru;
  4. usługodawcom Rankomat (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizowaną umową.
 7. Dodatkowo dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej odwołania zgodnie z zasadami określonymi w polityce cookies. Zgoda może być odwołana w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momenty wycofania zgody.
 8. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Rankomat. Rankomat przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkownika istnieją dla Rankomat ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub gdy dane Użytkownika będą Rankomat niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym korzystania z usług oferowanych przez Rankomat, na zasadach określonych w Serwisie.
 11. Na podstawie wprowadzonych danych ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji dotyczącej wniosku ubezpieczeniowego przez Rankomat. Rankomat ocenia w sposób automatyczny, czy informacje podane w formularzu spełniają kryteria określone przez zakład ubezpieczeń, a w razie ich nie spełnienia, przesyła informacje zamieszczone w formularzu do innych ubezpieczycieli. Taka forma zautomatyzowanego przetwarzania jest niezbędna do realizacji umowy o świadczenie usług.
 12. Korzystając z usług w Serwisie dane Użytkownika dotyczące sposobu korzystania ze strony mogą również podlegać profilowaniu na zasadach określonych w polityce cookies. Wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookie stanowi również zgodę na profilowanie, w tym w celach marketingowych. Odwołać zgodę można w każdym momencie czyszcząc pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki lub w inny sposób określony w polityce cookies.

§8 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien złożyć oświadczenie  o odstąpienie w jednej z następujących form: telefonicznie (nr tel 71 736 75 26, pisemnie (na adres siedziby Rankomat),ustnie (w siedzibie Rankomat),elektronicznie (adres email: iodo@uo.rankomat.pl
 2. Skutkiem rezygnacji z Usługi jest co do zasady usunięcie danych osobowych Użytkownika z zasobów Rankomat. Jednakże Rankomat nie usunie danych osobowych Użytkownika do czasu przedawnienia wszystkich możliwych roszczeń w przypadku świadczenia Usługi agencyjnej lub w przypadku, gdy dysponuje podstawą prawną do dalszego przetwarzania danych. Niezależnie od powyższego, w momencie złożenia rezygnacji uznaje się, że Użytkownik wycofał wszystkie zgody marketingowe i jego dane osobowe nie będą w dalszy sposób przetwarzane ani udostępniane w celu świadczenia Usług.

§9 Odpowiedzialność

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Rankomat wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rankomat może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rankomat nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Rankomat zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Rankomat ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Rankomat. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Rankomat, Rankomat ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 4. Rankomat udostępnia na stronach Serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy Użytkownik opuszcza strony Serwisu. Rankomat nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni to na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rankomat nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Rankomat, Rankomat ma prawo zablokować dostęp do Serwisu na czas określony przez Rankomat. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 7. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§10 Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest dla użytkownika bezpłatne.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagana jest przeglądarka Internetowa zgodna z XHTML 1.0 Transitional lub wyższym oraz włączenie obsługi plików Cookies.
  Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności  ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2013 r. (Dz. U. 2003, Nr 124, Poz. 1152 z póżn. zm.).
 5. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 6. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 1 kwietnia 2020.