Agent ubezpieczeniowy - przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Osoby reprezentujące jeden zakład ubezpieczeń to agenci wyłączni, a osoby mające w ofercie produkty ubezpieczeniowe kilku lub więcej firm ubezpieczeniowych to multiagenci. Praca agenta ubezpieczeniowego polega na organizowaniu oraz nadzorowaniu czynności agencyjnych. Do zadań agenta należą działania na rzecz lub w imieniu zakładu ubezpieczeń m.in. pozyskiwanie klientów, zawieranie umów ubezpieczenia, wykonywanie umów ubezpieczenia.

W myśl ustawy agent ubezpieczeniowy zobowiązany jest m.in. do:

  • zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zostały uzyskane wskutek wykonywania czynności agencyjnych,
  • powiadomienia klienta czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeniowych,
  • doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.