Zapisane drobnym drukiem Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie zachęcają do lektury. Jeżeli w najbliższym czasie zamierzasz nabyć pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, niech nie skusi Cię cena – koniecznie zapoznaj się ze swoimi prawami i obowiązkami. Znajdziesz je właśnie w tym dokumencie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to jeden z dokumentów, z którymi powinien bezwzględnie się zapoznać każdy klient zainteresowany zakupem ubezpieczenia. Aby poznać treść OWU, wcale nie trzeba kontaktować się z pracownikami firmy ubezpieczeniowej – aktualne OWU dla wybranych produktów ubezpieczeniowych bez trudu znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia i kto je ustala?

Z dokumentem zatytułowanym „Ogólne Warunki Ubezpieczenia” spotkasz się przy zakupie każdego ubezpieczenia, nie tylko komunikacyjnego. Najczęściej kilkustronicowe OWU zawierają informacje o Twoich obowiązkach i prawach (jako ubezpieczonego) oraz o obowiązkach i prawach ubezpieczyciela.

Informacje zawarte w OWU są wiążące dla stron, które podpisały umowę np. ubezpieczenia autocasco samochodu czy NNW. Inaczej mówiąc, to właśnie z OWU dowiesz się, czego i w jakich sytuacjach możesz oczekiwać od ubezpieczyciela choćby w razie kradzieży pojazdu.

OWU nie należy mylić z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, do przygotowania którego ubezpieczyciele zostali zobowiązani dyrektywą unijną. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym ma jedynie pomóc konsumentom zrozumieć i porównać produkty ubezpieczeniowe.

OWU są przygotowywane przez każdego ubezpieczyciela. W wielu punktach dokumenty są podobne, np. sekcje wyłączeń mogą różnić się jedynie szczegółami. Szczegóły te będą mieć jednak wpływ na wysokość wypłaconego klientowi odszkodowania. Każdy klient podpisujący umowę ubezpieczenia oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował zapisy OWU.

Jakie informacje znajdują się w OWU?

Postanowienia zawarte w OWU są uporządkowane w sekcjach (paragrafach). To pozwala klientom szybko dotrzeć do potrzebnych im aktualnie informacji. Najczęściej standardowy dokument OWU jest zbudowany według następującego schematu:

1. Definicje używane w OWU

W tej części OWU ubezpieczyciel wyjaśnia wszystkie używane pojęcia oraz skróty, z którymi spotkasz się podczas lektury dokumentu. Przykładowo w OWU AXA w tej sekcji ubezpieczyciel tłumaczy, jak rozumie:

 • kierowcę – jest to osoba kierująca pojazdem, w tym upoważniona do kierowania przez samoistnego posiadacza samochodu,
 • hospitalizację ubezpieczonego – leczenie w szpitalu, które trwa nieprzerwanie co najmniej 24 godziny,
 • CAA – Centrum Alarmowe Assistance, które zajmuje się organizacją i świadczeniem usług określonych w OWU w zakresie ubezpieczenia Assistance.

Zapoznanie się z definicjami jest o tyle ważne, że ubezpieczyciele często wychodzą poza potoczne rozumienie używanych terminów. Warto przy tym wiedzieć, że ta sekcja nie zawsze znajduje się na początku OWU – umieszczona może być także na końcu, gdyż są to zapisy wspólne dla wszystkich polis komunikacyjnych oferowanych przez firmę ubezpieczeniową.

2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Chcesz wiedzieć, czy ubezpieczyciel w ramach AC obejmie ochroną samochód, który używasz jako taksówkę? Zarówno przedmiot, jak i zakres ochrony ubezpieczeniowej określone są w tej części OWU. W tym punkcie większość ubezpieczycieli wskazuje również:

 • zakres terytorialny ubezpieczenia,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony za dodatkową opłatą,
 • dostępne warianty ubezpieczenia.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa oferuje kilka wariantów ubezpieczeń, to w tej części OWU możesz spotkać się z tabelą zawierającą najważniejsze informacje, które pomogą Ci w wyborze optymalnego produktu ubezpieczeniowego. Przykładowo w OWU AC You Can Drive (marka firmy Hestia) znajduje się tabelka obrazująca różnice między dwoma wariantami AC – Mini i Maxi.

3. Suma ubezpieczenia i udział własny

To jeden z najważniejszych punktów OWU. Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. Może ona być wyrażona np. kwotowo. Przykładowo:

 • w OWU Assistance oferowanego przez You Can Drive suma ubezpieczenia została ustalona kwotowo w wysokości 10 000 zł,
 • w OWU AC z oferty PZU znajduje się następujący zapis: „suma ubezpieczenia określona w umowie AC powinna odpowiadać wartości pojazdu brutto”.

Część ubezpieczycieli może stosować też zapisy o udziale własnym lub franszyzie integralnej. Pojęcia te najczęściej spotykane są w dokumentach przygotowanych dla AC. Szczególną uwagę warto zwrócić na to, czy suma ubezpieczenia zmniejsza się w czasie trwania umowy o kwotę wypłaconych odszkodowań (tzw. redukcja sumy ubezpieczenia).

4. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

W OWU znajdziesz informacje także na temat tego, kiedy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci Ci odszkodowania lub będzie miała prawo odmówić pomocy. Przykładowo w sekcji wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Assistance najczęściej spotykane zapisy dotyczą tego, że:

 • kierowca nie otrzyma zwrotu kosztów, które poniósł bez porozumienia się z ubezpieczycielem,
 • ubezpieczyciel nie pomoże kierowcy, jeżeli ten wyrządzi szkody umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa,
 • kierowca nie otrzyma pomocy, jeżeli okaże się, że zdarzenie wystąpiło podczas kierowania pod wpływem alkoholu.

Mimo że sekcja wyłączeń bywa bardzo długa, należy się z nią dokładnie zapoznać. Może się okazać, że liczne wyłączenia wcale nie są przypadkowe, ale ubezpieczyciel chce w ten sposób obniżyć cenę oferowanego produktu, aby wydawała się ona atrakcyjniejsza.

5. Obowiązki ubezpieczonego po powstaniu szkody

Aby ubezpieczyciel mógł wypłacić odszkodowanie, musi zostać poinformowany o szkodzie. Jako klient będziesz zobowiązany, aby poinformować go o kolizji, wypadku czy zgubieniu kluczyków w określonym terminie – ten znajdziesz właśnie w OWU.

W tym dokumencie firmy ubezpieczeniowe dokładnie opisują, jak kierowca powinien postępować po zdarzeniu drogowym i jak skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Przykładowo zgodnie z OWU NNW Link4 w razie nieszczęśliwego wypadku klient powinien:

 • udzielić poszkodowanym pomocy,
 • powiadomić pogotowie i policję,
 • powiadomić ubezpieczyciela, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowie się on o zdarzeniu.

Pamiętaj, że wszelkie odstępstwa w tym zakresie działają na Twoją niekorzyść – w skrajnych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Niektórzy ubezpieczyciele zamieszczają w dokumencie również inne sekcje, np. zniżki za bezszkodową jazdę czy sposób ustalania szkody. Inne firmy z kolei rozpraszają informacje zawarte w wymienionych sekcjach w różnych częściach OWU. To jeden z głównych powodów, dla których poszukując szczegółowej informacji, nie zawsze należy kierować się wyłącznie tytułami działów.

Dlaczego z OWU należy zapoznać się przed zakupem polisy?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to bardzo ważny dokument, który szczegółowo określa, w jakich sytuacjach poszkodowany może liczyć na wypłatę odszkodowania. O ile w przypadku ubezpieczenia OC zakres polisy jest identyczny we wszystkich towarzystwach (jest ustalony w ustawie), o tyle ubezpieczenia dodatkowe rządzą się swoimi prawami. W przypadku np. autocasco znajomość OWU sprawi, że będziesz wiedział, na co możesz liczyć w awaryjnej sytuacji. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek i niepotrzebnego stresu.

Zapoznanie się z OWU pozwoli Ci także wybrać najkorzystniejszą ofertę z najlepszym stosunkiem ochrony do ceny. Pamiętaj, że korzystając z naszego kalkulatora OC AC, możesz szybko i łatwo porównać interesujące Cię produkty. Dla wygody wszystkich kierowców kupujących ubezpieczenia komunikacyjne przy każdej polisie publikujemy najważniejsze informacje, w tym przede wszystkim o wysokości sumy ubezpieczenia, zdarzeniach uprawniających do odszkodowania, zakresie terytorialnym ubezpieczenia czy minimalnej odległości od domu, która uprawnia do holowania w ramach Assistance.

Co warto wiedzieć

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, w którym zawarto wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące danej polisy, w tym prawa i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia.
 • Większość ubezpieczycieli dzieli OWU na sekcje, dzięki którym łatwiej znaleźć potrzebne informacje. Jednym z ważniejszych paragrafów są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Z zapisami widniejącymi w OWU należy zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. W przeciwnym razie może się okazać, że zakres ubezpieczenia nie odpowiada potrzebom właściciela pojazdu.
 • Podpisując umowę ubezpieczenia, będziesz musiał oświadczyć, że zapoznałeś się z OWU i zaakceptowałeś treść tego dokumentu.